Verklaring van DBC-regels

Status toegankelijkheid https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DBC-regels.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website DBC-regels gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van DBC-regels en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

Uit onderzoek is gebleken dat deze website niet geheel toegankelijk is. In augustus 2021 zal besloten worden over de toekomst van deze website.  Dan zal ook worden bepaald wanneer toegankelijkheidsproblemen worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DBC-regels : voldoet gedeeltelijk

De website DBC-regels is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632351_22/1/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/ staat een logo met tekstalternatief. Dit tekstalternatief ‘Logo NZa’ is niet helemaal goed. Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ heeft logo ook geen goed tekstalternatief. Aan de rechterkant staat een lijst met links met gerelateerde documenten. Visueel is duidelijk dat het pdf documenten zijn omdat het pdf logo ervoor staat. Dit wordt nu niet doorgegeven aan software. Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/toelichting-vooraf/ als de afbeelding is vergroot heeft het kruisje om de afbeelding te sluiten geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld ook op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/systematiek/enkele-belangrijke-wijzigingen/ bij de link ‘niet-afleidend beroep’. Hier opent ook een lightbox met informatie. Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/systematiek/enkele-belangrijke-wijzigingen/ staat onderaan de tekst een link met een ‘i’ icoon ernaast. Visueel is het duidelijk dat er informatie wordt gegeven. Dit is niet duidelijk voor hulpsoftware. Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/openen/openen-crisis-dbc/ staat een infographic met belangrijke tekst. Deze afbeelding heeft nu geen tekstalternatief Het pdf document https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Parallelliteitscodes%20dbc-pakket%202020%20ggz.pdf heeft aan het eind een afbeelding die is getagd als figure met tekstalternatief, dit is op zich goed. Het tekstalternatief is alleen niet goed. Dit is nu de bestandsnaam van de afbeelding.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware hebben door het ontbreken van beschrijvende tekstalternatieven geen toegang tot de informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/wijzigingen/wijzigingen/ staat een lijst met links. Deze lijst is in de code alleen niet opgemaakt als lijst Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/systematiek/reikwijdte/samenloop-andere-bekostigingen/ zijn de koppen ook opgemaakt met het strong element. Ook wordt hier op de pagina gebruik gemaakt van het em element om bij de lijst onderaan de tekst. Het pdf document https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Dbc-beroepentabel%20dbc-pakket%20ggz%202020.pdf heeft rechtsboven de tekst ‘Nederlandse Zorgautorit’ staan. Deze tekst is niet getagd. In het document staan een aantal schuingedrukte koppen. Deze koppen moeten ook opgemaakt worden als koppen. In de eerste tabel zijn de kolom- en rijkoppen niet opgemaakt als koppen. In de tweede tabel zijn juist alle cellen opgemaakt met het th element. Th elementen zijn bedoeld voor de tabelkoppen. De overige cellen moeten opgemaakt worden met het td element. Het pdf document https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Parallelliteitscodes%20dbc-pakket%202020%20ggz.pdf is de kop van de pagina niet opgemaakt als kop. In de tabel is de tabelkop niet opgemaakt als tabelkop. Op de tweede pagina staat een genummerde lijst die niet is opgemaakt als lijst. Dit moet wel.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Parallelliteitscodes%20dbc-pakket%202020%20ggz.pdf heeft geen logische volgorde. Na de titel gaat de volgorde meteen naar de afbeelding aan het eind en dan weer terug naar het begin.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen de informatie niet in een begrijpelijke volgorde voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet er op alle pagina's, behalve de homepage, zowel verticaal als horizontaal gescrold worden.

  • Gevolg:

   Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ hebben alle blauwe links een te laag contrast van 3,1:1 met de witte achtergrond. Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/toelichting-vooraf/ heeft de grijze tekst in de afbeelding ‘Klik op de afbeelding om te vergroten’ een te laag contrast van 2,1:1 In het pdf document https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Parallelliteitscodes%20dbc-pakket%202020%20ggz.pdf op de tweede pagina heeft de witte tekst in figuur 4 een te laag contrast van 3,1:1 op de licht blauwe achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/toelichting-vooraf/ staat een afbeelding van tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen de tekst in een afbeelding niet voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/toelichting-vooraf/ als de afbeelding is vergroot is dit niet meer te sluiten met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord kunnen de vergrote afbeelding niet meer sluiten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle pagina’s, behalve de homepage, hebben dezelfde paginatitel. De pdf documenten https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Dbc-beroepentabel%20dbc-pakket%20ggz%202020.pdf en https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Parallelliteitscodes%20dbc-pakket%202020%20ggz.pdf hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Zonder beschrijvende titel is het voor gebruikers lastig om content te vinden en zich binnen de site te oriënteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/registreren/toelichting-vooraf/ staat een afbeelding als link naar een vergroting van die afbeelding. Hier is het linkdoel niet duidelijk. De linktekst is ‘Zorgcategorieën’. Hieruit wordt niet duidelijk dat de link de afbeelding vergroot. Hier kan bijvoorbeeld in het title-attribuut van de link extra informatie met de tekst ‘naar vergroting van de afbeelding’.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ heeft het logo als naam ‘DBC Onderhoud’, deze naam komt niet overeen met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit werkt niet als de zichtbare tekst afwijkt van de alternatieve tekst bij de afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Zonder taalaanduiding bestaat het risico dat voorleessoftware de informatie niet goed of begrijpelijk voor kan lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ staan op de pagina een aantal checkboxen en radiobuttons als filters voor de informatie. Als een van deze checkboxen wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   Als een pagina verandert door een keuze die gemaakt is en de gebruiker wordt hier niet over geïnformeerd kan dit desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Een id-waarde moet uniek zijn voor de pagina, maar er zijn dubbele id-waarden gevonden. Het gaat hier om id=”instelling_optie[]” Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een <a> element met een self-closing syntax.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://dbcregels.nza.nl/2020/ggz/ heeft het zoekveld geen naam die door software te bepalen is, omdat het zoekveld geen label of iets heeft.

  • Gevolg:

   Als velden geen labels hebben is het niet mogelijk om met hulpsoftware te bepalen wat de functie of bedoeling van een veld of knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   In april 2021 wordt besloten wat de toekomst is van deze website.

  • Oorzaak:

   Besluitvorming over de toekomst van deze website volgt.

  • Gevolg:

   Deze website is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209