Verklaring van Mijn DUO (particulier)

Status toegankelijkheid https://duo.nl/particulier/footer/service/inloggen-op-mijn-duo.jsp

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn DUO (particulier).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn DUO (particulier) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn DUO (particulier) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn DUO (particulier) : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn DUO (particulier) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/toegankelijkheidsrapport-mijn-duo-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   • Onder de kop 'Rekeningnummer' staan koppen die in de code niet als kop zijn opgemaakt, maar dmv 'strong'. Een kop moet ook in de html als kop zijn opgemaakt (hier dus een h3).) • De lijst onder 'Contact' is niet correct opgemaakt in de html, de list-items moeten direct onder de ul staan. Verderop staat een losstaand listitem, zonder ul. (postadres). Een list-item moet altijd in een ul of ol staan. • De vraag 'Mogen we u mailen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn?' is niet geassocieerd met de radiobuttons ja/nee. Dit geldt ook voor de vraag over berichten. Maak gebruik van "fieldset" en "legend" om de vraag/antwoord combinatie te groeperen. • De informatie op de tiles van MijnProducten en Studieschuld is in de code opgemaakt als tabel. Een tabel is bedoeld voor tabelgegevens en niet om iets mooi weer te geven in het scherm. Een (definition)list zou hier wel een oplossing zijn. • In het aanvraagproces staan in elke stap vragen, bij al deze vragen ontbreekt het programmatische verband tussen de vraag en de antwoordmogelijkheden. De labels zijn niet geassocieerd met de radiobuttons. Door gebruik te maken van bijv. fieldset / legend kan de vraag met de antwoorden gegroepeerd worden. Geadviseerd wordt om de meest recente versie van de Uno-componenten te gebruiken. • Koppen in het bericht zijn niet gecodeerd als kop (bijvoorbeeld “Bezwaar”, “Wat is onze beslissing?”, enzovoorts). Geef ze in de HTML-code <h>-tags mee van het juiste niveau. • In het bericht wordt ook onterecht gebruik gemaakt van een <table> voor de opmaak. Met schermleessoftware is de inhoud volstrekt onduidelijk omdat de leesvolgorde hiermee ook nog eens in de knoei komt. (Los van alle onterechte signalen over rijen en kolommen. Zelfs de scheidingslijn is een aparte rij.) Voor een dergelijke opmaak dient CSS gebruikt te worden. • Het label “Wilt u uw maandbedrag herberekenen?” is niet programmatisch geassocieerd met de radiobuttons “ja” en “nee”, waardoor voor blinde gebruikers niet duidelijk is waar de radiobuttons voor dienen. (In Firefox i.c.m. NVDA wordt het label toevallig wel voorgelezen, in Chrome i.c.m. NVDA niet.) Gebruik een <fieldset> en <legend>. • De opleidingsgegevens zijn gecodeerd als tabel, maar dat lijkt puur voor de visuele presentatie (in twee kolommen). In dergelijke gevallen dient gebruik gemaakt te worden van CSS in plaats van een <table> omdat de informatie nu verwarrend is voor gebruikers van schermleessoftware. • Bij openklappen accordeon-items staat er dikgedrukte tekst bovenaan. Dit zijn eigenlijk koppen, maar ze zijn niet gecodeerd als kop. Voorbeeld: onder “Meer betalen” de kopjes “Extra aflossen op uw schuld” en “Volledige schuld nu aflossen”. Voeg in de HTML-code <h>-tags toe van het juiste niveau. • De tabel onder tabblad “Bij- en afschrijvingen” is niet correct gecodeerd. Er zijn vier kolomkoppen, maar elke rij heeft vijf tabelcellen. Er mist dus een kolomkop. NVDA i.c.m. Chrome kondigt de tabel aan alsof er vijf kolommen zijn. De vijfde cel in een rij is overigens telkens leeg op de onderzochte pagina. Het aantal rijen wordt verkeerd aangekondigd doordat er allerlei visueel verborgen <tr>’s zijn (met class=”uitleg” en class=”info”). Navigeren door de tabel lukt niet goed met NVDA-hotkeys (cellen naar links/rechts gaat wel, maar naar boven/beneden is onmogelijk). De informatie is daardoor niet toegankelijk voor gebruikers van schermleessoftware.

  • Gevolg:

   Schermleessoftware kan de pagina's niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   • Het invoerveld e-mailadres heeft geen autocomplete in de code. Dmv autocomplete is het makkelijker voor de gebruiker om het (correcte) emailadres in te vullen. Dit geldt ook voor het veld 'herhaal e-mailadres' en 'telefoonnummer'. Voor een lijst met invoervelden waarvoor autocomplete gebruikt moet worden kun je kijken op: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers kan het lastiger zijn om gegevens in te voeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   • De tekst “2. Bevestigen” heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (gemiddeld zo’n 2,7:1). Het argument kan opgevoerd worden dat het om een inactieve link gaat en dat het component daarom als uitzondering geldt. Maar een logischer argument is dat de tekst is bedoeld om aan te geven dat er (slechts) 2 stappen zijn en dat het hier dus om belangrijke informatie gaat. Het contrast zou dan minimaal 4,5:1 moeten zijn. • Het contrast van de zwarte tekst “Betalen” in de groene knop is te laag met 3,9:1. De huisstijl schrijft voor dat op een groene knop witte tekst gebruikt wordt. Daarmee wordt namelijk wel voldaan aan de minimale eis van 4,5:1.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan door een verkeerd gebruik van de contrastwaarden belangrijke informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   • Bij inzoomen verdwijnen de knoppen in de geopende accordeon-items half buiten beeld en loopt de tekst “Terugbetalingsregels” uit de eerste kolom onder “Aflosplan” door in de tweede kolom.

  • Gevolg:

   Gebruikers die inzoomen op de pagina kunnen de functionaliteit (knoppen) niet meer bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   • Het grijze rondje van de radiobuttons heeft een te laag contrast (2,8:1 ipv de vereiste 3:1). Pas de kleur aan of maak gebruik van het (meest recente)UNO-component. • Het kader om de invoervelden voor het email-adres heeft onvoldoende contrast (1,6:1). Pas de kleur aan of maak gebruik van het (meest recente) UNO-component. • De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 1,6:1 i.p.v. 3:1. Gebruik de meest recente versie van Uno om dit op te lossen.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan door een verkeerd gebruik van de contrastwaarden belangrijke informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   • De lijst met opengeklapte submenu-items blijft openstaan, ook nadat je met de tabtoets verdergaat naar het volgende menu-item. Dit is niet de bedoeling. Na verlaten van het submenu, moet de inhoud gesloten worden. De opengeklapte menu's vallen nu deels over de onderliggende tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen mogelijk informatie missen doordat het submenu over de onderliggende tekst valt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   • In de inlogflow staat op elke pagina een skiplink. Die is hier overbodig, omdat er geen herhalende content is om over te slaan (zoals een menu). Bovendien functioneert de skiplink niet naar behoren. Wanneer je op de skiplink op enter drukt ga je weer terug naar het begin van de inlogflow, of een deel van de flow wordt overgeslagen. De skiplink dient dan ook op elke pagina van de inlogflow verwijderd te worden. • Op mijngegevens/overzicht ontbreekt de skiplink. Het is hier voor toetsenbordgebruikers dus niet mogelijk om het menu over te slaan. Dit geldt ook voor andere pagina's. • In sommige gevallen initiëert de activatie van de skiplink op een page refresh. (Zie succescriterium 3.2.2.)

  • Gevolg:

   Onjuist gebruik of het ontbreken van een skiplink hindert de gebruiker in het navigeren op de pagina.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   • De titel in de html voor de inlogvoorwaarden is "Dienst Uitvoering Onderwijs" dit geeft de gebruiker onvoldoende informatie. Geef duidelijk aan wat er op de pagina staat, dus bijv.: "Voorwaarden 1 van 3 - Mijn DUO" etc. • Hetzelfde geldt voor de titel van de e-mail, e-mail adres controleren, telefoon en voorkeuren pagina. Suggestie: "E-mailadres - Mijn DUO" etc. Belangrijk is dat elke paginatitel uniek is en beschrijvend voor de betreffende pagina. Het wordt aanbevolen om aan het eind van elke titel "Mijn DUO" te plaatsen, om aan te geven dat de pagina bij het portaal hoort. • De titel van e-mail wijzigen is gelijk aan de titel van de overzichtspagina van Mijn Gegevens. Geef elke pagina een unieke, duidelijk titel mee in de HTML. In dit geval dus bijv. "E-mail wijzigen - Mijn Gegevens - Mijn DUO". Dit geldt ook voor de overige wijzigingspagina's in Mijn Gegevens. • De 'title' in de HTML van deze pagina is gelijk aan de vorige pagina en geeft dus niet duidelijk aan wat er op deze pagina staat. De titel is nu: "DUO - Lerarenregelingen", dit zou aangepast kunnen worden naar bijv. "Lerarenbeurs - Mijn DUO". De titel op de verschillende pagina's van het aanvraagproces zijn ook gelijk, ook deze moeten aangepast worden, naar bijv. "Contactgegevens - aanvraag lerarenbeurs - Mijn DUO" etc. • Ook in het aanvraagproces van de betalingsregeling lesgeld heeft elke pagina exact dezelfde titel (namelijk "betalingsregeling-lesgeld"). Bouw dit op dezelfde manier op, dus bijvoorbeeld "Hoe het werkt - betalingsregeling lesgeld - Mijn DUO", "Rekeningnummer - betalingsregeling lesgeld - Mijn DUO" en "Bevestigen - betalingsregeling lesgeld - Mijn DUO". • Idem voor overzicht. Daar is de titel nu "overzicht-lesgeld". Beter is "Overzicht lesgeld - Mijn DUO".

  • Gevolg:

   De gebruikte titels zijn niet overal uniek en beschrijvend waardoor het voor sommige gebruikers niet direct duidelijk is op welke pagina ze zich bevinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   • Op het dashboard in de ingezoomde (mobiele) variant klopt de focusvolgorde niet. De volgorde van de tiles wijkt af van de standaardvolgorde. De focus van het toetsenbord springt nu heen en weer door het scherm. Dit kan opgelost worden door de volgorde van de tiles gelijk te houden in beide varianten of door de dom-volgorde in de mobiele variant aan te passen, zodat de tab-volgorde klopt. • De radiobuttons onder 'Mijn berichten' worden overgeslagen door het toetsenbord. (Wanneer je vanaf de 'verder'-knop met shift-tab weer terug gaat kom je er wel). • In het aanvraagproces voor lerarenbeurs gaat de focus in een nieuwe pagina direct naar de 'verder'-knop onderaan de pagina. De focus zou naar het eerste interactieve element op de pagina moeten gaan. • Op mijndiplomas heeft elke collapse-knop ("Bekijk meer") een dubbele tabstop, doordat in de HTML-code een <button> is toegevoegd die genest is binnen de <div> met role="button"; hierdoor zit er een knop in een knop. Voor toetsenbordgebruikers is nu niet duidelijk waar de toetsenbordfocus is bij de tweede tab. En bovendien betekent het dus onnodig extra tabben. Het component voldoet hiermee niet aan de Uno-voorschriften.

  • Gevolg:

   Gebruikers die navigeren met het toetsenbord kunnen niet altijd goed navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op betalingsregeling-lesgeld aanvragen is de link “Wijzig” in code niet gerelateerd aan “Bankgegevens”. Hierdoor is voor blinde gebruikers onduidelijk wat het doel van de link is.

  • Gevolg:

   Voor een blinde gebruiker is het linkdoel niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   • Op mijnberichten is de focus onvoldoende zichtbaar bij de link "Naar alle berichten" (er komt slechts een streepje onder de link te staan) en bij de link www.duo.nl in de bezwaarclausule van het bericht (deze verandert iets van kleur bij focus). Hanteer voor deze componenten een focusrand, desnoods de standaardfocusrand van de browser.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met het toetsenbord navigeren zien niet of onvoldoende waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   • Op het dashboard komt in veel gevallen de naam van een knop in de tiles niet (voldoende) overeen met de visuele naam. Voorbeelden: knop “Details” bij tile Studieschuld heeft als toegankelijke naam “Ga door naar de details van Mijn Schulden”, de knop “Aanvragen” bij tile Opnieuw aanvragen heeft als toegankelijke naam “Ga door naar het opnieuw aanvragen van studiefinanciering”, de knop “Alle berichten” bij tile Mijn Berichten heeft als toegankelijke naam “Ga door naar het berichtenoverzicht in Mijn Berichten”. Sowieso is de tekst “Ga door naar” volstrekt overbodig voor de naam van een knop, maar idealiter is de toegankelijke naam (dus de naam die programmatisch bepaald kan worden) zoveel mogelijk gelijk aan de tekst die op de knop zichtbaar is. Dit zou eventueel kunnen betekenen dat het handiger is om de tekst op de betreffende knop aan te passen.

  • Gevolg:

   Omdat de namen niet overeenkomen zou bij de gebruiker verwarring kunnen ontstaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   • Wanneer de gebruiker navigeert door de radiobuttons bij 'Communicatievoorkeuren', wordt direct een wijziging geïnitieerd, zonder dat de gebruiker dit verwacht. Met name voor blinde/slechtziende gebruikers is dit een probleem, zij willen eerst door de opties navigeren en dan een keuze maken. Nu wordt de wijziging al doorgevoerd tijdens het navigeren. • In sommige gevallen initiëert de activatie van de skiplink een page refresh. (Zie succescriterium 2.4.1.)

  • Gevolg:

   Er worden al wijzigen op het scherm doorgevoerd, zonder dat de gebruiker daar een keuze voor heeft gemaakt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   • De foutmelding “Dit veld is verplicht” is onvoldoende duidelijk, omdat niet wordt gemeld om welk invoerveld het gaat. Oplossing: gebruik de meest recente versie van Uno, dan is het label van het invoerveld meegenomen in de foutmelding.

  • Gevolg:

   Het is voor sommige gebruikers niet direct duidelijk welk veld verplicht is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   • De foutmeldingen kunnen duidelijker/klantvriendelijker, bijv: "Vul uw e-mailadres in" (ipv is verplicht) • In het aanmeldingsproces lerarenbeurs zijn de foutmeldingen niet duidelijk genoeg. Ipv 'veld is verplicht' kan beter gemeld worden bijv. 'maak uw keuze'

  • Gevolg:

   Het is voor sommige gebruikers niet direct duidelijk welk veld verplicht is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   • Er staat een illegaal aria-attribuut op de pagina: <p aria-level="7">U kunt de communicatievoorkeuren altijd later aanpassen binnen 'Mijn gegevens'</p>. Verwijder het aria-level attribuut. • Aria-label mag niet gebruikt worden in combinatie met de rol "presentation" in de tile van Mijn Berichten. Wijzig role="presentation" naar role="img". • De notificatiemelding heeft geen toegankelijke naam. (Communicatievoorkeuren wijzigen, uw wijziging wordt verwerkt) (zie ook 4.1.3) • De accordeon-items “Meer betalen”, “Minder of niets betalen” en “Uw gegevens wijzigen” communiceren geen waarde ("ingevouwen"/"uitgevouwen") naar schermleessoftware. Bovendien zijn ze als link gecodeerd en niet als knop. Dat kan verwarring geven bij gebruikers van een schermlezer. Oplossing: Uno-component “collapse” gebruiken. • De linkjes voor wisselen van maand bij “Maandelijkse aflossing” hebben geen toegankelijke naam. De naam van de knoppen/linkjes is nu een symbool (pijltje links, pijltje rechts) zonder alt-tekst, maar met title-attribuut. Het is niet gegarandeerd dat schermleessoftware de inhoud van het title-attribuut voorleest, dus de benaming kan beter op een technisch andere manier opgelost. (Meest voor de hand liggend is om in plaats van links, knoppen te gebruiken en die via bijvoorbeeld aria-label een naam te geven.) • Onder tabblad “Bij- en afschrijvingen” staan bij sommige posten vraagtekentjes. Het gaat om buttons met als naam “?” en een title-attribuut “extra informatie bij transactie Overgedragen aan deurwaarder”. De knop functioneert als een collapse, want er komt nieuwe tekstuele informatie tevoorschijn bij activatie. Maar er wordt geen waarde (ingevouwen/uitgevouwen) gecommuniceerd naar schermleessoftware. • De knoppen om extra informatie uit te vouwen hebben geen naam (enkel het teken “+” of “-“), geen rol (knop) en geen waarde (ingevouwen/uitgevouwen). Idealiter wordt de hele balk een knop, niet alleen het plusje. De tekst vóór de "+" kan dan de naam van de knop zijn. NB: toetsenbordbediening werkt wel, maar de componenten zitten niet in de tabvolgorde. Dit is in principe automatisch opgelost als er gebruik wordt gemaakt van <button>s. • De collapses hebben een sr-only tekst die niet alleen overbodig is, maar ook nog eens foutief. Het attribuut aria-expanded op de knop geeft aan schermlezers al door wat de waarde van de knop is (ingevouwen of uitgevouwen). De sr-only-tekst komt daarbovenop, met exact het tegenovergestelde. Dus bijvoorbeeld “uitgeklapt, knop bekijk meer, samengevouwen”. Mogelijk komt dit probleem voort uit de gebruikte Uno-versie. Oplossing: pas de meest recente versie van Uno toe.

  • Gevolg:

   Gebruikers van schermleessoftware kunnen de pagina's niet juist begrijpen/bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   • De notificatiemelding wordt niet gecommuniceerd naar de schermlezer. (Communicatievoorkeuren wijzigen, uw wijziging wordt verwerkt) (zie ook 4.1.2) • De foutmeldingen in het aanvraagproces lerarenbeurs worden niet direct gecommuniceerd naar de schermlezer. Gebruikers hiervan weten dus niet dat er iets fout gegaan is. Dit geldt ook voor de waarschuwingsmeldingen (Let op ...) die in beeld verschijnen bij sommige antwoorden. • Wanneer er niks wordt ingevuld en de “Verder”-knop wordt geactiveerd, verschijnt er een foutmelding in beeld. Deze wordt niet automatisch gecommuniceerd naar schermleessoftware. Hierdoor is het voor blinde gebruikers volstrekt onduidelijk wat er gebeurt. De melding moet gezien worden als statusbericht. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een live-region.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet gecommuniceerd naar de schermlezer. Gebruikers hiervan weten dus niet dat er iets fout gegaan is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat het onderdeel van deze applicatie in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209