Verklaring van Mijn Inburgering

Status toegankelijkheid https://www.inburgeren.nl/inloggen-mijn-inburgering/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Inburgering.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is beschikbaar via de link https://www.duo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Inburgering gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Inburgering en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-03-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) .
Functie: Directeur OVG.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@duo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 07-03-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Inburgering : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Inburgering is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duo.nl/images/toegankelijkheidsrapport-mijninburgering-2023.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/selectie De afbeeldingen bij de examens zijn decoratief en hebben dus geen alt-tekst nodig in de HTML. De alt tekst mag leeggelaten worden (dus alt=""). De schermleessoftware negeert de afbeeldingen dan, zodat het de gebruiker geen extra tijd kost.

  • Gevolg:

   Overbodige alt-teksten worden door schermvoorleessoftware voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/geheimhouding De kop 'Geheimhoudingsverklaring' is in de html niet als kop gecodeerd. Met behulp van 'strong' ziet de tekst er uit als een kop, maar schermleessoftware herkent dit niet als kop. Door (in dit geval) h2 toe te voegen wordt de tekst als kop herkend, de styling kan eventueel via de css aangepast worden.

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/examenplaats Het label 'Kies de plaats(en) waar u examen wilt doen' is in de code niet geassocieerd met de antwoorden. Door gebruik te maken van 'legend' icm 'fieldset' wordt duidelijk gemaakt dat vraag en antwoorden bij elkaar horen. Dat wordt dan ook naar schermleessoftware gecommuniceerd.

   Hetzelfde probleem doet zich voor op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/selectie bij: 'Voor welk examen wilt u zich aanmelden?', 'Waar wilt u examen doen?' en 'Wanneer wilt u examen doen?'.

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/selectie De lijst met examens is in de code geen lijst maar een tabel. Dit maakt het voor gebruikers van schermleessoftware erg lastig om de informatie te lezen. De tabel is hier gebruikt om te gegevens te stylen, dat is niet de bedoeling. Zet de examengegevens in een (definition)lijst en regel de stylig in de CSS.

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/bevestigen De vraag (label) "Hoe wilt u betalen?" is in de code niet gekoppeld aan de radiobutton.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/kaart3 zijn de labels van de invoervelden en van de radiobuttons niet programmatisch met elkaar geassocieerd. Bovendien zijn de radiobuttons niet programmatisch geassocieerd met de invoervelden waar ze betrekking op hebben. Dit maakt dat voor blinde gebruikers volstrekt onduidelijk is waar de invoervelden en radiobuttons voor dienen.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/kaart7 zijn de invoervelden niet programmatisch geassocieerd met een label.

   De voor deze audit onderzochte pdf's bevatten geen codelaag (bijv. de Toelichting Orientatie op de Nederlandse arbeidsmarkt). Dit betekent dat de pdf niet uitgelezen kan worden met hulpsoftware. De pdf's van de brieven op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/post/brieven bevatten ook geen codelaag. Dit kan te maken hebben met het feit dat het om brieven in een testomgeving gaat, maar het vermoeden bestaat dat in productie de brief-pdf's ook geen codelaag bevatten.

  • Gevolg:

   Schermvoorleessoftware kan de informatie niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/persoon/wijzig/postadres Bij het veld 'postcode' ontbreekt het autocomplete-attribuut. Daarmee wordt het voor gebruikers makkelijker gemaakt om standaardvelden in te vullen.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/contact hebben het invoerveld e-mailadres en telefoonnummer geen autocomplete-attribuut. Zie voor de volledige lijst https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Gebruikers moeten zelf informatie invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/selectie Het contrast van de lichtgrijze tekst 'Plaats, datum en tijd' (#808080) bij de examens is onvoldoende, 3,9:1 ipv de vereiste 4,5:1.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/voorblad worden vooringevulde persoonsgegevens getoond in niet-actieve invoervelden. Het contrast van de grijze letters (#B4B4B4) tegen de grijze achtergrond (#F0F0F0) is met 1,8:1 veel te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Pas het contrast aan, of toon de gegevens op een andere manier (met goed contrast) en niet in inactieve invoervelden.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen mogelijk door een te laag contrast gegevens niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/home Bij inzoomen wordt een 2de scrollbalk (horizontaal) zichtbaar. Dit is niet toegestaan. Alle informatie moet zichtbaar zijn zonder in 2 richtingen te hoeven scrollen.

   In een viewport van 1280x1024 bij 400% zoom vallen de taalknoppen over het logo heen. [En bij een lange naam valt de link uitloggen deels over de naam heen. Dit kan mooier.] Ook ontstaat er bij inzoomen een horizontale scrollbalk, nog zonder dat er inhoud buiten het frame valt. Kwestie van marges optimaliseren.

   Op de ONA-pagina's (https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/start enz.) in een viewport van 1280x1024 bij 400% zoom vallen de links naar de overige pagina’s deels over elkaar heen, waardoor ze onleesbaar worden. (NB: in een viewport van 320 pixels breed gaat dit wel goed.)

  • Gevolg:

   Informatie valt buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer een submenu van het hoofdmenu open staat, kan het niet met (bijv.) de escape-toets gesloten worden. Op deze manier wordt onderliggende content verborgen.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/kaart7 verschijnt een tooltip als je over de informatie-i'tjes hovert naast de knoppen "Kies document". De tooltip kan niet met de escapeknop gesloten worden.

  • Gevolg:

   Informatie kan niet gelezen worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/home De link "Uitloggen" is niet met het toetsenbord bereikbaar. Alle interactieve elementen moeten met het toetsenbord bereikbaar en bedienbaar zijn.

   Op o.a. https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/aanmelden/examenplaats is de backlink niet bereikbaar met het toetsenbord. Alle interactieve elementen moeten met het toetsenbord bereikbaar en bedienbaar zijn.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/start is de backlink "Terug naar Mijn Inburgering" niet benaderbaar met het toetsenbord. Net als de link "Klik dan hier" en de link "Download" (om het portfolio in pdf te downloaden).

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/voorblad zijn de links naar "toelichting" en "verklarende woordenlijst" niet bereikbaar met het toetsenbord.

   Op de ONA-pagina's vanaf https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/voorblad zijn de links voor vorige en volgende pagina niet bereikbaar met het toetsenbord.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/kaarten/kaart7 staan bij de knoppen "Kies document" informatie-i'tjes die als je er met de muis over hovert middels een tooltip uitleg geven over de geaccepteerde bestandsformaten en -grootte. Deze i'tjes kunnen niet benaderd worden met het toetsenbord. Een makkelijk alternatief is om de informatie niet in een tooltip te verstoppen. De informatie-i'tjes geven namelijk niet op elke pagina een tooltip, dus de extra informatie kan sowieso snel gemist worden door gebruikers.

   Ook op pagina's buiten de sample komen problemen voor met de toetsenbordbereikbaarheid, zoals op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/examens/raadplegen Aangeraden wordt om de hele site te controleren.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met het toetsenbord navigeren kunnen de applicatie niet of niet goed bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen skip-link aanwezig bij de ONA-pagina's om alle links naar de resultaatkaarten over te slaan. Iemand die het toetsenbord gebruikt moet nu elke keer bij alle links langs.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met het toetsenbord navigeren kunnen niet rechtstreeks naar de inhoud navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's in MijnInburgering hebben dezelfde paginatitel, namelijk 'Mijn inburgering'. De pagina’s van ONA hebben allemaal als titel "Mijn Inburgering - ONA". Het gaat hier om de <title> in de HTML. Zorg dat alle pagina's een unieke paginatitel hebben die het doel of de inhoud van de pagina omschrijft. Idealiter staat het identificerende deel vooraan in de titel. Dus bijvoorbeeld voor de ONA-pagina met resultaatkaart 3 zou de titel kunnen zijn: "Resultaatkaart 3 - Mijn Inburgering - ONA". Voor https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/persoon bijvoorbeeld 'Persoonsgegevens - Mijn inburgering' Let hierbij ook op de Engelstalige pagina's, die dienen een Engelse titel te hebben.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet aan de hand van de paginatitel bepalen op welke pagina hij/zij zich bevindt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer het hamburgermenu is geopend moet de focus binnen het menu blijven, zolang het geopend is. Na het afsluiten van het menu moet de focus naar het eerstvolgende interactieve element verplaatst worden. Na de onderste link in het menu zou de focus naar boven moeten gaan naar een sluitknop, zodat het menu gesloten kan worden, of je gaat opnieuw door het menu.

  • Gevolg:

   Bediening van het hamburgermenu is niet intuïtief, de focus blijft niet daar waar het verwacht wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/ona/#/start staat een link "Klik dan hier" die moet leiden naar uitleg over het invullen van het portfolio. De linktekst op zichzelf maakt niet duidelijk waarnaar gelinkt wordt.

   Hetzelfde geldt voor de link "Downloaden" elders op de pagina. Overigens wordt in beide gevallen ook niet expliciet gemaakt dat er een pdf-bestand gedownload gaat worden. Dit is niet per se fout, maar voor gebruikers is het wel prettiger om hierop geattendeerd te worden.

  • Gevolg:

   De link maakt niet aan de gebruiker duidelijk waar de link heenleidt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/persoon/wijzig/postadres De foutmelding bij het niet invullen van een postcode en/of huisnummer is niet duidelijk. Uit de foutmelding moet duidelijk worden wat de gebruiker moet doen en dat is hier niet het geval. De melding is nu bij beide velden: 'Vul een postcode en een huisnummer in'. Geef per veld aan wat de bedoeling is, dus bijv. 'Vul het veld postcode in' en 'Vul het veld huisnummer in'.

  • Gevolg:

   Het wordt de gebruiker niet goed duidelijk gemaakt wat er bij de velden ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop van het hamburgermenu (dat verschijnt bij inzoomen) heeft geen 'waarde', er wordt niet doorgegeven aan schermleessoftware of de knop in- of uitgevouwen is.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/stappenplan geven de collapses niet (altijd) de juiste waarde aan (ingevouwen/uitgevouwen). Er wordt gebruik gemaakt van het attribuut aria-expanded op de knop die de collapse triggert, wat een correcte manier is om de waarde door te geven aan hulpsoftware. Maar er gaan twee dingen mis: de waarde van aria-expanded wordt niet geüpdatet (true/false) en de samengevouwen collapses hebben ten onrechte de waarde aria-expanded="true". Overigens staat er ook nog een overbodig aria-expanded attribuut op de inhoud van de collapse.

   Op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/stappenplan hebben de list-items een role="status" meegekregen. Hierdoor verliezen ze hun semantische rol van list-item en kan dus bijvoorbeeld niet de juiste rol worden gecommuniceerd naar hulpsoftware. Role="status" is bedoeld voor live-regions, daar is hier geen sprake van.

   Voor de naam van de tabel op https://gat-mijninburgeren.ota.duo.nl/oia/#/post/brieven wordt het attribuut aria-describedby onjuist gebruikt. Aria-describedby verwijst naar een id van een tekstelement dat elders op de pagina voorkomt. Maar in plaats van naar een id te verwijzen, is nu de bedoelde naam als waarde meegegeven: aria-describedby="brieven". De bedoeling lijkt om naar de h1-kop "Brieven" te verwijzen. Die zou daarom een id moeten krijgen, waar dan via aria-describedby naar verwezen wordt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van schermvoorleessoftware wordt niet verteld of een menu open is geklapt of niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het team dat deze website in beheer heeft gaat dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-03-2026

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209