Verklaring van Digitaal Loket Verkeer

Status toegankelijkheid https://verkeer.loket.om.nl/dlv

Openbaar Ministerie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Openbaar Ministerie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitaal Loket Verkeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Openbaar Ministerie is beschikbaar via de link https://www.om.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Openbaar Ministerie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitaal Loket Verkeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Openbaar Ministerie is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitaal Loket Verkeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Openbaar Ministerie .
Functie: Directeur bedrijfsvoering CVOM.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via post@om.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Openbaar Ministerie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitaal Loket Verkeer : voldoet gedeeltelijk

De website Digitaal Loket Verkeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Openbaar Ministerie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.om.nl/documenten/publicaties/toegankelijkheidsverklaringen/2020-digitaal-loket-verkeer/dec/toegankelijkheidsonderzoek-dlv-5-juni-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Openbaar Ministerie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: Er staan verschillende iconen op de pagina die betekenisvol zijn, maar geen tekstalternatief hebben: Het icoontje van een filter (`fa-filter`), het 'poppetje' (`fa-user`) bij het klantnummer en in de footer bij het icoon (`fa-external-link`) dat aangeeft dat links extern zijn. Zorg voor een tekstalternatief, bijvoorbeeld een (visueel verborgen) `span`-element met tekst. Verberg deze tekst niet met `display: none;` of `visibility: hidden;`, want dit verwijdert het element uit de toegankelijkheidslaag. Bij heronderzoek: Enkele iconen zijn nu verborgen met `aria-hidden=""true""`. De iconen zijn u helemaal niet meer beschikbaar voor mensen met hulpapparatuur." "De iconen die worden getoond wanneer een zaak is uitgeklapt (een info-icoon, een kalender-icoon, een waarschuwingsteken-icoon) hebben geen alternatieve tekst. Mensen die deze iconen niet kunnen zien, missen deze informatie. Geef deze iconen tekst door bijvoorbeeld tekst in het `span`-element te zetten (met bijvoorbeeld `class=""fa fa-fw fa-info-circle fa-2x ml-2 pull-left""`). Deze tekst kan visueel verborgen worden, maar niet met `visibility: hidden;` of `display: none;`, want dit zou de tekst ook voor hulpappratuur verbergen." "Er staat een afbeelding van een voorbeeldbeschikking op de pagina. Deze heeft als alternatieve tekst 'Voorbeeld beschikking'. Dit geeft niet weer welke informatie er op de afbeelding staat. De alt-tekst kan hier leeg gelaten worden (`alt=""""`), mits er een tekst op de pagina komt te staan die de informatie beschrijft die op de afbeelding wordt getoond: Namelijk de plaats waar het CJIB-nummer en de datum/tijd te vinden zijn. Zie ook 1.4.5 Afbeeldingen van tekst"
  • Gevolg: Mensen die deze afbeeldingen niet kunnen zien, missen deze informatie.
  • Alternatief: Zorg voor een tekstalternatief, bijvoorbeeld een (visueel verborgen) `span`-element met tekst. Verberg deze tekst niet met `display: none;` of `visibility: hidden;`, want dit verwijdert het element uit de toegankelijkheidslaag.
  • Maatregel: Bij heronderzoek: Enkele iconen zijn nu verborgen met `aria-hidden="true"`. De iconen zijn u helemaal niet meer beschikbaar voor mensen met hulpapparatuur. "De iconen die worden getoond wanneer een zaak is uitgeklapt (een info-icoon, een kalender-icoon, een waarschuwingsteken-icoon) hebben geen alternatieve tekst. Mensen die deze iconen niet kunnen zien, missen deze informatie. Geef deze iconen tekst door bijvoorbeeld tekst in het `span`-element te zetten (met bijvoorbeeld `class=""fa fa-fw fa-info-circle fa-2x ml-2 pull-left""`). Deze tekst kan visueel verborgen worden, maar niet met `visibility: hidden;` of `display: none;`, want dit zou de tekst ook voor hulpappratuur verbergen."
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Startpagina - Filter Het filter kan worden in- en uitgeschakeld door te klikken op een icoontje van een filter (`fa-filter`). Het icoon wordt door middel van het pseudo-element `:before` en de `content` property in de CSS op de pagina gezet.
  • Gevolg: Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.
  • Alternatief: De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als `img`-element met een alternatieve tekst of een SVG met een `title`-attribuut. Deze manier van iconen plaatsen wordt op meerdere plekken toegepast waar het ook om betekenisvolle iconen gaat, zoals het 'poppetje' (`fa-user`) bij het klantnummer en in de footer bij het icoon (`fa-external-link`) dat aangeeft dat links extern zijn. Ook bij de 'radiobuttons' in de formulieren is het rondje op deze manier geplaatst (de echte radiobutton staat op `display: none;`), binnen het label."
  • Maatregel: Het probleem wordt opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: "De pdf is niet gecodeerd. Dat betekent dat er voor hulpapparatuur geen codes aanwezig zijn waarmee de structuur van het formulier kan worden doorgegeven, zoals labels en invoervelden, lijsten en kopjes. Het formulier (https://ediensten-acc.minvenj.nl/om/dlv/assets/doc/machtigingsformulier_nl.pdf) is niet toegankelijk.
  • Gevolg: Bijvoorbeeld screenreadergebruikers zullen het niet kunnen gebruiken.
  • Alternatief: Codering aanbrengen
  • Maatregel: Bij heronderzoek: De pdf is nu wel gecodeerd. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of dat op de juiste manier is gebeurd."
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In de mobiele weergave wordt de link 'Mijn zaken' opgenomen in een mobiel menu met een knop om het menu uit te klappen. Dit uit- en inklappen wordt in de code niet aangegeven.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers weten niet of het mobiele menu is in- of uitgeklapt.
  • Alternatief: Voor een voorbeeld van hoe dit wel zou kunnen werken, zie [Menu Button Design Pattern in WAI-ARIA Authoring Practices 1.1](https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/examples/menu-button/menu-button-links.html).
  • Maatregel: Bij heronderzoek: In- en uitklappen van het menu gaat goed. De menuknop heeft echter geen naam, alleen een icoon dat met een background-image is geplaatst. Dit is ook een afkeuring onder 1.1.1."
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Openbaar Ministerie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323