Verklaring van www.velsen.nl

Status toegankelijkheid https://www.velsen.nl

Gemeente Velsen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-10-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Velsen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.velsen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Velsen is beschikbaar via de link https://www.velsen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Velsen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.velsen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Velsen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.velsen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Velsen .
Functie: Manager Publiek en Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@velsen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Velsen

Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website. 

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina’s van de hoofdwebsite velsen.nl. De gemeente Velsen is bezig met de opzet van een nieuwe website Open Online in Drupal 9. In januari 2022 vervangt de nieuwe website de huidige website. 

Voor de overige websites wordt nog een toegankelijkheidsverklaring  opgesteld. Zie het overzicht https://www.velsen.nl/toegankelijkheid/overzicht-websites-velsen.

Om de toegankelijkheid van de website te borgen, werken wij hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1. De gemeente heeft een website die volgens de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. 

Dagelijks zijn wij bezig zo veel mogelijk content op onze website toegankelijk te maken en te houden. De website voldoet niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen. Veel technische zaken zijn inmiddels opgelost. Met de nieuwe website voldoen wij aan de richtlijnen. 

Deze verklaring is opgesteld op 22 september 2020 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen. Laatste update: 13 oktober 2021. 

Uitgangspunten  

•Werkprocessen: Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling). 

•Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, worden verplicht de richtlijnen toe te passen. 

•Kennis en vaardigheden: Onze medewerkers worden getraind in het goed toepassen van de richtlijnen. Per 1 mei 2021 is het Onlineteam (1,4 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte) waardoor de content op de website eerder voldoet aan de eisen. 

•Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken. 

Onderzoek 

Op 16 juni 2020 zijn negentien pagina's op de website onderzocht door de Stichting Accessibility op alle criteria. Met de kennis vanuit dit onderzoek worden de overige meest bezochte pagina's aangepast in 2020/2021. Deze criteria zijn inmiddels opgelost: 

 • SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]: iconen op de homepage, alt-teksten afbeeldingen. 

 • SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A] 

 • SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A] 

 • SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA] 

 • SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA] 

 • SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]: menu's homepage; logo op afspraken.velsen.nl/internetafspraken 

 • SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]: skiplink 

 • SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]: logo gemeenteraad 

 • SC 3.2.2 - Bij input [niveau A] Knop pas filters toe 

We werken vanaf april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste criteria automatisch toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website nog niet voor iedereen bruikbaar zijn. 

Specifieke verbetertrajecten 

 1. Samen met Dimpact Opne Online (samenwerkingsverband van 26 gemeenten) werken we aan een upgrade van het websitemodel WIM (gemaakt in Drupal 7): WIM model OpenOnline (in Drupal 9).

 2. De gemeente Velsen heeft de werkzaamheden van het team Belastingen en Invorderingen uitbesteed. Alle informatie over het WOZ-loket en andere belastingen staan vanaf 1 januari 2021 op de website. De meeste informatie vanuit het GT-Loket staat nu op de website van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

 3. Er zijn Pdf-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte Pdf-formulieren hebben we in 2020 vervangen door toegankelijke formulieren. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we d.m.v. links naar overheid.nl in toegankelijke webpagina's aan, zodra de besluiten/verordeningen gepubliceerd zijn op officielebekendmakingen.nl. 

 4. Bij de raadstukken en collegestukken staan ingezonden stukken in Pdf-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid van raads- en collegestukken. Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in Pdf. We onderzoeken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren. 

 5. Afbeeldingen die betekenis overbrengen krijgen een alternatieve tekst. Niet-informatieve afbeeldingen krijgen geen alternatieve tekst. Aanklikbare afbeeldingen krijgen een bestemming in de alternatieve tekst.  

 6. Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart. We testen met gebruikers of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren. 

•Controles: Het Onlineteam toetst alle content op toegankelijkheid op volgorde van de meest bezochte pagina's. We voeren dagelijks tussentijdse handmatige en automatische controles via SiteImprove uit op de techniek en de content. 

•Planning: We vervangen ook in 2021/2022 een aantal van de meest gebruikte Pdf-formulieren voor toegankelijke Pdf-formulieren. 

Oude dossiers en archief websites: Op raad.velsen.nl staan oude dossiers tot 1 augustus 2017 van de gemeenteraad Velsen die we niet meer achteraf toegankelijk maken. Documenten van deze website zijn op te vragen bij griffie@velsen.nl

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer (externe link). Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.velsen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.velsen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Velsen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.velsen.nl/sites/default/files/WCAG-2-onderzoek-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Velsen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.velsen.nl/loket/burger heeft in de cookiemelding de witte tekst een te laag contrast van 4,0:1 op de blauwe knop. En de blauwe link ‘privacyverklaring’ heeft een te laag contrast van 1,2:1 met de donkergrijze achtergrond.

  • Oorzaak:

   Niet bekend

  • Gevolg:

   Slecht contrast tekstkleur en de achtergrondkleur. Hierdoor kan de tekst niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Ligt bij de leverancier van het D-loket.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 2. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het pdf document https://www.velsen.nl/sites/default/files/collegebericht_1e_fase_identiteit_ijmuiden_aan_zee.pdf heeft een bestandstitel in de Eigenschappen. Deze titel ‘Collegebericht’ is niet beschrijvend genoeg. Hier kan bijvoorbeeld het onderwerp ‘Identiteit IJmuiden aan Zee’ aan toegevoegd worden.

  • Oorzaak:

   Er wordt gebruik gemaakt van een sjabloon.

  • Gevolg:

   Onderwerp van het collegebericht is onbekend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf moet worden aangepast. Sjablonen bestuur collegebericht, raadsvoorstel moeten worden aangepast. Streven naar vaste sjablonen met een vaste toegankelijke opmaak.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Alle bestuurlijke stukken staan in iBabs. Er wordt een onderzoek gedaan hoe we dit anders kunnen gaan oppakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.velsen.nl/nieuws staan meerdere links met de linktekst ‘Lees verder’. Links krijgen geen context van de content waar zij onder staan.

  • Oorzaak:

   Niet bekend

  • Gevolg:

   Visueel is duidelijk waar de links bij horen. Maar voor blinden is dit niet duidelijk. Dit kan opgelost worden door extra (verborgen) informatie aan de linktekst toe te voegen of extra informatie in het title-attribuut van de link te zetten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier heeft extra 'hidden' tekst toegevoegd waarbij de titel van het nieuwsitem/pagina wordt door voorleessoftware wordt opgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.velsen.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na de zoekknop.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Leverancier is hier mee bezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://dloket.velsen.nl/loket/burger staan als eerste twee skiplinks op de pagina. De toetsenbordfocus en de links zijn niet zichtbaar. De skiplinks mogen verborgen zijn, maar moeten zichtbaar zijn als de focus erop staat.

  • Oorzaak:

   Verkeerde bouw

  • Gevolg:

   Skiplink is niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   D-loket wordt niet meer gebruikt. Alle informatie is overgezet op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer op pagina bij stap 3 velden niet (goed) worden ingevuld, verschijnen hierover foutmeldingen. Dit zijn statusberichten, dat kan op dit moment niet door hulpsoftware worden bepaald.Zie https://afspraken.velsen.nl/Internetafspraken/

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Onbekend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Onbekend. Vraag wordt voorgelegd aan de onderzoeker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Velsen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209