Verklaring van www.velsen.nl

Status toegankelijkheid https://www.velsen.nl/

Gemeente Velsen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-01-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Velsen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.velsen.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Velsen is beschikbaar via de link https://www.velsen.nl/overzicht-websites-velsen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Velsen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.velsen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Velsen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.velsen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Velsen.
Functie: Manager Publiek en Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-01-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@velsen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Velsen

Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit is niet alleen voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

Uitgangspunten

Werkprocessen 

Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

Afspraken en contracten

Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, worden verplicht de richtlijnen toe te passen.

Kennis en vaardigheden

Onze medewerkers zijn in 2020 getraind in het goed toepassen van de richtlijnen. Per 1 mei 2021 is het Onlineteam (1,4 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte) waardoor de website eerder voldoet aan de eisen.

Software

Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoek

Op 31 augustus 2022 zijn twintig pagina's op de website onderzocht door de Stichting Accessibility op alle criteria. Van de 50 succescriteria zijn er bij 12 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is en dat er duidelijk nagedacht is over de toegankelijkheid van de website.

De meeste criteria zijn inmiddels opgelost:

 • SC 1.1.1       - Niet-tekstuele content [niveau A]: iconen op de homepage, alt-teksten afbeeldingen.
 • SC 1.2.3       - Audiodescriptie of media-alternatief [niveau A]
 • SC 1.3.1       - Info en relaties [niveau A]
 • SC 1.4.11     - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
 • SC 2.4.2       - Paginatitel [niveau A]
 • SC 2.5.3       - Label in naam [niveau A]
 • SC 3.1.1       - Taal van de pagina [Leesbaar]
 • SC 4.1.1       - Parsen [niveau A]

We werken sinds april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste criteria automatisch toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website nog niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Specifieke verbetertrajecten

Er zijn Pdf-documenten en -formulieren die nog niet toegankelijk zijn. In het onderzoek is geconstateerd dat bij 5 punten problemen in PDF-documenten of formulier zijn.

Vanaf Q2 2023 werkt Gemeente Velsen met een nieuw zaaksysteem. De producten diensten die nu in het huidige zaaksysteem staan, moeten gemigreerd worden. Tijdens de migratie inventariseren we welke PDF formulieren vervangen moeten worden door een digitaal toegankelijk formulier. Vanaf 2024 wordt dit projectmatig opgepakt

Controles

Het Webteam toetst alle content op toegankelijkheid op volgorde van de meest bezochte pagina's. We voeren dagelijks tussentijdse handmatige en automatische controles via SiteImprove uit op de techniek en de content.

Archief website

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer. Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

Links

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.velsen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.velsen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Velsen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.velsen.nl/file/toegankelijkheidsonderzoek-wcag-2-gemeente-velsenpdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Velsen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De tekst uit de PDF aanbieden op een html-pagina. De bezoeker kan zelf kiezen: link naar een html pagina of de PDF downloaden.

  • Maatregel:

   Bestaande documenten worden projectmatig aangepast. Beter sturen op toegankelijkheidseisen bij opmaak documenten. Hand-out voor externe bureau's die in opdracht van de gemeente bijvoorbeeld onderzoeken doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We vermijden het plaatsen van PDF's. Wanneer we ze wel moeten plaatsen zetten we de tekst ook in een HTML-pagina op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Informatie staat ook in de tekst op de pagina waar de video wordt getoond

  • Maatregel:

   Alle video's controleren en waar nodig voorzien van audiodescriptie of uitgeschreven tekst op de pagina waar de video wordt getoond

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Meer onder de aandacht brengen bij de filmmakers. Waar mogelijk passen we de video's aan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Filmmaker heeft beperkt tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Website checken op juist gebruik van koppenstructuur, kopelementen en zo nodig aanpassen. Bij nieuwe PDF's extra op controleren. Onderzoeken of aanpassen bij bestaande PDF's mogelijk is. Indien mogelijk aanpassen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er staan meer dan 200 PDF's op velsen.nl van na 2018. Per document betekent dit ca. 4 uur werk, wat neerkomt op 800 uur.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier past op verzoek de vormgeving aan naar een hoger kleurcontrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Informatie uit PDF-documenten wordt zo veel mogelijk als HTML-tekst op de website getoond.

  • Maatregel:

   Bestaande documenten worden projectmatig aangepast. Beter sturen op toegankelijkheidseisen bij opmaak documenten. Hand-out voor externe bureau's die in opdracht van de gemeente bijvoorbeeld onderzoeken doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er staan meer dan 200 PDF's op velsen.nl van na 2018. Per document betekent dit ca. 4 uur werk, wat neerkomt op 800 uur.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier van de chatbot heeft het label aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Informatie uit PDF-documenten wordt zo veel mogelijk als HTML-tekst op de website getoond.

  • Maatregel:

   Bestaande documenten worden projectmatig aangepast. Beter sturen op toegankelijkheidseisen bij opmaak documenten. Hand-out voor externe bureau's die in opdracht van de gemeente bijvoorbeeld onderzoeken doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er staan meer dan 200 PDF's op velsen.nl van na 2018. Per document betekent dit ca. 4 uur werk, wat neerkomt op 800 uur.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina's moeten gevalideerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Velsen geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Velsen nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424