Verklaring van Gemeente Aa en Hunze

Status toegankelijkheid https://www.aaenhunze.nl/

Gemeente Aa en Hunze is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Aa en Hunze streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Aa en Hunze.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Aa en Hunze is beschikbaar via de link https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Hulp_bij_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Aa en Hunze gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Aa en Hunze gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Aa en Hunze is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Aa en Hunze en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Aa en Hunze .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@aaenhunze.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Aa en Hunze

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Aa en Hunze : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Aa en Hunze is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Aa en Hunze dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=64119580-9281-457d-bc09-9e3e7c2870b3&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Aa en Hunze dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen alternatieve tekst voor sommige afbeeldingen.
  • Oorzaak: Er zijn een aantal afbeeldingen waar tekst op staat. Deze tekst is niet (volledig) meegenomen in de alt-tag van de afbeelding.
  • Gevolg: Een screenreader van iemand met een visuele beperking kan de tekst op afbeeldingen niet lezen, deze heeft de alt-tag nodig om de tekst alsnog te kunnen voorlezen.
  • Alternatief: Afbeelding zonder tekst gebruiken en begeleidende tekst uitbreiden.
  • Maatregel: alt-tags van afbeeldingen uitbreiden zodat screenreaders alles kunnen voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle velden van webformulieren zijn automatisch aan te vullen.
  • Oorzaak: Het auto-complete attribuut ontbreekt.
  • Gevolg: Velden voor waarden zoals postcode, achternaam en e-mailadres kunnen niet automatisch worden aangevuld.
  • Alternatief: De gegevens moeten handmatig worden ingevuld door de gebruiker van het webformulier.
  • Maatregel: Technisch zit er een verschil in de HTML4 standaard en de HTML5 standaard. De gebruikte webformulieren zijn door de externe ontwikkelaar gemaakt in de HTML4 standaard. De HTML4 standaard biedt niet de mogelijkheid hier aanpassingen in te doen. Dit is ook bekend bij en besproken met Stichting Accessibility.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het CMS en de webformulieren zijn opgebouwd in de HTML4 standaard. De ontwikkelaar zou volledig over moeten op de HTML standaard wil dit issue opgelost kunnen worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In verschillende lagen van het uitklapbare hoofdmenu valt content over andere content heen. Voor bediening met het toetsenbord is het van belang dat deze uitklapbare content met de escape-toets weg te halen is. Dat is nu niet het geval.
  • Oorzaak: Technisch. Issue is bekend bij de ontwikkelaar.
  • Gevolg: Na het uitklappen van het hoofdmenu kan niet altijd worden teruggekeerd naar de onderliggende informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Is in ontwikkeling bij de softwareleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's mist de juiste contrastverhouding waardoor tekst en afbeeldingen niet altijd even goed leesbaar zijn voor inwoners met een visuele beperking.
  • Oorzaak: Verkeerde contrastverhouding tussen de gebruikte kleuren.
  • Gevolg: Tekst en afbeeldingen voor visueel beperkten niet altijd goed leesbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleuren aanpassen zodat er een betere contrastverhouding ontstaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekst op afbeeldingen op de pagina www.aaenhunze.nl/bestuur/global_goals is niet leesbaar voor visueel beperkten.
  • Oorzaak: Te uitgebreide tekst op afbeeldingen zonder alt-tags.
  • Gevolg: De informatie is voor inwoners met een visuele beperking niet (goed) leesbaar.
  • Alternatief: Tekst uit afbeeldingen halen en uitschrijven in "normale" tekst.
  • Maatregel: Afbeeldingen verwijderen en tekst handmatig uitschrijven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-08-2020
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het ontbreken van goed identificerende foutmeldingen in formulieren wanneer een formulier niet kan worden verstuurd.
  • Oorzaak: Wanneer er bij het invullen van velden verplichte gegevens niet ingevuld worden dan worden foutmeldingen getoond. Dit kan komen door het ontbreken van instructies bij het betreffende invulveld.
  • Gevolg: Formulieren kunnen niet worden verstuurd wanneer niet alle verplichte velden ingevuld zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Vragen en invulvelden aanvullen met duidelijke instructies.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Aa en Hunze heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617