Verklaring van NZa-uitwisselportaal

Status toegankelijkheid https://uitwisselportaal.nza.nl

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NZa-uitwisselportaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website NZa-uitwisselportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van NZa-uitwisselportaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Manager ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@nza.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

Uit onderzoek is gebleken dat deze website toegankelijkheidsproblemen bevat. Inmiddels is besloten dat deze website in 2021 opgeheven zal worden. Er zullen geen toegankelijkheidsproblemen meer worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NZa-uitwisselportaal : voldoet gedeeltelijk

De website NZa-uitwisselportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_633968_22/1/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/login/ staat een logo van de NZA. Dit logo is informatief en moet dus een alternatieve tekst krijgen. Op iedere pagina na de inlog staat boven een logo van de NZA. Deze is informatief, maar heeft nu geen alternatieve tekst gekregen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware hebben door het ontbreken van correcte beschrijvende tekstalternatieven geen toegang tot de informatie of krijgen informatie dubbel voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/login/ staat een select element. Het tekstlabel "Sessietimeout" die er voor staat is niet expliciet geassocieerd met het select element, waardoor hulpsoftware de relatie tussen beide niet kan bepalen. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staan een aantal filters voor het zoeken. Deze filters zijn "Ontvangen" en "Verzonden" die aan en uitgezet kunnen worden met een checkbox. Beide checkboxen en tekstlabels hebben een 'groepsnaam' met de tekst "Filter". Deze groepsnaam moet ook geassocieerd worden met de checkboxen. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/addressbook/list/ staat een overzicht van contacten. Dit ziet er uit als een datatabel, maar in de HTML code worden geen tabel elementen gebruikt. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/help/faq/ staat het hele antwoord in een h5 element. Het h5 element is bedoeld om een koptekst van niveau 5 aan te geven. De hele tekst die er nu instaat is uiteraard niet één groter koptekst, maar gewoon tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/help/ staat een instructie "Via de knoppen in de zijbalk kunt u de beschikbare helpopties bereiken". Deze instructie maakt gebruik van een verwijzing naar een visuele locatie, namelijk de "zijbalk"

  • Gevolg:

   Iemand die blind is ziet geen 'zijbalk' en heeft nu te weinig informatie om te weten waar de beschikbare helpopties gevonden moeten worden. Daarnaast zijn het ook geen knoppen maar links die in de zijbalk staan. De term knoppen kan dus ook verwarrend zijn voor mensen die blind zijn, omdat die geen knoppen (button elementen of input type=sumbit elementen) ziet op de pagina. Ook deze verwijzing is dus niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/change_user/3681/ staat een formulier met persoonlijke gegevens. De invoervelden waar persoonlijke gegevens ingevuld kunnen worden moeten een autocomplete attribuut hebben met de juiste waarde.

  • Gevolg:

   Omdat het doel van de velden niet programmatisch bepaald kan worden is het niet mogelijk om met hulpsoftware het formulier deels automatisch in te vullen of om icoontjes te tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/login/ staan twee invoervelden. De witte achtergrond van de invoervelden heeft een te laag contrast met de rand eromheen of de achtergrondkleur er om heen. Hierdoor is het invoerveld zelf niet duidelijk herkenbaar. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staat een zoekveld met de tekst "Zoeken". De randen van dit zoekveld zijn lichtgrijs en hebben een contrast van 1,4:1 met de achtergrond. Dit is te laag. Ook op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/newtransfer/ staan invoervelden met een lichtgrijze en een gewoon grijze rand. Beide contrasten (1,4:1 en 2,3:1) zijn te laag.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/security/ staat een groene tekst "Aangeraden" met een te laag contrast. Ook staat op deze pagina de rode tekst "Onveilig". Het contrast van deze tekst is met 3,4:1 ook te laag. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staat een zoekveld met een placeholdertekst "Zoeken". Het contrast van deze tekst is te laag met 3,2:1. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staat in sommige gevallen ook een ovezicht van concepten. In het overzicht staat grijze tekst op een lichtgrijze achtergrond. Het contrast van deze tekst is met 3,9:1 te laag.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/newtransfer/ staat een icoontje naast het invoerveld voor "Title" en "Bericht". Als met de muis over dit icoontje wordt gehoverd verschijnt extra informatie in een popup. Deze informatie is niet beschikbaar voor iemand die het toetsenbord moet gebruiken.

  • Gevolg:

   Knoppen of elementen die niet gelabeld zijn kunnen niet met voorleessoftware bediend worden of zijn niet beschikbaar voor iemand die met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Na het inloggen verschijnt rechtsboven een melding. Deze geeft eerst aan dat het inloggen succesvol was en daarna komt een melding met informatie over de laatste keer dat ingelogd was. Deze tekst komt maar heel even in beeld. Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Deze tijdslimiet kan op geen enkele manier aangepast of uitgezet worden. Als iemand uitlogt verschijnt een pagina met een melding over het succesvol uitgelogd zijn. Deze informatie is ook maar kort zichtbaar en heeft dus een tijdslimiet. Ook hier is geen optie om deze tijdslimiet uit te zetten of aan te passen.

  • Gevolg:

   Als het langer duurt om bepaalde acties te voltooien, bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking, is het belangrijk dat de gebruiker een tijdslimiet kan uitzetten of aanpassen. Als dat niet mogelijk is, kan het zijn dat gebruikers te weinig tijd hebben om een actie te voltooien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen skiplink aanwezig.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die gebruik maken van het toetsenbord krijgen op elke pagina te maken met dezelfde contentblokken die niet overgeslagen kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Iedere pagina binnen de website heeft dezelfde titel, namelijk "NZa-uitwisselportaal".

  • Gevolg:

   Door het gebruik van unieke beschrijvende titels worden gebruikers geholpen om content te vinden. Het vinden van informatie wordt lastiger als er geen unieke beschrijvende titels zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/security/ staat een aantal keer de link met de tekst "Instellen". Het doel van deze links is niet duidelijk. Wat moet er ingesteld worden? Dat is niet duidelijk uit de linktekst zelf. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig die het doel duidelijk maakt.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is maar één manier om op elke pagina van de website te komen, en dat is via de menu's. Er is geen sitemap en ook geen zoekmachine die als tweede manier kunnen dienen.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers met cognitieve beperkingen vinden het soms handiger om via een overzicht met links te navigeren. Bezoekers met visuele beperkingen vinden het soms handiger om door middel van een zoekfunctie te navigeren, in plaats van het laten voorlezen van een navigatiemenu.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staat een zoekveld met een placeholdertekst "Zoeken". Deze visuele tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van dit invoerveld (die is leeg namelijk). Hierdoor is het niet mogelijk voor spraakbedieningssoftware om met behulp van de zichtbare tekst de focus op het invoerveld te krijgen. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/newtransfer/ staat een formulier. De visuele tekst naast de invoervelden kan niet gebruikt worden door mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken om de focus op de invoervelden te zetten, omdat deze teksten niet in de toegankelijkheidsnaam van de invoervelden staan.

  • Gevolg:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/transferlist/ staat een zoekveld met een placeholdertekst "Zoeken". Deze visuele tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van dit invoerveld (die is leeg namelijk). Hierdoor is het niet mogelijk voor spraakbedieningssoftware om met behulp van de zichtbare tekst de focus op het invoerveld te krijgen. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/newtransfer/ staat een formulier. De visuele tekst naast de invoervelden kan niet gebruikt worden door mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken om de focus op de invoervelden te zetten, omdat deze teksten niet in de toegankelijkheidsnaam van de invoervelden staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van alle pagina's is ingesteld op Engels.

  • Gevolg:

   Zonder taalaanduiding bestaat het risico dat voorleessoftware de informatie niet goed of begrijpelijk voor kan lezen. Als de verkeerde taal is ingesteld, is het mogelijk met voorleessoftware de tekst op een niet begrijpelijke wijze voorgelezen wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/securefiletransfer/newtransfer/ staat een formulier. Als verplichte velden worden leeg gelaten en het formulier wordt verstuurd, dan verschijnt er bij het eerste verplichte invoerveld (Title) een melding "Dit veld is vereist". Dit is geen goede foutmelding, maar meer een instructie.

  • Gevolg:

   Als een foutmelding niet begrijpelijk is, dan is het niet (direct) duidelijk wat er gedaan moet worden om de fout te verhelpen. Dit kan er toe leiden dat een bepaalde handeling niet voltooid kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/login/ staan twee invoervelden. Deze invoervelden hebben geen goed visueel tekstlabel. Er zijn wel placeholder teksten aanwezig, maar die verdwijnen zodra de focus in het invoerveld staat of als er iets ingevuld is. Een goed tekstlabel moet altijd zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Als tekstlabels of instructies niet zichtbaar zijn bestaat de kans dat bijvoorbeeld een invoerveld verkeerd wordt ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/login/ staan twee invoervelden. Deze invoervelden hebben geen goed visueel tekstlabel. Er zijn wel placeholder teksten aanwezig, maar die verdwijnen zodra de focus in het invoerveld staat of als er iets ingevuld is. Een goed tekstlabel moet altijd zichtbaar zijn. Op pagina https://uitwisselportaal.nza.nl/accounts/otp_check/ staat een select element en een invoerveld. Voor beide is de toegankelijkheidsnaam niet te bepalen door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Als velden of elementen geen labels hebben is het niet mogelijk om met hulpsoftware te bepalen wat de functie of bedoeling van een veld of knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als ingelogd wordt verschijnen rechtsboven in twee meldingen. Dit zijn statusmeldingen die iets aangeven over het succesvol zijn van het inloggen en over de laatste keer dat was ingelogd. Het is belangrijke informatie die dus ook direct door hulpsoftware voorgelezen moet kunnen worden.

  • Gevolg:

   Belangrijke informatie als statusmeldingen moet voorgelezen kunnen worden door hulpsoftware. Als dat niet mogelijk is, kan de bezoeker belangrijke informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209