Verklaring van Een fijne buurt

Status toegankelijkheid https://www.eenfijnebuurt.nl

Plein Civiel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Plein Civiel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Een fijne buurt.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Plein Civiel is beschikbaar via de link https://www.eenfijnebuurt.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Plein Civiel verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Een fijne buurt te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Plein Civiel is gevorderd met de toegankelijkheid van Een fijne buurt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Plein Civiel .
Functie: Webtoegankelijkheid eindverantwoordelijke functionaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [martijn@pleinciviel.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Plein Civiel

Wat heeft Plein Civiel al gedaan?

Plein Civiel gaat heel bewust om met de toegankelijkheid van de website. Wij willen dat deze zo toegankelijk en inclusief mogelijk is, zodat iedereen goed gebruik kan maken van onze website. Hier hebben we ook rekening mee gehouden tijdens het bouwen van de website. Daarom hebben we voor het WordPress thema Neve gekozen. Dit is een thema dat focust op het toegankelijk en gebruikersvriendelijk maken van je website. Verder zie je hieronder een aantal voorbeelden van onderdelen die we in onze website verwerkt hebben:

 • Reader-weergave: De functie reader-weergave is beschikbaar op onze website. Met behulp van de reader-weergave kun je ervoor zorgen dat de tekst en afbeeldingen van een webpagina via een universele weergave worden getoond. Hierdoor is de opmaak rustiger en word je minder afgeleid tijdens het lezen van een artikel. Links van de adresbalk in Safari zie je een knop met horizontale streepjes. Tik hierop om de Reader-weergave te activeren.
 • Kleur gebruik: We houden goed rekening met de kleuren die we gebruiken. Tekst- en achtergrondkleuren hebben genoeg contrast en voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Verder zorgen we dat we naast kleur ook tekst en foto’s gebruiken om informatie goed over te dragen. 
 • Video’s: De meeste video’s op onze website zijn voorzien van een auditieve beschrijving (audio) en ondertiteling.
 • Foto’s: Alle foto’s zijn voorzien van alternatieve tekst.
 • Tekst: Wij gebruiken duidelijke en eenvoudige taal in onze teksten. Daarnaast maken we correct gebruik van koppen, lijsten en citaten, zodat de website goed te lezen en navigeren is. Links in de tekst worden aangegeven met een andere kleur en zijn onderlijnd. 
 • Siteimprove: Verder maken we gebruiken van de Siteimprove Accessibility Checker. Dit is een website die onze website checkt op toegankelijkheidsproblemen. 

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

 • Onderzoek & Toetsing: Wij hebben een inspectie gepland staan om de digitale toegankelijkheid van onze website te testen. Deze test wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij en zal ieder jaar opnieuw uitgevoerd worden. De score van de test wordt op deze pagina gepubliceerd. Verder zullen we de verbeterpunten uit deze test opnemen in ons plan van aanpak en op onze website verwerken. 
 • Verwerken resultaten: Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, zullen we gevonden knelpunten in onze website aanpassen om zo de toegankelijkheid te verbeteren. 
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodieke controles uit om all content te toesten op toegankelijkheid.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Een fijne buurt : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Een fijne buurt is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-10-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323