Verklaring van AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch

Status toegankelijkheid https://amice.lma.nl

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=rijkswaterstaat

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Leefomgeving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via informatiepuntwvl@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch : voldoet gedeeltelijk

De website AMICE - Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lma.nl/faq/amice-(technisch)/toegankelijkheidsverklaring-testomgeving/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een klein scherm (bijvoorbeeld van 320 pixels breed), is het hoofdmenu verplaatst achter een icoon met drie liggende streepjes. Dit is een interactief element dat nu geen naam heeft. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het icoon een goed tekstalternatief te geven. Verder heeft dit element geen rol die door software te bepalen is. Dit kan worden opgelost door hier een button-element van te maken, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. Tot slot heeft dit element twee verschillende waarden (open en dicht), wat niet te bepalen is door hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door deze status toe te voegen aan het tekstalternatief en dit dynamisch te laten aanpassen of door gebruik van het attribuut aria-expanded met de juiste waarde. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. https://amice.lma.nl/

   Van diverse invoervelden op de website is de toegankelijkheidsnaam niet te bepalen door hulpsoftware omdat het label niet correct is gekoppeld aan het invoerveld of omdat het invoerveld geen label heeft. Zie ook succescriterium 1.3.1 en 3.3.2. Dit geldt bijvoorbeeld voor het veld “Periode” op pagina https://amice.lma.nl/, het invoerveld onder de optie “Afvalstrof (Euralcode) op https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMeldingMaandelijkseOntvangstMelding en voor alle andere velden waarvan het label ontbreekt. Geadviseerd wordt om alle formulieren op dit probleem te controleren en alle velden te voorzien van een (eventueel onzichtbaar) label.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesHandhavers/HandhavingRapportageMain/ staan diverse help-icoontjes. Bij activeren van een help-icoontje wordt een zogenaamd ‘modal’-venster geopend. Deze vensters hebben de rol “dialog” (role=”dialog”). Een element met role=”dialog” moet verplicht een toegankelijkheidsnaam hebben. Dit is mogelijk via het attribuut aria-label of aria-labelledby. De vensters hebben weliswaar een aria-labelledby attribuut, maar de gebruikte waarde hiervoor komt niet overeen met een id ergens anders op de pagina of verwijst naar zichzelf. Geadviseerd wordt om het aria-labelledby attribuut te verwijzen naar de kop in het dialoogvenster, zie ook https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#dialog. Dit probleem komt op nagenoeg alle pagina’s voor.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesHandhavers/HandhavingRapportageMain/ staan diverse met CSS vormgegeven ‘radio-buttons’. Visueel is de status (aan of uit) duidelijk waar te nemen. Omdat het input-element met CSS display:none; is verborgen kan de status van dit element niet bepaald worden door hulpsoftware (hulpsoftware ziet deze elementen niet). Geadviseerd wordt om hier standaard radio-buttons (input type=”radio”) te gebruiken omdat dit ook andere problemen oplost, bijvoorbeeld onder succescriterium 1.4.11 en 2.1.1. Voor deze elementen ontbreekt ook de rol en de naam. Ditzelfde geldt ook voor de rode checkboxen in de tabel onder de kop “Condities” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool/. Voor de checkboxen in de tabel op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen ontbreekt de juiste rol (role=”checkbox”) en status.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool/ staan onder de labels “Gegevensset”, “Query Sjablonen” en “Query Historie” diverse div-elementen die visueel zijn vormgegeven als een zogenaamde combobox. Van deze elementen is de rol (combobox), de naam (bijv. “Gegevensset”) en de status (de geselecteerde keus) niet beschikbaar. Geadviseerd wordt om voor deze functionaliteit standaard HTML-elementen te gebruiken.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen staat een tabel. In de eerste kolom van deze tabel staat een input-element met type=”image”. Dit element heeft als functie om een dialoogvenster te openen. Technisch werkt het als een knop. Deze rol (role=button) is niet door hulpsoftware te bepalen. Hierdoor ontstaat ook een probleem onder succescriterium 3.2.2 omdat bij invoer van dit element een dialoogvenster wordt geopend.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen niet van alle iconen of logo's bepalen wat het doel is van het icoon of logo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De logo's en iconen worden voorzien van de genoemde extra informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ zijn meerdere dubbele waarden van het id-attribuut gevonden. Zo komen er meerdere elementen voor met het id “ExampleModalLongTitle”, “InzienMeldgegevens”, “MeldingsplichtigeInrichting” en “MaatwerkOverzichten”. Een ID altijd uniek zijn. Dit probleem komt mogelijk ook voor op andere pagina’s.

  • Gevolg:

   De structuur van de pagina is niet goed geschikt voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt aangepast conform de aanbevelingen uit het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de website staat bovenaan het logo van de Rijksoverheid met zichtbare tekst “Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”. Voor dit logo ontbreekt een alternatieve tekst, waardoor deze informatie niet waarneembaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Het is belangrijk dat dit logo een alternatieve tekst krijgt waar in ieder geval de zichtbare tekst in staat. Geadviseerd wordt om het alt-attribuut van het logo te wijzigen in “Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”. https://amice.lma.nl/

   Op de website is na inloggen een hoofdnavigatie beschikbaar. Wanneer de pagina wordt geschaald naar een ‘mobiele weergave’ (zie ook succescriterium 1.4.4 en 1.4.10), verandert deze navigatie in een zogenaamd ‘hamburgermenu’. Voor dit hamburgermenu is geen tekstalternatief beschikbaar. Dit kan door in het SVG-element van de ‘drie streepjes’ een title-element met bijvoorbeeld tekst “Menu openen” op te nemen dat het icoontje omschrijft. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Ditzelfde probleem speelt ook bij het ‘sluit’-icoontje (kruisje) dat getoond wordt als het mobiele menu geopend is. In dit geval kan het worden opgelost door een visueel verborgen tekst op te nemen in de link met class=”btn-close-sidemneucontainer”. Let erop dat deze tekst wel voor hulpsoftware te bepalen is. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 2.4.4, omdat het linkdoel van deze link niet te bepalen is. https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer?afvalstroomnummer=1055021 staat onder de kop “Zoekafvalstroommelding” een zoekveld met een vergrootglas-icoon. Dit icoontje heeft geen tekstalternatief. Zorg ervoor dat dit icoon een tekstalternatief heeft. Dit kan eventueel door verborgen tekst op de link. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 2.4.4, omdat het linkdoel ontbreekt en een probleem onder 4.1.2, omdat de toegankelijkheidsnaam van de link ontbreekt. Dit is hier niet nogmaals afgekeurd.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main staat als je bent ingelogd als Melder onder de kop "Vorige Meldperiode Gemeld" een overzicht. In dit overzicht staan ook zwarte vierkantjes met een kruisje. Dit teken heeft geen tekstalternatief. Het doel van dit teken is sowieso niet duidelijk en kan mogelijk verbeterd worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen niet van alle iconen of logo's bepalen wat het doel is van het icoon of logo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De logo's en iconen worden voorzien van de genoemde extra informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staat onder de kop “Zoek afvalstroom” een invoerveld met label “Zoek uw afvalstroom”. In het veld is het de bedoeling om een afvalstroomnummer in te vullen. Deze informatie is niet direct te herleiden uit het label. Daarnaast zegt het label in feite hetzelfde als de kop erboven. Het is belangrijk dat het label voldoende informatie geeft over het in te vullen veld. Dit kan bijvoorbeeld door het label te wijzigen in “Afvalstroomnummer”.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staan onder de kop “Mutatiedetails” twee kolommen met respectievelijk “Oude waarden” en “Nieuwe waarden”. De velden in de kolom “Nieuwe waarden” hebben geen labels. Belangrijk is dat ook deze invoervelden een zichtbaar label hebben. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 4.1.2 omdat de toegankelijkheidsnaam van de invoervelden ontbreekt, maar hier niet nogmaals afgekeurd. Zie succescriterium 2.4.6 voor een mogelijke oplossing.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMeldingMaandelijkseOntvangstMelding staan diverse invoervelden waarvan de invoer beperkt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het veld “Afvalstof (Euralcode)” waarbij 6 cijfers nodig zijn. Deze informatie dient als instructie bij het veld beschikbaar te zijn. Bij voorkeur wordt deze instructie ook met het attribuut aria-describedby aan het veld gekoppeld.

  • Gevolg:

   De website is minder toegankelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde problemen worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/BeheerGebruiker/GebruikerProfiel staat een formulier. Bij het leeglaten van het invoerveld “Telefoonnummer” en na het activeren van de verzendknop, verschijnt de melding “Object reference not set to an instance of an object.” Dit is weliswaar een foutmelding, maar het zegt niets over de gemaakte fout. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld telefoonnummer is niet (goed) ingevuld.".

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main staat als je bent ingelogd als Melder een invoerveld onder de kop “Raadplegen of corrigeren afvalstroomnummer”. Wanneer een ongeldige waarde wordt ingevuld krijgt het veld een rode rand. Het formulier wordt niet verzonden. Belangrijk is dat de fout ook in tekst beschikbaar komt, bijvoorbeeld “Er is geen geldig afvalstroomnummer ingevuld”. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://amice.lma.nl/ staat onder de kop “Zoek Afvalstroom” een formulier. Wanneer het veld “Zoek uw afvalstroom” wordt leeggelaten en het formulier wordt verzonden wordt de foutmelding “Geen meldgegevens bekend in AMICE”. Dit is niet geheel fout, maar het zou beter zijn om hier te vermelden dat dit komt omdat het Afvalstroomnummer onbekend is.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt niet altijd nuttige feedback en raakt daardoor verward.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde onvolkomenheden worden verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staat de tekst “Nieuws” boven het overzicht van nieuwsartikelen. Deze tekst is visueel opgemaakt als koptekst. Deze informatie is niet beschikbaar in de code, waardoor gebruikers van hulpsoftware dit niet meekrijgen. Geadviseerd wordt om de tekst “Nieuws” in de code op te maken met een h3-element. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Ditzelfde probleem geldt ook voor bijvoorbeeld de teksten “Nieuws”, “Profiel”, “Meldgedrag”, “Inzien Ontvangstmelding” en “Openstaand Technisch Afgekeurde Meldingen” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main als je bent ingelogd als handhaver en de koppen “Nieuws”, “Profiel” en “Vorige Meldperiode gemeld” als je bent ingelogd als melder. Er kunnen meerdere problemen van dit type bestaan op de website.

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staat onder de kop “Zoek Afvalstroom” een formulier met twee velden. Het label ‘Periode’ bij het select-element met jaartallen is niet correct gekoppeld aan het bijbehorende veld. Visueel is dit duidelijk. Het is belangrijk dat deze relatie ook door hulpsoftware te bepalen is. Dit kan door de waarde van het for-attribuut te wijzigen in ‘periodeLijst’, zodat het verwijst naar het id-attribuut van het select-element.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main (Handhaver) staat onder de tekst “Inzien Ontvangstmeldingen” een veld met zichtbare tekst “Afvalstroomnummer”. Visueel is de relatie tussen dit veld en de tekst duidelijk. Het is belangrijk dat deze relatie ook door hulpsoftware is te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door van de 2. te koppelen aan het id-attribuut van het invoerveld. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 2.5.3 en 4.1.2 omdat de toegankelijkheidsnaam van het invoerveld ontbreekt, maar hier niet nogmaals afgekeurd.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesHandhavers/HandhavingRapportageMain/ staan diverse vetgedrukte teksten die dienen als vraagstelling voor de radio-buttons eronder. Visueel is de relatie tussen deze teksten en de radio-buttons duidelijk. Deze relatie is echter niet door hulpsoftware te bepalen. Het is belangrijk dat de radio-buttons gegroepeerd worden in een fieldset-element en dat de vraag hieraan gekoppeld wordt via het legend-element. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor waar vergelijkbare groepen van radio-buttons staan, bijvoorbeeld op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/BeheerGebruiker/GebruikerProfiel staan diverse invoervelden met zichtbare labels. Visueel is de relatie tussen deze teksten en de invoervelden logisch. Deze relatie is echter niet door hulpsoftware te bepalen, omdat de labels niet correct zijn gekoppeld aan de invoervelden. Het is belangrijk dat deze labels met het for-attribuut aan het invoerveld gekoppeld worden. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 2.5.3 en 4.1.2 omdat hierdoor de toegankelijkheidsnaam van de velden ontbreekt. Dit is hier niet nogmaals afgekeurd. Dit gaat ook verkeerd bij het veld “Afvalstroomnummer*” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer?afvalstroomnummer=1055021. Dit probleem komt mogelijk voor in meerdere formulieren.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staat de gele knop “Dit scherm sluiten” in een H5-element. Hierdoor wordt deze knop een soort koptekst. Het kenmerk van een koptekst is dat deze iets zegt over de content eronder. In dit geval heeft deze kop geen onderliggende content. Geadviseerd wordt om de knop niet in een H5-element te plaatsen.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staat een tabel. De laatste kolom heeft geen kolomkop. Dit is voor gebruikers van hulpsoftware wel belangrijk. Deze kolomkop zou bijvoorbeeld “Acties” genoemd kunnen worden en mag visueel verborgen worden, zolang dat deze maar voor gebruikers van hulpsoftware beschikbaar is.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staan onder de kop “Mutatiedetails” diverse invoervelden. Visueel is het duidelijk dat deze velden waarden bevatten. Doordat de invoervelden disabled zijn, is de waarde van deze velden niet waarneembaar voor hulpsoftware. Omdat het doel van deze module is om de waarden van de invoervelden met elkaar te vergelijken, is het wel belangrijk dat deze ook voor iedereen beschikbaar zijn. Een oplossing is om de velden niet disabled, maar ‘readonly’ te maken. Dit probleem speelt mogelijk op meer plaatsen waar invoervelden het disabled-attribuut hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘checkboxen’ onder de kop “Euralcode” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes en op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMeldingAfgifteMelding

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMeldingMaandelijkseOntvangstMelding kan achter de kop "Invoeren meldingen" een dialoovenster worden geopend door het klikken op het vraagteken-icoon. In het dialoogevenster met kop "Help – Invoeren meldingen" is visueel een lijst met drie items te zien. Deze informatie is niet door hulpsoftware via de code te bepalen. Geadviseerd wordt om deze lijst ook met ul- en li-elementen op te maken.

   In de website zitten mogelijk meer problemen onder dit succescriterium.

   De volgende pdf-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. PDF-rapportage verkregen via https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesMelders/EigenMeldgegevensRapportageSelectie/ en https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://amice.lma.nl/ staan twee koppen met tekst “AMICE” en “LMA”. Beide teksten zijn opgemaakt als kop H1. Semantisch is dit niet helemaal correct omdat ieder block-level element maar één H1-kop mag hebben.

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staat onder de tekst “Nieuws” een overzicht van 9 nieuwsartikelen. Visueel lijkt dit overzicht op een lijst, maar dit is niet door gebruikers van hulpsoftware via de code te bepalen. Geadviseerd wordt om van dit overzicht een lijst te maken door gebruik te maken van het ul-element en li-elementen voor ieder nieuwsbericht.

  • Gevolg:

   De structuur van de pagina is niet goed geschikt voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt aangepast conform de aanbevelingen uit het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen staat een tabel. In de eerste kolom van deze tabel staat vergrootglas-icoon. Bij het activeren van dit icoon wordt een dialoogvenster geopend met meer informatie over de melding. De informatie achter het dialoogvenster is voor hulpsoftware nog steeds beschikbaar. Belangrijk is dat wanneer het dialoogvenster geopend is, de content op de achterliggende pagina voor hulpsoftware wordt verborgen en dat de focus in het dialoogvenster blijft.

  • Gevolg:

   De structuur van de pagina is niet goed geschikt voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt aangepast conform de aanbevelingen uit het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

   Op pagina https://amice.lma.nl/ is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig bij de invoervelden en de knop “Zoeken”. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is door het gebruik van de lichtblauwe rand echter met 1,7:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Dit geldt ook voor de focus bij de help-icoontjes op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool (handhaver) en de knoppen op deze zelfde pagina. Dit probleem komt op meerdere plaatsen voor.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie staat een formulier met diverse invoervelden. De velden met tekstinvoer hebben een lichtgrijze rand. Deze rand heeft een kleurcontrast van 1,5:1 t.o.v. de witte achtergrond van het veld. Dit contrast is te weinig. Belangrijk is dat deze velden een contrast hebben van minimaal 3,0:1.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesHandhavers/HandhavingRapportageMain/ staan met CSS vormgegeven ‘radio-buttons’ met een lichtgrijze rand. Deze rand heeft een contrast van 2,1:1, terwijl dit minimaal 3,0:1 moet zijn. Het zou hier beter zijn om standaard radio-buttons te gebruiken, zo kunnen ook de problemen onder succescriterium 2.1.1 opgelost worden.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool staat onder de kop “Condities” de optie om condities toe te voegen. Dit kan door gebruik te maken van twee soorten plus-icoontjes. Het verwijderen van een conditie kan door te klikken op een icoontje met een kruisje. Deze icoontjes zijn wit op een lichtgrijze achtergrond en hebben een kleurcontrast van 1,6:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Het visuele verschil is op sommige plekken lager dan gewenst, zodat de website voor slechtzienden minder goed bruikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer?afvalstroomnummer=1055021 staan twee help-icoontjes. Bij het toepassen van de genoemde stijlkenmerken is het witte vraagteken niet langer volledig zichtbaar op het blauwe vlak. Zorg er voor dat de blauwe achtergrond ook in hoogte wijzigt, zodat het vraagteken in alle situaties goed zichtbaar blijft. Dit probleem komt op meerdere plaatsen op de website voor.

  • Gevolg:

   De help-icoontjes zijn minder goed bereikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pagina's zullen worden nagelopen op genoemde bevinding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat het invullen van formulieren makkelijker wordt. Vooral voor mensen met cognitieve of motorische beperkingen biedt dit uitkomst.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/BeheerGebruiker/GebruikerProfiel/ staat een formulier waar persoonlijke gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Het is mogelijk om de waarde van het invoerveld “Telefoonnummer” te wijzigen. Dit veld kan in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete. Dit attribuut met de juiste waarde “tel-national” toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt moet worden en de bijbehorende waarden is te vinden op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Als de andere invoervelden onder de kop “Persoonlijke gegevens” in andere situaties ook bewerkbaar zijn, dan moeten deze ook automatisch ingevuld kunnen worden.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om de velden op genoemde pagina automatisch aan te vullen, vanwege het onjuist taggen van velden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt aangepast conform de aanbevelingen van het rapport

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes/ staat onder het overzicht paginatie om naar andere pagina’s te navigeren. De huidige pagina is alleen door middel van kleur te herkennen aan het zwarte nummer, terwijl de overige nummers blauw zijn. Het is belangrijk dat deze informatie ook op een andere manier waarneembaar is. Dit kan bijvoorbeeld door het blokje anders te stijlen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main staat als je bent ingelogd als Melder onder de kop “Raadplegen of corrigeren afvalstroomnummer” een invoerveld. Wanneer hier een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld “test”) en het formulier wordt verzonden, dan wordt de rand van het invoerveld rood. Hier wordt alleen kleur gebruikt om de fout aan te duiden. Belangrijk is dat de fout ook op andere manieren herkenbaar is en beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes/ staat naast de kop “Overzicht Euralcode” een help-icoon die na activeren een dialoogvenster opent. In de laatste paragraaf staat de blauwe link “woordenlijst op de LMA website” in de lopende tekst. Deze tekst heeft momenteel onvoldoende kleurcontrast (succescriterium 1.4.3), maar voldoet wel aan succescriterium 1.4.1. Let erop dat wanneer deze link voldoende kleurcontrast heeft, nog steeds wordt voldaan aan succescriterium 1.4.1.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ is het mogelijk om na activeren van de link “< Selecteer >” onder de kop “Mutaties” oude en nieuwe waarden van die mutatie te vergelijken. De gewijzigde gegevens zijn in de kolom “Nieuwe waarden” herkenbaar door blauwe teksten. Geadviseerd wordt om bijvoorbeeld ook in het label van het invoerveld aan te geven dat het veld gewijzigd is. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen niet alle waarschuwingen duidelijk herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op bijna alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

   Op alle pagina’s staat bovenaan het logo van de Rijksoverheid. Niet alle informatie in het logo beschikbaar wanneer de website wordt bekeken met bovenstaande eigenschappen. Het woord ‘Waterstaat’ valt deels buiten het scherm. Zorg er voor dat alle informatie uit het logo leesbaar blijft. https://amice.lma.nl/

  • Gevolg:

   Het logo is niet leesbaar op kleine schermen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het logo zal worden geschaald zodat ook kleinere schermen ondersteund worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main staat na inloggen als handhaver onder de tekst “Profiel” de rode tekst “Let op!”. Deze tekst heeft een kleurcontrast van 4,0:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Zorg ervoor dat deze tekst een kleurcontrast van tenminste 4,5:1 heeft. Deze kleurcombinatie komt ook voor op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool wanneer het dialoogvenster (modal) getoond wordt met de titel “Fout bij uitvoeren van query”.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool staat onder de kop “Kolommen” de link “Klik hier om een nieuwe kolom toe te voegen”. Deze blauwe tekst heeft een gemeten contrast van 4,2:1 ten opzichte van de lichtgrijze achtergrond. Belangrijk is dat deze tekst een contrast van minimaal 4,5:1 heeft. Ditzelfde geldt voor de tekst “Klik hier om een nieuwe conditie toe te voegen” op dezelfde pagina.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes/ staan diverse blauwe links op een witte of lichtgrijze achtergrond. Deze hebben een kleurcontrast van respectievelijk 4,0:1 en 3,6:1. Deze zelfde kleur wordt ook gebruikt voor de links in lopende teksten, zoals bijvoorbeeld in het help-dialoogvenster “Help – Overzicht Euralcode” op dezelfde pagina. Deze kleurcombinatie wordt ook gebruikt op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer?afvalstroomnummer=1055021 en andere pagina’s met vergelijkbare functionaliteiten.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes/ staat onder het overzicht een paginatie met diverse lichtgrijze blokjes met een blauwe tekst. Deze teksten hebben een kleurcontrast van 2,5:1. Dit is onvoldoende. Zorg ervoor dat deze kleuren een kleurcontrast van tenminste 4,5:1 hebben op de achtergrond.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/CorrigerenGegevens/CorrigerenOntvangstmeldingen/ wordt de naam van de “ontvanger” als waarde van de placeholder getoond. Het kleurcontrast van de grijze tekst lichtgrijze achtergrond is met 3,6:1 te laag. Geadviseerd wordt om deze waarde in de “value” van het invoerveld te plaatsen, zodat het ook correct beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware (1.3.1). Daarnaast dient dit veld wel een label te hebben (3.3.2, 3.2.5 en 4.1.2).

   In het volgende PDF-document staan diverse lichtgrijze teksten met aanduiding van bedrijfsnummers op een witte achtergrond. Deze teksten hebben een gemeten kleurcontrast van 3,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Geadviseerd wordt om deze teksten donkerder te maken. PDF-rapportage verkregen via https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie

  • Gevolg:

   De website is minder toegankelijk voor slechtzienden door onjuist contrastgebruik.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen gedaan op basis van de rapportage.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

   Bovenaan in de website staan twee links met tekst “Informatie” en “Contact”. Bij het herschalen van de website naar bovenstaande eigenschappen zijn deze links niet meer beschikbaar. Hierdoor is deze informatie niet meer beschikbaar voor gebruikers die afhankelijk zijn van het schalen (inzoomen) van de website. Het is belangrijk dat deze links altijd beschikbaar blijven. https://amice.lma.nl/

   Na inloggen verandert de hoofdnavigatie in een zogenaamd ‘hamburgermenu’ (te herkennen aan de drie streepjes). Omdat dit hamburgermenu niet te bedienen is met het toetsenbord, is ook de content hiervan niet meer voor iedereen logisch beschikbaar. Zie ook succescriteria 2.1.1 en 2.4.3. https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main

  • Gevolg:

   De website is minder toegankelijk als er sterk wordt ingezoomd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het hamburger menu zal navigeerbaar gemaakt worden middels het toetsenbord. De links worden aangepast, zodat zij altijd zichtbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de website staan bovenaan diverse links. De link “Contact” is niet met het toetsenbord te bedienen door het ontbreken van het verplichte href-attribuut. Geadviseerd wordt om het href-attribuut toe te voegen aan de link, bijvoorbeeld met waarde ‘#’. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 4.1.2, maar daar niet nogmaals afgekeurd. https://amice.lma.nl/

   Na inloggen als melder is op de website een hoofdnavigatie beschikbaar met diverse links. Onder de hoofdmenu-items “Rapportages” en “Corrigeren Gegevens” zijn extra opties beschikbaar. Deze links in het submenu zijn niet met het toetsenbord te bedienen omdat het submenu niet zichtbaar wordt. Zorg er voor dat ook de items in het submenu met het toetsenbord te bedienen zijn. Let er op dat bij het oplossen van dit probleem ook rekening wordt gehouden met succescriterium 1.4.13. Ditzelfde geldt ook voor de submenu’s onder de hoofdmenu-items “Meldkamer”, “Handhaving” en “Rapportages” als wordt ingelogd als handhaver. https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main

   Na inloggen is op de website een hoofdnavigatie beschikbaar. Bij het herschalen van de website (zie ook succescriterium 1.4.4 en 1.4.10) veranderd deze navigatie in een zogenaamd ‘hamburgermenu’ (te herkennen aan de drie streepjes). Dit mobiele menu is niet te bedienen met het toetsenbord. https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main

   Na inloggen als handhaver staan op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Main onder de tekst “Inzien Ontvangstmelding” een aantal keuze-opties. Deze keuze-opties zijn met CSS visueel vormgegeven als zogenaamde radio-buttons (input type=”radio”). Het selecteren van deze “radio-buttons” is alleen mogelijk door de muis te gebruiken. Het is niet mogelijk om de keuze te maken met het toetsenbord omdat de echte input-elementen met CSS ‘display:none’ zijn verborgen. Geadviseerd wordt om invoer-elementen anders op te maken of gebruik te maken van de standaard html-elementen zodat ze ook met het toetsenbord te bedienen zijn. Dit geldt ook voor de functionaliteiten op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesHandhavers/HandhavingRapportageMain/ en de combobox “Gegevensset” en het bestandsupload-veld “Lokaal bewaarde query openen / Quey lokaal opslaan” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool staat een formulier met diverse geavanceerde opties. Onder de kop “Condities” is het mogelijk om extra condities toe te voegen (klik op een plus-icoontje), aan of uit te zetten (klik op een rood ‘vinkje’) of te verwijderen (klik op een kruisje). Het is nu niet mogelijk om deze functies met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Verschillende delen van de website zijn niet goed bereikbaar voor gebruikers die van toetsenbord navigatie afhankelijk zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden uitgevoerd aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Na inloggen op de website wordt na enige tijd (+/- 30 minuten) de sessie automatisch gestopt en krijg je de foutmelding met tekst “Er is een fout opgetreden! Schrijft u alstublieft op wanneer de fout is verschenen zodat deze kan worden gereproduceerd. Neemt u hierna contact op met de Amice helpdesk”. Er wordt geen waarschuwing getoond dat de sessie wordt beëindigd en er is geen manier om de sessie te verlengen of het automatisch uitloggen te voorkomen. https://amice.lma.nl/

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om de sessie te verlengen.

  • Alternatief:

   Door binnen de 30 minuten naar een andere pagina te navigeren, blijft de gebruiker ingelogd. Dit kan bijvoorbeeld ook op een ander tabblad.

  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen gedaan om aan dit succescriterium te gaan voldoen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. https://amice.lma.nl/

  • Gevolg:

   Met een toetsenbord navigeren is lastig door de structuur van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een skiplink geimplementeerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor pdf-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. De PDF-documenten voldoen niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de pdf of correct worden opgebouwd bij het automatisch genereren van het PDF-document. PDF-rapportage verkregen via https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesMelders/EigenMeldgegevensRapportageSelectie/ en https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van meta-informatie van de PDFs zijn deze minder toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De metainformatie zal worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Bij een kleine schermweergave, bijvoorbeeld een resolutie van 1024 bij 768 pixels en 200% zoom, verschijnt het mobiele menu (te herkennen aan de drie liggende streepjes). Deze navigatie zit in de code helemaal aan het eind van de website. De links in deze navigatie ontvangen pas aan het eind focus en zijn dan pas te bedienen ook al zijn ze niet zichtbaar. Zie https://amice.lma.nl/.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer? staat de kop “Zoek afvalstroommelding”. De focus verplaatst zich hierbij van het help-icoon achter deze kop, naar de link met het vergrootglas-icoontje naar het invoerveld met label “Afvalstroomnummer*”. Deze volgorde is niet logisch. Het is belangrijk dat de focus van het invoerveld naar de link met het zoek-icoontje gaat.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer? staan onder de kop “Zoekresultaat” diverse afvalstroomnummers. Bij het activeren op deze links wordt een stap 3 met meer informatie getoond. Visueel is direct duidelijk dat er nieuwe informatie wordt geladen. Voor gebruikers van het toetsenbord is het belangrijk dat de focus na activeren van een link direct naar stap 3 wordt verplaatst, in plaats van naar het volgende afvalstroomnummer onder stap 2. Deze situatie geldt bij het aanklikken van een “Euralcode” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Referentiegegevens/Euralcodes. Hier scrollt de pagina wel naar beneden, maar de focus blijft op de links in de tabel onder de kop “Overzicht Euralcode”.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool staat een tabel onder de kop “Kolommen”. In deze tabel kunnen diverse expressies getoond worden. Wanneer een expressie met het toetsenbord wordt geactiveerd verschijnt een soort ‘submenu’. Vervolgens wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Belangrijk is dat bij het activeren van deze link de focus niet verplaatst wordt. Het eerstvolgende interactieve item zou dus in het verschenen submenu moeten zitten. Dit submenu is niet met het toetsenbord te bedienen, maar is niet nogmaals afgekeurd onder succescriterium 2.1.1. Hetzelfde gebeurd bij het activeren van de link “Klik hier om een nieuwe conditie toe te voegen”.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen staat een tabel. In de eerste kolom van deze tabel staat vergrootglas-icoon. Bij het activeren van dit icoon wordt een dialoogvenster geopend met meer informatie over de melding. De focus wordt echter niet verplaatst naar dit dialoogvenster. De informatie in dit dialoogvenster is pas aan het eind van de focus-reeks beschikbaar.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen staat een tabel. In de kolom “Status Melder” staat een visueel vormgegeven “checkbox” met input type=”image”. Bij het activeren van dit element wordt de focus verplaatst naar het begin van de tabel.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn minder toegankelijk dan zou kunnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen zullen worden uitgevoerd, zodat de wijzigingen worden verholpen. Onderzocht wordt of de wijzigingen aan de flexibele querytool uitgevoerd kunnen worden, omdat deze functionaliteit wordt geleverd door een extern component.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Meldkamer/VervallenAfvalstroomNummer?afvalstroomnummer=xxxxx staat onder de kop “Zoek afvalstroommelding” een invoerveld en een link met een vergrootglas-icoontje. Deze link heeft geen duidelijk linkdoel, omdat het icoontje geen tekstalternatief heeft. Hierdoor is de toegankelijkheidsnaam van deze link niet te bepalen. Dit is tevens een probleem onder succescriteria 1.1.1 en 4.1.2, maar daar niet nogmaals afgekeurd. Geadviseerd wordt om deze link te wijzigen in een button-element met een goed tekstalternatief zodat de toegankelijkheidsnaam en de juiste rol ervan bepaald kunnen worden.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staan diverse links met tekst “< Selecteer >”. Het linkdoel is nu alleen te bepalen door de rij waarin deze link staat. Het is beter om in deze link ook een kenmerk van de mutatie te verwerken.

  • Gevolg:

   De website is minder bruikbaar voor gebruikers met hulpsoftware dan zou kunnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen uit het rapport worden verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Audittrail/ staan onder de kop “Mutatiedetails” en de kolom “Oude waarden” diverse invoervelden met zichtbare labels. Het merendeel van deze labels heeft aan het eind de toevoeging (oud/nieuw). De labels horen echter bij de invoervelden die oude waarden bevatten. Door de toevoeging “nieuw” in het label omschrijven de labels onvoldoende het onderwerp van de invoervelden. Geadviseerd wordt om de invoervelden in deze kolom de toevoeging “oud” te geven en de invoervelden in de kolom “Nieuwe waarden” de toevoeging “nieuw” te geven. Dit lost tevens de problemen op onder succescriterium 3.3.2 en 4.1.2.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool staat een formulier. Wanneer je bij “Gegevensset” kiest voor de optie “In en uitgaande gemelde stromen” verschijnt een uploadveld met label “Lokaal bewaarde query openen / Query lokaal opslaan”. Het tweede deel “Query lokaal opslaan” omschrijft niet het doel van het uploadveld. Geadviseerd wordt om dit deel uit het label te verwijderen.

  • Gevolg:

   De gebruiker wordt mogelijk verward door het gebruik van onduidelijke labels.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen worden overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Aan het eind van de pagina ‘verdwijnt’ de focus in het mobiele menu welke op grotere schermen niet zichtbaar is. De focus is hierdoor niet langer zichtbaar. Geadviseerd wordt om het mobiele menu op grotere schermen met CSS te verbergen (display:none) zodat de links in deze mobiele navigatie geen toetsenbordfocus meer ontvangen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. https://amice.lma.nl/

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/TechnischAfgekeurdeMeldingen kan een tabel worden getoond met gegevens. In de eerste kolom staat een icoontje van een vergrootglas. Dit icoontje is een input-element (type=”image”). Wanneer deze elementen focus hebben is dit niet visueel zichtbaar.

  • Gevolg:

   De website is niet overal goed bruikbaar voor navigatie met toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen worden overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staan onder de kop “Inloggen” twee afbeeldingen met tekst. De eerste afbeelding bevat de zichtbare tekst “EH 2+”. De tweede afbeelding bevat de zichtbare tekst “Eherkenning Login”. De toegankelijkheidsnaam wordt bepaald door het alt-attribuut op de afbeeldingen en is in beide gevallen “Inloggen via eHerkenning”. Bij beide afbeeldingen komt de zichtbare naam niet overeen met de tekst in het alt-attribuut. Geadviseerd wordt om deze afbeeldingen samen te voegen tot 1 link en alle zichtbare tekst op te nemen in de toegankelijkheidsnaam van die link. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Over de gehele website zijn invoervelden zonder gekoppeld label te vinden. Van al deze velden ontbreekt de toegankelijkheidsnaam, waardoor deze niet zijn te bedienen door spraakbesturingssoftware.

  • Gevolg:

   De website is minder goed bruikbaar voor gebruikers met spraakbesturingssoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen van het rapport worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   De volgende pdf-documenten hebben geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. PDF-rapportage verkregen via https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesMelders/EigenMeldgegevensRapportageSelectie/ en https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie.

  • Gevolg:

   De taal van de PDF is onduidelijk voor gebruikser met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De taal zal aan de metadata van de PDFs worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/FlexibeleQuerytool/ is het mogelijk om een eigen SQL query uit te voeren door bij “Gegevensset” te kiezen voor “Eigen SQL Query”. Wanneer hier een foutieve SQL-query wordt ingevoerd verschijnt de Engelse tekst “Could not find stored procedure ‘<ingevoerde query>’.” Het is belangrijk dat deze taalwissel ook in de code te bepalen is. Dit kan door het toevoegen van het lang-atribuut met waarde “en” op de span van de foutmelding. De beste oplossing is om hier een Nederlandstalige foutmelding te tonen.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen zijn niet duidelijk toegankelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde aanbeveling zal worden overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMelding staat onder de kop “Soort melding” een combobox (select-element). Wanneer hier een keus wordt gemaakt wordt de pagina dynamisch opnieuw geladen en komt de focus aan het begin van de pagina te staan. Deze contextwijziging bij input is hier niet toegestaan. Een oplossing is om de focus na het maken van de keus op het select-element te houden. Hetzelfde gebeurd bij het veld “Titel” op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/RapportagesMelders/EigenMeldgegevensRapportageSelectie/

  • Gevolg:

   Gebruikers raken verward door het onverwachts verplaatsen van de focus op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde zaken in het rapport worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://amice.lma.nl/ staat onder de kop “Zoek Afvalstroom” een zoekformulier. Als dit formulier wordt verzonden zonder gegevens in te vullen, verschijnt de melding “Geen meldgegevens bekend in AMICE”. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="assertive" of role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: het element met dit attribuut moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit geldt ook voor de tekst “Wacht langer tussen de aanvragen.” als er te snel een nieuwe aanvraag wordt gedaan. Ditzelfde geldt voor de meldingen die verschijnen op bij het formulier op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/BeheerGebruiker/GebruikerProfiel, https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/InvoerenMeldingMaandelijkseOntvangstMelding en mogelijk ook bij andere formulieren.

   Op pagina https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/Rapportages/OntdoenersHerkomstlocatie/ verschijnt na het generen van een PDF-rapportage de knop “Selectiecriteria wissen”. Bij het activeren van deze knop verschijnt een wachtanimatie met tekst “Even geduld a.ub…”. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde gebruiker voorlezen wat op de pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="polite" of role="status" te gebruiken. Omdat het hier om een animatie gaat, moet deze animatie ook een tekstalternatief krijgen, bijvoorbeeld iets als "Laden...". Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk voor gebruikers dat er foute invoer is uitgevoerd of dat er gewacht moet worden op een reactie van de website bij gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aanbevelingen worden overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209