Verklaring van Oss.nl

Status toegankelijkheid https://www.oss.nl

Gemeente Oss is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oss streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Oss.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oss is beschikbaar via de link https://www.oss.nl/Toegankelijkheid/Toegankelijkheidsverklaringen.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oss gepubliceerde informatie blijkt dat de website Oss.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oss is gevorderd met de toegankelijkheid van Oss.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oss .
Functie: Teamleider KCC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@oss.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Oss

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Oss.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Oss.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oss dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oss.nl/web/file?uuid=efcb216b-14ad-46b3-8d0e-00d7e9bf4f72&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=64736
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oss dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/Zoekresultaten/Zoekresultaten-oss.nl.htm?query=huurwoningen staat aan de rechterkant een lijst met zoekfilters. Het actieve filter heeft een zwart bolletje. De niet-actieve filters zijn voorzien van een wit bolletje. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door hulpsoftware bepaald worden.
  • Gevolg: De informatie met betrekking tot de zoekfilters kan met hulpsoftware niet aan visueel beperkten worden voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/bedrijven/Team_Economie.htm zijn de namen onder de foto’s opgemaakt met het em element. Het em element wordt gebruikt om nadruk aan een woord te geven. Het woord wordt dan door hulpsoftware met nadruk voorgelezen.
  • Gevolg: Hulpsoftware leest de namen op deze pagina ten onrechte op met nadruk.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar.
  • Maatregel: We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Onderstaande twee pdf's bevatten geen tags waardoor er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar is om de pdf te interpreteren. 1. https://www.oss.nl/web/file?uuid=bc0eacba-f1a0-4d99-af4f-7a8690342ac7&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=63514&search=begroting%20in%20een%20oogopslag 2. https://www.oss.nl/web/file?uuid=e39c8761-1ff1-4994-b7f2-a1cd6708a280&owner=a54acafa-dd70-4e66-a508-4d3dd0be9dab&search=bevoegdheden%20externe%20instanties
  • Gevolg: Hulpsoftware kan de informatie in de pdf's mogelijk niet goed voorlezen.
  • Alternatief: De inwoner kan contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast op pagina https://www.oss.nl/ dan vallen de links, woorden en iconen in het menu en het groene blok over elkaar heen waardoor het lastig wordt om deze te lezen.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen de stijlkenmerken niet volledig aanpassen omdat de leeservaring dan verslechtert.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/ bevat het hoofdmenu submenu's die uitklappen als de gebruiker met zijn muis over de onderdelen heen gaat. De aanvullende content die dan verschijnt, is niet verbergbaar zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen.
  • Gevolg: Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/ staat een hoofdmenu aan de linkerkant. Deze is niet goed te bedienen met het toetsenbord. De menu-items zijn te openen met de toetsenbordpijltjes, maar de menu-items zijn niet te selecteren. Omdat de focusindicator niet zichtbaar is, is ook niet duidelijk welk menu-onderdeel actief is en dus geopend of geactiveerd kan worden.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen het menu niet altijd goed bedienen met het toetsenbord.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/ staat bij sommige links de url van de link in het title-attribuut van de link. Deze title-attributen zijn soms lang en onduidelijk en worden voorgelezen door voorleessoftware. Verder worden er vaak title-attributen gebruikt bij links die dezelfde tekst bevatten als de linktekst.
  • Gevolg: De title-attributen die worden voorgelezen zijn soms te lang en onduidelijk. In andere gevallen wordt de link twee keren voorgelezen, omdat de linktekst en het title-attribuut gelijk zijn.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oss.nl/ is de focus niet zichtbaar als de gebruiker door het menu gaat.
  • Gevolg: Gebruikers met motorische beperkingen die gebruik maken van het toetsenbord kunnen niet zijn waar de focus in het menu is.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: De leverancier is op de hoogte van de bevinding. We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: In de eigenschappen van onderstaande pdf's wordt geen taal aangegeven. 1. https://www.oss.nl/web/file?uuid=bc0eacba-f1a0-4d99-af4f-7a8690342ac7&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=63514&search=begroting%20in%20een%20oogopslag 2. https://www.oss.nl/web/file?uuid=e39c8761-1ff1-4994-b7f2-a1cd6708a280&owner=a54acafa-dd70-4e66-a508-4d3dd0be9dab&search=bevoegdheden%20externe%20instanties
  • Gevolg: De voorleessoftware van visueel beperkten kan de informatie op de pagina mogelijk niet correct voorlezen omdat de belangrijkste taal niet is aangegeven.
  • Alternatief: De inwoner kan contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op de pagina's https://www.oss.nl/inkomen/Mijn_Inkomen.htm en https://www.oss.nl/zorg/afspraak_bij_schuldhulpverlening.htm staat een video. Deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden.
  • Gevolg: De beschrijvende tekst van de video kan met hulpsoftware niet aan visueel beperkten worden voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar. De inwoner kan eventueel contact opnemen met de gemeente voor hulp.
  • Maatregel: We streven ernaar om de bevinding voor het einde van 2021 Q2 opgelost te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oss heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123