Verklaring van Raadsinformatie Schouwen-Duiveland

Status toegankelijkheid https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl%20

Gemeente Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-03-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schouwen-Duiveland is beschikbaar via de link https://www.schouwen-duiveland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland van Gemeente Schouwen-Duiveland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schouwen-Duiveland .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het feedbackformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Schouwen-Duiveland

Op schouwen-duiveland.nl staan links naar andere websites van de gemeente. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zet zich in om ook de informatie op deze websites toegankelijk te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Oorzaak van de afwijking is dat er bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening is gehouden met gebruikers die niet-tekstuele content niet kunnen interpreteren of gebruikers die afhankelijk zijn van (hulp)software die de niet-tekstuele content presentaties niet kunnen waarnemen.

  • Gevolg:

   Gevolg is dat gebruikers die niet tekstuele content niet kunnen interpreteren of daarvoor afhankelijk zijn van hulpsoftware de webpagina's niet allemaal succesvol kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Een alternatief wordt niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Oorzaak van de afwijking is dat er bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening is gehouden met gebruikers die niet-tekstuele content niet kunnen interpreteren of gebruikers die afhankelijk zijn van (hulp)software die de niet-tekstuele content presentaties niet kunnen waarnemen.

  • Gevolg:

   Gebruikers diwe afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen de webpagina's niet allemaal succesvol gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij ontwikkeling van de webpagina's is niet overal rekening gehouden met gebruikers die tot 200% willen schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Gevolg:

   Als gebruikers willen schalen tot 200% zijn niet alle webpagina's succesvol te gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   Technologie zodanig aanpassen dat tot 200% kan worden geschaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Er is bij de ontwikkeling van de webpagina's niet overal rekening gehouden met gebruikers die via de toetsenbordinterface de focus willen verplaatsen

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordinterface kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers gebruik kunnen maken van de toetsenbordinterface.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de pagina's is niet overal rekening gehouden met de focusvolgorde van focusbare componenten.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van focusbare componenten kunnen de webpagina's niet altijd goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers gebruik kunnen maken van focusbare componenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de pagina's is niet overal rekening gehouden met de zichtbaarheid van toetsenbordfocus indicator.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordfocus indicatoren kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende techniek zodanig aanpassen dat gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordfocus indicatoren de webpagina's succesvol kunnen gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de webpagina's is niet overal rekening gehouden met gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordinterface of overige (hulp)software om instelbare componenten op de webpagina's te gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen niet alle webpagina's succesvol gebruiken

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   Onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers met hulpsoftware de webpagina's goed kunnen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schouwen-Duiveland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209