Verklaring van Gemeente Aa en Hunze

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Aa en Hunze
Van overheidsinstantie Gemeente Aa en Hunze
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 27-08-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Hulp_bij_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Inhoud

Verklaring

Gemeente Aa en Hunze streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Aa en Hunze.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Aa en Hunze is beschikbaar via de link https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Hulp_bij_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Aa en Hunze gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Aa en Hunze gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Aa en Hunze is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Aa en Hunze en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: [niet opgegeven].

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Aa en Hunze .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-08-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@aaenhunze.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Aa en Hunze : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Aa en Hunze is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Aa en Hunze dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=64119580-9281-457d-bc09-9e3e7c2870b3&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Aa en Hunze dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen alternatieve tekst voor sommige afbeeldingen.
  • Oorzaak: Er zijn een aantal afbeeldingen waar tekst op staat. Deze tekst is niet (volledig) meegenomen in de alt-tag van de afbeelding.
  • Gevolg: Een screenreader van iemand met een visuele beperking kan de tekst op afbeeldingen niet lezen, deze heeft de alt-tag nodig om de tekst alsnog te kunnen voorlezen.
  • Alternatief: Afbeelding zonder tekst gebruiken en begeleidende tekst uitbreiden.
  • Maatregel: alt-tags van afbeeldingen uitbreiden zodat screenreaders alles kunnen voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle velden van webformulieren zijn automatisch aan te vullen.
  • Oorzaak: Het auto-complete attribuut ontbreekt.
  • Gevolg: Velden voor waarden zoals postcode, achternaam en e-mailadres kunnen niet automatisch worden aangevuld.
  • Alternatief: De gegevens moeten handmatig worden ingevuld door de gebruiker van het webformulier.
  • Maatregel: Technisch zit er een verschil in de HTML4 standaard en de HTML5 standaard. De gebruikte webformulieren zijn door de externe ontwikkelaar gemaakt in de HTML4 standaard. De HTML4 standaard biedt niet de mogelijkheid hier aanpassingen in te doen. Dit is ook bekend bij en besproken met Stichting Accessibility.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het CMS en de webformulieren zijn opgebouwd in de HTML4 standaard. De ontwikkelaar zou volledig over moeten op de HTML standaard wil dit issue opgelost kunnen worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In verschillende lagen van het uitklapbare hoofdmenu valt content over andere content heen. Voor bediening met het toetsenbord is het van belang dat deze uitklapbare content met de escape-toets weg te halen is. Dat is nu niet het geval.
  • Oorzaak: Technisch. Issue is bekend bij de ontwikkelaar.
  • Gevolg: Na het uitklappen van het hoofdmenu kan niet altijd worden teruggekeerd naar de onderliggende informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Is in ontwikkeling bij de softwareleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's mist de juiste contrastverhouding waardoor tekst en afbeeldingen niet altijd even goed leesbaar zijn voor inwoners met een visuele beperking.
  • Oorzaak: Verkeerde contrastverhouding tussen de gebruikte kleuren.
  • Gevolg: Tekst en afbeeldingen voor visueel beperkten niet altijd goed leesbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleuren aanpassen zodat er een betere contrastverhouding ontstaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekst op afbeeldingen op de pagina www.aaenhunze.nl/bestuur/global_goals is niet leesbaar voor visueel beperkten.
  • Oorzaak: Te uitgebreide tekst op afbeeldingen zonder alt-tags.
  • Gevolg: De informatie is voor inwoners met een visuele beperking niet (goed) leesbaar.
  • Alternatief: Tekst uit afbeeldingen halen en uitschrijven in "normale" tekst.
  • Maatregel: Afbeeldingen verwijderen en tekst handmatig uitschrijven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-08-2020
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het ontbreken van goed identificerende foutmeldingen in formulieren wanneer een formulier niet kan worden verstuurd.
  • Oorzaak: Wanneer er bij het invullen van velden verplichte gegevens niet ingevuld worden dan worden foutmeldingen getoond. Dit kan komen door het ontbreken van instructies bij het betreffende invulveld.
  • Gevolg: Formulieren kunnen niet worden verstuurd wanneer niet alle verplichte velden ingevuld zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Vragen en invulvelden aanvullen met duidelijke instructies.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Aa en Hunze heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707