Verklaring van www.nldigitalgovernment.nl

Status toegankelijkheid https://www.nldigitalgovernment.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: A - voldoet volledig ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nldigitalgovernment.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=Ministerie+van+Binnenlandse+zaken

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.nldigitalgovernment.nl volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Functie: Directeur directie Digitale Samenleving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Digital Government complies with the legal obligation digital accessibility WCAG 2.1 AA. This means that this site is useful for people with disabilities. WCAG stands for Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). These are the international guidelines for accessibility of web content. If you come across inaccessible content, please contact us.

Accessibility rating

From 27 – 31 december 2021 our website was checked for accessibility(external link) by an external agency. This survey is a sample of a number of pages. Based on this, it has been determined whether the website is sufficiently usable for people with disabilities. The register of accessibility statements shows that the website nldigitalgovernment.nl has status A-compliant in full.

Ensuring accessibility
 • Every day we add new content to our website. There are also regular technical changes. We have taken a number of measures to ensure the accessibility of the website: Manual Digital Overheid.nl.
 • We work with a manual, which describes how we place content on the site. NLDigital Government is a subsite of Digitale Overheid.nl.
 • Training: Our editors have followed training courses in the field of digital accessibility.
 • Testing: We regularly test the website for accessibility with various tools. We will have the website inspected annually by an independent expert,
 • Appointments with the web builder: Our web agency uses the WCAG criteria when modifying the site. Any new web builders must have demonstrable experience with this.
 • Solving problems: We solve problems with inaccessible content as quickly as possible.
Comments or suggestions

Are you a civil servant working on e-government? Share your thoughts with us.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Accessibility statement/declaration

NL Digital Government is a subsite of Digitale Overheid.nl and does not yet meet the legal requirement of digital accessibility WCAG 2.1 AA. This means that this website still needs to be found useful for people with a disability. WCAG stands for Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). These are the international guidelines for accessibility of web content. If you encounter inaccessible content, please contact us.

World Wide Web Consortium W3C

The Web Guidelines are based on internationally recognised rules concerning accessibility, design and sustainability laid down by the World Wide Web Consortium (W3C).

Accessibility assessment

In April 2021, an external agency will fully investigate our website according to the method WCAG-EM (Website Evaluation Methodology) with a report that forms the basis of the accessibility declaration to comply with the legal obligation temporary decree digital accessibility government. Based on the research it can be determined whether the website is sufficiently usable for people with a disability.

Ensuring accessibility
 • Every day we add new content to our website. There are also regular technical changes. We have taken a number of measures to ensure the accessibility of the website: Manual Digital Overheid.nl.
 • We work with a manual, which describes how we place content on the site. NLDigital Government is a subsite of Digitale Overheid.nl.
 • Training: Our editors have followed training courses in the field of digital accessibility.
 • Testing: We regularly test the website for accessibility with various tools. We will have the website inspected annually by an independent expert,
 • Appointments with the web builder: Our web agency uses the WCAG criteria when modifying the site. Any new web builders must have demonstrable experience with this.
 • Solving problems: We solve problems with inaccessible content as quickly as possible.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.nldigitalgovernment.nl : voldoet volledig

De website www.nldigitalgovernment.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/nldigitalgovernment.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbare vorm, of in het machineleesbare bestandsformaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten de eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Oké. Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(geen)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424