Verklaring van Waterschap Vallei en Veluwe

Status toegankelijkheid https://www.vallei-veluwe.nl/

Waterschap Vallei en Veluwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterschap Vallei en Veluwe.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar via de link https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Vallei en Veluwe gepubliceerde informatie blijkt dat de website Waterschap Vallei en Veluwe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Vallei en Veluwe is gevorderd met de toegankelijkheid van Waterschap Vallei en Veluwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Vallei en Veluwe .
Functie: medewerker webbeheerder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef het aan ons door via het contactformulier. Vermeld de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen?

Wat kan je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap Vallei en Veluwe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Waterschap Vallei en Veluwe : voldoet gedeeltelijk

De website Waterschap Vallei en Veluwe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Vallei en Veluwe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/23219/onderzoek_www_vallei-veluwe_nl_wcag_2_1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Vallei en Veluwe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's "Film Willie Warhoofd deel 1" en "Film Willie Warhoofd deel 2" op webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/wat-kan-ik-doen/over-water-leren/voor-docenten/lesmateriaal-basis/ hebben automatisch gegenereerde ondertitelingen. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Dat de bewegende beelden niet toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van audio descriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video "Wat doet Waterschap Vallei en Veluwe (ondertiteld)" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/onze-organisatie/ is aan het einde van de video belangrijke tekst in beeld. Ook in het begin is het leesbaar in de ondertiteling dat de vader is het die spreekt tot het meisje. De video biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing. Dit komt bijvoorbeeld ook meerdere keren voor op de webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/kennisapp/kennisapp/stad-dorp/.

  • Gevolg:

   Dat de bewegende beelden niet toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen audio descriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video "Wat doet Waterschap Vallei en Veluwe (ondertiteld)" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/onze-organisatie/ biedt aan het begin en eind van de video geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Dit komt bijvoorbeeld ook meerdere keren voor op de webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/kennisapp/kennisapp/stad-dorp/.

  • Gevolg:

   Dat de bewegende beelden niet toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen audio descriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het menu van pagina https://www.vallei-veluwe.nl/, dat zichtbaar wordt nadat een bezoeker op de knop "Menu" drukt, zijn er diverse lijsten zichtbaar met een kop erboven. De koppen zijn opgemaakt als koppen, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn groter gedrukt gemaakt met behulp van <a> element in combinatie met CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Onder de <h2> koppen "Gezond water is minder vanzelfsprekend dan je denkt." en "Minder medicijnen in het oppervlaktewater!" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/medicijnresten/flyer-medicijnresten/ is er geen bijbehorende content aanwezig, waardoor bijvoorbeeld de kop "Minder medicijnen in het oppervlaktewater!" niet als een kop mag worden opgemaakt.

   Op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/waterschapsverkiezingen/waterschapsverkiezingen/ zijn bijvoorbeeld de koppen: "Waarom zou ik gaan stemmen?" en "Waarop stem ik precies?" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Onder de kop "Planning en fasering" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/waterfabriek-wilp/ is het <caption> element "Globaal ziet de planning er als volgt uit:" midden in het <table> element geplaatst in plaats van direct onder het parent table element. Hierdoor is het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware de tabel mogelijk onduidelijk.

   De PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf.

   Onder de kop "Spoor 1: Basis op orde" op pagina 18 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Spoor 2: Maatregelen 2021-2023". Dit komt meerdere keren voor in dit PDF. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22616/jaarstukken_2021_digitaal_toegankelijk.pdf.

   In de PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Woord vooraf" en "Begroten in roerige tijden" op pagina 5. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt meerdere keren voor in dit PDF. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22616/jaarstukken_2021_digitaal_toegankelijk.pdf.

   Onder de kop "Dit gaat het kosten" op pagina 20 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf komt een tabel voor. De kolomkoppen van de tabel zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt. Een kolomkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt meerdere keren voor in dit PDF.

   Onder de <h2> kop "Wat kan jij (als professional) doen?" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/medicijnresten/flyer-medicijnresten/ zijn de subkoppen met <h2> element opgemaakt in plaats van <h3> element. Hierdoor is de koppenstructuur niet in de juiste volgorde opgebouwd. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om de volgorde van de kopniveau's aan te houden en geen kopniveau’s over te slaan.

  • Gevolg:

   Dat de informatie niet overgedragen wordt aan de hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kopelementen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s: https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/vergunning-aanvragen/ waarbij boven bijvoorbeeld de kop "Wanneer kan ik aan de slag?" een afbeelding zichtbaar met een ingevulde alt="" attribuut.

  • Gevolg:

   Er kan geen correcte leesvolgorde door de software worden bepaald.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   alt-attribuut verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De betekenissen van de legenda/grafiek zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Zie bijvoorbeeld de pagina's 13 en 19 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf op bijvoorbeeld pagina 28. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22616/jaarstukken_2021_digitaal_toegankelijk.pdf.

  • Gevolg:

   De informatie wordt niet overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet alleen kleur gebruiken om iets over te brengen. Ook tekstueel overbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Achter de zin "Deze site gebruikt cookies." op webpagina https://www.veluwe.nl/ is een onzicht- en onleesbare hyperlink aanwezig met de naam: "Informatie over cookies". De groene hyperlink bevat met de groene achtergrond een contrastverhouding van 1.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   De skiplink van de website van https://www.veluwe.nl/ naar de hoofdcontent is met de zwarte achtergrond haast onleesbaar. De paarse letters bevatten met de zwarte achtergrond een contrastverhouding van 1.7:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   De koppen "Waterschap Vallei en Veluwe" en "Bezoek de Veluwe" op webpagina https://www.veluwe.nl/ bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Als de website https://www.vallei-veluwe.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is de tekst "Deactiveer contrast" op de contrastknop in het menu niet meer volledig leesbaar, doordat de tekst over het icoon komt te staan. Hierdoor heeft de witte tekst "Deactiveer" met de witte icoon op de achtergrond van de knop een contrastverhouding 1.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf is bijvoorbeeld de kop "Blue Zone" en de zin: "Minder medicijnen in het oppervlaktewater!" met een lichtgroene tekst opgemaakt. De lichtgroene tekst en kop bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf bevat de rode zin "Gezond water is minder vanzelfsprekend dan je denkt." met de witte achtergrond een contrastverhouding van 4.1:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "Totaal van de programmakosten 2022" op pagina 13 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf is in de afbeelding bijvoorbeeld de tekst: "3,0 reserve inzet watersysteembeheer" haast onleesbaar. De contrastverhouding van de lichtgroene tekst met de witte achtergrond is namelijk 1.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dat de teksten niet goed te lezen zijn blinde en slechtziende mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen waardoor het wel goed te lezen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   In het menu van pagina https://www.vallei-veluwe.nl/, dat zichtbaar wordt nadat een bezoeker op de knop "Menu" drukt, zijn er diverse lijsten zichtbaar met een kop erboven. De eerste kop "Actueel" is niet volledig leesbaar doordat de knop "Menu" bovenop staat.

  • Gevolg:

   Tekst is niet volledig leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de tekst wel leesbaar wordt bij 200% schaling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.veluwe.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven in het menu een hamburger menu knop. De witte icoon van de hamburger menu knop bevat met de groene achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In de footer van pagina https://www.vallei-veluwe.nl/kennisapp/kennisapp/ zijn er social media iconen zichtbaar. De witte icoon van bijvoorbeeld Facebook, bevat met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 2.9:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Ook bevat de grijze achtergrond van de icoon met de lichtgrijze achtergrond van de footer een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf bevatten de lichtgroene pijlen (dat de leesvolgorde aangeeft) met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Totaal van de programmakosten 2022" op pagina 13 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf bevat de lichtgroene cirkel van de diagram met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.9:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op bijvoorbeeld pagina 44 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf bevat bijvoorbeeld de lichtgroene staafdiagram met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.2:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Teksten zijn niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen op de webpagina's en pdf-bestanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.vallei-veluwe.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan zijn bijvoorbeeld onder het menu de teksten in de card elementen niet meer volledig leesbaar. Van de tekst: "melding, bezwaar of klacht" is het laatste woord: "klacht" niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   De teksten zijn niet volledig leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstafstandwaarden aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/bekendmakingen/kennisgevingen/ is aan de rechterkant van de webpagina naast de zoekresultaten een automatisch afspelende banner zichtbaar dat niet gepauzeerd kan worden. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

  • Gevolg:

   Dit werkt afleidend voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De bewegende content is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink van de website van https://www.veluwe.nl/ naar de hoofdcontent is pas de VIERDE link. De link naar de hoofdcontent dient de eerste hyperlink van een webpagina zijn.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bovenaan de pagina een skiplink bieden die direct naar de hoofdcontent leidt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF's https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf en https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22616/jaarstukken_2021_digitaal_toegankelijk.pdf zijn de titels niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Pdf-bestanden kunnen niet goed gelezen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf-bestanden digitaal toegankelijk maken of verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22616/jaarstukken_2021_digitaal_toegankelijk.pdf staan bijvoorbeeld de koppen "2.2. Samenvatting" en "2.2.1. Inleiding" niet in de juiste leesvolgorde van de tags. Hierdoor is de leesvolgorde voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware niet in de logische volgorde geplaatst.

  • Gevolg:

   Een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware kan niet de logische volgorde lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het bestand is verwijderd van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De hyperlink "Lees verder" onder de kop "Onttrekkingsverbod oppervlaktewater" op webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/ heeft geen duidelijk linkdoel. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat.

   Onder de menu op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/ zijn er vier card elementen zichtbaar. Elk card element heeft een afbeelding, een <h2> kop en een hyperlink. De hyperlinks van de cards zijn niet betekenisvol, een bezoeker kan niet uit de hyperlink direct afleiden wat het doel is van de hyperlink. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, maakt bijvoorbeeld de hyperlink "Water veranderd je wereld!" niet duidelijk dat het gaat over "Werken bij Vallei Veluwe". We keuren het niet af, maar we adviseren u de hyperlinks duidelijker te doen beschrijven zodat het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware gelijk duidelijk is wat het linkdoel van de hyperlink is.

   Onder de kop "Status rounded" op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/circulair/energie-grondstoffenfabriek-amersfoort/energyfac-amersfoort/ is een Nederlandse vlag zichtbaar. De Nederlandse vlag is een afbeelding dat in een hyperlink <a> element is geplaatst, met als een alternatieve tekst: "nederlandse vlag". De hyperlink heeft hierdoor als linktekst "nederlandse vlag" wat niet beschrijft wat het linkdoel is.

  • Gevolg:

   Voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware is het niet gelijk duidelijk wat het linkdoel van de hyperlink is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linken betekenis vol maken, zodat duidelijk is waar de link heengaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De knop "Lees voor" in het menu ontvangt geen focus zichtbaarheid zodra de focus van de toetsenbordbediening op de knop aanwezig is.

  • Gevolg:

   De bezoeker kan niet waar hij zich bevindt op de webpagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De bouwer zal dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf. is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan de informatie niet in de correcte taal overdragen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal instellen in alle pdf-bestanden. Dit pdf-bestand is verwijderd van de website, daarvoor in de plaats is een webpagina gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/circulair/energie-grondstoffenfabriek-amersfoort/energyfac-amersfoort/ zijn er Engelstalige teksten die geen taalwisseling hebben ontvangen met behulp van lang="" attribuut. Bijvoorbeeld de tekst: "Omzet●Amersfoort is subsided by the European Union's".

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan de informatie niet in de correcte taal overdragen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De taalwisseling toegevoegd op deze webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie het formulier op webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/contact/contactformulier/.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk welke fout gemaakt is bij het invullen van een formulier.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit moet technisch opgelost worden door de bouwer van onze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholdertekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Dit komt voor op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/, waarbij de start- en de einddatum in een bepaald formaat moet worden ingevuld. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://www.vallei-veluwe.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk wat er bij een invoerveld ingevuld moet worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke labels en instructies aanbrengen, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/circulair/energie-grondstoffenfabriek-amersfoort/energyfac-amersfoort/ heeft het <iframe> element van de YouTube video geen duidelijk naam wat het onderwerp van de video beschrijft, namelijk: "youtube". Een mogelijke oplossing is om het <iframe> element te beschrijven met "Omzet●Amersfoort is subsided by the European Union's".

  • Gevolg:

   Dat niet duidelijk is waar de YouTube video over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een alternatieve tekst toegevoegd bij de YouTube video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Vallei en Veluwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209