Verklaring van www.locov.nl

Status toegankelijkheid https://www.locov.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.locov.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.locov.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.locov.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) .
Functie: Wnd. Directeur Directie Participatie, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Info@locov.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.locov.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.locov.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.locov.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1407887&forcedownload=true
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://locov.nl/shortcuts/userconditions.aspx zijn de kopteksten "Artikel 1. Definities" tot en met "Artikel 5. Duur en beëindiging" onterecht volledig opgemaakt met strong. Dat attribuut mag niet gebruikt worden om nadruk te geven aan een hele kop, tekst of lijst. Het vervangen van strong door CSS is een optie die geen invloed hoeft te hebben op de visuele styling van deze pagina. Het gebruik van de ol-elementen op deze pagina voldoet, daarbij is het een advies om de zichtbare nummering te (alleen visueel) verbergen om te verwarring voor ziende gebruikers te voorkomen.

   Op pagina https://www.locov.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1401528&forcedownload=true staat een aangepaste versie van het document "Advies aanpassing tarieven kort grensoverschrijdende verbindingen Nederland - Belgie". Hier zijn niet alle tags in de PDF voldoende. Op de eerste pagina is een tabel gebruikt. Het gebruik van een tabel voor lay-out is toegestaan als er aan enkele voorwaarden is voldaan. Het probleem is dat er in deze tabel th-tags zijn gebruikt, als er in deze tabel alleen td-tags gebruikt waren had deze wel voldaan. Het gebruik van een lay-out tabel wordt niet geadviseerd. Het is dus beter om de hele tabel te vervangen door tekst. Het gebruik van de th en td-tags in de tweede tabel is helemaal juist, dat geldt ook voor het gebruik van koppen, lijsten en de link. Een ander probleem is het gebruik van lege p-tags. Een enkel geval van deze is niet meteen fout, maar meerdere lege tags zoals boven en onder de lay-out tabel en de lege tags tussen de paragrafen in de rest van het document zijn wel een probleem. Het probleem is dat een lege p-tag elke keer als "Leeg" wordt gepresenteerd aan gebruikers van hulpsoftware. Dat probleem is op te lossen door de alinea styling in het bronbestand aan te passen. Dit laatste punt geldt ook voor de PDF op https://www.locov.nl/meer+informatie/jaarberichten/downloads_getfilem.aspx?id=1401405&forcedownload=true (met name aan het einde van het document). Het feit dat verschillende lijsten in twee delen worden geknipt is niet optimaal, maar dat wordt niet afgekeurd doordat het hier een zeer beperkte invloed heeft op de betekenis van het document. Ook het feit dat de tekst "Jaarbericht Locov 2020" niet is opgemaakt als kop is ook niet afgekeurd, de reden is dat de pagina-titel als alternatief geldt voor deze informatie.

   Op pagina https://www.locov.nl/nationaal+spoor/dienstregeling/downloads_getfilem.aspx?id=1401531&forcedownload=true staat de derde onderzochte PDF. Hier geldt ook dat het gebruik van de lege p-tags gezien wordt als probleem. De suggestie is om ook de lege tags in de tabel te wissen. Hier geldt ook dat de tekst "Adviesaanvraag Nederlandse Spoorwegen wijzigingen dienstregeling per juni 2021" geen kop hoeft te zijn, omdat er een goede paginatitel is.

   In een eerder onderzoek (versie 1.0 uitgevoerd op 8 november 2021) was een PDF die afkomstig is van de Nederlandse Spoorwegen ("Vervoerplan NS 2020") meegenomen in de steekproef. Dat document mag onder de uitzondering "Van derden afkomstige inhoud" buiten de scope van de verklaring gelaten worden. Op pagina https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/van-derden-afkomstige-inhoud staat meer informatie, inclusief een beslisboom om te kunnen bepalen welke content onder deze uitzondering kan vallen. Het gebruik van deze uitzondering is daarom ook in de scope vermeld. Dat is ook de reden dat deze pagina in de hertest niet vervangen is door een ander document van de Nederlandse Spoorwegen.

  • Gevolg:
   1. Koppen op de pagina "gebruikersvoorwaarden METT-platform" zijn niet herkenbaar voor hulpsoftware.
   2. Koppen in PDF-documenten zijn niet als kop gecodeerd en daardoor niet herkenbaar door hulpsoftware.
  • Alternatief:
   1. Geen.
   2. Geen.
  • Maatregel:
   1. Leverancier is gevraagd de kopstijl te corrigeren.
   2. Contentmanager past de documenten aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://locov.nl/Beheer/Formulierenmodule/1843516.aspx staat een CAPTCHA. Het gebruik van CAPTCHA's is expliciet toegestaan als er voldaan wordt aan een specifieke set voorwaarden. Het probleem is dat dat alleen geldt voor de test zelf. Het probleem is dat nadat een gebruiker bewezen heeft een mens te zijn er een tijdslimiet gaat lopen die niet aan dit succescriterium voldoet. De gebruiker moet na enkele minuten het traject opnieuw doorlopen. Helaas was deze fout niet opgemerkt in de eerdere versie van dit rapport.

  • Gevolg:

   Het probleem is dat nadat een gebruiker bewezen heeft een mens te zijn er een tijdslimiet gaat lopen die niet aan dit succescriterium voldoet. De gebruiker moet na enkele minuten het traject opnieuw doorlopen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier lost het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder het formulier op pagina https://locov.nl/Beheer/Formulierenmodule/1843516.aspx staat een hCaptcha. De afbeelding fungeert als een link naar de website van hCaptcha en heeft geen linktekst of alternatief daarvoor. Het linkdoel is visueel wel te bepalen en dat moet ook voor gebruikers van hulpsoftware mogelijk zijn. Deze afbeelding is geen noodzakelijk onderdeel van de CAPTCHA en moet om die reden ook gewoon toegankelijk zijn. De speciale set voorwaarden voor CAPTCHA's geldt alleen voor de test zelf.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen met gebruik van hulpsoftware niet het linkdoel bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSK) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209