Verklaring van Denk Doe Duurzaam

Status toegankelijkheid https://www.denkdoeduurzaam.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Denk Doe Duurzaam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-2033

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Denk Doe Duurzaam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Denk Doe Duurzaam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-05-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Directeur Inkoop- en Facilitair Huisvestigsbeleid Rijk.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via duurzamebedrijfsvoering@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Denk Doe Duurzaam : voldoet gedeeltelijk

De website Denk Doe Duurzaam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-2033
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-02-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie hebben een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen worden elders op de site wel informatief gebruikt en daarom kan de redactie de alternatieve tekst niet verwijderen.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie dienen nooit een tekstalternatief uit te schrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Grafieken worden verborgen in de stylesheet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.

  • Alternatief:

   De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd.

  • Maatregel:

   Laatste versie van Hightcharts in gebruik nemen en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alle logo's, buiten die op de homepage, hebben een title- en een alt-attribuut, die precies dezelfde inhoud bevatten.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen onnodig veel voorgelezen.

  • Alternatief:

   Uitzetten dat een screenreader title-attributen voorleest.

  • Maatregel:

   Title-attributen verwijderen uit de logo's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht.

  • Oorzaak:

   In de code staat eerst de foto en daarna de kop die de naam van de bijbehorende persoon weergeeft. Hierdoor valt de foto voor hulpsoftware niet onder de kop.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet dat de foto bij de juiste persoon hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In de code de positie van kop en foto omwisselen. De voorkant blijft visueel hetzelfde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hulpsoftware kan niet zien waar de ene tweet begint en de ander eindigt.

  • Oorzaak:

   De code voor een tweet bestaat voor een groot deel uit niet-semantische HTML- elementen, namelijk <div> en <span>. Deze elementen worden door hulpapparatuur genegeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet bij welke tweet de links voor reageren, retweeten en volgen horen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Semantische code zoals een opsomming gebruiken voor de twitterfeed.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën

  • Oorzaak:

   "display: none" in de CSS

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Legend verbergen met de CSS Clipmethode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De let-op-stijl en de streamer geven niet aan dat het belangrijke informatie betreft.

  • Oorzaak:

   Semantisch is er in de HTML geen element dat dit aangeeft.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat het belangrijke informatie betreft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het strong-element toevoegen aan deze functionaliteiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur

  • Oorzaak:

   Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.

  • Maatregel:

   Kaarten een eigen zichtbare titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk.

  • Oorzaak:

   De lightbox waarin een foto uit een foto-album wordt getoond laat de oude foto bij het gebruik van de knoppen Vorige/Volgende uit beeld animeren met een CSS transform. Echter wordt de oude foto niet volledig verborgen voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware, want nu lijkt het net alsof er meerdere foto's in de lightbox staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niet meer zichtbare foto's ook voor hulpsoftware verbergen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop

  • Oorzaak:

   Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.

  • Gevolg:

   Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's.

  • Maatregel:

   Correcte kopstructuur technisch afdwingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.

  • Gevolg:

   De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bedieningselementen van de video hebben bij hoveren te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Bij sites in een alternatieve stijl krijgen bedieningselementen van de videospeler bij hover een achtergrondkleur. Deze achtergrondkleur is bij sommige sites zo donker dat het contrast onvoldoende wordt.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen bij hoveren niet goed zien wat voor bedieningselement het betreft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Achtergrondkleur bij hoveren verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij hoveren over de data in een datumkiezer krijgt deze een achtergrondkleur met te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   De achtergrondkleur van een datum wijzigt bij hoveren in een kleur die niet voldoende contrast heeft met de witte achtergond.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet goed zien welke datum ze gaan selecteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorzie de bewuste datum van een wel goed zichtbare herkenning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De opengeklapte zoekfunctie klapt is niet op andere wijze te sluiten dan met wijziging van focus.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie klapt bij toetsenbordfocus automatisch open.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt.

  • Gevolg:

   Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 20. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de links om afbeeldingen te delen op sociale media is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   De iconen voor de sociale media hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Iconen voor delen op sociale media een alternatieve tekst geven .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om ondertitels te tonen heeft als visueel label "CC". Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijke naam van deze knop.

  • Oorzaak:

   ?

  • Gevolg:

   Hierdoor is hij moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   "CC" toevoegen aan de naam van de knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren.

  • Oorzaak:

   De informatie over privacy en het vinkje voor de akkoordverklaring zijn omsloten door een fieldset met daarin de legend "avg-nl". De tekst "avg-nl" is niet zichtbaar en is voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijk label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien een onduidelijk label.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Label verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   WAI-ARIA-rollen worden niet correct gebruikt in de lightbox.

  • Oorzaak:

   Het div-element met role=”dialog” heeft geen naam en mist het attribuut aria-modal=”true”. Verder wordt geadviseerd om WAI-ARIA rollen alleen te gebruiken op de manier zoals zij bedoeld zijn. Het gebruik van role=”document” is hier niet van toepassing.

  • Gevolg:

   Lightbox is niet goed te gebruiken door gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   WAI-ARIA-rollen correct gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen niet zichtbaar voor hulpsoftware

  • Oorzaak:

   Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209