Verklaring van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Samenvatting

Naam van de website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Van overheidsinstantie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Toegankelijkheidsstatus voldoet niet (D) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 17-08-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/servicenormen

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is beschikbaar via de link https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/servicenormen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard .
Functie: Webadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-08-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@hhsk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 3 werkdagen krijgt u een inhoudelijke beantwoording of een ontvangstbevestiging. Daarin geven we aan binnen welke termijn u antwoord krijgt en bij welke contactpersoon of afdeling u terecht kunt.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is nog niet onderzocht.

 • Niet oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet oké. er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: De website kan redactioneel gezien nog beter voldoen aan de WCAG. Dat geldt ook voor de technische kant.
  • Oorzaak: Medewerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de redactionele richtlijnen.
  • Gevolg: Niet alles wordt volgens de WCAG geplaatst.
  • Alternatief: We houden ons zo veel mogelijk aan de WCAG voor zo ver dat in het systeem kan en we er zelf kennis van hebben.
  • Maatregel: Het team met mensen dat de website bij houdt zou een training WCAG moeten volgen of de hoofdredacteur doet de laatste slag.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: Op het gebied van ICT werken we samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het budget voor software (gerelateerde zaken) ligt bij hen. Budget voor toegankelijkheid moet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland worden aangevraagd.
  • Oorzaak: Toegankelijkheid staat niet op de agenda van afdelingshoofden en directie.
  • Gevolg: We kunnen pas budget aanvragen als we een offerte hebben aangevraagd.
  • Alternatief: Het doorvoeren van quick-wins daar waar dat kan.
  • Maatregel: In 2020 een usability onderzoek laten uitvoeren en op basis daarvan een plan van aanpak maken en budget aanvragen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. Er is bij het management geen aandacht voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: Het management is niet op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de WCAG.
  • Oorzaak: Andere onderwerpen hebben prioriteit.
  • Gevolg: Binnen de organisatie zit er geen druk achter om aan de WCAG te voldoen.
  • Alternatief: Zo veel mogelijk zelf zo goed mogelijk doen.
  • Maatregel: Intern memo opstellen en het management laten zien wat er wettelijk verplicht is en welke stappen we daarvoor moeten nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707