Verklaring van www.maasdriel.nl

Status toegankelijkheid https://www.maasdriel.nl

Gemeente Maasdriel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Maasdriel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.maasdriel.nl .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Maasdriel is beschikbaar via de link https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/privacy/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Maasdriel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.maasdriel.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Maasdriel is gevorderd met de toegankelijkheid van www.maasdriel.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Maasdriel .
Functie: Teammanager Publieke Dienstverlening Maasdriel .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@maasdriel.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Maasdriel

Uit de door Gemeente Maasdriel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.maasdriel.nl voor het grootste deel voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Dagelijks monitoren wij de website op toegankelijkheid met de tool voor accessibility van Site Improve. Op dit moment met een toegankelijkheidsscore van 98,7%.
Omdat alleen deze automatische controle niet voldoende is, hebben we opdracht gegeven voor een handmatige toetsing op Wcag 2.1 AA. Deze toetsing is door een gecertificeerd organisatie uitgevoerd op 8 februari 2021.

Dit zijn de maatregelen van de webredactie  op een rij:

 • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website iedere 5 werkdagen met de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

Formulieren
De website www.maasdriel.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de eisen die in dit tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn opgenomen. Er zijn nog afwijkingen in het MOR-webformulier van het Zaaksysteem.nl. Zaaksysteem.nl heeft aangeven dat ze de issues oplossen zodat het formulier voldoet aan de toegankelijkheidseisen.
Meer informatie vindt u in hun toegankelijkheidsverklaring Zaaksysteem.nl: https://docs.google.com/document/d/1X12P2Z3BkE8yJBeasvbvLz8Fj76q8P7v8I_ZZJomamE/edit#

Gepubliceerde pdf's 
De gepubliceerde pdf's zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Dit betreft alle pdf's van na 23 september 2018 en de formulieren gepubliceerd voor die datum. Daar waar een pdf niet toegankelijk is bieden we een alternatief, bijvoorbeeld een samenvatting of op te vragen via e mail.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.maasdriel.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.maasdriel.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Maasdriel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.maasdriel.nl/data/downloadables/4/6/6/3/rapport-toegankelijkheid-2021-02-08.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Maasdriel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal afbeeldingen of iconen heeft geen alt tekst

  • Oorzaak:

   Verschillende attributen gebruikt

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de alt tekst niet voorlezen omdat deze ontbreekt.

  • Alternatief:

   Afbeelding verwijderen of alt tekst toevoegen

  • Maatregel:

   Alleen alt attribuut gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Incorrecte volgorde van koppen in pdf document

  • Oorzaak:

   Foute volgorde van de koppen

  • Gevolg:

   Door niet de correcte volgorde van de koppen is het niet duidelijk welke kop bij welke informatie hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de kop volgorde

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Het formulier maakt geen gebruik van auto-complete functionaliteit.

  • Gevolg:

   Sommige velden van het formulier worden niet automatisch gevuld, waardoor de gebruiker extra, onnodige handelingen moet verrichten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassingen formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er wordt door middel van kleur aangegeven welke stappen in het afspraak-proces zijn doorlopen.

  • Gevolg:

   Kleurenblinde gebruikers kunnen nu niet zien welke stappen zijn doorlopen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De naam van de stap herhalen in de titel boven de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een te laag contrast tussen de tekst van de pagina en de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Contrast tussen tekst en de achtergrond op het formulier is te laag.

  • Gevolg:

   De tekst is nu slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer onderstaande pagina wordt bekeken in een schermresolutie van 1024x768px en inzoomen, komt vanaf 170% komt de tekst 'Maasdriel' uit 'Melding Openbare Ruimte (MOR) Maasdriel' niet meer volledig in beeld.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst op de pagina is zichtbaar als de pagina vergroot wordt.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij 320px komt de tekst 'Melding Openbare Ruimte (MOR) Maasdriel' niet meer volledig in beeld.Wanneer een adres is ingetypt, is dit adres in de placeholdertekst niet volledig leesbaar. Ook op de kaart zijn het adres en bijbehorende gegevens niet goed leesbaar. Dit laatste komt doordat allerlei knoppen over de gegevens heen staan.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst van het formulier is zichtbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het formulier hebben de randen van de formuliervelden een te lage contrastverhouding. Dat geldt ook voor het vergrootglas in het invoerveld boven de kaart.

  • Gevolg:

   De informatie is slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In het formulier verschijnt content wanneer de muis of toetsenbordfocus op de infoknoppen staat. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   De content blijft staan.

  • Alternatief:

   Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer op een pagina een zoekterm (in dit geval de term 'aanvragen') wordt ingevoerd, verschijnt een lightbox. De knop 'Sluiten' kan niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Gevolg:

   De knoppen op de kaart zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De sessie wordt na verloop van tijd zonder te communiceren beëindigd.

  • Gevolg:

   Een gebruiker heeft maar beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel beschrijft het doel van de pagina niet en ook is het domein niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij de gebruiker

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op het formulier is gebruik gemaakt van aria-labels op de infoknoppen vóór de labels. In de aria-labels in het formulier is gebruik gemaakt van HTML code, dit wordt nu ook door hulpsoftware voorgelezen. Bijvoorbeeld bij Onderwerp staat in het aria-label "<p>". Dit wordt nu voorgelezen als "kleiner dan p groter dan".

  • Gevolg:

   Het formulier is nu onduidelijk voor een blinde gebruiker.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op het formulier is de taal ingesteld als Engels, terwijl het een Nederlandstalige pagina betreft.

  • Gevolg:

   De informatie wordt nu in de verkeerde taal voorgelezen voor blinde gebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In het bformulier zitten verschillende parsing errors. De pagina's in het webformulier zijn niet goed gevalideerd.

  • Gevolg:

   De webpagina kan niet geparst worden, niet gecontroleerd worden op grammaticale fouten.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De naam en rol van onderdelen van de interface zijn door software niet overal te begrijpen, want er zijn geen namen en rollen op onderdelen aangegeven.

  • Gevolg:

   Een blinde bezoekers krijgt nu bepaalde onderdelen niet of niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   In het formulier kan een statusupdate op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Als een veld van een van de onderstaande formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan hoort een melding hierover te verschijnen.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen de berichten niet aan de gebruiker laten zien

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassing van het formulier door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Maasdriel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209