Verklaring van Programma Mens Centraal

Status toegankelijkheid https://www.programmamenscentraal.nl/

Ministerie van Algemene Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Algemene Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Programma Mens Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Algemene Zaken is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Algemene Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website Programma Mens Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Algemene Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van Programma Mens Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Algemene Zaken .
Functie: Projectmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via menscentraal@minaz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Algemene Zaken

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Programma Mens Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Programma Mens Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Algemene Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/frT1LKvbF5NeRvbcGFWI
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Algemene Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Alternatieve teksten van enkele informatieve afbeeldingen ontbreken.
  • Gevolg: Hulptechnologie kan geen beschrijving uitlezen van deze afbeeldingen.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Alternatieve teksten toevoegen aan informatieve afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Enkele ongeordende lijsten worden opgesplitst in twee aparte lijsten. Sommige kopteksten zijn opgemaakt met een <strong> element i.p.v. een kop-element. Koppen in pdf's zijn niet gemarkeerd als koppen.
  • Gevolg: Verwarrend voor mensen die hulptechnologieën gebruiken.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Koppen op juiste wijze aanduiden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Leesvolgorde in pdf's is onjuist ingesteld.
  • Gevolg: Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Leesvolgorde in pdf's instellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: In een pdf staan enkele diagrammen. Betekenis van de verschillende waarden wordt alleen overgebracht door middel van kleur.
  • Gevolg: Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij hoveren over de data in een datumkiezer krijgt deze een achtergrondkleur met te weinig contrast.
  • Oorzaak: De achtergrondkleur van een datum wijzigt bij hoveren in een kleur die niet voldoende contrast heeft met de witte achtergrond.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen niet goed zien welke datum ze gaan selecteren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voorzie de bewuste datum van een wel goed zichtbare herkenning.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Bij een tijdlijn: het zoekveld dat opent op toetsenbordfocus verbergt een deel van het broodkruimelpad.
  • Gevolg: Het veld kan alleen gesloten worden door het verplaatsen van toetsenbordfocus.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: n.t.b.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Enkele teksten in pdf's hebben onvoldoende contrast.
  • Gevolg: De teksten zijn niet altijd goed leesbaar.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Contrast verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: In een pdf staat een afbeelding van een tekst.
  • Gevolg: Afbeeldingen van tekst zijn voor bezoekers met een visuele beperking onvoldoende toegankelijk. Zij kunnen de tekst dan niet aanpassen aan hun eigen voorkeuren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Geen afbeeldingen van tekst gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: De koppenstructuur (in een pdf) is niet voldoende om blokken met content te omzeilen.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst met koppen om door het document te navigeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Koppenstructuur verbeteren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Niet bij elke pdf is een titel van het document ingesteld.
  • Gevolg: Hulptechnologieën kunnen de documenten geen naam geven.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Titel instellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document (pdf) te navigeren.
  • Gevolg: Mensen die hulptechnologieën gebruiken kunnen niet goed door het document navigeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bladwijzers aanbrengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: In een pdf staat informatie geschreven in het Engels. Deze informatie komt niet overeen met de taal van de rest van de Pagina.
  • Gevolg: Hulptechnologieën spreken de tekst niet goed uit.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Markeer deze tekst als Engels zodat de hulptechnologie deze correct kan voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Op de pagina staat een contactformulier. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende dat dit de verplichte velden zijn. Dit wordt niet uitgelegd.
  • Gevolg: Voor mensen die hulptechnologieën gebruiken kan het onduidelijk zijn dat en welke velden verplicht zijn.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Extra toelichting toevoegen in tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Algemene Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617