Verklaring van Rijks Innovatie Community

Status toegankelijkheid https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-01-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijks Innovatie Community.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is beschikbaar via de link https://logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Rijks Innovatie Community te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijks Innovatie Community en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 06-01-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) .
Functie: Information Security Officer UBR.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via RIC@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

De ambitie is er om de RIC website in 2021 te migreren naar een nieuw community software platform. Bij het inrichten van dit nieuwe platform wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 06-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Rijks Innovatie Community : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Rijks Innovatie Community is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Beginpagina (home) Het tekstueel alternatief "Rijksoverheid" van het logo is onvoldoende beschrijvend. iRIC webinar: Robotic.. De iconen voor datum, tijd en locatie hebben geen tekstueel alternatief. Rijks Innovatie Community steunt De afbeelding "eRIC" bevat informatie die niet terugkomt in de tekst op de pagina. Factsheet Inno-vember (PDF) De afbeelding "Inno-vember 2020" is een informatieve afbeelding. De afbeeldingen op pagina 2 en 3 zijn decoratief en hoeven niet te worden voorzien van een alt-tekst.
  • Gevolg: Beginpagina (home) Het logo is wel van Rijksoverheid maar dit tekstueel alternatief kan verwarrend zijn voor de bezoekers met visuele beperking.
  • Alternatief: Beginpagina (home) Beschrijf in het tekstueel alternatief ook de naam van de website voor de duidelijkheid. iRIC webinar: Robotic.. Geef informatieve afbeeldingen tekstueel alternatief dat de informatie op de afbeelding beschrijft. Rijks Innovatie Community steunt Geef informatieve afbeeldingen tekstueel alternatief dat de informatie op de afbeelding beschrijft. Factsheet Inno-vember (PDF) Voorzie informatieve afbeeldingen van een beschrijvende alt-tekst. De afbeeldingen op pagina 2 en 3 moet worden gemarkeerd als decoratief.
  • Maatregel: Beginpagina (home) Er wordt contact opgenomen met DPC om de alternatieve tekst aan te laten passen, dit kan de redactie niet zelf. iRIC webinar: Robotic.. Er wordt contact opgenomen met DPC om de alternatieve tekst aan te laten passen, dit kan de redactie niet zelf. Rijks Innovatie Community steunt De afbeelding "eRIC" is verwijderd. Factsheet Inno-vember (PDF) Omdat we niet beschikken over het bronbestand kunnen we deze pdf niet aanpassen. besloten is om hem in deze vorm te laten staan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Contact De namen onder de Contactgegevens hebben een functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Factsheet Inno-vember (PDF) De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd met een kop-element.
  • Gevolg: Contact De namen onder de Contactgegevens hebben een functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Factsheet Inno-vember (PDF) De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd met een kop-element.
  • Alternatief: Contact Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>. Factsheet Inno-vember (PDF) Markeer met een kop-element.
  • Maatregel: Contact De namen onder de Contactgegevens zijn opgemaakt met een kop-element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Factsheet Inno-vember (PDF) De leesvolgorde van dit document is niet correct ingesteld op pagina's 1 en 2.
  • Gevolg: Factsheet Inno-vember (PDF) De leesvolgorde van dit document is niet correct ingesteld op pagina's 1 en 2.
  • Alternatief: Factsheet Inno-vember (PDF) Zorg dat de markering van de leesvolgorde logisch is.
  • Maatregel: We beschikken niet over het bronbestand van deze pdf waardoor we de opmaak niet kunnen wijzigen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We beschikken niet over het bronbestand van deze pdf waardoor we de opmaak niet kunnen wijzigen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2021
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologie├źn de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Rijks Innovatie Community steunt De afbeelding met informatie over de RIC expo is een afbeelding van tekst.
  • Gevolg: Afbeeldingen van tekst zijn voor mensen met een visuele beperking niet voldoende toegankelijk. Zij kunnen de tekst dan niet aanpassen aan hun eigen voorkeuren.
  • Alternatief: Gebruik daarom geen afbeeldingen van tekst, tenzij het niet anders kan. In de meeste gevallen kan dezelfde visuele weergave worden bereikt met CSS.
  • Maatregel: De afbeelding is verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123