Verklaring van Zorgaanbiedersportaal

Status toegankelijkheid https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgaanbiedersportaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgaanbiedersportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgaanbiedersportaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-01-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgaanbiedersportaal : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgaanbiedersportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onder het tabblad ‘Locaties Wzd/Wvggz’ en na activatie van ‘Toon filters’ staan twee selectievakjes. Deze twee selectievakjes staan in een element met role=”group” en zijn daarmee aan elkaar gekoppeld, het probleem is dat deze group niet is gekoppeld aan de tekst ‘Wet van toepassing’. Om dit probleem op te lossen is het mogelijk om aan het element met role=”group” het attribuut aria-labelledby=”wetten-label” toe te voegen. De waarde van dit attribuut komt overeen met de waarde van het id van de bovenstaande tekst. Andere oplossingen zijn mogelijk.

   Op verschillende pagina's (na login) staat een tabel met drie (of vier) kolommen om de informatie uit deze verschillende cellen te begrijpen moeten de relaties beter worden aangegeven. Op de eerste pagina staat het nummer ‘000018670237’ in een cel. Deze cel krijgt betekenis door de verticale tabelkop ‘Vestigingsnummer’, dat is goed. Om alle visuele relaties ook beschikbaar te maken voor hulpsoftware moet de informatie in de eerste cel van deze rij ook (in de code) worden opgemaakt als tabelkop (th). Op die manier krijgt dit nummer ook betekenis van de cel met de link ‘Multi Fysio B.V.’ en de tekst ‘Hoofdvestiging’. Dit geldt voor alle cellen tot en met de cel ‘Isabellaland 150, 2591 SL 's-Gravenhage’ op deze pagina en voor de soortgelijke cellen op de overige pagina's. Tabellen met twee kolommen of twee rijen worden niet afgekeurd onder de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Relatie is niet beschikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aria-labelledby en th gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is gebruik gemakt van een skiplink die niet goed werkt. De link ‘Ga direct naar inhoud’ werkt in alle bijgewerkte versies van de in dit onderzoek gebruikte browsers. De reden daarvoor is dat de browsers een veel voorkomend probleem voor de gebruiker oplossen, dat is niet de bedoeling. De website moet zo zijn opgemaakt dat niet uit mag maken welke browser gebruikt wordt. Het probleem is te reproduceren door de skiplink te gebruiken in IE11. Het gaat erom dat op deze pagina het main element geen focus kan ontvangen, de skiplink is daardoor niet in staat om de toetsenbordfocus te verplaatsen. Op de overige pagina's is om dit probleem op te lossen het attribuut tabindex=”-1” toegevoegd aan het main element. Op die manier werkt de skiplink in alle browsers en is het main element geen onderdeel van de standaard focus volgorde.

  • Gevolg:

   Skiplink werkt niet in IE11

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   attribuut tabindex=”-1”toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's staan tabbladen waar de bediening niet aan de eisen van dit succescriterium voldoet. Onderdeel van de eisen van dit succescriterium is dat als een van de twee tabbladen geactiveerd wordt de focus eerst naar de inhoud van het geactiveerde tabpanel gaat voordat deze verder gaat op de pagina. Het advies is daarom ook om de keuze tussen deze tabbladen met de pijltjestoetsen te programmeren en de niet actieve tab het attribuut tabindex=”-1” te geven. Op die manier is alleen de actieve tab onderdeel van de focusvolgorde en door het gebruik van tablist met twee tab elementen is voor blinden duidelijk dat hier twee tabbladen staan waaruit gekozen kan worden. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel staat een overzicht van de manier waarop een tablist gebruikt hoort te worden, voor dit succescriterium gaat het om de tekst bij de eerste bulllet onder de kop ‘Keyboard Interaction’.

  • Gevolg:

   Focus gaat niet eerst naar de inhoud van het geactiveerde tabpanel

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet actieve tab het attribuut tabindex=”-1” geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina (voor login) staat de link ‘Logo Rijksoverheid’ met de title ‘Naar de homepage’. Deze link een betere linktekst nodig om aan te geven waarheen deze link verwijst. Het logo is nog steeds het ‘Logo Rijksoverheid’, een dergelijke tekst moet onderdeel blijven van het tekstalternatief van dit logo.

  • Gevolg:

   Tekstalternatief niet duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juist tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's (na login) staat een element met role=”tablist”. Dit element is door het gebruik van deze rol een component van de gebruikersinterface en heeft een naam nodig. Doordat deze tablist geen zichtbaar label heeft wordt geadviseerd om het attribuut aria-label te gebruiken. Op de tab elementen staat het attribuut aria-controls, de waarde van dit attribuut moet overeen komen met de waarde van het id op het element met role=”tabpanel”. Op de tabpanel elementen staat het attribuut aria-labelledby de waarde van dit attribuut moet verwijzen naar het id van het element met role=”tab”, het probleem hier is dat de betreffende id’s niet uniek zijn. Deze onderdelen van de tablist moeten voldoen aan de eerste zeven bullets onder de kop ‘WAI-ARIA Roles, States, and Properties’ op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel. Deze tablist elementen voldoen op dit moment ook niet aan succescriterium 2.4.3: Focus volgorde. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's met een tablist element.

   Bij de activatie van de knop ‘Toon filters’ verandert deze knop van naam naar ‘Verberg filters’. Het opvallende is dat er op deze knop het attribuut aria-expanded=”false” aanwezig. Dit attribuut geeft de verkeerde status van deze knop aan. Doordat de naam van de knop verandert is het niet noodzakelijk om WAI-ARIA te gebruiken.

  • Gevolg:

   Verkeerde melding van hulpsoftware over de status van het uitklappen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Id's uniek maken, aria-expanded=”false” verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op het moment dat de zoekopdracht geen resultaten heeft komt er de melding ‘Uw zoekopdracht levert geen resultaten op.’ in beeld. Op het moment dat er wel resultaten zijn komt de kop ‘113 zoekresultaten’ (Zoeken op postcode ‘5038’) in beeld. Doordat de toetsenbordfocus op de knop ‘Zoeken’ blijft staan wordt er geen statusbericht overgebracht aan hulpsoftware. De gebruikte oplossing door het toepassen van role=”alert” en aria-live="polite" attributen is onderdeel van een van de oplossingen voor dit probleem. De reden dat deze oplossing is afgekeurd is dat de elementen met deze attributen niet aanwezig zijn in de DOM bij het laden van de pagina. Hulpsoftware is in staat om de tekst die verschijnt die in elementen met deze attributen aan gebruikers te presenteren, als deze software weet waar deze tekst kan verschijnen. Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 staat meer informatie over role=”alert” en voor aria-live="polite" gelden dezelfde eisen als voor aria-live="assistive".

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet nu niet waar deze tekst kan verschijnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Attributen onderdeel maken van de DOM

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209