Verklaring van Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn

Status toegankelijkheid https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/home

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: IM/IV-manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website of mobiele applicatie, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn : voldoet gedeeltelijk

De website Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo017-1b1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/home is de vetgedrukte tekst “Hebt u dividendbelasting ... Nederlandse dividendbelasting terugvragen.” onder de blauwe kop met WAI-ARIA onterecht opgemaakt als kop van niveau 3. Dit moet gewone tekst zijn, het advies is om de role op dit p-element te verwijderen. Het probleem is nu ook dat er twee koppen van gelijk niveau elkaar direct opvolgen en dat is niet toegestaan.

   Op pagina's zoals https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) staat een navigatie met het label “teruggaaf dividendbelasting indienen progressie”. Door de rol van dit ul-element aan te passen klopt de nesting van de onderliggende li-elementen niet meer. Die zijn nu niet langer ingesloten in een ul-element doordat de rol van dat element voor hulpsoftware is aangepast naar een nav-element met role=”navigation”. Om dit op de juiste manier te doen zou de role en het aria-label toegepast moeten worden op het bovenliggende div-element of nog beter zou zijn om dat div-element te vervangen door een nav-element. Op die manier is de hele WAI-ARIA code niet nodig. Op dit moment staat hier een niet goed opgemaakte lijst omdat de li-elementen niet in een ul of ol-element staan. Dit type probleem komt voor op alle vervolgpagina’s.

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren) staat de groep “Uitkerende maatschappij”. In die groepering van formulieronderdelen staat de vraag “Staan de aandelen in beheer bij een depotbank?”. Die vraag is niet gekoppeld aan de onderstaande twee keuzerondjes. Een oplossing is om het attribuut aria-labelledby=”group_radiobutton_1” te gebruiken op het div-element met role=”radiogroup” om de zichtbare tekst te koppelen aan de groep keuzerondjes. Andere oplossingen zijn mogelijk. Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren) staat een tabel met de naam “Totaal ingehouden dividendbelasting”. In die WAI-ARIA tabel staat in één cel een kop zonder content. Het is toegestaan om een tekstkop te gebruiken in een tabel, maar die kop heeft geen relaties buiten de cel. Het gebruik van een tabelkop zoals een th-element of in WAI-ARIA kunnen daarvoor de rollen rowheader en columnheader gebruikt worden. De kop “Totaal ingehouden dividendbelasting” heeft nu alleen een relatie met de rest van de content in die cel en die is er niet. De rest van de tabel vanaf de kolomkop “Naam uitkerende maatschappij” is wel goed opgemaakt. Het is een optie om de kop “Totaal ingehouden dividendbelasting” in een div binnen de tabel te zetten. De koppeling met aria-labelledby zorgt er al voor dat het duidelijk is dat dit de naam van de tabel is, het is overbodig om deze relatie nog een keer aan te geven. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#table en het voorbeeld op https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/examples/table/table.html voor meer informatie over het opmaken van WAI-ARIA tabellen. Het ook een probleem dat het eerste element met role=”rowgroup” geen element met role=”row” bevat. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#rowgroup. De role=”heading” en de role=”rowgroup” op het bovenliggende element veroorzaken de problemen en moeten aangepast worden om de relaties met WAI-ARIA op zo’n manier in te delen dat hulpsoftware hier op een goede manier mee om kan gaan.

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:overzicht) staat de vetgedrukte tekst “Vermogen in Nederland op 1 januari 2022”. Die tekst heeft visueel een relatie met de onderstaande content. Die relatie is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het gebruik van een kop zou dit probleem op kunnen lossen, maar andere oplossingen zoals role=”group” zijn ook mogelijk. Dit geldt ook voor de vetgedrukte tekst “Motivatie terugvragen dividendbelasting”.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina's https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) en https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren) staan invoervelden met een euroteken. Het gaat hier om tekst die niet aan het betreffende invoerveld gekoppeld is. Doordat op een Nederlandse pagina van de belastingdienst aangenomen mag worden dat bedragen in Euro’s ingevuld moeten worden wordt dit niet afgekeurd. In het eindoverzicht op https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:overzicht) staat wordt dit ook duidelijk. Het is een optie de aria-labels voor bedragen aan te passen zodat deze informatie wel al meteen duidelijk is. Het invoerveld “Totale waarde bruto dividenduitkering” zou bijvoorbeeld het aria-label “Totale waarde bruto dividenduitkering (in euro)” kunnen krijgen. Het doen van een aanpassing wordt wel geadviseerd vanwege het onderwerp van dit formulier.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:persoon) is de situatie afhankelijk van de eerder gekozen antwoorden. Het gaat hierbij om het gekozen antwoord op de eerste van de vijf vragen bij de stap “Is dit voor mij?”. In twee gevallen is het doel van invoervelden onder de kop “Gegevens gerechtigde” het verzamelen van gegevens van de huidige gebruiker. In het eerste geval “Ik wil voor mijzelf een verzoek indienen” gaat het sowieso om het invoerveld “Naam”. Het gebruik van autocomplete=”name” is daar noodzakelijk om te voldoen. In het geval dat er op deze pagina bij de vraag “Heeft de uiteindelijk gerechtigde een Nederlands identificatienummer?” “Nee” wordt gekozen moet er een autocomplete gebruikt worden op drie invoervelden. In dit geval zijn dat de velden “Naam” (name), “Postcode” (postal-code) en “Plaats” (address-level2). Voor de overige velden is geen passende autocomplete beschikbaar of noodzakelijk, die velden voldoen. In de situatie “Ik wil voor mijn organisatie een verzoek indienen” geldt dit probleem alleen voor het invoerveld “Naam”. In de situaties “Ik wil als gemachtigde voor een natuurlijk persoon een verzoek indienen” en “Ik wil als gemachtigde voor een organisatie een verzoek indienen” wordt afhankelijk van de gegeven antwoorden gevraagd om het correspondentieadres en daarvoor bestaan geen perfect passende autocomplete waarden.

  • Gevolg:

   er zijn in enkele situaties geen autocomplete waardes.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/home staan twee interactieve elementen die toetsenbordfocus kunnen krijgen. Deze indicator is aangepast en heeft de vorm van een lichtblauw kader. Op de link “Home” is dat kader aan drie zijden zichtbaar. Naast de link is deze zichtbaar met een contrast van 1,2:1 en boven de link is het kader zichtbaar met een contrast van 2,1:1. Geen van deze drie zichtbare lijnen heeft een contrast van 3,0:1 of meer. Deze focus is daar nu dus onvoldoende zichtbaar door een gebrek aan contrast. Op de WAI-ARIA knop “Start” gaat het om een kader dat een contrast heeft van 1,8:1 met de lichtblauwe achtergrond van die link. Dit type probleem komt meer voor. Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) gaat het bijvoorbeeld ook om de links “Is dit voor mij?” tot en met “Overzicht” en ook om de WAI-ARIA knoppen “Vorige” en “Volgende” die hebben allemaal een contrast van 2,1:1. Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) gaat het om een aantal unieke situaties waaronder de focus op de vraagteken knoppen 2,1:1 en om de focus op de keuzelijst “Jaar van dividenduitkering” Het contrast daar is 2,1:1 voor waar de focus op de witte achtergrond staat en 1,3:1 waar de focus over het grijze kader van de keuzelijst heen valt. Het hoogst gemeten contrast van de lichtblauwe focus is 2,1:1 waar dit voor alle gevallen minimaal 3,0:1 moet zijn. Deze eis voor de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus geldt alleen alleen als de kleur/contrast weergave van de focus is aangepast met CSS.

  • Gevolg:

   Op enkele plekken is het contrast onvoldoende.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) staan onder de vijf verschillende vragen uitklapbare voorbeelden. Het is voor toetsenbord gebruikers niet mogelijk om deze voorbeeld open te klappen. De WAI-ARIA knoppen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen. Voor dit soort uitklapbare content bestaan de html elementen details en summary, maar het toevoegen van een tabindex=”0” en de noodzakelijke scripting om deze knoppen ook met het toetsenbord bedienbaar te maken is ook een optie.

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) is het niet mogelijk om de vraagteken knoppen open te klappen met het toetsenbord. Dit geldt ook voor diezelfde knoppen op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren). Op die pagina is het ook niet mogelijk om de WAI-ARIA knop “Anders…” met het toetsenbord te activeren. Dit probleem geldt ook voor de knop om een toegevoegd bedrag te verwijderen.

   Het volgende is niet fout onder dit succescriterium, maar moet wel verbeterd worden: Op pagina's zoals https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) is het niet mogelijk om de keuzerondjes te activeren als zij een zichtbare toetsenbordfocus hebben. Deze onderdelen zijn wel te activeren door dan eerst op tab-toets en dan op de spatiebalk te drukken. Het met het toetsenbord te bedienen interactieve element heeft geen zichtbare toetsenbordfocus en die zijn daarom ook afgekeurd bij succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar. Dit geldt voor alle keuzerondjes op alle pagina's van https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) tot en met https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:persoon). Een tip is om alle WAI-ARIA knoppen ook met de spatiebalk bedienbaar te maken, gebruikers van hulpsoftware krijgen meegedeeld dat dit knoppen zijn en verwachten dat activatie met spatie werkt en dat is niet standaard zo voor een link die met WAI-ARIA is omgebouwd tot knop.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een skiplink gebruikt. Die link staat aan het begin van de focus volgorde, hoeft alleen zichtbaar te zijn als deze focus heeft en bij activatie wordt de toetsenbordfocus dan naar het begin van de unieke content van de betreffende pagina verplaatst. Een gebruiker is daardoor in staat om de links “Home” tot en met “Overzicht” te omzeilen. Dit geldt voor de pagina’s https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) tot en met https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:overzicht). Doordat de pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/home, maar één herhalend focusbaar element bevat is die uitgezonderd van dit succescriterium, alleen de link “Home” komt op meer dan één pagina voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's zoals https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) zijn keuzerondjes gebruikt. Deze keuzerondjes zijn niet te activeren als de toetsenbordfocus zicht op dat onderdeel staat. Deze zijn alleen te activeren op het element erna dat geen zichtbare toetsenbordfocus heeft. Om de optie “Ik wil voor mijzelf een verzoek indienen” te activeren moet een gebruiker eerst de focus zichtbaar op die optie zetten en dan eerst op de tabtoets drukken. De focus is dan onzichtbaar. Door dan op de spatiebalk te drukken wordt de optie die zojuist toetsenbordfocus had geactiveerd. Dit type probleem staat ook vermeld bij succescriterium 2.1.1: Toetsenbord. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk een hiervan is om ervoor te zorgen dat het label met keuzerondje een focuskader heeft als de toetsenbordfocus op het visueel verborgen input-element staat. De tabindex=”0” op het label kan dan ook weg. Andere oplossingen zijn mogelijk maar hierbij moet goed rekening gehouden worden met andere succescriteria zoals 4.1.2: Naam, rol, waarde en zoals eerder genoemde 2.1.1: Toetsenbord. Ziende toetsenbord gebruikers en gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware moeten de keuzerondjes ook kunnen gebruiken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op meerder pagina's zijn keuzelijsten gebruikt. Om deze select-elementen een naam te geven is het aria-label attribuut gebruikt. Het probleem met is dat de waarde van dat attribuut overal net niet klopt. Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) staat bijvoorbeeld een invoerveld met daarboven de tekst “Jaar van dividenduitkering”. Die tekst moet terugkomen in de naam van de keuzelijst. Doordat daar het aria-label “Selecteer eenJaar van dividenduitkering” is gebruikt voldoet deze niet. Het advies is om de tekst “Selecteer een” te verwijderen. Die tekst is sowieso overbodig, doordat dit label op een select-element staat is het voor gebruikers van hulpsoftware al helemaal duidelijk dat er een optie geselecteerd moet worden. Dit type probleem komt meer voor. Het geldt ook voor “Selecteer eenUitkerende maatschappij” op https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren) en voor “Selecteer eenLand” op https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:persoon). Om dat laatste voorbeeld te zien moeten er een aantal specifieke keuzes gemaakt worden (Bij vraag 1 “Ik wil voor mijzelf een verzoek indienen” en bij vraag 5 “Nee” en op de “Persoon” pagina bij de vraag “Heeft de uiteindelijk gerechtigde een Nederlands identificatienummer?” ook “Nee”). Verdere voorbeelden van deze typefout worden niet gegeven, dit komt voor op alle select-elementen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:is-dit-voor-mij) staat de radiogroup “Wat is uw situatie?”. Binnen die groepering staat de kop “Wat is uw situatie?” en daaronder staat een tweede radiogroup zonder naam met daarin de vier keuzerondjes met labels. In dit voorbeeld is vraag 1 gebruikt dit probleem komt voor bij alle vijf de vragen op deze pagina. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) bij de groep “Bedrag en motivatie”.

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren) staat de knop “Anders…” Na activatie wordt de tekst “Lijst…” zichtbaar, maar dat is niet de naam van deze knop. Deze tekst is aanwezig als content in CSS. Die tekst geldt niet als naam van de knop. Na activatie heeft deze knop nu geen naam.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) komen mogelijk rode foutmeldingen in beeld als niet alle invoervelden juist zijn ingevuld. Bij het activeren van de knop “Volgende” blijft de focus op die knop staan en wordt er door hulpsoftware geen informatie aan de gebruiker gepresenteerd. Dat moet in dit geval wel gebeuren om aan die gebruikers duidelijk te maken dat er een of meer fouten in het formulier zitten. Het lijkt nu alsof de knop niet werkt, terwijl de activatie van deze knop de fout-status van het formulier zichtbaar maakt. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Een hiervan is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste foutmelding zodat duidelijk is wat de status van deze pagina is. Een andere optie is om met behulp van WAI-ARIA ervoor te zorgen dat er een bericht wordt gepresenteerd zonder de focus van de knop “Volgende” af te halen. Beide zijn in dit geval geldige oplossingen, maar niet de enige oplossingen voor dit probleem. Hiernaast is het zo dat als de informatie op deze pagina correct wordt ingevuld er ook geen informatie wordt gepresenteerd aan de gebruiker. Die tweede situatie moet ook aangepast worden om te voldoen, voor bijvoorbeeld een blinde gebruiker is het nodig dat die weet dat nu de stap “Specificeren” actief is. Het gaat erom dat er bij activatie van een knop als “Volgende” hulpsoftware iets doet om duidelijk te maken wat er aan de hand is. Deze situatie geldt ook voor andere pagina's zoals het activeren van de knop “Toevoegen” op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:specificeren). Op deze pagina komt bij het verzenden van een leeg formulier de foutmelding “U moet uw aandelen specificeren voordat u verder kunt gaan” in beeld. Die foutmelding wordt op dit moment goed door hulpsoftware aan de gebruiker gepresenteerd als statusbericht. Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:persoon) gaat het dan weer niet goed bij het activeren van de knop “Volgende” als niet alle velden juist zijn ingevuld. Bij het activeren van de knop “Afdrukken” of “Akkoord” op https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:overzicht) wordt door de hulpsoftware wel informatie gepresenteerd. Andere oplossingen zoals het vernieuwen van de pagina (page reload) of het in beeld zetten van een pop-up kunnen ook gebruikt worden om aan te geven dat er iets veranderd is op de pagina. Het gebruik van de WAI-ARIA rollen ”alert” en “status” moet helemaal goed gedaan worden om ervoor te zorgen dat hulpsoftware deze oppikt en daadwerkelijk presenteert. Helaas gaan de verschillende browsers hier op dit moment verschillend mee om wat een goed werkende implementatie van deze WAI-ARIA code erg complex maakt.

   Op pagina https://webforms.belastingdienst.nl/wtd/formulier/(content:teruggaaf) is role=”status” gebruikt om in het vak “Geef aan waarom u denkt dat u benadeeld wordt” bij elke aanpassing aan te geven hoeveel tekens er nog resteren. De status van dit invoerveld hoeft alleen aan gegeven te worden als het maximaal aantal tekens overschreden wordt en op dat moment wordt er net geen statusbericht gepresenteerd, omdat de tekst “0 tekens resterend” niet veranderd op het moment dat een gebruiker probeert om een letter toe te voegen. Er worden hier nu 4094 overbodige statusberichten gegeven. Het eerste bericht maakt duidelijk dat er een beperking is van het aantal tekens en de melding dat er geen ruimte meer is zijn de enige twee die van belang zijn. Een oplossing is om alleen een foutmelding te presenteren als het maximum overschreden wordt en om gebruikers die de tekst onder het invoerveld niet ‘zien’ kan in het aria-label een tekst als “(maximaal 4096 tekens)” worden toegevoegd. De enige eis waar nu niet aan voldaan wordt is het geven van een statusbericht als het maximum tekens voor de eerste keer wordt overschreden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zal in een toekomstige versie verholpen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405