Verklaring van Officiële bekendmakingen

Status toegankelijkheid https://www.officielebekendmakingen.nl/

KOOP is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

KOOP streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Officiële bekendmakingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van KOOP is beschikbaar via de link https://www.overheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Officiële bekendmakingen van KOOP voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van KOOP .
Functie: Manager Front-enddiensten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via servicedesk@koop.overheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van KOOP

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Officiële bekendmakingen : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Officiële bekendmakingen is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de banner die soms bovenaan content verschijnt, wordt met een info-icoon aangegeven dat dit gaat om een banner in de categorie “informatie”. Die categorisering is niet beschikbaar als alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Daardoor zal iemand die het icoon niet kan zien, niet weten in welke categorie deze banner valt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg als alternatief voor het icoon een visueel verborgen tekst toe die de categorisering duidelijk maakt, bijvoorbeeld “Let op” (of iets anders dat de categorie van deze banners omschrijft). Dit kan zo worden toegevoegd dat het alleen zichtbaar is voor gebruikers van hulptechnologieën, bijvoorbeeld met de sr-only class die in bootstrap.css bestaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de Tweede Kamer, dat wordt weergeven bij documenten uit die bron, heeft als alternatieve tekst: Officielebekendmakingen. Dit probleem komt ook voor bij het logo van andere instanties, bij elke webversie van een document.

  • Gevolg:

   Onduidelijk wie de afzender is voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien of herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een tekstalternatief dat het logo zou kunnen vervangen, bijvoorbeeld “Logo Tweede Kamer der Statengeneraal”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Voor het benaderen van filters op kleinere schermen is er een knop “Toon filters”. Deze knop is opgemaakt als link (<a>-element). Dit is semantisch gezien geen link, omdat de gebruiker er een actie mee uitvoert, het openen van filters, en niet naar een andere locatie gaat. De code matcht niet met wat het visueel voorstelt, noch met wat het technisch gezien doet. Ditzelfde probleem is ook geconstateerd bij een aantal andere buttons, waaronder: knop “Verberg filters”

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie en mogelijke verwarring

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik voor de knop een <button>-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De links “parlementaire documenten” en “officiële bekendmakingen” worden alleen onderscheiden als links doordat ze een andere kleur hebben. Daardoor zijn ze voor sommige mensen niet te onderscheiden. Geldt ook voor links in tekst zoals “Over deze website”

  • Gevolg:

   Niet voldoende duidelijk dat het hier om links gaat

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We onderstrepen deze links

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De lichtgrijze tekst “Toon alle publicaties in het hoofddossier” heeft onvoldoende contrast met de achtergrond (2.85 : 1).

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast voor mensen met kleurenblindheid of slechter zicht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen dat de tekst een contrast van minimaal 4.5 : 1 heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's zijn zowel horizontaal als verticaal scrollbars. Dit probleem is specifiek geconstateerd in Firefox 83 (Mac).

  • Gevolg:

   Dit maakt de inhoud moeilijker leesbaar voor lezers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan na of er elementen in de pagina staan die groter zijn dan de viewport en ervoor zorgen dat er horizontale scrollbars zijn. We zorgen dat er alleen verticaal een scrollbar is, en tekst die horizontaal niet past op de volgende regel valt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij de filters op de resultatenpagina staat als er veel keuzes zijn een knop “Toon meer”. Deze knop is niet bereikbaar of bruikbaar met enkel het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De functie is niet bruikbaar middels toetsenbordnavigatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vervangen deze elementen voor button-objecten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer iemand op een smal scherm de knop “Toon filters” gebruikt, blijft de focus van de pagina op die knop, terwijl er nieuwe content zichtbaar wordt gemaakt.

  • Gevolg:

   Dit maakt het voor sommige gebruikers lastig om de filters te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verplaatsen de focus naar het element met de filters of de knop “Verberg filters”, zodat de gebruiker na het openen gelijk gebruik kan maken van de filters.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op een resultaatpagina hebben links steeds hetzelfde id-attribuut. Een ID mag slechts 1 keer voorkomen op een pagina.

  • Gevolg:

   Dit maakt navigeren heel complex, omdat alle links verwijzen naar hetzelfde element.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik van unieke waarden voor het id op deze links.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bovenin elke pagina is een link naar meer informatie over toegankelijkheid. Hierin wordt met aria-label de tekst (naam) van de link overschreven met “LocalHelp”. Voor de beschrijving van de link wordt verwezen naar een HTML-element met id “Toegankelijkheid”, maar dit bestaat niet.

   Door deze twee attributen heeft de link nu geen duidelijke beschrijving.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over wat kan worden verwacht van deze link

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verwijderen beide ARIA-attributen. De tekst die in de link staat lijkt goed te omschrijven wat men kan verwachten van deze link. Zonder de ARIA-attributen wordt de naam van deze link “Help: toegankelijkheid”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er zijn vele PDF-documenten op de website die niet zijn opgeslagen als tagged-documents. Hierdoor hebben deze documenten geen structuur die beschikbaar is voor ondersteunde technologie.

  • Gevolg:

   Vrijwel alle documenten zijn niet goed bruikbaar voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Soms wordt de informatie ook aangeboden in HTML of XML, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

  • Maatregel:

   We werken continue aan het verbeteren van onze PDF-documenten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gaat om honderdduizenden documenten soms, waarvoor KOOP niet altijd de verantwoordelijkheid kan dragen omdat het door derden wordt aangeleverd maar moet worden gepubliceerd bij ons. We zijn hierover in gesprek met diverse betrokken partijen om dit proces te optimaliseren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die KOOP heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209