Verklaring van Regionaal Archief Nijmegen

Status toegankelijkheid https://regionaalarchiefnijmegen.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Regionaal Archief Nijmegen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Regionaal Archief Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Regionaal Archief Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen.
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Zie ook:  https://regionaalarchiefnijmegen.nl/toegankelijkheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Regionaal Archief Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Regionaal Archief Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/regionaal-archief-nijmegen-rapport-digitale-toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Afbeeldingen hebben een 'alt-attribuut' nodig om aan gebruikers van hulpsoftware aan te geven, wat de inhoud van de afbeelding is. Als een afbeelding decoratief is, mag de inhoud van alt="" leeg blijven, hulpsoftware zal deze afbeelding negeren. Heeft een afbeelding informatieve waarde, dan moet het attribuut gevuld worden. Geen enkele afbeelding op de website heeft een 'alt-attribuut'.

   2. Het zoekicoon aan het einde van de zoekbalk, die op iedere pagina staat, heeft geen alternatieve tekst. Gebruikers van hulpsoftware krijgen geen informatie over de functie van deze knop (zie ook succescriteria 4.1.2).

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen geen informatie over afbeeldingen of iconen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheerders krijgen uitleg over het toevoegen van een toegankelijkheidsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/praktische-informatie/archieven-inzien, worden tabellen gebruikt voor de opmaak van tekst. Als voorbeeld noem ik hier de tabel voor kopieerkosten. Deze tabel bevat geen tabelheader waardoor het, voor gebruikers van hulpsoftware, onduidelijk is welke informatie bij elkaar hoort. Ook bij de tabel die gebruikt is voor het benoemen van onderzoekskosten is geen goede tabelopmaak gebruikt.

   2. Op pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/13-activiteiten/382-grote-nijmeegse-geschiedenisquiz-2022-gewonnen-door-de-zilvervisjes is HTML gebruikt voor het opmaken van tekst. Het betreft hier de tussenkop "De uitslag (met het aantal punten)". Deze tekst is opgemaakt met <strong>. Beter is hier een tussenkop h2 voor te gebruiken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware hebben moeite met het lezen van de informatie. Opmaak met <strong> betekent voor voorleessoftware dat de tekst met nadruk wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer krijgt uitleg hoe dit goed is op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:
   1. Als je op de homepage kiest voor het vergroten van alleen tekst naar 200%, overlappen de teksten op de (toptaken)cards en worden ze slecht leesbaar. Bij gewoon zoomen naar 200% bij een beeldschermresolutie van 1280 x 1024, verdwijnen de cards met de toptaken op de homepage in zijn geheel.

   2. Op de pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/11-nieuws verdwijnt een deel van de datum als de titel van het nieuwsitem lang is, zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht "Tentoonstelling 'sanering van de Benedenstad. Een Ongekend Nijmeegs verhaal".

   3. Op pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=burchtstraat verdwijnt tekst in het blok "Huis van de Nijmeegse Geschiedenis" onder "Andere websites".

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website via een grotere resolutie willen bekijken missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht dit issue op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   1. Als de website wordt bekeken met een resolutie van 1280x1024 pixels en je vergroot naar 400% verdwijnen op de homepage de cards met toptaken.

   2. Op de homepage verdwijnt ook de afbeelding van de kaart met de aanklikbare gemeentenamen en het informatieve tekst-kader "Werkgebied". Een oplossing is om in plaats van de kaart een reguliere opsomming te maken met aanklikbare gemeentenamen met daarboven de uitleg over het werkgebied.

   3. Bij deze zelfde instellingen is niet de gehele placeholdertekst te zien van de zoekbalk. Hier moet staan "Zoeken door alles" maar je ziet alleen "Zoeken door all".

   4. In het menu zijn de onderdelen "Over ons" en "Actueel" niet zichtbaar.

   5. Bij een wat langere titel van de pagina, zoals het geval is op pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/13-activiteiten/382-grote-nijmeegse-geschiedenisquiz-2022-gewonnen-door-de-zilvervisjes is het kruimelpad niet meer volledig zichtbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn en de website via een grotere zoomfactor willen bekijken, missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht dit issue te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:
   1. Op de homepage overlappen de teksten op de (toptaken)cards als de koptekst over twee regels verspreid staat, zoals bijvoorbeeld bij de card "Personen en locaties". Mensen die tekst-afstand vergroten om beter te kunnen lezen ervaren hierdoor een probleem.

   2. Op de pagina met zoekresultaten, zoals bijvoorbeeld pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=burchtstraat gebeurt hetzelfde met overlappende tekst bij de card "Personen en locaties". Ook verdwijnt er informatie bij de card "Huis van de Nijmeegse Geschiedenis" onder het onderdeel 'Andere websites'.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website met een grotere tekstafstand willen bekijken missen mogelijk informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht rekening te houden met mogelijke grotere tekst afstand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als ingezoomd is op een pagina en het hamburgermenu vervangt de menubalk, dan is dit hamburgermenu niet te openen bij navigatie met het toetsenbord. Hierdoor krijgen mensen het hoofdmenu niet te zien. Dit is extra verwarrend omdat je via navigeren met de TAB-toets wél langs de items navigeert en de onderdelen ook daadwerkelijk bereikbaar zijn, maar het is dus onzichtbaar.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die navigeren met alleen het toetsenbord missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de site dusdanig aan te passen zodat deze ook met het toetsenbord te gebruiken is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op geen enkele pagina is een skiplink aanwezig om direct naar de inhoud van de pagina te gaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware moeten eerst langs alle menu-items om bij de hoofdinhoud te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht skiplinks in te bouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. De tekst die als logo fungeert op de website is "Regionaal Archief Nijmegen". In de footer van de pagina is de toegankelijkheidsnaam van de link naar de Facebookpagina ook "Regionaal Archief Nijmegen". Dit is verwarrend voor gebruikers die met spraaksoftware werken. Het advies is om de toegankelijkheidsnaam van beide links aan te passen. Dit kan via een <span> element dat via CSS verborgen is. <span> Regionaal Archief Nijmegen (home)</span> <span> Regionaal Archief Nijmegen (Facebookpagina)</span>

   2. Op de homepage is een kaart te zien met aanklikbare gemeentenamen. Daarnaast staat een tekst-kader met als kop "Werkgebied". De hele tekst van dit kader fungeert als link naar een pagina, met het overzicht van de gemeenten waarvan het RAN archieven heeft. Dit is verwarrend omdat de tekst een instructie is om de kaart te gebruiken. Het advies is na de instructie een link naar aparte link naar https://regionaalarchiefnijmegen.nl/collecties/archieven te maken.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer krijgt het advies de teksten aan te passen zoals beschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij het navigeren met het toetsenbord, is op de homepage de focus niet zichtbaar als je navigeert naar de cards van de studiezaalonderdelen. Hierdoor is het voor gebruikers niet helder waar de focus zich bevindt. Ditzelfde doet zich ook voor op de pagina met zoekresultaten (https://regionaalarchiefnijmegen.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=burchtstraat). De focus op deze cards is wél zichtbaar als je met de muis navigeert. Dan krijgen deze cards een groene focusrand, maar deze focusrand verschijnt dus niet als je navigeert met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Bij het navigeren met het toetsenbord, is op de homepage de focus niet zichtbaar als je navigeert naar de cards van de studiezaalonderdelen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Focuszichtbaarheid moet aangepast worden door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:
   1. De pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/deutsch bevat tekst in de Duitse taal. Er ontbreekt een lang="de" element in de code van de pagina. Gebruikers van voorleessoftware krijgen mogelijk de tekst voorgelezen met een Nederlands accent.

   2. De pagina https://regionaalarchiefnijmegen.nl/actueel/11-nieuws/372-oproep-interviewers-inwoners-benedenstad-gezocht bevat een Engelse tussenkop: "Oral history". In de code moet een taalwissel naar de Engelse taal geplaatst worden (lang="en"). De taalwissel hoeft niet ingesteld te worden bij "Oral History Werkgroep van Numaga" omdat dit een eigen naam betreft.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die gebruik maken van voorleessoftware krijgen tekst mogelijk niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht in de anderstalige pagina's het lang-element aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Van ieder element op de pagina moet duidelijk zijn wat de naam is, welke rol dit element heeft en wat de waarde van het element is.

   1. De knop die fungeert als zoekopdracht in de zoekbalk, die op iedere pagina terugkomt, heeft geen toegankelijkheidsnaam. Dit is belangrijk voor mensen met een visuele beperking die het icoon niet kunnen zien. Zij moeten een aanwijzing krijgen wat er gebeurt als zij op de knop klikken.
  • Gevolg:

   Lastig voor gebruikers van hulpsoftware. Zij krijgen nu niet de juiste informatie mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht dit issue op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424