Verklaring van Spoorzone Gouda

Status toegankelijkheid https://goudaspoorzone.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Spoorzone Gouda.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_footer/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Spoorzone Gouda gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Spoorzone Gouda en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen:  https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Melding_doorgeven/Klacht_indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Spoorzone Gouda : voldoet gedeeltelijk

De website Spoorzone Gouda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-06-23-Toegankelijkheidsonderzoek-Spoorzone-Gouda-https___goudaspoorzone.nl_-versie-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar.

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft de alt-tekst ‘Spoorzone Gouda'. Dit is geen volledige beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is, namelijk het logo van Spoorzone Gouda.

  • Gevolg:

   Mensen die het logo niet kunnen zien, missen het feit dat er een logo op de pagina staat. Het alt-attribuut van de afbeelding vormt ook de enige tekst van de link.

  • Alternatief:

   zie boven

  • Maatregel:

   Geef het logo de alt-tekst 'Logo Spoorzone Gouda, ga naar de homepage'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding op de pagina is een logo van gemeente Gouda en heeft een alt-tekst alt="Spoorzone Gouda". Dit is een onvolledige beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is, namelijk het logo van Spoorzone Gouda. Mensen die het logo niet kunnen zien, missen het feit dat het een logo is. Advies: geef het logo de alt-tekst 'Logo Spoorzone Gouda'.

  • Gevolg:

   De afbeelding op de pagina is een logo van gemeente Gouda en heeft een alt-tekst alt="Spoorzone Gouda". Dit is een onvolledige beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is, namelijk het logo van Spoorzone Gouda. Mensen die het logo niet kunnen zien, missen het feit dat het een logo is. Advies: geef het logo de alt-tekst 'Logo Spoorzone Gouda'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te worden aangegeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is. Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Gevolg:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te worden aangegeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is. Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Aan de afbeelding van het logo van de gemeente Gouda in de footer is geen alt-attribuut toegevoegd. Een afbeelding (img element) heeft altijd een alt-attribuut nodig. Voor een screenreader gebruiker is in dit geval niet duidelijk wat voor afbeelding dit is. Aangezien deze afbeelding een logo is, is het nodig een alt-tekst toe te voegen, bijvoorbeeld: 'Logo gemeente Gouda, naar gouda.nl'

  • Gevolg:

   Doordat het logo geen alt-attribuut heeft heeft de afbeelding en link ook geen naam. Dat is bevinding die kan worden afgekeurd onder succescriterium 2.4.4 Linkdoel. Dat is niet apart vermeld in dit onderzoek.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding ‘Deellocaties’ toont alle locaties waar meer informatie over is. De afbeelding heeft de alt-tekst ‘Deellocatie 12’, dat is onvoldoende duidelijk wat er op de afbeelding te zien is. Pas de alt-tekst aan naar bijvoorbeeld: ‘Deellocaties Spoorzone Gouda’. Opmerking: de legenda (tekst) op de afbeelding is nu een afbeelding van tekst, dat is af te keuren onder succescriterium 1.4.5, maar deze bevinding is niet apart vermeld.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het antwoord op de vraag 'In welke volgorde worden de deellocaties van de Spoorzone ontwikkeld?' is een afbeelding opgenomen. De afbeelding toont een planning. Voor een gebruiker met een visuele beperking is de afbeelding onvoldoende duidelijk, de alt-tekst is 'Fasering'. Voeg hier een tekstueel alternatief toe, zodat een gebruiker met een visuele beperking ook de informatie mee krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in een datatabel of uitgeschreven tekst.

  • Gevolg:

   In het antwoord op de vraag 'In welke volgorde worden de deellocaties van de Spoorzone ontwikkeld?' is een afbeelding opgenomen. De afbeelding toont een planning. Voor een gebruiker met een visuele beperking is de afbeelding onvoldoende duidelijk, de alt-tekst is 'Fasering'. Voeg hier een tekstueel alternatief toe, zodat een gebruiker met een visuele beperking ook de informatie mee krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in een datatabel of uitgeschreven tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te worden aangegeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is. Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Gevolg:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te worden aangegeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is. Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreekt bij sommige afbeeldingen de alternatieve tekst (alt-tekst), terwijl deze afbeeldingen wel informatie geven. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te staan of deze informatie geeft. Een decoratieve afbeelding moet gemarkeerd zijn als decoratief. De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Gevolg:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te worden aangegeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is. Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. Zoals bij een logo (die altijd informatie geeft) met een alternatieve tekst zoals bijvoorbeeld ‘logo naam instantie’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina is de introductie tekst opgebouwd met een <strong> De eerste ideeën voor de ontwikkeling van de spoorzone Gouda staan in het Ontwikkelperspectief </strong> element. Daar is het strong element niet voor bedoeld. Met een strong element kun je enkele woorden in de tekst benadrukken, niet volledige zinnen. Advies: verwijder het strong element en geef via CSS de opmaak. Het gebruik van semantische opmaak om benadrukte of speciale tekst te markeren, geeft structuur aan het document. User agents kunnen de structuur dan waarneembaar maken voor de gebruiker, bijvoorbeeld door een andere visuele presentatie te gebruiken voor verschillende soorten structuren of door een andere stem of toonhoogte te gebruiken in een auditieve presentatie.

  • Gevolg:

   Op de pagina is de introductie tekst opgebouwd met een <strong> De eerste ideeën voor de ontwikkeling van de spoorzone Gouda staan in het Ontwikkelperspectief </strong> element. Daar is het strong element niet voor bedoeld. Met een strong element kun je enkele woorden in de tekst benadrukken, niet volledige zinnen. Advies: verwijder het strong element en geef via CSS de opmaak. Het gebruik van semantische opmaak om benadrukte of speciale tekst te markeren, geeft structuur aan het document. User agents kunnen de structuur dan waarneembaar maken voor de gebruiker, bijvoorbeeld door een andere visuele presentatie te gebruiken voor verschillende soorten structuren of door een andere stem of toonhoogte te gebruiken in een auditieve presentatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De afbeelding 'Deellocaties' is een 'image map'. Dat betekent dat er op de afbeelding links zijn geplaatst naar informatiepagina’s, de deellocaties. Iedere link heeft een alternatieve tekst. Dat is prima, naast deze links is onder de afbeelding een opsomming gemaakt van de deellocaties. Deze zijn als links achter elkaar geplaatst. Een screenreader leest dit voor als een opsomming achter elkaar. Dat is lastig te volgen. Het is beter dit als een HTML-lijst te plaatsen met daarboven een kop (h3 zie bevinding ID 47) 'Deellocaties'. Een screenreader leest de opsomming dan voor als een lijst van 12 items. Dat geeft meer duidelijkheid en structuur.

  • Gevolg:

   De afbeelding 'Deellocaties' is een 'image map'. Dat betekent dat er op de afbeelding links zijn geplaatst naar informatiepagina’s, de deellocaties. Iedere link heeft een alternatieve tekst. Dat is prima, naast deze links is onder de afbeelding een opsomming gemaakt van de deellocaties. Deze zijn als links achter elkaar geplaatst. Een screenreader leest dit voor als een opsomming achter elkaar. Dat is lastig te volgen. Het is beter dit als een HTML-lijst te plaatsen met daarboven een kop (h3 zie bevinding ID 47) 'Deellocaties'. Een screenreader leest de opsomming dan voor als een lijst van 12 items. Dat geeft meer duidelijkheid en structuur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kop 'Denk en doe mee' (gepositioneerd op de afbeelding) heeft geen onderliggende inhoud. De kop is gemarkeerd als kop maar dit lijkt alleen gedaan te zijn om opmaak - visuele - redenen. Goede koppen zijn essentieel om de structuur van een pagina te begrijpen en de inhoud te kunnen doorgronden. Blinde bezoekers kunnen met hun hulpapparatuur bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle koppen op de pagina en op die manier snel een beeld krijgen van de inhoud. Het is dus belangrijk dat kopteksten een goede beschrijving geven van het onderwerp. Het is ook belangrijk dat een kop een inhoud heeft. De screenreader gebruiker springt naar een kop, maar krijgt geen informatie. Advies: verwijder de opmaak van een kop voor tekst dat geen kop is. Gebruik geen h-elementen voor opmaak.

  • Gevolg:

   De kop 'Denk en doe mee' (gepositioneerd op de afbeelding) heeft geen onderliggende inhoud. De kop is gemarkeerd als kop maar dit lijkt alleen gedaan te zijn om opmaak - visuele - redenen. Goede koppen zijn essentieel om de structuur van een pagina te begrijpen en de inhoud te kunnen doorgronden. Blinde bezoekers kunnen met hun hulpapparatuur bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle koppen op de pagina en op die manier snel een beeld krijgen van de inhoud. Het is dus belangrijk dat kopteksten een goede beschrijving geven van het onderwerp. Het is ook belangrijk dat een kop een inhoud heeft. De screenreader gebruiker springt naar een kop, maar krijgt geen informatie. Advies: verwijder de opmaak van een kop voor tekst dat geen kop is. Gebruik geen h-elementen voor opmaak.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het blok met pagina links, met id="nav-below", is met een title-attribuut de tekst vorige, volgende toegevoegd. Dat is niet de juiste oplossing omdat de informatie niet goed overkomt, bijvoorbeeld voor gebruikers van voorleessoftware. Beter is het om 'vorige' en 'volgende' toe te voegen aan de linktekst, Eventueel alleen voor screenreaders duidelijk. Voor een screenreadergebruiker geeft de tekst 'volgende' en 'vorige' meer duidelijkheid over de structuur van de pagina en specifiek deze links.

  • Gevolg:

   In het blok met pagina links, met id="nav-below", is met een title-attribuut de tekst vorige, volgende toegevoegd. Dat is niet de juiste oplossing omdat de informatie niet goed overkomt, bijvoorbeeld voor gebruikers van voorleessoftware. Beter is het om 'vorige' en 'volgende' toe te voegen aan de linktekst, Eventueel alleen voor screenreaders duidelijk. Voor een screenreadergebruiker geeft de tekst 'volgende' en 'vorige' meer duidelijkheid over de structuur van de pagina en specifiek deze links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het document zijn geen koppen gebruikt. Hierdoor krijgt een screenreadergebruiker geen overzicht over de inhoud. De screenreader gebruiker krijgt niet mee dat er pagina’s zijn, maar krijgt de tekst als een doorlopende tekst zonder structuur te horen. Voor een ziende gebruiker is de structuur opgebouwd met vragen die zijn opgebouwd als een lijst van steeds 1 item. Voor een screenreader is dit geen lijst, omdat deze bestaat uit 1 item. Dat is verwarrend. De vraag kan beter opgebouwd/gemarkeerd worden als een kop. Deze kop kan uiteraard ook genummerd worden.

  • Gevolg:

   In het document zijn geen koppen gebruikt. Hierdoor krijgt een screenreadergebruiker geen overzicht over de inhoud. De screenreader gebruiker krijgt niet mee dat er pagina’s zijn, maar krijgt de tekst als een doorlopende tekst zonder structuur te horen. Voor een ziende gebruiker is de structuur opgebouwd met vragen die zijn opgebouwd als een lijst van steeds 1 item. Voor een screenreader is dit geen lijst, omdat deze bestaat uit 1 item. Dat is verwarrend. De vraag kan beter opgebouwd/gemarkeerd worden als een kop. Deze kop kan uiteraard ook genummerd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de code is een dialoogvenster opgenomen: 'Privacy Overview'. Dit dialoog venster is voor screenreaders uitgezet met aria-hidden="true". In het dialoog venster zijn echter links en buttons opgenomen. Dit is in combinatie met de aria-hidden attribuut niet goed. Het gedrag is niet geheel voorspelbaar in verschillende browsers. Een screenreader gebruiker kan daardoor onverwachte links etc tegenkomen die zijn opgenomen in het dialoogvenster.

  • Gevolg:

   In de code is een dialoogvenster opgenomen: 'Privacy Overview'. Dit dialoog venster is voor screenreaders uitgezet met aria-hidden="true". In het dialoog venster zijn echter links en buttons opgenomen. Dit is in combinatie met de aria-hidden attribuut niet goed. Het gedrag is niet geheel voorspelbaar in verschillende browsers. Een screenreader gebruiker kan daardoor onverwachte links etc tegenkomen die zijn opgenomen in het dialoogvenster.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De vragen zijn opgebouwd met een strong-element. daar is het element niet voor bedoeld. Het is bedoeld om een deel van een tekst te benadrukken. In dit geval kan het beter als een kop gemarkeerd worden. Dan worden de koppen ook in de koppenlijst van de screenreader opgenomen. De manier om dit patroon goed te implementeren is: ◦ Maak van de vraag een button, deze is dan klikbaar en met het toetsenbord te bedienen; ◦ Codeer de vraag als een h3 kop; ◦ Geef aan hulpapparatuur door dat er inhoud zichtbaar wordt en weer kan sluiten. Voeg aan de button aria-expanded="true"/aria-expanded="false" toe;

  • Gevolg:

   De vragen zijn opgebouwd met een strong-element. daar is het element niet voor bedoeld. Het is bedoeld om een deel van een tekst te benadrukken. In dit geval kan het beter als een kop gemarkeerd worden. Dan worden de koppen ook in de koppenlijst van de screenreader opgenomen. De manier om dit patroon goed te implementeren is: ◦ Maak van de vraag een button, deze is dan klikbaar en met het toetsenbord te bedienen; ◦ Codeer de vraag als een h3 kop; ◦ Geef aan hulpapparatuur door dat er inhoud zichtbaar wordt en weer kan sluiten. Voeg aan de button aria-expanded="true"/aria-expanded="false" toe;

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina is de kop opgebouwd als <strong>Selecteer een gebied om meer te weten te komen over de deellocatie:</strong>. Daar is het <strong> element niet voor bedoeld. Met een strong element kun je woorden in de tekst benadrukken. Advies: pas de tekst aan naar een kop <h2>.

  • Gevolg:

   Op de pagina is de kop opgebouwd als <strong>Selecteer een gebied om meer te weten te komen over de deellocatie:</strong>. Daar is het <strong> element niet voor bedoeld. Met een strong element kun je woorden in de tekst benadrukken. Advies: pas de tekst aan naar een kop <h2>.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Selecteer een gebied om meer te weten te komen over de deellocatie:' is voor een gebruiker met een visuele beperking niet duidelijk. Beter zou zijn om de zin aan te passen naar bijvoorbeeld: 'Selecteer een gebied op de kaart, of gebruik de links naar de deellocaties, om meer te weten te komen over de deellocatie:' Opmerking: Voor de duidelijkheid zou deze tekst ook toegevoegd kunnen worden aan de alt-tekst van de afbeelding.

  • Gevolg:

   De tekst 'Selecteer een gebied om meer te weten te komen over de deellocatie:' is voor een gebruiker met een visuele beperking niet duidelijk. Beter zou zijn om de zin aan te passen naar bijvoorbeeld: 'Selecteer een gebied op de kaart, of gebruik de links naar de deellocaties, om meer te weten te komen over de deellocatie:' Opmerking: Voor de duidelijkheid zou deze tekst ook toegevoegd kunnen worden aan de alt-tekst van de afbeelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Op onderstaande kaart is het Spoorzone project rood gearceerd.' geeft een zintuigelijke eigenschap. Gebruikers met een visuele beperking krijgen niet mee dat iets rood gearceerd is. Een mogelijke oplossing is om het gearceerde gebied kort toe te lichten. Zoals bijvoorbeeld het gebied reikt van wijk X, wijk Y tot aan wijk Z.

  • Gevolg:

   De tekst 'Op onderstaande kaart is het Spoorzone project rood gearceerd.' geeft een zintuigelijke eigenschap. Gebruikers met een visuele beperking krijgen niet mee dat iets rood gearceerd is. Een mogelijke oplossing is om het gearceerde gebied kort toe te lichten. Zoals bijvoorbeeld het gebied reikt van wijk X, wijk Y tot aan wijk Z.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker met de cursor over het menu gaat (hover) of met het toetsenbord (focus) verandert de link alleen van kleur. Een gebruiker die slecht kleurcontrasten herkent ziet niet dat het menuitem actief wordt. Ook wanneer er op de link geklikt wordt is er geen ander verschil. Voor slechtziende gebruikers, die bijvoorbeeld moeite hebben met kleurverschillen, is het lastig links te identificeren die alleen met kleur verschillen van de omgevende tekst. Advies: onderstreep de link of voeg een ander, niet-kleur, visueel onderscheid toe.

  • Gevolg:

   Wanneer de gebruiker met de cursor over het menu gaat (hover) of met het toetsenbord (focus) verandert de link alleen van kleur. Een gebruiker die slecht kleurcontrasten herkent ziet niet dat het menuitem actief wordt. Ook wanneer er op de link geklikt wordt is er geen ander verschil. Voor slechtziende gebruikers, die bijvoorbeeld moeite hebben met kleurverschillen, is het lastig links te identificeren die alleen met kleur verschillen van de omgevende tekst. Advies: onderstreep de link of voeg een ander, niet-kleur, visueel onderscheid toe.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina 6 wordt een fasering getoond. Met kleur wordt aangegeven hoe lang een fase loopt. Voor een screenreadergebruiker en een gebruiker met verminderd zicht is de informatie niet goed te gebruiken. Advies: voeg een tekstueel alternatief toe.

  • Gevolg:

   Op pagina 6 wordt een fasering getoond. Met kleur wordt aangegeven hoe lang een fase loopt. Voor een screenreadergebruiker en een gebruiker met verminderd zicht is de informatie niet goed te gebruiken. Advies: voeg een tekstueel alternatief toe.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aapassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het blok cookiemelding is het contrast van de witte tekst #ffffff op de groene knop #629c28 is 3,34:1. Dat is te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Gevolg:

   In het blok cookiemelding is het contrast van de witte tekst #ffffff op de groene knop #629c28 is 3,34:1. Dat is te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De kleur van de tekst 'aantal keer gezien' is lichtgrijs. Het contrast van de grijze tekst #C0C0C0 op de witte achtergrond #ffffff is 1,81:1. Dat is te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Gevolg:

   De kleur van de tekst 'aantal keer gezien' is lichtgrijs. Het contrast van de grijze tekst #C0C0C0 op de witte achtergrond #ffffff is 1,81:1. Dat is te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 23. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De kop 'Heeft u een idee voor de spoorzone?' in de sectie met ID 'generate-section-3' heeft de kleur groen #749ea5; op de gele achtergrond #fff8e8 is het contrast 2,76. Dat is voor de kop te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Het contrast van de kleur groen is op een witte achtergrond ook te laag: Dit komt voor bi bijvoorbeeld de h3 kop 'Nieuws over deze deellocatie' op de deellocatie detail pagina's. Met de kleur groen #749ea5, op een witte achtergrond is het contrast: 2,92:1. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Gevolg:

   De kop 'Heeft u een idee voor de spoorzone?' in de sectie met ID 'generate-section-3' heeft de kleur groen #749ea5; op de gele achtergrond #fff8e8 is het contrast 2,76. Dat is voor de kop te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Het contrast van de kleur groen is op een witte achtergrond ook te laag: Dit komt voor bi bijvoorbeeld de h3 kop 'Nieuws over deze deellocatie' op de deellocatie detail pagina's. Met de kleur groen #749ea5, op een witte achtergrond is het contrast: 2,92:1. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast tussen sommige tekstuele onderdelen is te laag. Dit zou minimaal 3:1 moeten zijn omdat deze teksten onder de definitei van Grote tekst vallen (groter dan 24px of 18px in combinatie met dik gebrukt). Het gaat hierbij om de tekst 'ONTWIKKELPERSPECTIEF SPOORZONE VASTGESTELD OP 3 JUNI 2020' op de voorkant. Het gaat hierbij om witte tekst #FFFFFF op een afbeelding. Het contrast is daarom niet goed te bepalen maar voldoet niet aan het succes criterium, daarvoor moet het contrast minimaal 3:1 zijn voor deze grote letters. Gebruikers die minder goed contrasten kunnen herkennen kunnen de tekst niet goed lezen. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld een extra achtergrond vlak achter het logo te plaatsen of de kleur van de tekst aan te passen. Dit geldt ook voor de beide logo's op de voorkant van het document.

  • Gevolg:

   Het contrast tussen sommige tekstuele onderdelen is te laag. Dit zou minimaal 3:1 moeten zijn omdat deze teksten onder de definitei van Grote tekst vallen (groter dan 24px of 18px in combinatie met dik gebrukt). Het gaat hierbij om de tekst 'ONTWIKKELPERSPECTIEF SPOORZONE VASTGESTELD OP 3 JUNI 2020' op de voorkant. Het gaat hierbij om witte tekst #FFFFFF op een afbeelding. Het contrast is daarom niet goed te bepalen maar voldoet niet aan het succes criterium, daarvoor moet het contrast minimaal 3:1 zijn voor deze grote letters. Gebruikers die minder goed contrasten kunnen herkennen kunnen de tekst niet goed lezen. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld een extra achtergrond vlak achter het logo te plaatsen of de kleur van de tekst aan te passen. Dit geldt ook voor de beide logo's op de voorkant van het document.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 25. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De kop 'Denk en doe mee' heeft ten opzichte van de achtergrond niet voldoende contrast. Het contrast is niet precies te meten, omdat de achtergrond een transparant vlak op een afbeelding is. Het gaat nu om witte tekst #ffffff op de achtergrond - een kleurvlak met een transparantie van 0,9 #bbd2df, het contrast is ongeveer : 1,56:1. Dat is te laag om te voldoen aan dit succescriterium. Daarvoor is een minimale waarde van 4,5:1 vereist. Ook wanneer het vlak niet transparant was opgebouwd was het contrast niet goed genoeg om te voldoen aan het succescriterium.

  • Gevolg:

   De kop 'Denk en doe mee' heeft ten opzichte van de achtergrond niet voldoende contrast. Het contrast is niet precies te meten, omdat de achtergrond een transparant vlak op een afbeelding is. Het gaat nu om witte tekst #ffffff op de achtergrond - een kleurvlak met een transparantie van 0,9 #bbd2df, het contrast is ongeveer : 1,56:1. Dat is te laag om te voldoen aan dit succescriterium. Daarvoor is een minimale waarde van 4,5:1 vereist. Ook wanneer het vlak niet transparant was opgebouwd was het contrast niet goed genoeg om te voldoen aan het succescriterium.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de grijze tekst #6c6c6c, zoals: de datum in het blok ‘Laatste nieuws’ en de labels ‘Telefoon’ en ‘E-mail’ in de footer, op de witte achtergrond is 3,27:1. Dat is voor kleine tekst te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond. Advies: pas de kleuren aan zodat er het contrast minimaal 4,5:1 is.

  • Gevolg:

   Het contrast van de grijze tekst #6c6c6c, zoals: de datum in het blok ‘Laatste nieuws’ en de labels ‘Telefoon’ en ‘E-mail’ in de footer, op de witte achtergrond is 3,27:1. Dat is voor kleine tekst te laag om te voldoen aan het succes criterium. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen hebben vaak moeite met het lezen van tekst die geen goed contrast heeft ten opzichte van de achtergrond. Advies: pas de kleuren aan zodat er het contrast minimaal 4,5:1 is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 27. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een afbeelding van bijvoorbeeld een infographic, grafiek of diagram bevat vaak tekst. Iemand die slechtziend is moet de weergave van tekst kunnen aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop. Met een aangepaste weergave wordt de informatie voor hem of haar bruikbaar. De tekst wordt dan bijvoorbeeld in 1 kolom weergegeven, of in andere kleuren en met een ander contrast of een andere lettergrootte. Van ‘echte tekst’ is op deze manier de weergave aan te passen. Bij afbeeldingen van tekst ontstaan problemen met het aanpassen van de weergave. Daarom moet alle informatie en tekst die zo’n afbeelding van een infographic, grafiek of diagram biedt ook uitgeschreven worden in zichtbare gewone tekst. Een alternatieve tekst is voor mensen die een afbeelding helemaal niet kunnen zien. Dit succescriterium draait om mensen die slechtziend zijn. Een voorbeeld van zo'n afbeelding is te vinden op pagina 71 van deze pdf. Daarin staat het 'STOMP-principe' uitgelegd met plaatjes ter ondersteuning van de tekst in de afbeelding. In de tekst erboven wordt de afkorting zelf niet verder toegelicht in de tekst. Iemand die de afbeelding niet (goed) kan zien, krijgt deze informatie dus niet aangeboden en weet niet waar de afkorting voor staat en ook niet dat het om een afkorting gaat. (Overigens is het contrast van de tekst in deze afbeelding ook te laag (minimaal 4,5:1)) Zorg bij afbeeldingen van infographics, grafieken, diagrammen en dergelijke dus altijd voor een volledig tekstueel alternatief in de gewone tekst en geef de afbeelding een kort label in de alt-tekst bij de afbeelding, zodat het duidelijk is waar die afbeelding over gaat en bij welke tekst deze hoort.

  • Gevolg:

   Een afbeelding van bijvoorbeeld een infographic, grafiek of diagram bevat vaak tekst. Iemand die slechtziend is moet de weergave van tekst kunnen aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop. Met een aangepaste weergave wordt de informatie voor hem of haar bruikbaar. De tekst wordt dan bijvoorbeeld in 1 kolom weergegeven, of in andere kleuren en met een ander contrast of een andere lettergrootte. Van ‘echte tekst’ is op deze manier de weergave aan te passen. Bij afbeeldingen van tekst ontstaan problemen met het aanpassen van de weergave. Daarom moet alle informatie en tekst die zo’n afbeelding van een infographic, grafiek of diagram biedt ook uitgeschreven worden in zichtbare gewone tekst. Een alternatieve tekst is voor mensen die een afbeelding helemaal niet kunnen zien. Dit succescriterium draait om mensen die slechtziend zijn. Een voorbeeld van zo'n afbeelding is te vinden op pagina 71 van deze pdf. Daarin staat het 'STOMP-principe' uitgelegd met plaatjes ter ondersteuning van de tekst in de afbeelding. In de tekst erboven wordt de afkorting zelf niet verder toegelicht in de tekst. Iemand die de afbeelding niet (goed) kan zien, krijgt deze informatie dus niet aangeboden en weet niet waar de afkorting voor staat en ook niet dat het om een afkorting gaat. (Overigens is het contrast van de tekst in deze afbeelding ook te laag (minimaal 4,5:1)) Zorg bij afbeeldingen van infographics, grafieken, diagrammen en dergelijke dus altijd voor een volledig tekstueel alternatief in de gewone tekst en geef de afbeelding een kort label in de alt-tekst bij de afbeelding, zodat het duidelijk is waar die afbeelding over gaat en bij welke tekst deze hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 28. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het input-veld van het zoekcomponenten heeft geen duidelijke en zichtbare rand. Het is opgebouwd met en half transparant vlak over het navigatie menu. Voor een gebruiker met een verminderd zichtvermogen kan het lastig zijn om te zien waar het zoekwoord ingevoerd kan worden. Ook op een mobiel apparaat is het lastig te zien waar het zoekveld is. Advies: geef het invulveld een duidelijk rand, zodat een gebruiker direct weet waar het zoekwoord kan worden ingevoerd. Maak het invulveld ook een effen kleur, niet transparant, zodat de menuitems er niet doorheen komen.

  • Gevolg:

   Het input-veld van het zoekcomponenten heeft geen duidelijke en zichtbare rand. Het is opgebouwd met en half transparant vlak over het navigatie menu. Voor een gebruiker met een verminderd zichtvermogen kan het lastig zijn om te zien waar het zoekwoord ingevoerd kan worden. Ook op een mobiel apparaat is het lastig te zien waar het zoekveld is. Advies: geef het invulveld een duidelijk rand, zodat een gebruiker direct weet waar het zoekwoord kan worden ingevoerd. Maak het invulveld ook een effen kleur, niet transparant, zodat de menuitems er niet doorheen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 29. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knop 'akkoord' in de cookiebalk werkt niet met het toetsenbord. Het is niet mogelijk om de knop met de Enter toets te activeren. Gebruikers die een toetsenbord gebruiken kunnen nu de melding niet wegklikken. Advies: Bouw de knop met semantisch juiste HTML zodat de knop ook met een toetsenbord te gebruiken is.

  • Gevolg:

   De knop 'akkoord' in de cookiebalk werkt niet met het toetsenbord. Het is niet mogelijk om de knop met de Enter toets te activeren. Gebruikers die een toetsenbord gebruiken kunnen nu de melding niet wegklikken. Advies: Bouw de knop met semantisch juiste HTML zodat de knop ook met een toetsenbord te gebruiken is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 30. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen. Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen. Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 31. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De drie nieuwsberichten in het blok 'Laatste nieuws' op de homepage zijn opgemaakt als een article met daarin vier verschillende links. Het gevolg is dat de screenreader de 'titel', 'datum', 'afbeelding' en 'lees meer' als losse items voorleest. Dat is niet overzichtelijk voor een gebruiker die met een screenreader door de items bladert. De 'datum' en de 'lees meer' link geven geen informatie over het doel van de link. Advies: maak de hele card als 1 link op, met een duidelijke naam zodat een gebruiker weet waar naar verwezen wordt. Een gebruikte techniek hiervoor is bijvoorbeeld de pseudo content techniek., kijk voor meer informatie: https://inclusive-components.design/cards/.

  • Gevolg:

   De drie nieuwsberichten in het blok 'Laatste nieuws' op de homepage zijn opgemaakt als een article met daarin vier verschillende links. Het gevolg is dat de screenreader de 'titel', 'datum', 'afbeelding' en 'lees meer' als losse items voorleest. Dat is niet overzichtelijk voor een gebruiker die met een screenreader door de items bladert. De 'datum' en de 'lees meer' link geven geen informatie over het doel van de link. Advies: maak de hele card als 1 link op, met een duidelijke naam zodat een gebruiker weet waar naar verwezen wordt. Een gebruikte techniek hiervoor is bijvoorbeeld de pseudo content techniek., kijk voor meer informatie: https://inclusive-components.design/cards/.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 32. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren. Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren. Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 33. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is op de knop 'Sluit zoekbalk' in de header is matig/niet te zien. Het voldoet aan het succescriterium in de browser Chrome, maar is onvoldoende duidelijk. In Firefox is de focus helemaal niet te zien. Advies: voeg een extra outline met een onderscheidende kleur toe zodat de focusrand beter zichtbaar wordt.

  • Gevolg:

   De focus is op de knop 'Sluit zoekbalk' in de header is matig/niet te zien. Het voldoet aan het succescriterium in de browser Chrome, maar is onvoldoende duidelijk. In Firefox is de focus helemaal niet te zien. Advies: voeg een extra outline met een onderscheidende kleur toe zodat de focusrand beter zichtbaar wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 34. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd

  • Gevolg:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het navigatieblok onderaan de pagina toont links naar een volgend of vorig bericht. Er is een label boven geplaatst (zie code) met de naam 'Berichtnavigatie'. De naam geeft niet voldoende aan waar de links naar verwijzen. Beter zou de naam meer informatie geven waarom die links zijn toegevoegd, bijvoorbeeld 'Andere nieuwsartikelen'. Dit is lastig voor een grote groep gebruikers, een screenreader gebruiker hoort de naam, maar krijgt geen context. Deze gebruiker ziet ook niet het icoon voor de link. Een gebruiker met een cognitieve beperking kan de naam 'Berichtnavigatie' verwarrend vinden.

  • Gevolg:

   Het navigatieblok onderaan de pagina toont links naar een volgend of vorig bericht. Er is een label boven geplaatst (zie code) met de naam 'Berichtnavigatie'. De naam geeft niet voldoende aan waar de links naar verwijzen. Beter zou de naam meer informatie geven waarom die links zijn toegevoegd, bijvoorbeeld 'Andere nieuwsartikelen'. Dit is lastig voor een grote groep gebruikers, een screenreader gebruiker hoort de naam, maar krijgt geen context. Deze gebruiker ziet ook niet het icoon voor de link. Een gebruiker met een cognitieve beperking kan de naam 'Berichtnavigatie' verwarrend vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209