Verklaring van Gemeente Noordwijk

Status toegankelijkheid https://www.noordwijk.nl

Gemeente Noordwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Noordwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Noordwijk.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Noordwijk is beschikbaar via de link https://www.noordwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Noordwijk van Gemeente Noordwijk voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Noordwijk .
Functie: Teamcoach.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@noordwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.noordwijk.nl/Toegankelijkheidsverklaring.

Aanvullende informatie van Gemeente Noordwijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Noordwijk : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Noordwijk is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&; is niet getagged. De brief van de burgemeester heeft in ieder geval voor het logo (linksboven) en voor de handtekening een tekstalternatief nodig. Het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; heeft voor het gehele voorblad het tekstalternatief '11_1735 GN voorblad_Discussienota HRES' dit tekstalternatief moet minimaal aangeven welke logo's er op het voorblad staan. In het privacyreglement staat een herhalende afbeelding met het tekstalternatief 'watermerk klein leeuwtje', deze afbeeldingen zijn decoratief en hebben een leeg tekstalternatief nodig
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.
  • Alternatief: Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.
  • Maatregel: Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het PDF-bestand op https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&; is niet getagged en voldoet daardoor niet aan dit succescriterium. Het PDF-bestand op https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; is niet goed getagged. Meerdere koppen zijn niet als zodanig aangeven in de PDF, het gaat onder andere om de teksten 'Privacyreglement gemeente Noordwijk', 'Colofon' en 'Doeleinden (Artikel 5, AVG)'. Meerdere lijsten zijn niet gecodeerd als lijst en is er geen relatie aangegeven tussen de superscriptcijfers in de tekst en dezelfde cijfers bij links onderaan de verschillende pagina's. De contactinformatie aan het eind van het document is ook niet goed getagged. Deze informatie is nu per regel getagged terwijl deze informatie alleen logisch is als deze per kolom getagged is.
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.
  • Alternatief: Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.
  • Maatregel: Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: PDF-bestanden hebben een titel die terug te vinden is in de documenteigenschappen. Het Privacyreglement heeft op dit moment de titel 'Brief'. De brief van de burgemeester heeft de titel 'Document'. Beide titels zijn onvoldoende om te kunnen voldoen aan dit succescriterium.https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&;https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&;
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.
  • Alternatief: Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.
  • Maatregel: Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; staat een link onderdaan pagina 9. Deze link (met superscript 4) lijkt naar 'http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2017-01-01'; te gaan maar gaat in werkelijkheid naar 'http://wetten.overheid.nl/BWBR0005'; en komt daarmee uit op een 404 pagina. De url gebruiken als linktekst is toegestaan als dit ook de pagina is waar deze link naar verwijst.
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.
  • Gevolg: Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.
  • Alternatief: Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.
  • Maatregel: Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Noordwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323