Verklaring van www.humanitas.nl

Status toegankelijkheid https://www.humanitas.nl/

Vereniging Humanitas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Vereniging Humanitas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.humanitas.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Vereniging Humanitas is beschikbaar via de link https://www.humanitas.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Vereniging Humanitas gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.humanitas.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Vereniging Humanitas is gevorderd met de toegankelijkheid van www.humanitas.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Vereniging Humanitas .
Functie: Senior manager programma's en fondsenwerving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@humanitas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Vereniging Humanitas

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.humanitas.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.humanitas.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Vereniging Humanitas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.humanitas.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Vereniging Humanitas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Alt-tag voor afbeeldingen ontbreekt.
  • Gevolg: Tekstalternatief voor niet-tekstuele content is hierdoor niet beschikbaar.
  • Alternatief: Elementen die puur ter decoratie zijn en dus geen informatie toevoegen, hoeven niet beschreven te worden middels een ALT tag. Het gebruikte beeldmateriaal van Humanitas zijn foto's ter decoratie.
  • Maatregel: Desalniettemin zal de Alt-tag door de website ontwikkelaar ingebouwd worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: * Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content. * Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
  • Oorzaak: Tekstueel alternatief (nog) niet aanwezig.
  • Gevolg: De gebruikte video's binnen de site bieden geen tekstueel alternatief aan.
  • Alternatief: De auto-subtitle functie van YouTube gebruiken.
  • Maatregel: Dit kun je doen door een transcript te maken toe te voegen. In deze tekstuele beschrijving benoem je heel specifiek wat er in beeld is. Dit document kan je als link plaatsen bij de omschrijving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: De gebruikte video's binnen de site bieden geen audio alternatief aan.
  • Gevolg: Video met audio heeft geen tweede alternatief.
  • Alternatief: Bestaande audio van video als tijdelijke oplossing gebruiken.
  • Maatregel: Audio- transcriptie toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Audiobeschrijving ontbreekt.
  • Gevolg: Audiodescriptie niet aanwezig.
  • Alternatief: Audiolaag in bestaande video gebruiken.
  • Maatregel: Voorzie video's van een losse audiodescriptie. Voor rechtstreekse face-to-face interviews geldt dit niet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Formuliervelden voor invoeren van mailadres is momenteel het type 'text'.
  • Gevolg: Type veld komt niet overeen met beschrijving voor bezoeker.
  • Alternatief: Veldnaam wijzigen.
  • Maatregel: Velden gebruikt voor mailadres wijzigen naar type e-mail.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: De regelafstand is momenteel 1.4.
  • Gevolg: Mogelijke verlies van content of functionaliteit.
  • Alternatief: Regelafstand aanpassen.
  • Maatregel: Regelafstand vergroten naar 1,5 de lettergrootte.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Veel van de gebruikte header afbeeldingen i.c.m. de witte header tekst hebben niet de juiste contrastverhouding.
  • Gevolg: Contrastverhouding is niet ten minste 4,5:1.
  • Alternatief: Kleuren veranderen.
  • Maatregel: Nieuwe kleuren en/of header afbeeldingen toepassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Banners (afbeeldingen) geplaatst met daarin tekst.
  • Gevolg: Tekst in deze afbeeldingen is niet te lezen door bijvoorbeeld schermleessoftware.
  • Alternatief: Een alternatieve tekst plaatsen.
  • Maatregel: De afbeeldingen/banners voorzien van extra 'onderschrift' of van een goede alternatieve tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: De site bevat geen mogelijkheid om direct naar de content van de pagina te springen door bijvoorbeeld de navigatie over te slaan.
  • Gevolg: Gebruikers met een schermlezer hebben hierdoor niet de mogelijkheid om de navigatie over te slaan en direct naar de inhoud te gaan.
  • Alternatief: Extra knop toevoegen.
  • Maatregel: Extra knop toevoegen in de header waarmee je direct naar de content kan scrollen. Deze knop kan standaard verborgen zijn en enkel getoond worden met gebruik van toetsenbord.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden. * Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren. * Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
  • Oorzaak: Formulieren m.b.t. donatie en inschrijving hebben geen 'controle overzicht' voor verzending.
  • Gevolg: Inzender van het formulier kan de ingevulde informatie niet controleren voor verzending.
  • Alternatief: Gebruiker kan de informatie in de toegezonden mail controleren.
  • Maatregel: Het formulier zal uitgebreid moeten worden met een mogelijkheid tot controleren voor verzending.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Niet alle HTML is valide/correct; Er zijn wat onjuiste en soms overbodige HTML tags toegepast. Tevens bevat de inline CSS wat missende waardes.
  • Gevolg: Geen 'schone' code.
  • Alternatief: Code aanpassen.
  • Maatregel: Zorgen voor valide HTML en CSS die de W3C keuring behaalt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Vereniging Humanitas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617