Verklaring van Rijks Innovatie Community

Status toegankelijkheid https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijks Innovatie Community.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is beschikbaar via de link https://logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijks Innovatie Community gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijks Innovatie Community en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) .
Functie: Community Manager RIC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via RIC@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

De ambitie is er om de RIC website in 2021 te migreren naar een nieuw community software platform. Bij het inrichten van dit nieuwe platform wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijks Innovatie Community : voldoet gedeeltelijk

De website Rijks Innovatie Community is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/aU6Zm9ZvKMZT84SiLSiN
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het tekstueel alternatief van het logo "Naar de homepage van rijksinnovatiecommunity.nl" op de vervolgpagina's is onvoldoende beschrijvend.

  • Oorzaak:

   Het tekstueel alternatief van het logo "Naar de homepage van rijksinnovatiecommunity.nl" op de vervolgpagina's is onvoldoende beschrijvend.

  • Gevolg:

   Het tekstueel alternatief van het logo "Naar de homepage van rijksinnovatiecommunity.nl" op de vervolgpagina's is onvoldoende beschrijvend.

  • Alternatief:

   Beschrijf in het tekstueel alternatief wat er te zien is op de afbeelding ("Rijksoverheid") en wat het doel van de link is ("Naar de homepage van rijksinnovatiecommunity.nl").

  • Maatregel:

   We melden het bij support om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Factsheet Inno-vember (PDF): Op pagina 1 staat de afbeelding "Inno-vember 2020" Dit is een informatieve afbeelding maar deze heeft geen tekstueel alternatief. Op pagina 2 en 3 staan afbeeldingen. Dit zijn decoratieve afbeeldingen maar deze worden niet genegeerd door hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Factsheet Inno-vember (PDF): Op pagina 1 staat de afbeelding "Inno-vember 2020" Dit is een informatieve afbeelding maar deze heeft geen tekstueel alternatief. Op pagina 2 en 3 staan afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Dit zijn decoratieve afbeeldingen maar deze worden niet genegeerd door hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

  • Maatregel:

   De afbeeldingen een alternatieve tekst geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We beschikken niet over het bronbestand en dus kunnen we de pdf niet aanpassen. Het bestand is te relevant om te verwijderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen.

  • Oorzaak:

   De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

  • Alternatief:

   Koppen markeren als koppen.

  • Maatregel:

   Koppen markeren als koppen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We beschikken niet over het bronbestand en dus kunnen we de pdf niet aanpassen. Het bestand is te relevant om te verwijderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De leesvolgorde van pagina 1 van het document is niet juist ingesteld.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van pagina 1 van het document is niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

  • Alternatief:

   De leesvolgorde juist instellen.

  • Maatregel:

   De leesvolgorde juist instellen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We beschikken niet over het bronbestand en dus kunnen we de pdf niet aanpassen. Het bestand is te relevant om te verwijderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209