Verklaring van BROloket

Status toegankelijkheid https://www.broloket.nl

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BROloket.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.broloket.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website BROloket gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van BROloket en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Product Manager Basisregistratie Ondergrond.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Neem contact op met de BRO Servicedesk.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website BROloket : voldoet gedeeltelijk

De website BROloket is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/3wAqDJ1EWFScGwCTIV3e/%20
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.1 niveau A
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. WCAG 2.1 niveau A is echter minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de website staat het logo van Rijksoverheid bovenaan op de pagina. Het tekstueel alternatief is "Government logo | to homepage". Dit beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Dit tekstueel alternatief doet lijken alsof het een link is, maar dat is het niet. Deze afbeelding voegt geen extra informatie toe en is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeelding kan daarom ook als decoratief worden beoordeeld. Een tekstueel alternatief is dan niet nodig. Zorg dat hulptechnologieën deze afbeelding kunnen negeren. Laat de alt-tekst leeg (alt="") of beschrijf goed wat er op afbeelding te zien is.

   Op de website staat het logo van TNO onderaan op de pagina. Deze afbeelding is noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Het tekstueel alternatief is “Logo TNO”. Dit beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Niet alle tekst is beschikbaar in het tekstueel alternatief. De afbeelding voegt informatie toe. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Beschrijf in het tekstueel alternatief alle tekst die op de afbeelding te zien is.

   Op de website staat een navigatiebalk. Aan de rechterkant staat de navigatie. In de responsieve weergave verandert deze in een icoon. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Het tekstueel alternatief is "Navigatie wisselen". Dit beschrijft niet goed waar de link naar verwijst. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. De informatie "Uitgeklapt" of "Ingeklapt" is wel aanwezig maar wordt overschreven door een aria-label. Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er gebeurt als er op de knop wordt geklikt.

   Op de website staan verschillende links met tekst en een icoontje direct achter deze tekst. (Bijvoorbeeld in de footer van de pagina.) Dit icoontje toont aan dat het om een externe link gaat. Deze afbeelding is noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. De afbeelding heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor is het verborgen voor hulptechnologieën. De afbeelding voegt wel informatie toe. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Met een tekstueel alternatief kan hulptechnologie de informatie voorlezen. Geef in het tekstueel alternatief aan dat het om een externe link gaat.

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Als de kaart schermvullend wordt weergegeven dan verandert de navigatie. De knop verschijnt nu linksboven in beeld. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Deze knop heeft geen tekstueel alternatief omdat het is geplaatst met CSS. Hierdoor is het verborgen voor hulptechnologieën. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Beschrijf in het tekstueel alternatief waar de link naar verwijst.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan verschillende basisgegevens waartussen kan worden genavigeerd. Deze navigatie bestaat uit een knop van een pijltje naar links en een pijltje naar rechts. Deze knoppen hebben geen tekstueel alternatief omdat ze zijn geplaatst met CSS.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tablist ("Basisgegevens", "Boormonsterprofiel", "Grafiek", enz.). Op de pagina's in deze tablist staan veel grafieken en diagrammen. Deze afbeeldingen hebben geen tekstueel alternatief. De informatie is alleen aanwezig als de muis over deze onderdelen wordt bewogen.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tabel met paginering. De paginering heeft knoppen met pijltjes. Deze knoppen hebben geen tekstueel alternatief omdat ze zijn geplaatst met CSS.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Als de kaart schermvullend wordt weergegeven dan verandert de navigatie. De knop verschijnt nu linksboven in beeld. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Deze knop heeft geen tekstueel alternatief omdat het is geplaatst met CSS. Hierdoor is het verborgen voor hulptechnologieën. Hulptechnologieën gebruiken het tekstuele alternatief van de afbeelding als linktekst. Zorg dat bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën deze informatie ook krijgen. Beschrijf in het tekstueel alternatief waar de link naar verwijst.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt een nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan diagrammen. Deze afbeeldingen hebben geen tekstueel alternatief. De informatie is alleen aanwezig als de muis over deze onderdelen wordt bewogen.

   Stratigrafische Nomenclator Op de pagina staan 5 tegels. Deze tegels bestaan uit een afbeelding en een tekst. Het tekstueel alternatief en de tekst zijn vrijwel gelijk aan elkaar. De afbeeldingen voegen geen extra informatie toe en zijn niet noodzakelijk voor het begrijpen van de tekst. Deze afbeeldingen kunnen daarom ook als decoratief worden beoordeeld. Een tekstueel alternatief is dan niet nodig. Zorg er voor dat hulptechnologieën deze afbeelding kunnen negeren. Laat de alt-tekst leeg (alt=""). Dit is een advies, formeel is dit geen fout.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Op de eerste pagina staat het logo van ECN TNO Innovation for life. Het logo is informatief, maar het heeft geen tekstueel alternatief. Geef het logo een tekstueel alternatief waarin de tekst van het logo wordt beschreven. Op deze manier kan hulptechnologie de informatie ook voorlezen.

   De afbeeldingen in deze PDF hebben een tekstueel alternatief dat de locatie beschrijft van het bestand op een harde schijf. Dit tekstueel alternatief is onvoldoende beschrijvend. Onder de afbeeldingen staan captions die de afbeeldingen voldoende beschrijven. Deze afbeeldingen kunnen als decoratief worden beoordeeld. Markeer deze afbeeldingen als artifact.

  • Gevolg:

   Het tekstuele alternatief dekt niet de betekenis van de afbeeldingen. Hierdoor kan de gebruiker verward raken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met selectievakjes. Deze selectievakjes hebben geen gekoppeld label. Het label staat er wel bij maar is niet gekoppeld. Koppel het <label>-element aan het selectievakje of zorg op een andere manier dat het selectievakje een toegankelijke naam krijgt.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staan keuzelijsten. Deze keuzelijsten hebben geen gekoppeld label. Het label staat er wel bij maar is niet gekoppeld. Koppel het <label>-element aan de keuzelijst of zorg op een andere manier dat de keuzelijst een toegankelijke naam krijgt.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staan schuifbalken. Deze schuifbalken hebben geen gekoppeld label. Het label staat er wel bij maar is niet gekoppeld. Koppel het <label>-element aan de schuifbalk of zorg op een andere manier dat de schuifbalk een toegankelijke naam krijgt.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staan aan-/uitknoppen. Deze aan-/uitknoppen hebben geen gekoppeld label. Het label staat er wel bij maar is niet gekoppeld. Koppel het <label>-element aan de aan-/uitknop of zorg op een andere manier dat de aan-/uitknop een toegankelijke naam krijgt.

   Op de pagina staan verschillende dialoogvensters. In deze dialoogvensters staan keuzelijsten zonder label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Een label kan op een aantal manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld met een <label>-element. Deze moet wel juist gekoppeld worden aan het invoerveld. Voorleessoftware leest het label voor op het moment dat het invoerveld wordt geselecteerd. Voeg een label toe aan het invoerveld.

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het invoerveld in dit dialoogvenster heeft geen label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Een label kan op een aantal manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld met een <label>-element. Deze moet wel juist gekoppeld worden aan het invoerveld. Voorleessoftware leest het label voor op het moment dat het invoerveld wordt geselecteerd. Voeg een label toe aan het invoerveld.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tabel. In deze tabel ontbreken de tabelkoppen. Hierdoor kan de relatie tussen de cellen niet goed worden overgebracht aan bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element. In sommige punten staat een tablist. De tabellen in deze tablists hebben ook geen tabelkop.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tabel met selectievakjes. Deze selectievakjes hebben geen label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er geselecteerd wordt.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Na het klikken op de knop "Ga naar aanvragen" verschijnt een nieuw dialoogvenster "Vul uw contactgegevens in". De invoervelden in dit dialoogvenster hebben geen label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er geselecteerd wordt.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". Na het selecteren van (o.a.) "BRO Geomorfologie 2019" verschijnt een schuifbalk voor Transparantie. Deze schuifbalk heeft geen gekoppeld label. Het label staat er wel bij maar is niet gekoppeld. Koppel het <label>-element aan de schuifbalk of zorg op een andere manier dat de schuifbalk een toegankelijke naam krijgt.

   Op de pagina staan verschillende dialoogvensters. In deze dialoogvensters staan keuzelijsten zonder label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Een label kan op een aantal manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld met een <label>-element. Deze moet wel juist gekoppeld worden aan het invoerveld. Voorleessoftware leest het label voor op het moment dat het invoerveld wordt geselecteerd. Voeg een label toe aan het invoerveld.

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het invoerveld in dit dialoogvenster heeft geen label. Hierdoor ontbreken de instructies bij het invoerveld waardoor niet duidelijk is wat er ingevuld moet worden. Een label kan op een aantal manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld met een <label>-element. Deze moet wel juist gekoppeld worden aan het invoerveld. Voorleessoftware leest het label voor op het moment dat het invoerveld wordt geselecteerd. Voeg een label toe aan het invoerveld.

   Boven-Noordzee Groep Op de pagina staat een lijst met informatie. Dit onderdeel is nu opgemaakt met platte tekst maar door de presentatie van de tekst worden onderlinge relaties duidelijk. Deze relaties zijn niet de code vastgelegd en kunnen daardoor niet door software worden bepaald. Deze tekst heeft de functie van een tabel maar is niet opgemaakt met een tabel-element. Hulptechnologie kan eenvoudig onderlinge relaties tussen de cellen herkennen en overbrengen. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen.

   Antropogene afzettingen Op de pagina staat een lijst met informatie. Dit onderdeel is nu opgemaakt met platte tekst maar door de presentatie van de tekst worden onderlinge relaties duidelijk. Deze relaties zijn niet de code vastgelegd en kunnen daardoor niet door software worden bepaald. Deze tekst heeft de functie van een tabel maar is niet opgemaakt met een tabel-element. Hulptechnologie kan eenvoudig onderlinge relaties tussen de cellen herkennen en overbrengen. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen.

   Op de pagina staat lijst met informatie. In deze lijst staan een onderdeel "Typelocatie". De informatie in dit onderdeel is nu opgemaakt met platte tekst maar door de presentatie van de tekst worden onderlinge relaties duidelijk. Deze relaties zijn niet de code vastgelegd en kunnen daardoor niet door software worden bepaald. Deze tekst heeft de functie van een tabel maar is niet opgemaakt met een tabel-element. Hulptechnologie kan eenvoudig onderlinge relaties tussen de cellen herkennen en overbrengen. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen.

   BRO - Basis Registratie Ondergrond (PDF) Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijkheid. Gebruik hierbij de juiste semantische tags.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Op pagina 2 staat de tekst "Inhoudsopgave". Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet juist gemarkeerd als kop. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

   De laatste pagina van het document is ingescand en niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijkheid. Gebruik hierbij de juiste semantische tags.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI is minder ideaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   BRO - Basis Registratie Ondergrond (PDF) De leesvolgorde van het document is niet ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

  • Gevolg:

   Tekst op de pdf kan mogelijk niet in de juiste volgorde worden gelezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Na het klikken op de knop "Ga naar aanvragen" verschijnt een nieuw dialoogvenster "Vul uw contactgegevens in". Bij het invoerveld "E-mailadres" en de CAPTCHA wordt een rode of een groene achtergrond gebruikt. Rood is niet volledig ingevuld, groen is volledig ingevuld. Hier wordt gebruikt gemaakt van alleen kleur om informatie over te brengen. Aanwijzingen die alleen met kleur worden aangeduid zijn niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Bezoekers die kleurenblind, slechtziend of blind zijn kunnen dit soort instructies niet (goed) volgen. Gebruik aanvullend ook tekst of andere visuele aanwijzingen.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI is onduidelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op de website staat een navigatiebalk. Aan de linkerkant staan hier een titel en subtitel. De subtitel verdwijnt na het herschalen. Bezoekers die de pagina herschalen missen nu informatie. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Deze bezoekers missen nu informatie op de pagina. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart verdwijn gedeeltelijk na het herschalen. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". De inhoud van dit onderdeel verdwijnt gedeeltelijk na het herschalen. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart verdwijn gedeeltelijk na het herschalen. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Het is niet in het hele document mogelijk om reflow (opnieuw plaatsen) toe te passen. De tekst op de pagina's met afbeeldingen wordt niet opnieuw geplaatst. De reflow optie zorgt ervoor dat de tekst vergroot kan worden zonder dat er horizontale scroll voorkomt. Het is belangrijk voor de bezoekers die slechtziend zijn om de tekst te kunnen vergroten.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met selectievakjes, keuzelijsten en een schuifbalk. De focus indicator op deze onderdelen heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Dit zoekveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#F3F3F3 op #FFFFFF).

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Dit zoekveld heeft een knop om het zoekveld leeg te maken. Deze knop heeft een icoon van een kruisje. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#A9ABAD op #E6E6E6) Deze knop heeft ook niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#A9ABAD op #F3F3F3).

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt een nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tablist ("Basisgegevens", "Boormonsterprofiel", "Grafiek", enz.). Op de pagina's in deze tablist staan keuzelijsten. De focus indicator op deze keuzelijsten heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Dit zoekveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#F3F3F3 op #FFFFFF).

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Dit zoekveld heeft een knop om het zoekveld leeg te maken. Deze knop heeft een icoon van een kruisje. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#A9ABAD op #E6E6E6) Deze knop heeft ook niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#A9ABAD op #F3F3F3).

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan keuzelijsten en een schuifbalk. De focus indicator op deze onderdelen heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFFFFF).

  • Gevolg:

   slechtere leesbaarheid

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de website staat een navigatiebalk. Aan de rechterkant staat de navigatie. Als het onderdeel "Ondergrondmodellen" de toetsenbordfocus krijgt (focus) en als hier met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen (hover) dan wordt aanvullende content zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tablist ("Basisgegevens", "Boormonsterprofiel", "Grafiek", enz.). Op de pagina's in deze tablist staan veel grafieken en diagrammen. Als hier met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen dan wordt aanvullende content zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan diagrammen. Als hier met de muisaanwijzer overheen wordt bewogen dan wordt aanvullende content zichtbaar. Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee deze aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Zorg dat bezoekers aanvullende inhoud die verschijnt goed kunnen gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de website worden skiplinks gebruikt. De tekst van de skiplinks hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4:1 gemeten (#717A80 op #F4F9FD).

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". In dit onderdeel staan verschillende teksten "0 filters". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#CCCCCC op #F4F5F6).

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". Na het filteren staat er een tekst "1 filters". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#FFFFFF op #999999).

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". Als niet voldoende is ingezoomd verschijnt de tekst "Voor gebruik filters zoom in". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#999999 op #FFF1C8).

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staan schuifbalken. Als gebruik is gemaakt van de schuifbalk verandert de bijbehorende tekst van kleur. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#FFFFFF op #999999).

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het zoekveld heeft een placeholder. Deze placeholder heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#A6A6A6 op #F3F3F3).

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Na het klikken op de knop "Ga naar aanvragen" verschijnt een nieuw dialoogvenster "Vul uw contactgegevens in". De teksten "Terug naar overzicht" en "Een andere code tonen" hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 3,1:1 gemeten (#7B95A3 op #FFFFFF).

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". Na het selecteren van "BRO Geomorfologie 2019" of "BRO Bodemkaart 2018" verschijnt een onderdeel Transparantie. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#8DB759 op #FFFFFF).

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het zoekveld heeft een placeholder. Deze placeholder heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#A6A6A6 op #F3F3F3).

  • Gevolg:

   slechtere leesbaarhied

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de website staat een navigatiebalk. Aan de linkerkant staan hier een titel en subtitel. De subtitel verdwijnt na het herschalen. Bezoekers die de pagina herschalen missen nu informatie. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Deze bezoekers missen nu informatie op de pagina. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Zorg dat inhoud vergroot kan worden zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart verdwijn gedeeltelijk na het herschalen.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". Dit onderdeel verdwijnt gedeeltelijk na het herschalen.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart verdwijn gedeeltelijk na het herschalen.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". Dit onderdeel verdwijnt gedeeltelijk na het herschalen.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI is onduidelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart zijn niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord. Toetsenbordtoegankelijkheid is belangrijk voor bezoekers die alleen het toetsenbord kunnen of willen gebruiken. Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking kunnen dit onderdeel helemaal niet bedienen. Zorg dat alle functies met alleen het toetsenbord te bereiken en gebruiken zijn.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied". De tekst "Bodem- en grondonderzoek" is ook een knop naar de filters. Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord. Dit geldt ook voor alle soortgelijke teksten in dit onderdeel. Hierdoor zijn alle filters niet te gebruiken en bedienen met alleen het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. Na het filteren verschijnt een knop om de filters te wissen ("Wissen"). Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een tablist ("Basisgegevens", "Boormonsterprofiel", "Grafiek", enz.). Deze tablist is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt een nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een "sluiten"-knop. Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt een nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan verschillende basisgegevens waartussen kan worden genavigeerd (Bijvoorbeeld "1 van 2"). Deze navigatie bestaat uit een knop van een pijltje naar links en een pijltje naar rechts. Deze knoppen zijn niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een "sluiten"-knop. Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Na het klikken op de knop "Ga naar aanvragen" verschijnt een nieuw dialoogvenster "Vul uw contactgegevens in". In dit dialoogvenster staat een "sluiten"-knop, een link "Terug naar overzicht" en een "Aanvragen"-knop. Deze onderdelen zijn niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Dit zoekveld heeft een knop om het zoekveld leeg te maken. Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. De bedieningselementen van de kaart zijn niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staat een "sluiten"-knop. Deze knop is niet te bereiken en gebruiken met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Snelstart Ondergrondgegevens Op de pagina staat een bewegende afbeelding bij Rechthoekige selectietool en een afbeelding bij Polygoon selectietool. Dit is bewegende content die automatisch start en langer dan 5 seconden duurt. Dit onderdeel kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen. Dit kan erg afleidend zijn voor bezoekers. Vooral voor bezoekers die moeite hebben om de aandacht vast te houden door een cognitieve beperking. Zorg dat bezoekers alles dat knippert, scrollt of beweegt kunnen pauzeren, stoppen of uitzetten.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Dit onderdeel wordt ingeladen met een <iframe>-element. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut met inhoud nodig zodat het filmpje kan worden herkend. Het title-attribuut is niet aanwezig.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Dit onderdeel wordt ingeladen met een <iframe>-element. Content in een <iframe>-element moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut met inhoud nodig zodat het filmpje kan worden herkend. Het title-attribuut is niet aanwezig.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Het document heeft een inhoudsopgave, maar het wordt niet gelinkt naar de kopteksten.

   De koppenstructuur is hier voldoende om blokken met content te omzeilen. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst met koppen om door het document te navigeren.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   BRO - Basis Registratie Ondergrond (PDF) De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over waar content in pdf over gaat

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de pagina kan worden genavigeerd naar nieuwe pagina's. Na het navigeren naar een andere pagina blijft de focus op hetzelfde onderdeel staan. Hierdoor merkt een bezoeker die gebruik maakt van hulptechnologieën niet dat er een nieuwe pagina wordt geopend.

   Beginpagina (home) Op de pagina verschijnen verschillende dialoogvensters. De focus beweegt eerst door deze dialoogvensters maar beweegt daarna verder achter het dialoogvenster. Dit maakt de focus volgorde niet logisch. Zorg dat de volgorde waarin onderdelen op een pagina focus krijgen logisch is.

   Ondergrondmodellen Op de pagina verschijnen verschillende dialoogvensters. De focus beweegt eerst door deze dialoogvensters maar beweegt daarna verder achter het dialoogvenster. Dit maakt de focus volgorde niet logisch. Zorg dat de volgorde waarin onderdelen op een pagina focus krijgen logisch is.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". In dit onderdeel staan keuzerondjes. De focus indicator gaat door een aantal onzichtbare onderdelen.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website staan verschillende links onderaan op de pagina. Uit de linktekst "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)" kan het linkdoel niet goed worden bepaald. De link verwijst naar "https://basisregistratieondergrond.nl/". Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze bezoekers kunnen moeite hebben met deze link. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Boven-Noordzee Groep Op de pagina staat een afbeelding van de "Geografische verbreiding". Deze afbeelding is ook een link. Het tekstueel alternatief is "Verbreidingskaart". Uit deze linktekst is niet af te leiden dat hier een PDF bestand wordt geopend. Het doel van de link is niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze bezoekers kunnen moeite hebben met deze link. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Antropogene afzettingen Op de pagina staat een afbeelding van de "Geografische verbreiding". Deze afbeelding is ook een link. Het tekstueel alternatief is "Verbreidingskaart". Uit deze linktekst is niet af te leiden dat hier een PDF bestand wordt geopend. Het doel van de link is niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze bezoekers kunnen moeite hebben met deze link. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Op de pagina 23 wordt een link naar "Figuur 5.2". Deze link bestaat uit 2 losse links, “Figuur” en “5.2” met hetzelfde linkdoel.

   Op de pagina 35 staat de link naar “Figuur 5.12”. Deze link bestaat uit 2 losse links, “Figuur” en “5.12” met hetzelfde linkdoel. Op de pagina 28 is de link "5.5" dubbel gemarkeerd als link. Op de pagina 33 is de link "5.10" dubbel gemarkeerd als link. Op de pagina 28 is de link "5.4.11" dubbel gemarkeerd als link. Op de pagina 63 is de link "5.37" dubbel gemarkeerd als link.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over geboden functionalitiet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Veel van de pagina’s zijn niet op meerdere manieren te bereiken. Bezoekers kunnen moeite hebben met een bepaalde navigatiemethode, of vinden een bepaalde navigatiemethode makkelijker of sneller. Daarom moeten pagina's op minstens twee manieren te bereiken zijn. Bijvoorbeeld via een combinatie van een navigatiemenu, en een zoekfunctie of sitemap. Zorg dat pagina's op meerdere manieren te bereiken zijn.

   Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF) Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren. Bladwijzers zijn een goede manier om door het document te navigeren voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

  • Gevolg:

   afgedwongen navigatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. De focus indicator is niet zichtbaar op de bedieningselementen van de kaart. Bezoekers die met het toetsenbord op de pagina navigeren moeten kunnen zien welk onderdeel de focus heeft. Met een zichtbare focus indicator weet de bezoeker waar hij zich op de website bevindt. Zorg dus voor een goed zichtbare focus indicator.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staan aan-/uitknoppen. De focus indicator is niet zichtbaar op deze aan-/uitknoppen.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. De focus indicator is niet zichtbaar op de bedieningselementen van de kaart. Bezoekers die met het toetsenbord op de pagina navigeren moeten kunnen zien welk onderdeel de focus heeft. Met een zichtbare focus indicator weet de bezoeker waar hij zich op de website bevindt. Zorg dus voor een goed zichtbare focus indicator.

   Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". In dit onderdeel staan keuzerondjes. De focus indicator is niet zichtbaar op deze keuzerondjes.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Toon gegevens in dit gebied" met filters. In deze filters staat een keuzelijst "Recentelijk toegevoegd". De zichtbare tekst van de opties in deze keuzelijst is “1 dag”, “2 dagen”, enz. De toegankelijke naam wordt bepaald door de aria-label van deze opties, namelijk “broRecentlyAddedFilter.oneDay”, “broRecentlyAddedFilter.twoDay", etc. De zichtbare tekst komt zo niet voor in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element niet bereiken. Gebruik daarom de zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

   Stratigrafische Nomenclator Op de pagina staat een zoekveld. De zichtbare tekst is "Zoeken". De toegankelijke naam is "Zoek binnen normenclator" wordt bepaald door tekst die is verborgen met CSS. De zichtbare tekst is niet volledig toegevoegd in de toegankelijke naam van het element. Hierdoor kunnen bezoekers die met spraakherkenning werken dit element moeilijk of helemaal niet bereiken. Gebruik daarom de hele zichtbare tekst in de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   BRO - Basis Registratie Ondergrond (PDF) De taal van het document is niet ingesteld. Als de taal goed is ingesteld kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen.

  • Gevolg:

   Geboden content mogelijk niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Na het klikken op de knop "Ga naar aanvragen" verschijnt een nieuw dialoogvenster "Vul uw contactgegevens in". Hier staan invoervelden waarbij invoerfouten automatisch worden ontdekt. De fout wordt niet in tekst aan de bezoekers meegedeeld.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de website staat een navigatiebalk. Aan de rechterkant staat de navigatie. In de responsieve weergave verandert deze in een icoon. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Deze waarde wordt in de code niet meegeven.

   Beginpagina (home) Op de pagina staat een kaart. Dit onderdeel wordt ingeladen met een <iframe>-element. Dit onderdeel heel geen naam.

   Op de pagina staat een kaart. Als de kaart schermvullend wordt weergegeven dan verandert de navigatie. De knop verschijnt nu linksboven in beeld. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Deze waarde wordt in de code niet meegeven.

   Op de pagina staan verschillende dialoogvensters. Deze dialoogvenster heeft niet de bijbehorende rol.

   Op de pagina staat een kaart. Als een item wordt geselecteerd verschijnt nieuwe informatie in een dialoogvenster. In dit dialoogvenster staan verschillende basisgegevens waartussen kan worden genavigeerd (Bijvoorbeeld "1 van 2"). Deze knoppen hebben geen naam.

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het invoerveld in dit dialoogvenster heeft geen label. Dit invoerveld heeft geen naam.

   Op de pagina staat een kaart. Na het selecteren van meerdere punten met de Rechthoekige selectietool of de Polygoon selectietool verschijnt een dialoogvenster. Dit dialoogvenster heeft niet de bijbehorende rol.

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Dit onderdeel wordt ingeladen met een <iframe>-element. Dit onderdeel heeft geen naam.

   Op de pagina staat een kaart. Als de kaart schermvullend wordt weergegeven dan verandert de navigatie. De knop verschijnt nu linksboven in beeld. Dit is een knop om de navigatie uit te vouwen of samen te vouwen. Deze waarde wordt in de code niet meegeven.

   Op de pagina staan verschillende dialoogvensters. Deze dialoogvenster heeft niet de bijbehorende rol.

   Op de pagina staat een kaart. In de bedieningselementen van de kaart kan worden een locatie worden gezocht. Het zoekveld wordt geopend in een dialoogvenster. Het invoerveld in dit dialoogvenster heeft geen label. Dit invoerveld heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Ondergrondmodellen Op de pagina staat een kaart. Op de kaart staat het onderdeel "Kies wat u wilt bekijken". Na het selecteren van een optie verschijnt een klein icoontje. Dit icoontje geeft informatie over de wachtstatus. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën. Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Gevolg:

   Gebruik van de UI sub-optimaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een beheerplan opgesteld dat sturend is voor de werkzaamheden binnen de BRO keten (waar het BROloekt onderdeel van is). In dit plan wordt ook een doorkijk gegeven voor de komende 4 jaar. Binnen deze planperiode worden de gevonden tekortkomingen opgepakt, afhankelijjk van andere prioriteiten op de backlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209