Verklaring van duo.nl/zakelijk

Status toegankelijkheid https://www.duo.nl/zakelijk/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website duo.nl/zakelijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website duo.nl/zakelijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van duo.nl/zakelijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website duo.nl/zakelijk : voldoet gedeeltelijk

De website duo.nl/zakelijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://duo.nl/images/onderzoeksrapport-duonlzakelijk-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alt-teksten bij verschillende onderdelen, zoals het logo, captcha, symbool voor externe website en video ontbreken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen niet altijd de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dit wordt opgepakt door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Video zonder audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Aanvullende visuele informatie wordt niet overgebracht.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De audiodescriptie wordt gemaakt en aan de video toegevoegd door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Koppen zijn niet als kop gecodeerd. Het zoek-invoerveld is niet geassocieerd met een label. Onjuist gebruik van de lijsttags. Radiobuttons niet goed geassocieerd met het label. Tabellen zijn niet allemaal correct opgemaakt met table headers. Lijsten zijn niet allemaal correct gecodeerd. Pdf-bestanden zijn niet gecodeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen niet altijd de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De labels en koppen worden correct beschreven door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op de foutpagina mag de instructie geen verwijzing bevatten puur op basis van visuele oriëntatie, omdat (kleuren)blinde gebruikers die niet op kunnen volgen.

  • Gevolg:

   (Kleuren) blinde gebruikers kunnen de verwijzing niet opvolgen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De tekst zal correct herschreven worden door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het html-attribuut "autocomplete" wordt niet gebruikt.

  • Gevolg:

   Softwarematig kan niet het juiste invoertype bepaald worden en daardoor kunnen eerder ingevulde waarden niet uit de browsergeschiedenis gehaald worden.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het html-attribuut "autocomplete" zal door het verantwoordelijke team aan het formulier toegevoegd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Link alleen herkenbaar door de kleur.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende en kleurenblinde mensen zijn links niet herkenbaar.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De links zullen worden aangepast door het verantwoordelijke team. Bijvoorbeeld door de links te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de menubalk ontstaat bij het inzoomen een horizontale scrollbalk. Het hamburgermenu valt bij inzoomen tot 400% buiten de pagina. De tekst van het kruimelspoor past bij 400% inzoomen niet meer in het beeld.

  • Gevolg:

   De tekst is bij inzoomen niet meer volledig leesbaar.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de content zo aanpassen dat het leesbaar blijft bij:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In een feedback-popup is er onvoldoende contrast van 1,8:1. De randen van invoervelden hebben onvoldoende contrast met 1,6:1. Het contrast van de radiobuttons is te laag, nl 2,7:1.

  • Gevolg:

   De tekst is niet door alle mensen goed te lezen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het contrast zal door het verantwoordelijke team aan de geldende minimum contrasteis worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Teksten hebben een onvoldoende contrast van 3,2:1. en van 2,8:1.

  • Gevolg:

   De tekst is niet door alle mensen goed te lezen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het contrast zal door het verantwoordelijke team aan de geldende minimum contrasteis worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen vormen knoppen een hamburgermenu. Bij het openen van het hamburgermenu blijken er opties te te zijn verdwenen.

  • Gevolg:

   De functionaliteit van de aangeboden links/knoppen wijzigt.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De schaalbaarheid en de werking van de links en/of het menu zal worden aangepast door het verantwoordelijke team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In Firefox is de videospeler niet goed te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis kunnen bedienen, kunnen de video niet of niet goed afspelen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   De videoplayer zal door het verantwoordelijke team worden aangepast, zodat deze met het toetsenbord bediend kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Foutmelding blijft niet in beeld en er is geen bediening aanwezig om dit bericht langer in beeld te laten staan.

  • Gevolg:

   Een belangrijk bericht blijft niet in beeld staan en daardoor kunnen mensen de tekst niet of niet volledig lezen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de melding of bedienbaar maken of langer in beeld laten staan. Ook zal de tekst voor screenreaders beschikbaar gemaakt moeten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink niet gekoppeld aan een html-landmark.

  • Gevolg:

   De skiplink werkt niet.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de skiplink van een id voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Een pdf-document bevat geen titel. Op pagina's zijn enkele titels zijn voor verbetering vatbaar.

  • Gevolg:

   Het doel van het document/de pagina is niet of onvoldoende duidelijk.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de titels van de pagina's beter omschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focus volgt bij gebruik van de tabtoets niet de logische route.

  • Gevolg:

   De website is niet of niet voldoende met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de focus volgorde aanpassen/verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Links bieden de gebruiker van voorleessoftware niet genoeg informatie over de inhoud.

  • Gevolg:

   De linkdoelen geven niet of niet duidelijk genoeg informatie over de inhoud, waardoor de vervolgactie niet of niet duidelijk genoeg wordt gemaakt.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de linkdoelen beter omschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet goed zichtbaar.

  • Gevolg:

   De gebruiker ziet niet waar hij op het scherm is en welke knoppen en links hij kan bedienen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de focus duidelijker maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal is niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware leest niet in de juiste taal de documenten of pagina voor.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de juiste taal instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Knoppen met dezelfde functie hebben op verschillende pagina's niet dezelfde naam.

  • Gevolg:

   Doordat dezelfde functionaliteit anders wordt benoemd kan er bij mensen verwarring ontstaan over het gebruik.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal componenten die dezelfde functionaliteit hebben van dezelfde omschrijvende tekst voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Foutmelding wordt niet gelezen door de voorleessoftware. Foutmeldingen zijn niet specifiek genoeg.

  • Gevolg:

   Een foutmelding wordt niet of niet duidelijk genoeg gemeld en voorgelezen.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de foutmeldingen aanpassen zodat mensen weten wat er fout gaat en weten wat ze moeten doen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Id's zijn niet uniek. Er zijn eindtags </span>, </source> en </track> zonder begintag.

  • Gevolg:

   Door niet correcte HTML-code kunnen er fouten ontstaan bij hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de HTML-code op dit soort fouten controleren en de fouten herstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Elementen hebben geen goede naam, rol en/of waarde. Invoervelden hebben geen naam.

  • Gevolg:

   De naam (name) en rol (role) kan niet of niet voldoende door software bepaald worden. Hierdoor kunnen hulptechnologieën niet correct ondersteuning bieden.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal de naam (name) en rol (role) van de componenten juist benoemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Foutmelding is in code niet aangemerkt als statusbericht (zie ook 2.2.1 en 3.3.1).

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet voorgelezen door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Hiervoor is geen alternatief te bieden.

  • Maatregel:

   Het verantwoordelijke team zal in de code de foutmelding als statusbericht aanmerken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209