Verklaring van Gemeente Harlingen

Status toegankelijkheid https://www.harlingen.nl/

Gemeente Harlingen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Harlingen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Harlingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Harlingen is beschikbaar via de link https://www.harlingen.nl/toegankelijkheid-overzicht-websites

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Harlingen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Harlingen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Harlingen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Harlingen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Harlingen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@harlingen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Harlingen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Harlingen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Harlingen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Harlingen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.harlingen.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Harlingen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/rijbewijs staat net boven de footer de kop “Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?”, met daaronder twee knoppen “Ja” en “Nee”. De relatie tussen deze knoppen en de vraag is niet door software te bepalen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware is niet duidelijk waarvoor de knoppen bedoeld zijn en dat ze bij die vraag horen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

   Je melding SIM2012-016 met omschrijving "1.3.1 Relatie tussen knoppen feedbackformulier ontbreekt" is afgemeld. Hieronder vind je

   De ontwikkelaars hebben de oplossing voor het probleem doorgevoerd. Ik hoop je hiermee genoeg te hebben geïnformeerd en sluit de melding. Mocht je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kan je de melding natuurlijk gewoon heropenen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een formulier. Bij het kiezen van een ‘afspraaktype’, ‘datum’ en ‘tijd’ verschijnt er nog een formulier. In dit formulier moeten o.a. persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een Voornaam, Achternaam, Postcode, Plaats, Telefoonnummer en een E-mailadres. Voor deze invoervelden is geen autocomplete attribuut aanwezig bij de invoervelden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een kalender. De blokken die niet beschikbaar zijn, zijn niet interactief en lichtgrijs van kleur. De lichtblauw gekleurde blokken in de kalender geven een indicatie welke datums momenteel beschikbaar zijn. Deze informatie wordt nu alleen door middel van kleur overgebracht.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen het verschil niet (goed) zien.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website is een contrastschakelaar aanwezig waarmee de meeste contrastproblemen worden verholpen. Het testen van contrast is gedaan met gebruik van deze instelling. Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een kalender die niet aangepast wordt. Doordat het verschil tussen een geselecteerd dagnummer en een niet geselecteerd dagnummer alleen gaat om een verschil in kleur voldoet die content ook niet aan dit succescriterium. Het contrast tussen deze blauwe achtergronden is nu 1,7:1. Om voldoende zichtbaar te zijn moet dit verschil in kleur een minimale waarde hebben van 3,0:1 (of meer).

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen die onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond lastig zien. Door het toepassen van een contrast van minimaal 3:1 is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://parkeervergunningen.harlingen.nl/Account/Login staat een formulier. De focus indicator voor dit formulier is niet de standaard browser indicator, maar eentje die met CSS is opgemaakt (als een lichtblauwe omranding). Als een focusindicator zelf is opgemaakt met CSS, moet ook het contrast voldoende zijn (3,0:1). Dit is nu niet het geval. Het contrast van de lichtblauwe omlijning heeft een contrast van 1,4:1 ten opzichte van de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen elementen die onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond lastig zien. Door het toepassen van een contrast van minimaal 3:1 is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het Digitaal Loket Parkeren gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een kalender die niet wordt aangepast door het instellen van hoog contrast met behulp van de aanwezige contrastschakelaar. De lichtblauwe blokken geven een indicatie welke datums momenteel beschikbaar zijn. De wit gekleurde cijfers hebben hier een te laag contrast ten opzichte van de lichtblauwe achtergrondkleur, namelijk 1,9:1 en het geselecteerde dagnummer heeft met 3,1:1 ook onvoldoende contrast. Dit geldt voor de tijden (1,9:1) en voor de knop ‘Afspraak bevestigen’ (2,5:1).

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://parkeervergunningen.harlingen.nl/Account/Login komt er bij een invoerfout rode tekst in beeld met een contrast van 4,0:1. Het gaat bijvoorbeeld om de teksten ‘De gebruikersnaam is een verplicht veld.’ en ‘Het wachtwoord is een verplicht veld.’.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het Digitaal Loket Parkeren gevraagd om dit aan te passen. Uw melding M2012 0293 is van een actie voorzien. Hieronder vindt u onze reactie. Reactie Sigmax: Beste Sipke,

   Sigmax heeft de intentie voor de omgeving van CityPermit een WCAG audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Hier zijn al diverse stappen in ondernomen en afspraken voor gemaakt. Eventuele aanpassingen die uit deze audit komen zullen opgelost worden voor versie 1.24 en hoger. Sigmax is niet verantwoordelijk voor de toegangelijkheids verklaring, maar wij zullen begin 2021 een document opstellen met informatie.

   Toegankelijkheid van CityPermit CityPermit voldoet aan de eisen overal toegankelijkheid zoals beschreven in de standaard van WCAG2.1 niveau A en AA. Toegankelijkheid

   “Het is voor de overheid sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale overheid. Op de volgende datums moet hieraan worden voldaan: • Op 23 september 2019 voor websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018; • Op 23 september 2020 voor websites die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2018; • Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.” (24-02-2021, https://wcag.nl/wat-is-wcag/wet--en-regelgeving)

   Toegankelijkheidsverklaring

   Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht (externe link) om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. (24-02-2021, https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/)

   De toegankelijkheidsverklaring kreeg in 2020 extra aandacht omdat de deadline naderen om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Diverse gemeentes benaderden Sigmax voor een toegankelijkheidsverklaring voor CityPermit. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en publiceren van dit document ligt echter bij uw gemeente. Ook een verklaring met de tussenstand (dus onderhanden) is beter dan geen toegankelijkheidsverklaring.

   De vereiste inhoudelijk hebben wij recent doorgevoerd in ons product. CityPermit

   De inhoudelijke aanpassingen om de standaard portalen te laten voldoen aan de WCAG2.1 niveau A en AA zijn recent opnieuw getoetst en bevindingen zijn verwerkt in de meest recente patchversies van versie 1.24 en hoger. Einde Q1-2021 zullen alle versies van CityPermit beschikbaar zijn.

   Let op: vanaf versie 1.24 en hoger voldoet CityPermit aan de minimale eisen voor WCAG2.1 niveau A en AA. Indien u de huisstijl in CityPermit wijzigt is het belangrijk dat u na het uitvoeren van deze wijziging nog steeds voldoet aan de WCAG2.1 niveau A en AA eisen. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij uw gemeente. Stichting Accessibility

   Stichting Accessibility heeft de scan bij CityPermit uitgevoerd en kan ook u ondersteunen bij het toetsen van al uw klantportalen en eventueel ondersteunen bij het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring.

   Stichting Accessibility ondersteunt bijvoorbeeld ook grote spelers zoals Schiphol. (24-02-2021, https://www.accessibility.nl/cases/toegankelijkheid-bij-website-schiphol)

   Bronvermelding

   WCAG.nl (24-02-2021, https://wcag.nl/wat-is-wcag/wet--en-regelgeving) Logius (24-02-2021, https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/) Accessibility (24-02-2021, https://www.accessibility.nl/cases/toegankelijkheid-bij-website-schiphol)

   www.sigmax.nl | marketing@sigmax.nl | +31(0)53 480 31 00

   U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief of omdat u klant bent van Sigmax. Indien u deze e-mail niet meer of op een andere manier wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een formulier. Na het selecteren van een ‘Afspraaktype’, datum en tijd, verschijnen er velden voor het invoeren van de persoonlijke gegevens en eventuele opmerkingen. Een deel van de tekst ‘Indien je een opmerking wil toevoegen kun je dit in bovenstaand veld doen.’ valt op dat moment buiten beeld, het gaat bij deze testresolutie om de tekst ‘doen.’.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een formulier in een iframe. Dit formulier kan nu niet gevuld worden met enkel toetsenbordbediening. Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Het gaat om alle bediening in het iframe onder de tekst ‘Kies een datum en tijd’.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de website een afspraak te maken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://parkeervergunningen.harlingen.nl/Account/Login staat een formulier. Bij het leeg laten van de invoervelden (en drukken op de “Inloggen” button) krijgen de velden die niet gevuld zijn een melding. Bijvoorbeeld het veld "Gebruikersnaam" krijgt de melding “De gebruikersnaam is een verplicht veld”. Deze melding is echter geen duidelijke foutmelding maar een rode instructie. De tekst geeft niet aan dat er iets is misgegaan, de fout wordt niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking begrijpen niet goed wat ze verkeerd hebben gedaan of wat er fout is gegaan. Daardoor kunnen ze problemen hebben met het invullen van de velden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het Digitaal Loket Parkeren gevraagd om dit aan te passen. Uw melding M2012 0293 is van een actie voorzien. Hieronder vindt u onze reactie. Reactie Sigmax: Beste Sipke,

   Sigmax heeft de intentie voor de omgeving van CityPermit een WCAG audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Hier zijn al diverse stappen in ondernomen en afspraken voor gemaakt. Eventuele aanpassingen die uit deze audit komen zullen opgelost worden voor versie 1.24 en hoger. Sigmax is niet verantwoordelijk voor de toegangelijkheids verklaring, maar wij zullen begin 2021 een document opstellen met informatie.

   Toegankelijkheid van CityPermit CityPermit voldoet aan de eisen overal toegankelijkheid zoals beschreven in de standaard van WCAG2.1 niveau A en AA. Toegankelijkheid

   “Het is voor de overheid sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale overheid. Op de volgende datums moet hieraan worden voldaan: • Op 23 september 2019 voor websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018; • Op 23 september 2020 voor websites die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2018; • Op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.” (24-02-2021, https://wcag.nl/wat-is-wcag/wet--en-regelgeving)

   Toegankelijkheidsverklaring

   Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht (externe link) om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. (24-02-2021, https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/)

   De toegankelijkheidsverklaring kreeg in 2020 extra aandacht omdat de deadline naderen om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Diverse gemeentes benaderden Sigmax voor een toegankelijkheidsverklaring voor CityPermit. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en publiceren van dit document ligt echter bij uw gemeente. Ook een verklaring met de tussenstand (dus onderhanden) is beter dan geen toegankelijkheidsverklaring.

   De vereiste inhoudelijk hebben wij recent doorgevoerd in ons product. CityPermit

   De inhoudelijke aanpassingen om de standaard portalen te laten voldoen aan de WCAG2.1 niveau A en AA zijn recent opnieuw getoetst en bevindingen zijn verwerkt in de meest recente patchversies van versie 1.24 en hoger. Einde Q1-2021 zullen alle versies van CityPermit beschikbaar zijn.

   Let op: vanaf versie 1.24 en hoger voldoet CityPermit aan de minimale eisen voor WCAG2.1 niveau A en AA. Indien u de huisstijl in CityPermit wijzigt is het belangrijk dat u na het uitvoeren van deze wijziging nog steeds voldoet aan de WCAG2.1 niveau A en AA eisen. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij uw gemeente. Stichting Accessibility

   Stichting Accessibility heeft de scan bij CityPermit uitgevoerd en kan ook u ondersteunen bij het toetsen van al uw klantportalen en eventueel ondersteunen bij het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring.

   Stichting Accessibility ondersteunt bijvoorbeeld ook grote spelers zoals Schiphol. (24-02-2021, https://www.accessibility.nl/cases/toegankelijkheid-bij-website-schiphol)

   Bronvermelding

   WCAG.nl (24-02-2021, https://wcag.nl/wat-is-wcag/wet--en-regelgeving) Logius (24-02-2021, https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/) Accessibility (24-02-2021, https://www.accessibility.nl/cases/toegankelijkheid-bij-website-schiphol)

   www.sigmax.nl | marketing@sigmax.nl | +31(0)53 480 31 00

   U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief of omdat u klant bent van Sigmax. Indien u deze e-mail niet meer of op een andere manier wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-03-2021
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een formulier. Bij de tweede stap staan de verplichte velden ‘Voornaam’, ‘Achternaam’ en ‘E-mailadres’. Bij het niet (goed) invullen van een of meer velden verschijnt een lijst met rode instructies en de tekst ‘Je gegevens konden niet worden opgeslagen:’. Deze tekst is niet duidelijk. Hiernaast geeft de tekst ‘E-mail is een verplicht veld.’ niet aan voor welk veld deze instructie geldt, het invoerveld heeft de naam ‘E-mailadres’. Ook de tekst ‘Je dient een geldig e-mailadres in te voeren.’ geeft niet aan voor welk veld deze instructie is.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking begrijpen niet goed wat ze verkeerd hebben gedaan of wat er fout is gegaan. Daardoor kunnen ze problemen hebben met het invullen van de velden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een keuzelijst met de tekst ‘Afspraaktype’ ernaast. Doordat deze niet goed aan elkaar zijn gekoppeld heeft het select element geen naam. In de tabel zijn de niet geselecteerde dagnummers componenten van de gebruikersinterface. Deze hebben geen goede rol. De tijden zijn links zonder href, deze links hebben geen waarde.

  • Gevolg:

   Dit geeft problemen voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Voor hen is niet duidelijk wat deze onderdelen op de website zijn en wat ze doen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen. Je melding SIM2012-019 met omschrijving "4.1.2 Goede rol en status ontbreekt bij openingstijden" is afgemeld. De ontwikkelaars hebben de oplossing voor het probleem doorgevoerd. Ik hoop je hiermee genoeg te hebben geïnformeerd en sluit de melding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/contact-en-openingstijden staan vijf interactieve koppen ‘Zonder afspraak langskomen’ tot en met ‘Telefonische bereikbaarheid Gebiedsteam’ zonder goede rol en geen goede status. Aria-selected wordt niet door alle soorten rollen ondersteund. Aria-selected geeft alleen aan dat dat onderdeel is geselecteerd (en dus niet dat deze ook echt actief is).

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware is niet duidelijk of de informatie uitgeklapt is of niet.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.harlingen.nl/afspraak-maken staat een formulier. Na het selecteren van een ‘Afspraaktype’, datum en tijd, verschijnen er velden voor het invoeren van de persoonlijke gegevens en eventuele opmerkingen. Bij het leeg laten van dit formulier (en drukken op de ‘Afspraak bevestigen’ knop) verschijnt er boven het formulier diverse meldingen. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien, krijgen geen melding dat er extra content is verschenen

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen. Je melding SIM2012-019 met omschrijving "4.1.2 Goede rol en status ontbreekt bij openingstijden" is afgemeld. Hieronder vind je onze reactie.

   Reactie:

   Hoi Theo , De ontwikkelaars hebben de oplossing voor het probleem doorgevoerd. Ik hoop je hiermee genoeg te hebben geïnformeerd en sluit de melding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Harlingen weet dat dit geldt voor alle PDF documenten op de website en wil daarom aan de slag gaan met alle PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt. Het plan is om dit 1 juli 2021 afgerond te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Harlingen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209