Verklaring van Blik vooruit

Status toegankelijkheid https://www.blikvooruit.aofondsrijk.nl/

A+O fonds Rijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Blik vooruit.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A+O fonds Rijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Blik vooruit gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A+O fonds Rijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Blik vooruit en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk .
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A+O fonds Rijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Blik vooruit : voldoet gedeeltelijk

De website Blik vooruit is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A+O fonds Rijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart A+O fonds Rijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Wanneer in de laatste stap van het aanvraagproces een foutief e-mailadres wordt ingevuld, wordt er een afbeelding van een uitroepteken getoond.

  • Gevolg:

   Deze heeft verder geen alt-tekst of titel waardoor dit niet duidelijk is.

  • Alternatief:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en invoervelden van formulieren moeten zijn voorzien van een tekstueel alternatief. Op deze manier kan de voorleessoftware van blinde gebruikers de informatie voorlezen.

  • Maatregel:

   Aanpassen code techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de laatste stap van het aanvraagproces staan een aantal invoervelden. Deze hebben allemaal netjes een label gekoppeld. Alleen het label voor Land: Anders Namelijk ontbreekt. Deze is aangemaakt met <strong> in plaats van een <label>.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, moet ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) worden overgedragen. Hierdoor wordt dezelfde informatie aan blinde gebruikers voorgelezen.

  • Alternatief:

   Let op het volgende:

   1. Gebruik de correcte lijstopmaak. Dus <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak de lijstitems op met <li>-elementen.
   2. Maak alle koppen correct op en in de juiste structurele volgorde: <h1> t/m <h6>- elementen.
   3. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en gebruik <table> voor de tabel zelf.
   4. Maak de hoofdrijen op met het <th>-element en gebruik voor de cellen het <td>- element. Voeg voor ingewikkelde tabellen het attribuut scope of de attributen ID en headers toe om associates onderling te maken.
  • Maatregel:

   Aanpassen code techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de laatste stap van het aanvraagproces staan een aantal invoervelden. Een aantal invoervelden voor dit formulier kunnen automatisch worden ingevuld door het autocomplete attribuut eraan toe te voegen.

  • Gevolg:

   Het doel kan worden bepaald door de software wanneer het doel van elk invoerveld is gespecificeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inputveld van een e-mailadres. Als deze informatie al in de browser is opgeslagen, kan deze automatisch gekoppeld worden. Ditzelfde geldt voor een telefoonnummer.

  • Alternatief:

   Door deze functie aan te bieden, wordt het voor elke gebruiker makkelijker om een formulier automatisch in te vullen.

  • Maatregel:

   Aanpassen code techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink naar de hoofdcontent van de pagina is nergens aanwezig.

  • Gevolg:

   Bij bijvoorbeeld het aanvraagproces moet je zo bij iedere met het toetsenbord eerst door het hoofdmenu voordat je bij de content komt.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat blinde - en toetsenbordgebruikers blokken met herhalende informatie kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent terecht kunnen komen. Denk hierbij aan blokken die op elke pagina terugkomt: het menu, een zoekveld, het logo, etc. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een skiplink. Deze link mag pas zichtbaar worden, wanneer deze met het toetsenbord de focus krijgt.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 5. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer je een formulier submit en er foutmeldingen zijn, verschijnt er één popup met een geel uitroepteken in het Engels in plaats van Nederlands.

  • Gevolg:

   Wanneer er op de pagina ergens een andere taal wordt gebruikt dan de aangegeven basistaal (zie criterium 3.1.1), dient hiervoor in de broncode de taalwisseling aan te worden gegeven.

  • Alternatief:

   Wanneer er op de pagina ergens een andere taal wordt gebruikt dan de aangegeven basistaal (zie criterium 3.1.1), dient hiervoor in de broncode de taalwisseling aan te worden gegeven. Hierdoor kan de voorleessoftware ook deze tekst goed voorlezen. Het gaat hierbij om zinsdelen of zinnen, voor een enkel woord hoeft er geen taalwisseling te worden aangegeven.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Alle foutmeldingen voor verplichte velden hebben een duidelijke foutmelding die ook aangeeft welk veld verplicht is. Er wordt alleen geen foutmelding getoond wanneer een foutief e-mailadres wordt ingevuld.

  • Gevolg:

   In dit geval komt er enkel een uitroepteken te staan. Daarnaast verschijnt er 1 popup die dubbel lijkt te zijn omdat er ook al rode foutmeldingen worden getoond. Dit veld is in het engels en is wel generiek omdat het veld niet wordt genoemd.

  • Alternatief:

   Geef duidelijke foutmeldingen wanneer een formulier niet verzonden kan worden. Geef tekstueel aan welk invoerveld niet correct is ingevuld. Vermijd ‘Dit veld is verkeerd ingevuld’, voor blinde gebruikers is het beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zoals bij 1.1.3 aangegeven ontbreekt in de laatste stap van het aanvraagproces alleen het label voor Land: Anders Namelijk. Deze is aangemaakt met <strong> in plaats van een <label>.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, moet ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) worden overgedragen. Hierdoor wordt dezelfde informatie aan blinde gebruikers voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geef bij invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat alle gebruikers precies weten wat er ingevuld moet worden. Deze instructies moeten voor zowel ziende gebruikers als blinde gebruikers te achterhalen zijn.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 8. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   In de laatste stap van het aanvraagproces is het bij een foutief e-mailadres netter om een voorbeeld te geven van een correct e-mailadres zoals: “Controleer of het emailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”.

  • Gevolg:

   Nu staat er enkel een afbeelding van een uitroepteken bij een foutief e-mailadres.

  • Alternatief:

   Wanneer het mogelijk is om in een formulier suggesties aan te bieden, is dit verstandig om te doen. Probeer dus naast een duidelijke foutmelding, ook een suggestie ter verbetering te bieden. Dit mag een algemene suggestie zijn, bijvoorbeeld: ‘Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl’.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Zoals bij 1.1.3 aangegeven ontbreekt in de laatste stap van het aanvraagproces alleen het label voor Land: Anders Namelijk. Deze is aangemaakt met <strong> in plaats van een <label>.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, moet ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) worden overgedragen. Hierdoor wordt dezelfde informatie aan blinde gebruikers voorgelezen.

  • Alternatief:

   Het is belangrijk dat de naam en rol van elementen door software te begrijpen is. Bij bijvoorbeeld bij een link: <a href=”https://www.aofondsrijk.nl/”> a+o fonds rijk</a>, is de rol: https://www.aofondsrijk.nl en is de naam: a+o fonds rijk.

  • Maatregel:

   Aanpassen technische code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A+O fonds Rijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928