Verklaring van aivd.nl

Status toegankelijkheid
https://www.aivd.nl/

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 18-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website aivd.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is beschikbaar via de link https://www.aivd.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website aivd.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van aivd.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst .
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.aivd.nl/contact

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek behandeld.

Aanvullende informatie van Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website aivd.nl : voldoet gedeeltelijk

De website aivd.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aivd.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele tekstalternatieven zijn te summier
  • Oorzaak: Uit de broninformatie is te weinig informatie gehaald
  • Gevolg: Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie
  • Alternatief: Betere tekstalternatieven
  • Maatregel: Het opnieuw invoeren van volledige, juiste tekstalternatieven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle visuele presentaties zijn beschikbaar voor hulpsoftware
  • Oorzaak: Vormgevingskeuzes en beperkingen in de infrastructuur van de website
  • Gevolg: Voor iemand die visuele informatie mist, kan het onduidelijk zijn waar een onderdeel eindigt en het volgende begint
  • Alternatief: Door software informatie, structuur en relaties overbrengen of beschikbaar maken in tekst
  • Maatregel: Platform Rijksoverheid Online gaat de infrastructuur zo aanpassen dat structuur duidelijk wordt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrastverhoudingen zijn in sommige gevallen niet de vereiste 4,5:1
  • Oorzaak: Instellingen van de huidige infrastructuur
  • Gevolg: Sommige teksten en logo's zijn voor sommige bezoekers slecht zichtbaar
  • Alternatief: Andere contrastwaarden
  • Maatregel: Platform Rijksoverheid Online past de contrastverhoudingen aan
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle niet-tekstuele content heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren
  • Oorzaak: Zie 1.4.3
  • Gevolg: Niet alle informatie uit weergaven wordt overgebracht
  • Alternatief: zie 1.4.3
  • Maatregel: zie 1.4.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle tekst is zonder hulptechnologie tot 200 procent te schalen
  • Oorzaak: Instellingen van de huidige infrastructuur
  • Gevolg: verlies van content of functionaliteit in met name zoekresultaten
  • Alternatief: Borgen dat met resolutie 1024x768 de informatie ook nog goed zichtbaar blijft
  • Maatregel: Platform Rijksoverheid Online verruimt de mogelijkheden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij enkele tweets kan het doel van de link niet bepaald worden uit enkel de linktekst
  • Oorzaak: gekozen linkteksten
  • Gevolg: Voor sommige bezoekers is in sommige situaties niet op te maken bij welke tweet een link hoort
  • Alternatief: Andere linkteksten of het anders embedden van sociale media
  • Maatregel: Andere linkteksten of het anders embedden van sociale media
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet bij elke gebruikersinterface is een indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar
  • Oorzaak: Zie 1.4.3
  • Gevolg: Zie 1.4.3
  • Alternatief: Zie 1.4.3
  • Maatregel: Zie 1.4.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707