Verklaring van https://www.wshd.nl

Status toegankelijkheid https://www.wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Hollandse Delta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.wshd.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Hollandse Delta is beschikbaar via de link https://www.wshd.nl/toegankelijkheid-en-proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Hollandse Delta gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.wshd.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Hollandse Delta is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.wshd.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Hollandse Delta .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wshd.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Hollandse Delta

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.wshd.nl : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.wshd.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Hollandse Delta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://simcms.wshd.nl/_flysystem/media/hercontrole-www.wshd_.nl-wcag2.1-aa-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Hollandse Delta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/belastingen staan onder "Tarieven" meerdere tabellen. In de tabellen zijn verschillende kolom- en rijkoppen niet opgemaakt als tabelkoppen. Gebruik thelementen waar nodig om de juiste relaties in de tabel aan te geven. Visueel is duidelijk dat bepaalde informatie in de eerste rij of kolom iets zegt over de overige data in een tabel. Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware hebben niet allemaal dat visuele overzicht, de relaties in een tabel met meer dan twee rijen of kolommen moeten daarom goed worden aangegeven. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.wshd.nl/_flysystem/media/ 2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf

  • Gevolg:

   Blinde en slechtziende bezoekers krijgen niet de juiste terugkoppeling van hun voorleessoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) toverdragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/uwgegevens-0 stap 2 staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/ Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Dit is niet goed aangepast, voornaam heeft een autocomplete nodig, address-line1 en address-line2 zijn niet juist, voor huisnummer(onderdelen) bestaat geen geldige autocomplete waarde. Werken met postcode en huisnummer om het adres te bepalen doen we vooral in Nederland en daarvoor is (helaas) geen ruimte gemaakt in deze internationale standaard. Bij telefoonnummer en e-mailadres ontbreken de juiste waarden ook.

  • Gevolg:

   Software kan de bij de formulieren niet helpen met invullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Het autocomplete-attribuut gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ heeft de kleine grijze tekst onderaan onvoldoende contrast (4,1:1). Het gaat onder ander om de teksten "Handelsweg 100" en "2988 DC Ridderkerk". In het pdf document https://www.wshd.nl/_flysystem/media/ 2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf heeft de tekst ‘Rotterdamseweg:’ een te laag contrast van 1,6:1 met de licht groene achtergrond.Op pagina https://wshd.notubiz.nl/ hebben de grijze cijfers in de kalender een te laag contrast van 3,8:1 met de witte achtergrond en 3,4:1 met de grijze achtergrond. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ hebben de witte teksten een te laag contrast van 1,6:1 op de geel/groene knoppen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De grijze teksten in de footer hebben een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/users/create heeft de grijze tekst onder het e-mailadres een te laag contrast van 2,4:1. In het pdf document https://www.wshd.nl/_flysystem/media/2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf heeft de tekst ‘Rotterdamseweg:’ een te laag contrast van 1,6:1 met de licht groene achtergrond.

  • Gevolg:

   De tekst kan wellicht niet worden gelezen door kleurenblinde of slechtzienden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels valt er op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ tekst weg. De tekst "Open Data waterschap Hollandse Delta" wordt "Open Data waterscha..."

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Content waar mogelijk aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/search? collection=Dataset is een aangepaste toetsenbordfocus indicator gebruikt om aan te geven dat een van de uitklap/ inklap knoppen in de filters toetsenbordfocus heeft. Het contrast van die aangepaste focus is 1,8:1 en moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Contrast onvoldoende (1,8:1 ipv 3,0:1)

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Contrast waar mogelijk aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/hollandse-delta-onderzoektnieuwe-boormethode-in-dijken staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https:// developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden worden beperkt in het bedienen van de video's.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Analyseren van het probleem en implementeren van de oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.wshd.nl/_flysystem/media/ 2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf heeft wel een titel, maar deze ("WHD017-rubriek-2003-200226-WT.indd") beschrijft de inhoud van de pagina niet.

  • Gevolg:

   Bezoeker met verschillende beperkingen hebben hierdoor meer moeite om te achterhalen waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Titels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/ staat een "Bekijk meer" link, die geen context heeft met de bovenstaande tekst en kop. Het doel van deze link is niet te bepalen door hulpsoftware

  • Gevolg:

   Een blinde bezoeker weet niet waar een link naartoe leidt

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Links aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/search? collection=Dataset is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de link "Gegevens" komt te staan. De methode die gebruikt wordt om de positie van de toetsenbordfocus aan te geven op de link "Alle" tot en met "Apps & kaarten" is gelijk aan de methode die gebruikt wordt om aan geven welke van deze links actief is.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor verdwalen op de website.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Probleem onderzoeken met de verschillende leveranciers en oplossingen implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's zoals op https://www.wshd.nl/ staat bovenaan een invoerveld met de placeholdertekst "Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?" en het aria-label "Zoeken". Het arialabel is de naam van dit invoerveld, doordat de zichtbare placeholdertekst niet onderdeel is van de naam kan die tekst niet gebruikt worden om deze invoer te selecteren en te bedienen met spraakbesturing. Het advies is om de waarde van het aria-label aan te passen.

  • Gevolg:

   De website kan blinden en slechtzienden verwarren

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Labels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/search? collection=Dataset hebben de twee inputvelden onder de kop ‘Laatst bijgewerkt’ geen naam die door software te bepalen is. Ook de vier elementen met role="tablist" zijn componenten van de gebruikersinterface die een naam moeten hebben om te voldoen. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#tablist voor meer informatie. Deze interface ziet er uit als een overzicht met uitklapbare onderdelen, het gebruik van tablist en tabpanel heeft hier geen meerwaarde. Het oneigenlijk gebruik van WAI-ARIA veroorzaakt vaak meer problemen dan dat het oplost.

  • Gevolg:

   De website is niet goed te doorlopen door software.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Labels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/uwgegevens-1 is de foutmelding "Er is geen straatnaam en woonplaats gevonden voor deze combinatie." die in beeld komt als er een ongeldige combinatie van postcode en huisnummer wordt ingevuld een statusbericht die niet gepresenteerd wordt aan hulpsoftware. Met deze fout in beeld is het ook niet mogelijk om de knoppen "Vorige stap" en "Overzicht" te gebruiken. Het presenteren van deze foutmelding is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gebruikers door hebben dat er een fout is die opgelost moet worden voor de gebruiker verder kan.

  • Gevolg:

   Software kan de statusberichten niet bepalen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De leverancier voldoet naar verwachting niet aan de toegankelijkheidseisen. Het systeem wordt niet doorontwikkelt en zal daarom ook in de toekomst niet voldoen.

  • Oorzaak:

   Lopend contract waarin toegankelijkheid niet als onderdeel was meegenomen.

  • Gevolg:

   Tot het einde van het contract zal de website niet voldoen.

  • Alternatief:

   Bouwen alternatieve website

  • Maatregel:

   Het project om de website bij een andere leverancier onder te brengen wordt opgestart. Gezien de complexiteit van de database en genodigde login zal dit project een relatief lange doorlooptijd hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Hollandse Delta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209