Verklaring van www.oldebroek.nl

Status toegankelijkheid https://www.oldebroek.nl

Gemeente Oldebroek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oldebroek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.oldebroek.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oldebroek is beschikbaar via de link https://www.oldebroek.nl/overzichttoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oldebroek gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.oldebroek.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oldebroek is gevorderd met de toegankelijkheid van www.oldebroek.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-11-2019 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oldebroek .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier op onze website: www.oldebroek.nl/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek neemt de volgende maatregelen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Periodiek onderzoek naar digitale toegankelijkheid door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 • Waar mogelijk worden niet toegankelijke documenten verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
 • De webredacteuren hebben een training gevolgd over digitale toegankelijkheid.
 • Er worden afspraken gemaakt met de belangrijkste leveranciers om de toegankelijkheidseisen toe te passen.
 • Digitale toegankelijkheid wordt een voorwaarde bij het inkopen of doorontwikkelen van websites en apps.

Pdf-bestanden

Er staan pdf-bestanden op de website die niet aan de richtlijnen voldoen. De gemeente Oldebroek wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden verwijderen. Daar waar nodig zorgen we voor een toegankelijk pdf-bestand of als dit niet mogelijk is een toegankelijk alternatief.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 25-02-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.oldebroek.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.oldebroek.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oldebroek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oldebroek.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oldebroek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oldebroek.nl/ staat onder de kop ‘Of bent u op zoek naar’ 15 koppen zonder content eronder. Als een kop geen content heeft is het geen kop. Dit moet op een andere manier opgemaakt worden.
  • Gevolg: Een kop moet altijd content bevatten, dat is nu niet het geval.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 2. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of * Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of * Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of * Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of * Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of * 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oldebroek.nl/Contact/Direct_regelen/Digitale_formulieren/Contactformulier_digitaal als er een fout in het e-mailadres bijvoorbeeld ‘naam@’ wordt gemaakt, komt er in Chrome en Edge een pop-up melding die ook weer verdwijnt.
  • Gevolg: Sommige mensen hebben misschien niet genoeg tijd om de tekst in de pop-up te lezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: De homepage https://www.oldebroek.nl/ heeft geen naam duidelijk beschrijvende paginatitel. De titel is nu ‘Onderwerpen – Gemeente Oldebroek’.
  • Gevolg: Aangezien er nog een pagina is die ook zo heet (https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen; niet in de steekproef) kan dit ook verwarrend zijn. Elke pagina dient een unieke titel te hebben. Hier kan beter gewoon ‘Homepage – Gemeente Oldebroek’ komen te staan.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oldebroek.nl/Contact/Direct_regelen/Digitale_formulieren/Contactformulier_digitaal als er niks ingevuld wordt en het er wordt op de knop ‘Volgende pagina’ geklikt, komen er goede foutmeldingen boven het formulier te staan. Maar worden de vragen dan goed ingevuld en het e-mailadres is nog niet goed dan blijven alle foutmeldingen nog steeds staan en verschijnt er een pop-up melding bij het e-mail veld welke in Chrome en Edge ook weer verdwijnt.
  • Gevolg: Het is nu niet duidelijk wat er fout is gegaan en of de rest nu wel goed is ingevuld. Als alles goed ingevuld wordt behalve de postcode en e-mailadres dan komt er alleen een pop-up melding bij het e-mailadres. Wordt dan een goed e-mailadres ingevuld en er wordt op de volgende knop geklikt, dan pas komt de melding dat de postcode fout is. Alle fouten moeten tegelijk worden weergegeven zodat het in één keer verbeterd kan worden. Ook moeten de foutmeldingen van de verbeterde inputvelden verdwijnen als ze goed zijn. In Firefox en IE zijn het geen foutmeldingen maar instructies in de pop-up. Dit moet een goede foutmelding worden bijvoorbeeld ‘Het veld e-mailadres is niet (goed) ingevuld’.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021
 5. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.oldebroek.nl/Contact/Direct_regelen/Digitale_formulieren/Contactformulier_digitaal staat een formulier. Bij sommige inputvelden staat een ‘counter’ die telt hoeveel tekens er zijn ingevuld in het veld. Deze informatie verandert dus als er getypt wordt in het veld. Dit is een statusbericht.
  • Gevolg: Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. Dit kan door role=”status” te gebruiken.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Wordt door de websiteleverancier aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oldebroek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123