Verklaring van Raadsinformatie

Status toegankelijkheid https://terneuzen.raadsinformatie.nl/

Gemeente Terneuzen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Terneuzen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Terneuzen is beschikbaar via de link https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid_website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Terneuzen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Terneuzen is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Terneuzen .
Functie: Teamleider informatie en automatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons meldingsformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij ons via ons klachtenformulier. Mocht u niet tevreden zijn na de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Terneuzen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Terneuzen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid_website/WCAG_2_1_inspectie_content_terneuzen_raadsinformatie_nl_Niveau_AA_1_0_002
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid_website/Onderzoek_notubiz_nl_WCAG_2_1_AA
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Terneuzen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Tekstalternatieven en pdf document zijn niet in orde

  • Gevolg:

   Bepaalde plaatjes bevatten geen (goed) tekstalternatief

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   De tekstalternatieven laten we aanpassen en de pdf passen we zelf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Ondertiteling is niet altijd correct.

  • Gevolg:

   De ondertiteling wijkt af van de gesproken content.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten de automatische ondertiteling verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Geluiden worden niet tekstueel ondersteund.

  • Gevolg:

   Geluiden anders dan gesproken content zijn niet waar te nemen voor doven of slechthorenden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We richten ons eerst op goede ondertiteling. Als dit in orde is zullen we ook zorgen dat geluiden allemaal tekstueel ondersteund worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Sommige tabellen zijn niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de inhoud van de tabellen niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten de tabellen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Sommige pdf's zijn niet goed ingericht.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest de namen van de ondertekenaars voor, maar het is niet duidelijk wie de burgemeester is en wie de secretaris is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   De help-pagina bevat teksten die verwijzen naar een knop rechtsboven e.d.

  • Gevolg:

   Zonder visuele oriëntatie is het niet mogelijk om de knop te vinden.

  • Alternatief:

   Er is nu geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten de help-pagina aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://flevoland.notubiz.nl/inloggen is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Melden aan leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's hebben bepaalde teksten een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Deze teksten zijn niet goed te lezen voor iedereen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten de kleuren van de teksten op die pagina's aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De leverancier geeft aan dat in hun onderzoek hieraan nog niet volledig werd voldaan.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst kan zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier geeft aan dat ze schaalbaarheid tot 200% gaan aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle informatie of functionaliteit meer beschikbaar.

  • Gevolg:

   Men mist informatie.

  • Alternatief:

   Niet zover inzoemen.

  • Maatregel:

   We laten de desbetreffende pagina's waarop dit een probleem is aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina op pagina https://terneuzen.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/view staan in de tabelkolom “Acties” meerdere grijze iconen. Deze hebben een te laag contrast van 1,5:1 op de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de iconen zien.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten de kleur van de iconen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section= komt de tekst “Alle weken“ boven op de tabelkop "onderwerp" te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. Op pagina https://flevoland.notubiz.nl/leden/lid/179245/C.H.W.%20%20van%20den%20Berg loopt de datums in de tabel buiten het groene veld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. De datums zijn niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende eigenschappen voor tekststijl ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd: • Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte; • Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte; • Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte; • Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Melden bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Zodra de bezoeker op pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda over de agenda items met de muis komt een pop-up tevoorschijn. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: • SluitenEr is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • AanwijzenWanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • AanhoudenDe aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   melden bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als de website https://jasper.notubiz.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 200% dan kan de kalender item niet worden geopend met de toetsenbordbediening, wat ook niet mogelijk is met de muisbediening. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Filter" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, zijn er invoervelden zichtbaar waar de datums ingevuld kunnen worden. Een bezoeker die afhankelijk is van toetsenbordnavigatie kan de kalender in de invoervelden van de datums niet bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Melden bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Gevolg:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: • UitzettenEr is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; • Opnieuw toewijzenEr is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); • Alleen actief bij focusDe sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   melden bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 16. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://terneuzen.raadsinformatie.nl/ staat onder het broodkruimelpad een blauwe balk met daarin tekst die begint met “Binnenkort live”. Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden.

  • Gevolg:

   Dit is nu niet het geval, wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bepaalde webpagina's en documenten hebben geen (goede) titel.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk waar deze pagina of document over gaat.

  • Alternatief:

   Je moet de inhoud eerst helemaal doorlezen en weet daarna pas waar het over gaat.

  • Maatregel:

   We passen de pagina's en documenttitels aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Ons logo bevat geen duidelijke omschrijving waar de link naartoe gaat. Ook bij een aantal iconen op een webpagina is dit niet goed aangegeven in de link. Ook bepaalde linken naar een pdf document hebben geen goede omschrijving.

  • Gevolg:

   Men weet niet waar de link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Men moet eerst klikken op de link en dan de gehele inhoud doorlezen om te weten waar de link naartoe is gegaan.

  • Maatregel:

   We passen de omschrijvingen van de desbetreffende linken aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://flevoland.notubiz.nl/document/9320531/2/DOCUVITP-#2654640-v3-Besluitenlijst_vergadering_van_de_beeldvormende_sessie_Economie__Mobiliteit_en_Samenleving_is niet voorzien van bladwijzers of een interactieve inhoudsopgave waarmee bezoekers op meerdere manieren kunnen navigeren in de PDF

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat iedere pagina op de website op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Bijvoorbeeld door naast de standaard navigatie tevens een zoekveld of sitemap te bieden. Een uitzondering is een formulier of test die uit meerdere stappen bestaat: de stappen na de eerste pagina hoeven niet op een andere manier bereikbaar te zijn. Dit succescriterium helpt bezoekers met verschillende type beperkingen om content op de website te kunnen vinden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   melden bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus bij tabnavigatie is niet goed zichtbaar.

  • Gevolg:

   De focus bij tabnavigatie is niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier geeft aan dat ze de zichtbaarheid van de focus bij tabnavigatie gaan aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://terneuzen.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/view staan drie selectievelden voor het selecteren van maand, jaar en week. Hier is de zichtbare tekst (de huidige maand, het huidige jaar en “Alle weken”) geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam van de selectievelden is “Maand”, “Jaar” en “Week”. De zichtbare tekst moet echter onderdeel zijn van de toegankelijkheidsnaam om bediend te kunnen worden met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We laten dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   PDF-document https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/9778590/1/2021-03-18%20IP1%20-%20Termijnagenda heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:

   De taal is niet bekend.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 23. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Zodra op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/19/Raadsvoorstellen?month=11&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B95%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Bcheckbox%5D%5B97%5D=0&module_filter%5Bcheckbox%5D%5B98%5D=0&search=raad&section= in bijvoorbeeld de combo box "November" onder de kop "Raadsvoorstellen" een andere maand wordt geselecteerd, ververst de pagina zich opnieuw zonder dat de bezoeker hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook wordt de bezoeker niet op de hoogte gebracht dat de zoekresultaten zijn geladen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section=.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld. Voorbeelden van grote wijzigingen: de pagina ververst, er wordt een nieuw venster geopend of de pagina verandert zodanig, dat deze een andere betekenis heeft gekregen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   melden bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-04-2025
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://terneuzen.raadsinformatie.nl/inloggen staat een formulier. Als hier geen gegevens worden ingevuld en op “Inloggen” wordt geklikt, verschijnen geen meldingen in beeld. Dit moet wel, zodat de gebruiker weet dat iets fout is gegaan. Wanneer verkeerde gegevens worden ingevuld, verschijnt de melding “Onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord”. Als alleen de gebruikersnaam wordt ingevuld, verschijnt de melding “Om in te loggen hebben wij uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.”

  • Gevolg:

   Uit al deze meldingen wordt niet duidelijk wat precies fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   We laten de foutmelding aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://terneuzen.raadsinformatie.nl/leden/lid/81355/J.J.M.%20Verdurmen staat rechts naast “Nevenactiviteiten” een icoon van een pijl waarmee meer activiteiten getoond of verborgen kunnen worden. Deze knop heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Het is niet voor iedereen duidelijk waar de knop voor dient.

  • Alternatief:

   Op de knop klikken en op onderzoek uitgaan.

  • Maatregel:

   We laten dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Terneuzen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209