Verklaring van www.om.nl

Status toegankelijkheid https://www.om.nl

Openbaar Ministerie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Openbaar Ministerie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.om.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Openbaar Ministerie is beschikbaar via de link https://www.om.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.om.nl van Openbaar Ministerie voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Openbaar Ministerie .
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via post@om.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Openbaar Ministerie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.om.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.om.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van tags in pdf's

  • Gevolg:

   Daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF’s te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opmaken van PDF's met tags. Gepubliceerde Wob-besluiten bestaan uit gescande documenten. Voor deze pdf's geldt dat taggen niet mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.prosecutionservice.nl/ staan onder de kop “More news” meerdere afbeeldingen van tekst. De teksten in deze afbeeldingen hebben niet overal voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Slecht leesbaar voor mensen met een visuele beperking

  • Alternatief:

   Meer contrast toevoegen of ander plaatje gebruiken

  • Maatregel:

   Aanpassen plaatje

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bij afbeelding “Openbaar Ministerie Serious Game: De Moordzaak” komt niet alle tekst in deze afbeelding terug in het meegegeven tekstalternatief

  • Gevolg:

   Tekst in afbeelding wijkt af van tekstalternatief

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van tekstalternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Video’s zijn met meerdere enkele letters te bedienen. Het gaat om de letters “f” en “m”. Bijvoorbeeld de letter 'f' zet de video in volledig scherm. Deze bediening is niet uit te zetten of in te stellen en is niet alleen actief bij focus.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" en "m" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Een aantal PDF's hebben geen titel. Het veld voor de titel is in de bestandseigenschappen leeg.

  • Gevolg:

   Ontbrekende informatie voor voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf's een titel geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.om.nl/zoeken?trefwoord=cijfer&search-submit= en https://www.om.nl/actueel/nieuws staan, als de filters zijn getoond, twee invoervelden voor een datum. Deze invoervelden hebben de zichtbare teksten ‘Periode van’ en ‘tot’. Deze tekst komt niet terug in de naam van deze invoervelden. De namen van deze invoervelden zijn de visueel verborgen labels ‘Periode Startdatum’ en ‘Periode Einddatum’.

  • Oorzaak:

   De zichtbare tekst wijkt af in de naam van de invoervelden

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij gebruik

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De zichtbare tekst gelijk maken aan de benaming van de invoervelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF-document https://www.om.nl/binaries/om/documenten/publicaties/wob/wob-2020/map/wob-besluit-14-mei-2020/BJZ+54476+-+tbv+publicatie.pdf heeft geen taal ingesteld.

  • Oorzaak:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Gevolg:

   De taal van delen van de content van een pdf wordt door software niet herkend door

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen in documenteigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.om.nl/zoeken?trefwoord=cijfer&search-submit= verschijnt een formulier als gedrukt wordt op de button ‘Toon filters”. In dit formulier staat een icoontje met een kalender. Als hierop geklikt wordt opent er een pop-up (datum prikker). Hier kan hulpsoftware de naam van de twee comboboxen met de “maand” en “jaar” niet bepalen, omdat deze geen label hebben meegekregen. Nu leest hulpsoftware de geselecteerde datum en jaar voor.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van label

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de naam van de twee comboboxen met de “maand” en “jaar” niet bepalen,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   toevoegen van correct label

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Openbaar Ministerie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209