Verklaring van Gemeente Dantumadiel

Status toegankelijkheid https://www.dantumadiel.frl/

Gemeente Dantumadiel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Dantumadiel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Dantumadiel .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dantumadiel is beschikbaar via de link https://www.dantumadiel.frl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Dantumadiel van Gemeente Dantumadiel voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dantumadiel .
Functie: Teamleider KlantenContactCintrum.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@dantumadiel.frl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Dantumadiel

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Dantumadiel : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Dantumadiel is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen op de website hebben geen alternatieve tekst, zijn niet beschrijvend genoeg of zijn overbodig, omdat de afbeelding als decoratief is aangevinkt.

  • Oorzaak:

   Onjuiste invoering in het CMS door de redacteurs vanwege het gebrek aan kennis over alternatieve teksten of decoratieve afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de afbeeldingen niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Technische wijziging zodat alternatieve tekst verplicht wordt gevuld en een aangepast instructie voor redacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's zijn kolom- en rijkoppen van een tabel, of kop niet goed opgeboud in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan inzicht over de werking van de codelaag bij de opmaak van teksten, kollomen en pdf documenten.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet volledig te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden

  • Maatregel:

   De instructies voor redacteurs en vormgevers is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde pagina's is geen logische of betekenisvolle volgorde in de brondcode opgenomen.

  • Oorzaak:

   In de ontwikkeling van PDF content is niet altijd duidelijk op welke wijze brondcodes moeten worden opgenomen.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet de te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur zoals screenreaders en voorleessoftware

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden

  • Maatregel:

   De instructies voor redacteurs en vormgevers is aangepast op dit thema

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is onvoldoende contract tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur

  • Oorzaak:

   Er wordt niet getoetst of er voldoende contrast is

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn kunnen de tekst niet niet (goed) waaarnemen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden.

  • Maatregel:

   Met behulp van programmatuur wordt vooraf het contrast gemeten, instructie is daarop aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden teksten opgenomen in een afbeelding welke daardoor niet waarneembaar zijn voor bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis over dit thema bij de redactuers

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking kunnen de tekst die geplaatst is in een afbeelding niet waarnemen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Geen teksten meer opnemen in afbeeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het feedback formulier, die op elke pagina staat, kan er een foutmelding in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze melding verschijnt in een popup melding en blijft niet lang genoeg staan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij leverancier

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen in deze beperkte tijd de (fout)melding lezen

  • Alternatief:

   Via andere kanalen kan contact opgenomen worden met het KCC voor het geven van feedback of ondersteuning bij het invullen

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht zodat de melding (langer) zichtbaar blijft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld.

  • Oorzaak:

   Op veel verschillende plekken in de organisatie wordt PDF documenten gecreeerd. Het was niet duidelijk dat het nodig is titels op te nemen

  • Gevolg:

   De titels zijn niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware en screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen een passend, toegankelijke alternatief bieden

  • Maatregel:

   de instructie voor vormgevers en redacteurs is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het feedback formulier wordt niet duidelijk aangegeven dat een veld niet correct is ingevuld.

  • Oorzaak:

   gebrek aan kennis bij leverancier

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan het formulier op de juiste manier invullen

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij kunnen ondersteunen bij het invullen van het formulier.

  • Maatregel:

   technische aanpassing wordt door leverancier uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dantumadiel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209