Verklaring van Gemeente Noordwijk

Status toegankelijkheid https://www.noordwijk.nl

Gemeente Noordwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Noordwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Noordwijk.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Noordwijk is beschikbaar via de link https://www.noordwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Noordwijk van Gemeente Noordwijk voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Noordwijk .
Functie: Teamcoach.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@noordwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.noordwijk.nl/Toegankelijkheidsverklaring.

Aanvullende informatie van Gemeente Noordwijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Noordwijk : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Noordwijk is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&; is niet getagged. De brief van de burgemeester heeft in ieder geval voor het logo (linksboven) en voor de handtekening een tekstalternatief nodig. Het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; heeft voor het gehele voorblad het tekstalternatief '11_1735 GN voorblad_Discussienota HRES' dit tekstalternatief moet minimaal aangeven welke logo's er op het voorblad staan. In het privacyreglement staat een herhalende afbeelding met het tekstalternatief 'watermerk klein leeuwtje', deze afbeeldingen zijn decoratief en hebben een leeg tekstalternatief nodig

  • Oorzaak:

   Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.

  • Alternatief:

   Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.

  • Maatregel:

   Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF-bestand op https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&; is niet getagged en voldoet daardoor niet aan dit succescriterium. Het PDF-bestand op https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; is niet goed getagged. Meerdere koppen zijn niet als zodanig aangeven in de PDF, het gaat onder andere om de teksten 'Privacyreglement gemeente Noordwijk', 'Colofon' en 'Doeleinden (Artikel 5, AVG)'. Meerdere lijsten zijn niet gecodeerd als lijst en is er geen relatie aangegeven tussen de superscriptcijfers in de tekst en dezelfde cijfers bij links onderaan de verschillende pagina's. De contactinformatie aan het eind van het document is ook niet goed getagged. Deze informatie is nu per regel getagged terwijl deze informatie alleen logisch is als deze per kolom getagged is.

  • Oorzaak:

   Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.

  • Alternatief:

   Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.

  • Maatregel:

   Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF-bestanden hebben een titel die terug te vinden is in de documenteigenschappen. Het Privacyreglement heeft op dit moment de titel 'Brief'. De brief van de burgemeester heeft de titel 'Document'. Beide titels zijn onvoldoende om te kunnen voldoen aan dit succescriterium.https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=f9473cae-f066-45e4-bcce-48b48a9c55a5&type=pdf&&;https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&;

  • Oorzaak:

   Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.

  • Alternatief:

   Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.

  • Maatregel:

   Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-bestand https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=26e1d1b2-cda1-46ff-891f-f7c3470406f9&type=pdf&&; staat een link onderdaan pagina 9. Deze link (met superscript 4) lijkt naar 'http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2017-01-01'; te gaan maar gaat in werkelijkheid naar 'http://wetten.overheid.nl/BWBR0005'; en komt daarmee uit op een 404 pagina. De url gebruiken als linktekst is toegestaan als dit ook de pagina is waar deze link naar verwijst.

  • Oorzaak:

   Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Doelgroepen met een beperking begrijpen niet wat er op de afbeeldingen staan. Voorleessoftware heeft niets voor te lezen.

  • Alternatief:

   Een alternatief zou een HTML pagina kunnen zijn en geen PDF. Echter gaat dat niet in alle gevallen op en zal de PDF gewoon toegankelijk gemaakt moeten worden.

  • Maatregel:

   Medewerkers de tools geven om documenten te laten voldoen. Daarnaast in het proces goede controlemechanismes maken zodat voor plaatsing alles voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Noordwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209