Verklaring van GGDZeeland

Status toegankelijkheid https://www.ggdzeeland.nl

GGD Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website GGDZeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Zeeland is beschikbaar via de link https://www.ggdzeeland.nl/digi-toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door GGD Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website GGDZeeland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver GGD Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van GGDZeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Zeeland .
Functie: Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ggdzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van GGD Zeeland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website GGDZeeland : voldoet gedeeltelijk

De website GGDZeeland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens GGD Zeeland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ggdzeeland.nl/digi-toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart GGD Zeeland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina http://www.ggdzeeland.nl heeft de knop om door de afbeeldingen / teksten te stappen in de carrousel geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Oorzaak:

   Dit is nooit gerealiseerd bij het bouwen van de website.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, dit moet aangepast worden.

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, krijgen een tekstueel alternatief of naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/hoe-vier-je-veilig-de-feestdagen-tijdens-de-lockdown/ staat een YouTube video met ondertiteling. In deze video is automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in deze video bijvoorbeeld na 12 sec gezegd 'Want corona gedijt goed bij gezelligheid, houd je...' dit wordt vertaald in '...van corona gedijt goed bij gezellige had je...'. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Ondertiteling is nodig voor doven en slechthorenden.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden begrijpen de video niet.

  • Alternatief:

   Video verwijderen of alternatieve video zoeken

  • Maatregel:

   Bij alle video's ondertiteling toevoegen, of vervangen voor een video met ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen.

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. https://www.ggdzeeland.nl/vaccineren-tegen-corona/https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/hoe-vier-je-veilig-de-feestdagen-tijdens-de-lockdown/

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen.

  • Alternatief:

   Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is.

  • Maatregel:

   Video 'hoe vier je veilig de feestdagen tijdens de lockdown' wordt verwijderd. Video 'vaccineren tegen corona' wordt een alternatief voor gezocht die voldoet aan de norm.

   Bij nieuwe video's wordt rekening gehouden met beschreven maatregel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staat in de carrousel bij de tekst een label, de kop, en een link. Visueel is het duidelijk welke label bij welke kop hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. Het label staat telkens boven de kop, waardoor hulpsoftware de juiste relatie niet kan bepalen. Het lijkt alsof het label bij de vorige kop hoort. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld in de code het label onder de kop te zetten. Visueel mag het er wel zo uitzien. Alle informatie die bij een kop hoort moet in de code onder deze kop vallen. Dit komt op meerdere plekken voor bijvoorbeeld bij de nieuws items met de datum. Dit komt op pagina’s voor. Op de pagina zijn een aantal zichtbare koppen niet opgemaakt als html koppen (h1-h6). Het gaat bijvoorbeeld om de zichtbare koppen ‘Algemeen nummer’, ‘Meer informatie’, ‘Actueel’, ‘Vaccinatielocaties’, ‘Voor professionals’, enz. Als iets eruit ziet als een kop en de kop zegt iets over de content die eronder valt, dan moet het opgemaakt worden als een html kop (h1-h6). Dit komt op meerdere plekken en pagina’s voor. Op de pagina staat een quote die in de code niet opgemaakt is als html quote. Dit moet wel.

   Ook op pagina https://www.ggdzeeland.nl/?s=corona hebben de zoekresultaten zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen (h1-h6). Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/vaccineren-tegen-corona/zijn de koppen in de tekst opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten moeten opgemaakt worden als html koppen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de tekst staat ook een hele zin met het em element opgemaakt. Deze hele zin wordt nu met nadruk voorgelezen. Dit haalt het effect van de nadruk weg. Hier kan bijvoorbeeld alleen de tekst ‘Let op!’ nadruk krijgen. Dan is het duidelijk dat mensen moeten opletten. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties-en-advisering/zijn de koppen onder de afbeeldingen geen koppen en mogen dan ook niet als html koppen worden opgemaakt. Er valt geen content onder deze koppen, als er geen content onder valt is het geen kop. Koppen zijn niet bedoeld om teksten te stylen. De zichtbare kop ‘Waarom reisadvies bij GGD Zeeland?’ moet wel weer als een html kop worden opgemaakt. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties-en-advisering/specifieke-vaccins/ heeft het label ‘Adres’ geen relatie met de bijbehorende inputvelden. Dit kan opgelost worden door een fieldset om de groep inputvelden te zetten met als legend ‘Adres’. Dit geldt ook voor het label ‘Geboortedatum’. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/kinderen-testen-op-corona/ is een hele alinea opgemaakt met het strong element. Nu wordt de hele alinea met nadruk voorgelezen. Dit is niet de bedoeling. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt. Ook de kopjes in de tekst zijn opgemaakt met het strong element. Deze kopjes moeten worden opgemaakt als html kop elementen. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/deel-van-vaccinatie-en-testlocaties-weer-open-vanaf-10-00-uur/staat een zichtbare lijst die in de code niet is opgemaakt als html lijst. Dit moet wel. Ook zijn hier de koppen niet opgemaakt als html koppen maar met het strong element. Dit moeten html koppen worden. In het pdf document https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/06/tekst-Responsible-disclosure-beleid.pdf zien de teksten ‘Security acknowledgements’ en ‘Vertaling:’ eruit als koppen. Deze zijn echter niet opgemaakt als kopteksten en dit moet wel. In het pdf document https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/04/Uitwerking-visie-GGD_DEF.pdf zijn de teksten op de afbeeldingen ‘Een leven lang meedoen’ op de eerste pagina, ‘Missie’ op de tweede pagina en ‘Visie’ op de derde pagina niet getagd als teksten. Dit moet wel. Op de vierde pagina is de tekst ‘Een gezond en veilig leven: daar gaan wij voor’ niet getagd. Dit soort probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zichtbare tekst moet ook als tekst worden opgemaakt. Op de vijfde pagina staan zichtbare koppen die niet getagd zijn als koppen. Dit moet wel. Op pagina 8, 9 en 10 zijn deze teksten wel gedeeltelijk getagd als tekst. Maar op pagina 7 niet. Terwijl het hier juist koppen zijn. Deze moeten worden getagd als koppen.

  • Oorzaak:

   Hier is bij de ontwikkeling geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Alle bovenstaande punten moeten worden aangepast/herzien.

  • Alternatief:

   Documenten verwijderen die niet voldoen aan maatregel of aanpassen,

  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

   Teksten moeten worden herzien/herschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina’s met de formulieren, is de leesvolgorde eerst de formulieren en dan de rest van de pagina. De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken en de betekenis niet verloren gaat.https://www.ggdzeeland.nl/contact/https://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties-en-advisering/specifieke-vaccins/

  • Oorzaak:

   Niet bewust gekeken naar leesvolgorde

  • Gevolg:

   Een niet logische volgorde kan veroorzaken dat de betekenis van het formulier verloren gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leesvorgorde aanpassen. Eerst formulieren, dan tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen in ontwikkelen nieuwe website

  • Gevolg:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staat een rode knop met de tekst ‘Stuur ons een bericht’. Als de focus op de knop staat, is dat alleen te zien doordat de kleur verandert naar iets donkerder rood. Dit geldt ook voor meerdere links op de pagina. Bijvoorbeeld de ‘Lees meer’ link en alle links in de footer. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Niet bewust meegenomen in ontwikkelen website

  • Gevolg:

   Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze informatie moet op een andere manier overgebracht worden, bijvoorbeeld door ook een kader om het logo te zetten als de focus er op staat.

   aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/contact/ hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,3:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De rode social media iconen hebben een te laag contrast van 2,9:1 met de licht gekleurde achtergrond in de footer. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ heeft in de cookiemelding de witte tekst op de rode knop een te laag contrast van 3,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Zo’n knop komt op meerdere en pagina’s voor. De wisselende blauwe teksten ‘Corona’, ‘Testbeleid covid-19’, ‘Seksuele gezondheid’ en ‘Reisadvies’ hebben een te laag contrast van 2,3:1 met de licht blauwe achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De placeholder tekst in het zoekveld heeft een te laag contrast van 4,1:1 met de witte achtergrond. Bij de vier blokken met de links ‘Meer informatie’ heeft de witte tekst van het tweede blok een te laag contrast van 2,7:1 met de blauwe achtergrond. En de tekst op het vierde blok een te laag contrast van 2,5:1. De blauwe teksten ‘Algemeen nummer’ en ‘Meer informatie’ hebben een te laag contrast van 2,7:1. Deze kleurcombinatie komt op meerdere plekken en pagina’s voor. De blauwe tekst ‘Algemeen nummer’in de footer heeft een te laag contrast van 2,5:1 met de licht gekleurde achtergrond. En de witte teksten een te laag contrast van 2,7:1 met de blauwe achtergrond. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/contact/ als er een fout is gemaakt komen er rode meldingen bij de foute velden te staan. Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 3,0:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In het pdf document https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/04/Uitwerking-visie-GGD_DEF.pdf hebben de blauwe teksten een te laag contrast van 3,0:1. Op pagina 6 van het document hebben de gekleurde teksten ‘deskundig’, ‘doeltreffend’, ‘actief’ en ‘samen’ een te laag contrast van respectievelijk 3,1:1, 2,9:1, 1,7:1 en 4,0:1.

  • Oorzaak:

   In documenten geen rekening gehouden met contrasten, laten ontwikkelen door grafisch vormgever, diegene heeft hier ook niet aan gedacht.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn de drie links ‘Onderwerpen’, ‘Professionals’ en ‘Contact’ verdwenen in de header, maar de focus gaat nog wel langs de drie links. Dit is verlies van content en functionaliteit. De twee kolommen links in de footer zijn na het zoomen ook verdwenen. Hierdoor is bijvoorbeeld de link ‘Onderwerpen A-Z’ niet te vinden op sommige pagina’s.

  • Oorzaak:

   probleem eerder aangekaart bij website ontwikkelaar, maar nog steeds niet opgelost.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn de drie links ‘Onderwerpen’, ‘Professionals’ en ‘Contact’ verdwenen in de header, maar de focus gaat nog wel langs de drie links. Dit is verlies van content en functionaliteit. De twee kolommen links in de footer zijn na het zoomen ook verdwenen. Hierdoor is bijvoorbeeld de link ‘Onderwerpen A-Z’ niet te vinden op sommige pagina’s. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/?s=corona is de extra informatie onder de zoekresultaten verdwenen. Dit is verlies van content.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ in de cookiemelding, werken de twee links (Nee, weiger cookies’ en ‘Ik ga akkoord’ niet met het toetsenbord, omdat ze in een link zonder href-attribuut staan. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De twee knoppen ‘Menu’ en ‘Zoeken’ zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De knop om door de afbeelding te stappen in de carrousel is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/mijn-kind-en-opvoeden/vaccinaties/vaccinaties-op-het-consultatiebureau/ zijn de uitklapbare veelgestelde vragen niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Dit kan nu niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staan vier verschillende afbeeldingen met verschillende teksten en links in een carrousel. Deze wisselende content is maar een beperkte tijd in beeld.

  • Gevolg:

   Er is voor sommige gebruikers onvoldoende tijd om alle tekst te lezen voordat deze wisselt. Dit is de reden dat timing aanpasbaar moet zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staat een carrousel met afbeeldingen en tekst. Deze carrousel kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de ‘stilstaande’ content steeds afgeleid worden door de ‘bewegende’ content.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Alternatief:

   mogelijkheid tot pauzeren/stoppen aanbieden

  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.https://www.ggdzeeland.nl/

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangeven bij websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/04/Uitwerking-visie-GGD_DEF.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Het pdf document https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2019/06/tekst-Responsible-disclosure-beleid.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen en de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door team communcatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ in het menu (opent niet met het toetsenbord) gaat de toetsenbordfocus ook over de onderliggende menu items, terwijl ze niet in beeld zijn. Dit is niet de bedoeling. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Aan het einde van het menu gaat de toetsenbordfocus verder over de onderliggende pagina, wat niet zichtbaar is. Het menu moet eerst gesloten worden voor de toetsenbordfocus verder over de pagina gaat. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/contact/ gaat de toetsenbordfocus als eerste meteen naar het formulier onder aan de pagina. Dit kan desoriënterend werken voor sommige mensen. Houdt gewoon de volgorde van de pagina aan. Dit komt ook voor op pagina https://www.ggdzeeland.nl/vaccinaties-en-advisering/specifieke-vaccins/.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door websiteontwikkelaar en oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staan in de carrousel een aantal links met linktekst ‘klik hier’, ‘Meer informatie’ en ‘Lees verder’. Het linkdoel van deze links is niet duidelijk. Links krijgen geen context met de content in het gebied. Links krijgen maar op een paar manieren context. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld extra informatie over de link in het title-attribuut van de link te plaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de link ‘Lees meer’ bij ‘Actueel’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de footer staan drie social media iconen als link. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk omdat de iconen geen linktekst of tekstalternatief hebben. Krijgen ze een goed tekstalternatief (sc 1.1.1) dan is dit probleem ook opgelost. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Linkdoelen zijn niet duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door team communicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is de toetsenbordfocus niet of slecht zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.https://www.ggdzeeland.nl/Zo is bijvoorbeeld de toetsenbordfocus op de homepage niet zichtbaar op het logo, de menu items, de nieuws items en de links in de blauwe footer. Op de andere plekken waar de focus wel zichtbaar is, is dit door alleen kleurverschil, wat ook niet goed is.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door websiteontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staat een zoekveld over de carrousel. De zichtbare tekst is de placeholder tekst 'Waar ben je naar op zoek?...'. Het zoekveld heeft een aria-label met de tekst 'Search input', dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/paginabestaatniet heeft het zoekveld geen toegankelijkheidsnaam. Deze moet minimaal de zichtbare tekst van het veld bevatten, hier de placeholder tekst.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door websiteontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staat een stray end tag </div>. Er kan geen openingstag voor worden gevonden. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Gevolg:

   We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door websiteontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/ staan in de cookiemelding twee links zonder href-attribuut en met role=”button”. Nu kan hulpsoftware niet bepalen wat de rol precies is. Waardoor de links / knoppen niet met het toetsenbord werkt. Hier moet of een link met href-attribuut of een button element van worden gemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De zoekknop en de menu knop hebben geen rol die door software te bepalen is. Dit zijn twee span elementen die interactief zijn gemaakt met JavaScript. Deze zijn nu niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de footer staan drie social media links waarvan de naam niet door software is te bepalen. Dit is op te lossen door de iconen een goed tekstalternatief (sc 1.1.1) te geven. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/paginabestaatniet heeft het zoekveld geen naam die door software te bepalen is. Dit kan opgelost worden door hier bijvoorbeeld een label aan te koppelen. Op pagina https://www.ggdzeeland.nl/mijn-kind-en-opvoeden/vaccinaties/vaccinaties-op-het-consultatiebureau/ staan uitklapbare items bij veelgestelde vragen. Deze uitklapbare items hebben geen door software te bepalen role. Het zijn h2 elementen die door middel van JavaScript interactief zijn gemaakt. Ook is de status (in- of uitgeklapt) niet door software te bepalen. Op onderstaande pagina’s staat een YouTube video in een iframe. De pagina’s hebben geen goed beschrijvende titel. De paginatitel is bij beide ‘YouTube’. Dit beschrijft de video niet. Ook pagina’s die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel hebben. Dit kan door het title-element aan te passen binnen de head-sectie van het iframe-element.https://www.ggdzeeland.nl/vaccineren-tegen-corona/https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/hoe-vier-je-veilig-de-feestdagen-tijdens-de-lockdown/

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen door websiteontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die GGD Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209