Verklaring van www.heerde.nl

Status toegankelijkheid https://www.heerde.nl

Gemeente Heerde is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heerde streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.heerde.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heerde is beschikbaar via de link https://www.heerde.nl/Inwoners/Contact/Over_deze_website/Toegankelijkheid/Toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Heerde gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.heerde.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Heerde is gevorderd met de toegankelijkheid van www.heerde.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-05-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heerde .
Functie: Manager Dienstverlening en Informatiebeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via website@heerde.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Heerde

De gemeente Heerde neemt de volgende maatregelen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Periodiek onderzoek naar digitale toegankelijkheid door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 •  Waar mogelijk worden niet toegankelijke documenten verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
 •  De webredacteuren hebben een training gevolgd over digitale toegankelijkheid.
 • Er worden afspraken gemaakt met de belangrijkste leveranciers om de toegankelijkheidseisen toe te passen.
 •  Digitale toegankelijkheid wordt een voorwaarde bij het inkopen of doorontwikkelen van websites en apps.

Pdf-bestanden

Er staan pdf-bestanden op de website die niet aan de richtlijnen voldoen. De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is een toegankelijk alternatief.

Techniek website
De techniek van onze website is gebaseerd op de techniek die is getoetst in het onderzoeksrapport van Roxit Rx.Front CMS. In dit onderzoeksrapport zijn wel functionaliteiten opgenomen waarvan de gemeente Heerde geen gebruik maakt, zoals Google maps kaarten, de masonry map en de bekendmakingen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-02-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.heerde.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.heerde.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Heerde dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=12a6f218-1358-49f6-a74d-7b1c7bdeac9f
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=eb32e5ef-2c99-4ea1-b1f6-a19c256ed72f
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Heerde dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele content van de pdf is niet leesbaar.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is voor een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina 3 zijn kolom- en rijkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven

  • Gevolg:

   De informatie kan niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen door een screenreader.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De einddatum is extra opvallend gemaakt met een rode kleur (class="alert"). Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld kleurenblinden en screenreadergebruikers. Bij heronderzoek: pagina is niet meer beschikbaar, oplossing kan niet worden gecontroleerd. Tweede heronderzoek: hoewel een strong element semantisch juist is, brengt dit nog steeds geen extra informatie voor schermlezers of kleurenblinde gebruikers. Er zal een expliciete manier moeten worden gevonden om de juiste informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Er is geen extra informatie beschikbaar voor schermlezers of kleurenblinde gebruikers.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Het is aan de leverancier van het CMS om de gevonden afwijkingen te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina 7 bevat de lichtgroene tekst met de witte achtergrond een verhouding van 3.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1. En er zijn binnen de steekproef van dit PDF meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De tekst goed kan minder goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het witte veld 'Geef een zoekopdracht op' met de grijze achtergrond is onvoldoende. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Content is minder goed waarneembaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers lastiger om te navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de video in volledige weergave is geopend dan kan de toetsenbordfocus uit de video speler terwijl de video volledig in beeld blijft. Bij heronderzoek: Deze bevinding is nog niet opgelost. Tweede heronderzoek: Bevinding is op Chrome inderdaad niet van toepassing. Een makkelijke oplossing lijkt niet mogelijk in dit geval. Wellicht is het opsluiten van de focus af te dwingen met Javascript.

   De focusvolgorde is niet logisch, daardoor is het als toetsenbordgebruiker moeilijk te volgen waar je bent op de pagina. Bij heronderzoek: Dit kan niet worden aangepast. Tweede heronderzoek: een makkelijke oplossing ligt niet voor de hand. Overweeg een simpelere layout of een slim stukje Javascript om toch een logische volgorde af te dwingen.

   Wanneer de gebruiker een filter aanvinkt herlaadt de pagina. Hierbij gaat de focus weer terug naar het begin van de pagina. Dit maakt het voor toetsenbordgebruikers zeer lastig of zelfs onmogelijk om op meerdere filters te selecteren. Het advies is om ofwel de pagina niet te herladen of de focus terug te plaatsen nadat een filter wordt ge(de)selecteerd.

  • Gevolg:

   Focusbare componenten krijgen niet de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Het is aan de leverancier van het CMS om de gevonden afwijkingen te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld in de kaart heet 'geef een zoekopdracht op'. Dit maakt niet duidelijk wat voor zoekopdracht. Het is in ieder geval niet een zoekopdracht naar locaties uit de sociale gids.

  • Gevolg:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel niet (goed). Hierdoor is het niet duidelijk wat voor zoekopdracht het is.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop 'Externe link naar Roxit - nieuw venster' staat een link met zichtbare tekst 'http://www.roxit.nl' en toegankelijke naam 'Externe link naar Roxit - nieuw venster (opent in een nieuw venster, opent externe website)'. De zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijke naam en kan daardoor problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost. Tweede heronderzoek: Deze oplossing is nog steeds niet juist. Het is belangrijk dat de hele zichtbare naam ook terugkomt in de toegankelijke naam. Alleen "Roxit" is daarvoor dus onvoldoende. Het advies is om de linktekst aan te passen naar "Roxit" en het icoon dat visueel aangeeft dat het om een externe link gaat om te zetten naar een afbeelding met de alt-tekst "Externe pagina". Het alternatief is de gehele visuele linktekst (http://www.roxit.nl) te verwerken in de toegankelijke naam (het aria-label)

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst niet die visueel wordt weergegeven

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Het is aan de leverancier van het CMS om de gevonden afwijkingen te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Een gebruiker kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven.

  • Maatregel:

   De gemeente Heerde wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of as dit niet mogelijk is voor een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij het Locatieobject: Het div-element waarin de kaart staat heet 'Map', vanwege het aria-label. Dit is Engels. Die geldt ook voor het div-element met role="group" en een aria-roledescription="map".

   Dit komt op meerdere plaatsen voor waar een kaart staat, bijvoorbeeld ook op Bekendmakingen_Vergunningen. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld 'geef een zoekopdracht op' heeft geen label. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast

  • Gevolg:

   Bij gebruikersinvoer vereist is worden geen labels of instructies geleverd.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het usemap-attribuut op de img in de div met role="button" mag niet gebruikt worden binnen focusbare elementen. Zie MDN. Er zijn nog een paar HTML-fouten op deze pagina die te vinden zijn door de HTML te valideren. Dit komt bij meerdere kaarten voor.

  • Gevolg:

   Content is niet of lastiger te lezen door software,

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De markers met de cijfers werken niet als je ze met een screenreader probeert te gebruiken.

   Bij heronderzoek: Deze bevinding was verwijderd na eerder overleg, maar teruggezet onder 4.1.2. Het gaat erom dat de popup die verschijnt nadat je een van de markers in de kaart activeert, niet verschijn wanneer je met een screenreader werkt. Screenreaders gebruiken de omliggende div: <div aria-label="Omgevingsvergunning bouwen 5801MB Raadhuisstraat - aanvraag ontvangen" role="button" tabindex="0">. Daarbinnen zit een klikbaar gemaakt img-element, dat feitelijk de popup opent met een toetsenbord. Dus dit werkt zo niet voor screenreadergebruikers. Er zijn klikbare elementen genest (wat je nooit zou moeten doen). Je zou hier gewoon 1 button moeten maken met daarin de afbeelding met een goede alt-tekst, zodat alle gebruikers hetzelfde element kunnen gebruiken, zonder interactieve elementen te nesten. Een advies: Gebruik bij het aanpassen van code de axe-extensie van Deque. Die meldt dit soort fouten als je je code test.

   Het div-element met role="group" heeft ook een aria-roledescription="map". De rol 'group' is niet semantisch en dat zou volgens de ARIA-specificatie wel moeten voor elementen die een aria-roledescription krijgen. Het is de vraag of deze constructie werkt voor alle screenreader/browser-combinaties.Wanneer het aria-label wordt verwijderd, werkt dit in ieder geval al niet meer met VoiceOver in Firefox. Dit geldt voor meerdere pagina's met kaarten. Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   De content is niet of lastiger te lezen door software.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De algemene waarschuwing bij het fout invullen van het formulier is rood gekleurd om zo de aandacht te trekken. Het advies is om de focus na het versturen op de algemene foutmelding te zetten, zodat deze tekst voor screenreaders wordt voorgelezen. Of op het invoerveld met een role=alert op de algemene foutmelding.

  • Gevolg:

   De tekst (foutmelding) wordt niet voorgelezen door screenreaders.

  • Alternatief:

   Een gebruiker van de website, die tegen problemen aanloopt, kan contact opnemen. We kunnen dan een extra toelichting geven of ondersteuning bieden.

  • Maatregel:

   Het is aan de leverancier van het CMS om de gevonden afwijkingen te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heerde heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209