Verklaring van Werken aan jouw toekomst

Status toegankelijkheid http://werkenaanjouwtoekomst.nl/

A+O fonds Rijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken aan jouw toekomst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A+O fonds Rijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken aan jouw toekomst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A+O fonds Rijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken aan jouw toekomst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk .
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@werkenaanjouwtoekomst.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A+O fonds Rijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken aan jouw toekomst : voldoet gedeeltelijk

De website Werken aan jouw toekomst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A+O fonds Rijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://werkenaanjouwtoekomst.nl/static/default/files/documents/pdf/Digiscan%20Werken%20aan%20jouw%20Toekomst.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart A+O fonds Rijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Het grootste gedeelte van alle afbeeldingen zijn voorzien van een tekstueel alternatief, dit is ook het geval voor de decoratieve afbeeldingen. Soms staat er echter een afbeelding in de tekst waarvan de alt tag ontbreekt zoals op Trainingen Online.

   Op trainingen zoals Job Crafting of Ontdek en gebruik je talenten en competenties staan afbeeldingen van trainers. In de meeste gevallen hebben deze een leeg alt alternatief wat impliceert dat de afbeelding slechts decoratief is. In dit geval hebben de afbeeldingen wel degelijk een functie om de trainer een gezicht te geven.

  • Gevolg:

   De foto's zijn nu niet voor blinde gebruikers te lezen.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en invoervelden van formulieren zullen worden voorzien van een tekstueel alternatief. Op deze manier kan de voorleessoftware van blinde gebruikers de informatie voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   A. Op vrijwel alle pagina’s staan contactformulieren waarbij labels voor de invoervelden ontbreken. Het gaat hier om het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het zoeken bovenin de website. Hier zijn de bijbehorende teksten voor de invoervelden alleen aangeduid met het placeholder attribuut. Het label voor het invoerveld ontbreekt. Dit is ook bij andere formulieren zoals op de contactpagina het geval.

   B. Er ontbreken koppen. Een H1 ontbreekt op de homepagina. Op Job Crafting staan 2 lege H2 koppen.

   C. Over de hele website worden <i> tags gebruikt om iconen toe te voegen. Zoals op home bij de iconen bij “Trainingen” en “Ben jij toekomstproof”. De <i> tag is bedoeld om tekst te highlighten en extra te laten opvallen.

  • Gevolg:

   A. Door het ontbreken van labels van invoervelden, kan het onduidelijk zijn wat bedoeld wordt. B. Door het niet aanmerken van de kop, kan een schermlezer de kop niet onderscheiden van de overige tekst. C. Screenreaders zullen meer nadruk op deze elementen geven terwijl het in dit geval decoratieve iconen zijn.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   A. Labels voor (contact)formulieren worden toegevoegd B. H1 op de homepagina wordt toegevoegd, evenals de twee lege H2 koppen op Job Crafting. C. De <i> tag wordt weggelaten bij decoratieve iconen zodat deze niet onnodig opvallen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld is correct aangegeven, waardoor software de velden automatisch kan invullen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat een formulier voor de nieuwsbrief. De invoervelden voor dit formulier kunnen automatisch worden ingevuld door het autocomplete attribuut eraan toe te voegen. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Ook op de contactpagina staat een formulier waar geen autocomplete attributen zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”given-name” en voor e-mailadres: autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   (Contact)formulieren kunnen niet automatisch ingevuld worden.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   In de webformulieren krijgen de velden e-mailadres, achternaam, telefoonnummer en voornaam de waarde automatisch aanvullen mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het merendeel van de linkjes op de website worden met zowel kleur als een underline aangeduid. Plekken waar dit nog niet gebeurt: • De linkjes in de breadcrumbs op iedere pagina • Privacy statement in de footer

  • Gevolg:

   Als informatie enkel wordt overgebracht door kleurverschillen, kan deze informatie misschien niet gezien worden door slechtziende of kleurenblinde gebruikers. Daarom is het belangrijk dat informatie ook op een andere, kleuronafhankelijke manier wordt gepresenteerd. Denk er bijvoorbeeld aan om een link niet enkel een andere kleur te geven, maar ook een onderstreping. Of geef verkeerd ingevulde invoervelden niet alleen aan door kleur, maar ook tekstueel ‘De velden zijn verkeerd ingevuld’.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De linkjes in de breadcrumbs op iedere pagina en de link naar de privacy statement in de footer worden zowel met kleur als een underline aangeduid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de website komen lichtgroene buttons met witte tekst voor. “Aanbod werkgever rijk”, “Bekijk brochure”, “Doe de test”, “Bekijk onze gratis trainingen” etc. Deze hebben een contrastratio van 1.81 waardoor het contrast te laag is.

  • Gevolg:

   Door te weinig contrast te bieden tussen de tekst- en achtergrondkleur kan de tekst niet altijd gelezen worden door slechtziende of kleurenblinde gebruikers.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De lichtgroene buttons met witte tekst zullen aangepast worden zodat zij voldoen aan de contrastratio.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een afbeelding van een beeldmerk met daarin tekst. “Werken aan jou toekomst. Daar gaan we samen voor!” Deze tekst is niet zichtbaar voor bezoekers met een visuele beperking. Dit beeldmerk komt ook voor op Trainingen. De tekst dient met html te worden opgebouwd of de alt tekst dient gevuld te zijn.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het van belang dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet door middel van een afbeelding. Tekst dat met HTML wordt geplaatst kan namelijk met een eigen stylesheet naar wens opgemaakt worden. In zo’n stylesheet kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een eigen voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De tekst wordt met html opgebouwd of de alt tekst wordt ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   A. Het grootste gedeelte van de website is te bereiken door middel van het toetsenbord. Echter is niet voor elk onderdeel een focus ingesteld, waardoor er geen indicatie is waar de focus momenteel is. Dit maakt het lastig om te navigeren. Vaak wordt de focus door middel van een blauw border aangeduid zodat dit visueel overgebracht is.

   B. Op elke pagina staat een formulier voor een nieuwsbrief. De invoervelden zijn met het toetsenbord te bereiken en in te vullen maar het formulier kan alleen verstuurd worden door op de knop te klikken. Een enter op het formulier of de knop zou ook moeten werken. Ook bij de zoekfunctie bovenin en het formulier op de contactpagina is dit ook het geval.

  • Gevolg:

   A. Door het ontbreken van een focus, is het lastig navigeren.

   B. Alle informatie en functionaliteiten zijn niet volledig bereikbaar door middel van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   A. Voor elk onderdeel wordt een focus ingesteld door middel van een blauw border, zodat bij de navigatie met een toetsenbord het visueel duidelijk is waar iemand zich bevindt.

   B. De formulieren en zoekfunctie worden zo aangepast zodat deze volledig doorlopen kunnen worden met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink naar de hoofdcontent van de pagina is nergens aanwezig. Deze skiplink dient de eerste link van een pagina te zijn. Deze moet op elke pagina aanwezig zijn om het hoofdmenu over te kunnen slaan naar de hoofdcontent van de pagina.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat blinde - en toetsenbordgebruikers blokken met herhalende informatie kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent terecht kunnen komen. Denk hierbij aan blokken die op elke pagina terugkomt: het menu, een zoekveld, het logo, etc. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een skiplink. Deze link mag pas zichtbaar worden, wanneer deze met het toetsenbord de focus krijgt.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Er wordt een skiplink toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staan deelknoppen. Deze worden voor reguliere gebruikers pas zichtbaar wanneer je op “Deel deze pagina” klikt. Voor screenreaders zijn ze echter direct focusable omdat ze op de verkeerde manier worden verborgen. De <div> waar de knoppen instaan heeft namelijk een “height:0; overflow:hidden;” maar wel een “diplay:block; visibility: visible;”. Ze worden dus alleen verborgen door de hoogte van de omringende <div>

  • Gevolg:

   Wanneer de gebruiker alleen met het toetsenbord navigeert is het belangrijk dat de tabvolgorde logisch is en bepaalde onderdelen niet pas later aan bod komen.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De wijze waarop de deelknoppen op elke pagina worden verborgen, wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Naast de hoofdnavigatie is er een zoekfunctie aanwezig. Deze lijkt echter niet te werken omdat er telkens “Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.” als resultaat naar voren komt.

   Een sitemap ontbreekt of is niet te vinden op de website.

  • Gevolg:

   Iedere gebruiker navigeert op een andere manier door een website. Daarom is het belangrijk dat elke pagina op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door naast de hoofdnavigatie een zoekfunctie of sitemap aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Zoals al eerder vermeld bij succescriterium 2.1.1 vermeld is er niet voor elk onderdeel een focus ingesteld.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen indicatie waar de focus momenteel staat, wat het lastig maakt om te navigeren.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Per focusbare onderdeel moet er een indicator in worden gesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De deelknoppen onderin hebben een aria-label met Engelse tekst “Share to Facebook” en “Share to LinkedIn”. De tekst binnen het element is ook Engels “Share”. Dit zou Nederlandse tekst moeten zijn “Deel deze pagina op Facebook” of “Deel deze pagina op LinkedIn” zou een betere tekst zijn.

  • Gevolg:

   Wanneer er op de pagina ergens een andere taal wordt gebruikt dan de aangegeven basistaal (zie criterium 3.1.1), dient hiervoor in de broncode de taalwisseling aan te worden gegeven. Hierdoor kan de voorleessoftware ook deze tekst goed voorlezen. Dit is nu niet het geval.

   Het gaat hierbij om zinsdelen of zinnen, voor een enkel woord hoeft er geen taalwisseling te worden aangegeven.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De deelknoppen krijgen een Nederlandse tekst: “Deel deze pagina op Facebook” of “Deel deze pagina op LinkedIn”. Mocht dit niet kunnen, wordt in de broncode de taalwisseling aangegeven zodat de voorleessoftware dit herkent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het contactformulier op de contactpagina worden foute invoervelden alleen aangeduid met een rode rand. Hier moeten duidelijke foutmeldingen komen zoals “Je hebt nog geen e-mailadres ingevuld” of “Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”. Ook komt er een tekst naar voren “Dit formulier kon niet verzonden worden om de volgende reden(en):” zonder dat er extra informatie bij komt.

   Voor het nieuwsbriefformulier op alle pagina’s is dit ook het geval. Hier komt enkel de tekst “De aanvraag kon niet voltooid worden. Corrigeer de onderstaande velden.” Zonder dat er extra informatie naar voren komt.

  • Gevolg:

   Voor blinde of kleurenblinde gebruikers is het fout ingevulde veld nu lastig te ontdekken.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Er worden duidelijke foutmeldingen toegevoegd wanneer een formulier niet verzonden kan worden. Daarnaast geven we tekstueel aan welk invoerveld niet correct is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zoals bij 1.1.3 aangegeven staan op vrijwel alle pagina’s contactformulieren waarbij labels voor de invoervelden ontbreken. Het gaat hier om het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het zoeken bovenin de website. Hier zijn de bijbehorende teksten voor de invoervelden alleen aangeduid met het placeholder attribuut. Het label voor het invoerveld ontbreekt. Dit is ook bij andere formulieren zoals op de contactpagina het geval.

   www.werkenaanjouwtoekomst.nl: Op Ben jij toekomstproof? staat een vragenlijst. Er wordt op geen enkele wijze een link gelegd tussen de vraag en de antwoorden. Met een <fieldset>, <legend> en <label> kan dit worden toegevoegd. Dit is bij de checkboxes op het aanmeldformulier van bijvoorbeeld Job crafting ook het geval.

  • Gevolg:

   Geef bij invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat alle gebruikers precies weten wat er ingevuld moet worden. Deze instructies moeten voor zowel ziende gebruikers als blinde gebruikers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   We voegen bij de invoervelden duidelijke labels en instructies toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de contactpagina een fout e-mailadres of fout telefoonnummer wordt ingevuld wordt enkel de rand van het invoerveld rood.

  • Gevolg:

   Voor blinde of kleurenblinde gebruikers is het fout ingevulde veld nu lastig te ontdekken.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Er wordt een foutmelding toegevoegd met een suggestie zoals ”Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bij het valideren van alle pagina’s zijn er enkele errors naar voren gekomen die nog nagekeken moeten worden. De schuine lijnen die op alle pagina’s voorkomen hebben dezelfde ID. #topright, #bottomright, #topleft etc. komen zo meerdere keren op 1 pagina voor. Een HTML ID-tag hoort uniek te zijn en maar 1 keer op een pagina voor te komen.

  • Gevolg:

   Pagina’s moeten kunnen parsen, oftewel: de pagina mag geen grammaticale HTML- fouten bevatten. Of een pagina kan parsen, kan getest worden door deze te valideren. Hierbij worden meer zaken gecontroleerd dan voor dit criterium vereist is. De officiële validator kan hier gevonden worden.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De HTML ID-tags worden nagelopen en aangepast zodat deze maximaal 1 keer op een pagina voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Iframe van de YouTubevideo op home mist een title-attribuut. Ook de bij 1.3.1 genoemde ontbrekende labels bij invoervelden zijn bij dit criteriumpunt weer van belang.

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat de naam en rol van elementen door software te begrijpen is. Dat is nu niet het geval bij de Iframe van de YouTubevideo.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   De titel-attribuut bij de Iframe van de YouTubevideo op home wordt toegevoegd, evenals de ontbrekende labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A+O fonds Rijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209