Verklaring van Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam

Status toegankelijkheid https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Afdelingshoofd bij Middelen en Control .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via frcentraalteambco@rotterdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

Zodra het onderzoek is afgerond en bekend is welke maatregelen eventueel benodigd zijn om aan onze plicht te voldoen, wordt het toegankelijkheidsformulier geactualiseerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam : voldoet gedeeltelijk

De website Wat doet de gemeente? Gemeente Rotterdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/watdoetdegemeente.rotterdam.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-07-2021
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Het logo linksboven op iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst in het alt-attribuut: 'rotterdam-logo'. Dit moeten twee losse woorden zijn. Daarnaast moet de alternatieve tekst een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient. Het linkdoel is nu in een title-attribuut geplaatst. Dit attribuut wordt niet door alle hulpsoftware (goed) ondersteund. Plaats het linkdoel dus liever in het alt-attribuut, of voeg het op een andere manier toe aan de link.

   Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ staat onderaan een afbeelding over de RIM met de alternatieve tekst 'image'. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan, met daarin een korte beschrijving van de afbeelding. Biedt daarnaast een uitgebreidere beschrijving van alle informatie die op de infographic te zien is. Dit geldt ook voor de infographic op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/

   Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan <canvas> elementen. Deze hebben geen alternatieve tekst, waardoor de content niet door hulpsoftware kan worden bepaald. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld via een aria-label en door role='img' aan het <canvas> element toe te voegen.

  • Gevolg:

   Mogelijke problemen met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen worden voorzien van alt-tekst. Medewerkers krijgen een instructie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op de pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het <strong>-element, bijvoorbeeld 'Notitiefunctie' onder de kop Functionaliteiten website. Het probleem is dat <strong> bedoeld is om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. De koppen moeten met een headingselement worden opgemaakt. Dit komt ook voor in het hamburgermenu, voor de submenu's, bijvoorbeeld 'Overzicht Financiën'. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ onderaan de pagina en op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/

   In het hamburgermenu op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ is het logo, de tekst Begroting 2020 en de tekst SLUITEN allemaal opgenomen in een <h1> element. Deze tekst is geen koptekst en moet dus niet in een headingselement worden geplaatst. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ staan verschillende koppen die niet als koptekst maar met het <em> element zijn opgemaakt. Het <em> element is bedoeld voor nadruk. Koppen moeten via een headingselement, bijvoorbeeld een <h3>, als kop worden opgemaakt.

   Als je op o.a. www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop dat actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn. Hier staan verschillende checkboxes. Ieder van deze checkboxes bevat een lijst in de code. Binnen deze opsomming komen elementen voor die geen opsommingsitem zijn (li-element) zijn. Zorg ervoor dat een in de opsomming alleen li-elementen worden gebruikt.

   Op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan H5 koppen zoals Taakveld. Hieronder staan H2 koppen zoals “Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie”. Deze H2 kop is van een hoger niveau, maar de H5 kop hoort nog bij deze tekst. Op deze manier is de relatie niet duidelijk. Zorg ervoor dat deze H5 koppen in de code onder de H2 koppen komen te staan. Visueel mag dit hetzelfde blijven.

   De 2 tabellen “BBV-indicatoren” op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ hebben meerdere koppen. Hierbij zijn er subkoppen gebruikt die niet als zodanig staan aangegeven, zoals “realisatie”. Deze hoort bij de cellen rechts, maar ook bij de 2 cellen linksboven, maar er zijn geen id’s gebruikt om aan te geven dat deze bij elkaar horen. Ook staat de kop 'Bron' in de tabel 'Beschrijving RSO-indicator' boven de verkeerde kolom. Het probleem met de koppen van de tabellen komt ook veelvuldig voor op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/

   De PDF "www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-…+aanbiedingsbrief.pdf" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   De PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-… heeft een onjuiste tag. De titel staat in een “H” tag. Dit kan het beste een <Title> tag zijn.

   In de PDF www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-… is de tekst “Rotterdam. Sterker door.” op pagina 7 als kop opgemaakt van niveau H2. De koptekst daaronder heeft ook een kopniveau H2. Maak de tekst direct daaronder met een lager kopniveau op zodat de hiërarchie kloppend is.

  • Gevolg:

   Hiërarchie niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij betrekken dit bij de ontwikkeling van de nieuwe website om het in de toekomst te voorkomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Gezien de benodigde investering in tijd en geld is het nu niet rendabel om dit verder op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het <strong>-element, bijvoorbeeld 'Notitiefunctie' onder de kop Functionaliteiten website. Het probleem is dat <strong> bedoeld is om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. De koppen moeten met een headingselement worden opgemaakt. Dit komt ook voor in het hamburgermenu, voor de submenu's, bijvoorbeeld 'Overzicht Financiën'. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/#Specificatiebatenenlasten4Mprogramma onderaan de pagina en op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/

   In het hamburgermenu op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ is het logo, de tekst Begroting 2020 en de tekst SLUITEN allemaal opgenomen in een <h1> element. Deze tekst is geen koptekst en moet dus niet in een headingselement worden geplaatst. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ staan verschillende koppen die niet als koptekst maar met het <em> element zijn opgemaakt. Het <em> element is bedoeld voor nadruk. Koppen moeten via een headingselement, bijvoorbeeld een <h3>, als kop worden opgemaakt.

   Als je op o.a. https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop dat actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn. Hier staan verschillende checkboxes. Ieder van deze checkboxes bevat een lijst in de code. Binnen deze opsomming komen elementen voor die geen opsommingsitem zijn (li-element) zijn. Zorg ervoor dat een in de opsomming alleen li-elementen worden gebruikt.

   Op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan H5 koppen zoals Taakveld. Hieronder staan H2 koppen zoals “Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie”. Deze H2 kop is van een hoger niveau, maar de H5 kop hoort nog bij deze tekst. Op deze manier is de relatie niet duidelijk. Zorg ervoor dat deze H5 koppen in de code onder de H2 koppen komen te staan. Visueel mag dit hetzelfde blijven.

   De 2 tabellen “BBV-indicatoren” op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ hebben meerdere koppen. Hierbij zijn er subkoppen gebruikt die niet als zodanig staan aangegeven, zoals “realisatie”. Deze hoort bij de cellen rechts, maar ook bij de 2 cellen linksboven, maar er zijn geen id’s gebruikt om aan te geven dat deze bij elkaar horen. Ook staat de kop 'Bron' in de tabel 'Beschrijving RSO-indicator' boven de verkeerde kolom. Het probleem met de koppen van de tabellen komt ook veelvuldig voor op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/

   De PDF "https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-Noorden-(template)+aanbiedingsbrief.pdf" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   De PDF https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-2130-Bestuurlijke-Hoofdlijnen-Voorjaarsnota-vdef-21.pdf heeft een onjuiste tag. De titel staat in een “H” tag. Dit kan het beste een <Title> tag zijn.

   In de PDF https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-2130-Bestuurlijke-Hoofdlijnen-Voorjaarsnota-vdef-21.pdf is de tekst “Rotterdam. Sterker door.” op pagina 7 als kop opgemaakt van niveau H2. De koptekst daaronder heeft ook een kopniveau H2. Maak de tekst direct daaronder met een lager kopniveau op zodat de hiërarchie kloppend is.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ hebben de witte teksten op de groene achtergrond een contrastverhouding van 4,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ heeft de placeholdertekst 'Zoeken' een te lage contrastwaarde van 3,2:1.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ is een lichtgrijze kleur tekst op een witte kleur achtergrond onder “Sorteren” (geen filter actief). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op andere pagina’s zoals https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ zijn groene kleur teksten op een witte kleur achtergrond bij de “kopjes”. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ bij bedrijfsvoering

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ is een witte kleur tekst op een lichtgroene kleur achtergrond bij bijvoorbeeld “saldo” in de tabel bij “wat heeft het gekost” . Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ is een groene kleur tekst op een grijze kleur achtergrond boven de blokken op “bedrijfsvoering” na. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/ is een groene kleur tekst op een witte kleur achtergrond en andersom in de afbeelding. Deze tekst heeft in sommige gevallen een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn, op tekst van 24px of groter na.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/ is een witte kleur tekst op een op 1 plek bijna witte kleur achtergrond (achter het licht, bij de tekst “ morgen”). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is op een van de plekken 1,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Maar ook op andere plekken is het contrast soms te laag in deze tekst. Een soortgelijk probleem komt ook voor op de pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/proclaimer/ in de tekst Proclaimer (de H1)

   In de PDF https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/hoofdlijnen/01-bestuurlijke-hoofdlijnen/ROTD-2130-Bestuurlijke-Hoofdlijnen-Voorjaarsnota-vdef-21.pdf is een groene kleur tekst op een oranje kleur achtergrond op de eerste pagina (Rotterdam. Sterker door.). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Op dezelfde pagina zijn er meer contrastproblemen, de tekst daarnaast (Fijn wonen in een wereldstad heeft bijvoorbeeld een contrast van3,5:1 met de achtergrond waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Contrast is niet eenvoudig aan te passen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan komen op iedere pagina de content over elkaar heen te staan, bijvoorbeeld Begroting 2020 en de sluitknop. Dit gaat ook mis bij gebruik van extra tekstafstand (zoals bepaald bij criterium 1.4.12). De tekst wordt daardoor slecht of niet leesbaar. Daarnaast vult de headerbalk meer dan de helft van de pagina waardoor de content van de pagina zelf minder goed leesbaar is. Dit geldt ook voor het geopende hamburgermenu, waar de footer het grootste deel van de pagina in beslag neemt. Op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/financien/balans/01-reserves/ komt dit ook voor op de pagina zelf. O.a. de eerste “Mijn boekwerk” link gaat gedeeltelijk over de tekst heen.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij betrekken dit bij de ontwikkeling van de nieuwe website om het in de toekomst te voorkomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer de links onder de uitklappers (waaronder Begroting) op de homepage focus hebben, verandert de achtergrond naar lichtgrijs. Dit heeft dan een contrast van 1,1:1 ten opzichte van de niet actieve link. Hierdoor kan de focus niet worden waargenomen.

   Het contrast van de sluitknop om de popup te sluiten die je krijgt als je klikt op de “vergelijk saldo” knop rechts onderaan de tabel “wat heeft het gekost” op de witte achtergrond op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Advies: Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan <canvas> elementen. De bedragen en afwijkingen worden ook tekstueel weergegeven. Toch zou het goed zijn om het contrast van de grafische weergave te verhogen.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Contrast is niet eenvoudig aan te passen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ verschijnt bij de groene tags on hover extra content (de volledige naam van de tag). Bijvoorbeeld 'Algemene uitkeringen...' onder 'Algemene middelen. Deze content moet gesloten kunnen worden zonder de muis te verplaatsen, bijvoorbeeld met Escape. Ook moet de content zelf hoverable zijn. Dat is nu niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is technisch niet op te lossen voor de huidige website. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/bestuurlijke-hoofdlijnen/ is binnen het hamburgermenu de knop 'Terug' niet te bedienen met het toetsenbord. Daarnaast kunnen de uitklapbare menu-items niet terug ingeklapt worden met het toetsenbord.

   Op de pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ zijn de knoppen “Mijn boekwerk” te bedienen met de muis, maar niet met het toetsenbord. Zorg ervoor dat dit dit ook te bedienen is met het toetsenbord.

   Als je op o.a. https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “Mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop dat actief wordt. Als je daarop klikt komt er een overlay tevoorschijn, met checkboxes. Deze checkboxes zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

   Op de pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ zijn knoppen aan de rechterkant om delen van de tabel “Wat heeft het gekost” uit te klappen. De knoppen zijn niet bedienbaar met toetsenbord.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/ staan een aantal filterknoppen. Bij de knop 'Sorteren' openen een aantal opties. Deze kunnen niet met het toetsenbord bediend worden. Dit komt mede doordat deze dropdown als een <button> plus een <ul> is gecodeerd.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/paragrafen/ staan een aantal paragrafen waarvan de begroting niet is gewijzigd. Met de muis opent een pop-up waarin de mogelijkheid wordt geboden de oude begroting te bekijken. Met het toetsenbord zijn deze paragrafen niet bedienbaar.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is technisch niet op te lossen voor de huidige website. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina (met uitzondering van de homepagina, daar is het niet nodig) ontbreekt een mechanisme om de herhalende blokken content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is technisch niet op te lossen voor de huidige website. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-Noorden-(template)+aanbiedingsbrief.pdf heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Werknemers krijgen een instructie om PDF's te voorzien van de juiste tags en omschrijvingen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om alle PDF's bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite. Medewerkers worden geïnstrueerd hoe dit in de toekomst te voorkomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als het hamburgermenu rechtsbovenin wordt uitgeklapt, en er wordt met het toetsenbord door het menu genavigeerd, blijft de focus niet binnen het menu, maar verlaat het menu en gaat verder over de achterliggende pagina. Hierdoor raak je de focus kwijt. Zorg dat de focus binnen het menu blijft totdat deze is gesloten. Daarnaast krijgen de menu-items de focus, ook als het menu niet uitgeklapt is.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te corrigeren. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo linksboven op iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar bevat niet het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet naast de naam van de organisatie een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient. Zie criterium 1.1.1.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ staan rechtsbovenin twee pijltjesknoppen. Deze links missen een linkdoel.

   Op meerdere pagina's staan knoppen/links met hetzelfde linkdoel. Bijvoorbeeld op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan meerdere knoppen met de tekst 'Openen'. Visueel is duidelijk bij welke kop de link hoort, maar in de code luidt de linktekst enkel 'Openen'. Het linkdoel is hierdoor onduidelijk voor een gebruiker van voorleessoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mogelijke gevolgen voor voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is via de diverse links. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken. Als je verder klikt op de website is er wel een zoekmachine, maar deze zoekt alleen in dat specifieke onderdeel. Als je bij begroting 2019 bent, zoekt deze alleen maar in dat stuk de pagina’s.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ is de focus niet zichtbaar op het logo en de links in de footer. Zorg ervoor dat duidelijk zichtbaar is dat een element focus heeft. Dit geldt ook voor de menu-items bovenin op andere pagina’s, en de items in het hamburgermenu rechtsbovenin.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/ is de focus niet altijd zichtbaar op alle uitgeklapte elementen (op een schermbreedte van 1536x711). De onderste links verdwijnen achter de grijze footerbalk. Bijvoorbeeld onder 'Jaarstukken' de link 2020.

   De focus is niet zichtbaar op de links op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ . Dit komt ook op andere pagina's voor.

   Op de pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/jaarstukken2020/programmas/cultuur-sport-en-recreati/ staan knoppen "Openen". De focus is niet zichtbaar op deze knoppen. Daarnaast verspringt het scherm zodanig wanneer de knop de focus krijgt, dat de betreffende knop niet goed zichtbaar in beeld komt.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's maar waaronder https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2020/hoofdlijnen/infographic/ staat een zoekvenster met daarin een placeholdertekst "Zoeken". De naam van het veld (via het aria-label) luidt "Start zoekopdracht" en komt niet overeen met wat er op het scherm zichtbaar is. Zorg ervoor dat de visuele naam overeenkomt met de toegankelijke naam, of erin aanwezig is.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de eigenschappen van PDF “https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2021/wijken/wijkagenda-oude-noorden/Wijkagenda-Oude-Noorden-(template)+aanbiedingsbrief.pdf“is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle PDF's in alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite. Medewerkers krijgen een instructie voor nieuwe PDF's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het zoekvenster op iedere pagina rechtsboven maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles, bijvoorbeeld als je het veld leeglaat en op enter drukt. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. Daarnaast is de melding soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Voeg zelf foutmeldingen toe om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Mogelijke gevolgen voor ondersteuning browsers en hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Als je op o.a. https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/leeswijzer/ klikt op een van de “mijn boekwerk” knoppen, is er linksonder een knop die actief wordt. Als je daarop klikt, komt er een overlay tevoorschijn. Als je hier doorheen tabt, kom aan het einde je op een aantal invoervelden uit. Hierbij staat niet aangegeven wat dit voor velden zijn en wat je kan en moet invoeren. Deze zijn ook alleen te bereiken via het toetsenbord, dus waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat deze daar staan.

   Op pagina https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/hoofdlijnen/ staat een invoerveld met het paginanummer (in dit geval '2'). Het veld heeft geen visueel label waardoor de functie niet duidelijk is.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie oorzaak afwijking; dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een onevenredig grote inspanning om bij alle voorgaande P&C-documenten te vervangen. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de nieuwe begrotingswebsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405