Verklaring van Raadsinformatie Schouwen-Duiveland

Status toegankelijkheid https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl%20

Gemeente Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schouwen-Duiveland is beschikbaar via de link https://www.schouwen-duiveland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland van Gemeente Schouwen-Duiveland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schouwen-Duiveland .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het feedbackformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Schouwen-Duiveland

Op schouwen-duiveland.nl staan links naar andere websites van de gemeente. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zet zich in om ook de informatie op deze websites toegankelijk te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Oorzaak van de afwijking is dat er bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening is gehouden met gebruikers die niet-tekstuele content niet kunnen interpreteren of gebruikers die afhankelijk zijn van (hulp)software die de niet-tekstuele content presentaties niet kunnen waarnemen.
  • Gevolg: Gevolg is dat gebruikers die niet tekstuele content niet kunnen interpreteren of daarvoor afhankelijk zijn van hulpsoftware de webpagina's niet allemaal succesvol kunnen gebruiken.
  • Alternatief: Een alternatief wordt niet geboden
  • Maatregel: De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Oorzaak van de afwijking is dat er bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening is gehouden met gebruikers die niet-tekstuele content niet kunnen interpreteren of gebruikers die afhankelijk zijn van (hulp)software die de niet-tekstuele content presentaties niet kunnen waarnemen.
  • Gevolg: Gebruikers diwe afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen de webpagina's niet allemaal succesvol gebruiken.
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Bij ontwikkeling van de webpagina's is niet overal rekening gehouden met gebruikers die tot 200% willen schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Gevolg: Als gebruikers willen schalen tot 200% zijn niet alle webpagina's succesvol te gebruiken.
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: Technologie zodanig aanpassen dat tot 200% kan worden geschaald
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.
  • Oorzaak: Er is bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening gehouden met gebruikers die via de toetsenbordinterface de focus willen verplaatsen
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordinterface kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: De onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers gebruik kunnen maken van de toetsenbordinterface.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Bij de ontwikkeling van de pagina's is niet overal rekening gehouden met de focusvolgorde van focusbare componenten.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van focusbare componenten kunnen de webpagina's niet altijd goed gebruiken.
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: De onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers gebruik kunnen maken van focusbare componenten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Bij de ontwikkeling van de pagina's is niet overal rekening gehouden met de zichtbaarheid van toetsenbordfocus indicator.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordfocus indicatoren kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: De onderliggende techniek zodanig aanpassen dat gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordfocus indicatoren de webpagina's succesvol kunnen gebruiken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Bij de ontwikkeling van de webpagina's is niet overal rekening gehouden met gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordinterface of overige (hulp)software om instelbare componenten op de webpagina's te gebruiken.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken
  • Alternatief: Niet geboden
  • Maatregel: Onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers met hulpsoftware de webpagina's goed kunnen gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schouwen-Duiveland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123