Verklaring van www.diemen.nl

Status toegankelijkheid https://www.diemen.nl

Gemeente Diemen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Diemen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.diemen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Diemen is beschikbaar via de link https://www.diemen.nl/toegankelijkheidwebsite

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Diemen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.diemen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Diemen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.diemen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Diemen .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@diemen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Diemen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
 • Training werknemers: Onze redacteuren worden getraind op digitale toegankelijkheid.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periode interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Verminderen van pdf-documenten op de website. Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt en dus niet-toegankelijk zijn. Wij willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via webredactie@diemen.nl.

De Duurzaamheidsagenda op de website voldoet gedeeltelijk. Pagina 1 t/m 27: is volledig digitaal m.u.v. de illustratie op pagina 8. Pagina 28 t/m 44: Bijlagen zijn niet toegankelijk. Pagina 45 t/m 53: voldoet volledig.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.diemen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.diemen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Diemen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/diemen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Diemen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. Dit komt op elke pagina voor. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/Nieuws staan onder Vragenlijst twee links met iconen. Deze iconen hebben geen alt-tekst.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen en iconen zijn onjuist in het CMS geplaatst.

  • Gevolg:

   De informatie wordt door hulpsoftware verkeerd voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Tekst alternatief moet bij icoon geplaatst. Tekst alternatief is bij icoon geplaatst. Afwijking is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/.... staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.

  • Oorzaak:

   Bij video's staan aan het begin en eind van de video tekst in beeld die niet in het audiospoor terug komen. Zijn geen audio opnames van gemaakt.

  • Gevolg:

   Een blinde of slechtziende krijgt niet de informatie door die in de video getoond wordt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De ontbrekende visuele informatie uit de video is in een transcript geplaatst. Afwijking is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/.... staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie. Het gaat hierbij minimaal om de teksten die aan het begin en aan het einde van de video in beeld komen en die niet in het audiospoor terugkomen.

  • Oorzaak:

   Visuele informatie uit de video niet opgenomen in een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Een blinde of slechtziende krijgt niet de informatie door die in de video getoond wordt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De ontbrekende visuele informatie uit de video moet in een transcript geplaatst worden. De ontbrekende visuele informatie is in een transcript geplaatst. Er wordt nu wel voldaan. Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl is de link MijnDiemen gecodeerd als een lijst bestaande uit 1 item. Visueel is deze link geen lijst. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/... is de tekst 'Gesloten tijdens feestdagen 2021' anders opgemaakt om deze nadruk te geven. Op www.diemen.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s/Nieuws is het RSS icoon binnen <h1> geplaatst. Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040/ ... zijn de koppen Datum en Wat niet als tabelknoppen gecodeerd. Op www.diemen.nl/Ondewerpen/Coronacrisis staan twee lijsten die niet als lijst gecodeerd zijn. In de PDF op www.diemen.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningen/... staat een bestand dat niet goed is getagged. Veel invoervelden hebben geen naam of een onduidelijke naam. Op burgerloket.diemen.nl/home is de knop Inloggen gecodeerd als lijst. Onder de invoervelden staan aanvullende instructies die in een data-content attribuut zijn geplaatst.
   Onder Aanvraag heten de twee knoppen onder Foto toevoegen beide Selecteer een afbeelding... Het label Foto toevoegen is niet gekoppeld aan de knop. Op Internetafspraken.diemen.nl/Home/ komt bij de koppen van de stappen de status vóór de naam van de stap. Heeft het zoekveld in de code geen label. Bij de keuze aanvraag ID-kaart verschijnt een tekst waarin de opsommingstekens niet alle lijstitems zijn gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Bij het opmaken van de betreffende pagina's zijn de elementen verkeerd gebruikt. Er is een deel dat onvolledig is afgedekt via het CMS. Er is niet voldoende aandacht geweest voor de toegankelijkheid bij het maken van de PDF'S. Een deel is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpsoftware worden sommige zaken op de pagina niet of onvolledig aangegeven. De PDF'S zijn niet of nauwelijks te gebruikten met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie van de gemeente gaat de pagina's corrigeren. Er zal scherper worden gelet op het gebruik van een PDF. De PDF zal worden aangepast of anders verwijderd. De leverancier wordt gevraagd om de problemen in het CMS op te lossen. Alle punten zijn opgelost behalve: Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis staan twee lijsten die niet als lijst gecodeerd zijn. Dit betreft een product . Moet door de leverancier worden opgelost. Op Burgerloket.diemen.nl/home is de knop inloggen gecodeerd als lijst. Dit moet door de leverancier worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag staat onder Uw gegevens formuliervelden waaraan een auto complete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat om bijvoorbeeld de velden Achternaam, E-mail en Telefoon.

  • Oorzaak:

   Auto complete attribuut bij deze velden meegeven.

  • Gevolg:

   Het invullen van deze velden is moeilijk voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Gemeenteraad/... is in Firefox de foxus op de uitklapbare knoppen enkel met een kleurverschil aangegeven (grijs).

  • Oorzaak:

   Een pagina is in Firefox de focus op de uitklapbare knoppen enkel met een kleurverschil aangegeven (grijs).

  • Gevolg:

   Dit onderdeel is moeilijk te zien door het gebruik van dit kleurcontrast (grijs).

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie van de gemeente zal het kleurverschil gaan aanpassen. Dit is door de leverancier opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Algemeen/ komt het zoekveld in een weergave over het logo heen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina internetafspraken.diemen.nl blijft de tekst 'Toon benodigdheden' niet binnen de omlijning van de knop in een weergave van 320px breed.

  • Oorzaak:

   Is een technische fout in het CMS.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie en functionaliteit.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie en de leverancier gaan dit oplossen.Op www. diemen.nl opgelost. Op internetafspraken.diemen.nl moet het door de leverancier worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_degemeente/... is de focus op de uitklapbare elementen weergegeven met een grijs kleurverschil. Het verschil tussen gefocuste en niet-gefocuste staat heeft een contrastwaarde van (1,2:1). Er verschijnt deels een focusrand om heen met ook een te laag contrast (2,2:1)/ Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond. Het invoerveld "Waar gaat de melding over" een contrastwaarde van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergegeven). Op internetafspraken.diemen.nl/Home is op verschillende knoppen de focus met een blauwe kleur weergegeven. Deze hebben contrastproblemen. Op knoppen als Toon benodigdheden hebben alleen een kleurverschil op de focusrand (zwart naar blauw), de extra focusrand heeft een contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Op knoppen als Ga naar stap... verandert het contrast van zwart naar grijs (2,6:) en verschijnt een blauwe focusrand (1,8:1) en een lichtblauwe rand eromheen (1,3:1) met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   In het CMS is geen rekening gehouden met de kleuren van de focus van de knoppen.

  • Gevolg:

   De knoppen zijn niet goed zichtbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerlokt.diemen.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' er kan niet over de content zelf gehoverd worden en niet 'dismissabele'- de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbord te verplaatsen. Saarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het toetsenbord focus ontvangt. Dit is niet een fout.

  • Oorzaak:

   Een aantal technisch componenten is door de leverancier niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een van de links in het hoofdmenu op www.diemen.nl de focus ontvangt, kleurt het gebied groen en de tekst wit. De combinatie heeft een contrastwaarde van 2.4.1. Dit komt ook voor op de link Afspraak maken in de footer op elke pagina. Wanneer www.diemen.nl/Sitemap in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) of bij een schermbreedte van 320px wordt bekeken, verschijnt een hamburgermenu. Als dit menu geopend wordt, is het menu-item Onderwerpen niet zichtbaar doordat deze een contrast van 1:1 heeft 9wit op wit). Op alle pagina's burgerloket.diemen.nl staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1). Op de pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/staat een skiplink. De witte tekst heeft een te laag contrast met de groene achtergrond(1,8:1). Er is een hoog-contrastknop aanwezig waarmee het contrast van de knop wel hoog genoeg wordt, maar deze staat (terecht) pas na de skiplink.

  • Oorzaak:

   Contrastwaarde zijn te laag.

  • Gevolg:

   Slechtziende kunnen niet alles goed waarnemen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Kleurcontrasten moeten worden aangepast. Kleurcontrasten zijn aangepast. Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ kan het klikbare logo van de gemeente niet met het toetsenbord worden bediend.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die een toetsenbord gebruikt en geen computermuis kan niet goed navigeren op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningen heeft als titel [i]SB-005. De titel moet het document beschrijven. Pagina burgerloket.diemen.nl/home heeft als titel MijnDIemen. Het mist nog het doel van de pagina (Beschikbare formulieren). Pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina "MijnDiemen". PAgina www.diemen.nl heeft als titel Onderwerpen-Gemeente Diemen. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, moet nog Homepage aan worden toegevoegd.

  • Oorzaak:

   Door de webredactie zijn niet de goede titels op de juiste plaats geplaatst.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt het moeilijker de content te identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie gaat de titels aanpassen. Alles titels zijn aangepast. Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.diemen.nl/home verschijnt in een ingezoomde weergave (1023x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed en hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De forcus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten. Daarnaast is de volgorde niet logisch. Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home blijft bij het leeg/foutief invullen van het formulier onder Contactgegevens de focus staan op de knop Ga naar stap 4.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen een toetsenbord gebruikt, kan niet goed navigeren op een aantal webpagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link Afspraak maken heeft een aria-label 'opent ineen nieuw venster, opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst Afspraak maken. Dit komt op meerdere pagina's voor. In de footer van de pagina staan onder Algemeen twee links die openen in een nieuw venster. De ene heeft een aria-label Archiefweb (opent externe website) en de ander Daarom Diemen (opent in een nieuw vester, opent externe website. Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/... kan ook het linkdoel van de link 'website' duidelijker. Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Nieuwspagina_s bevatten dommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Op pagina burgerloket.diemen.nl/home is ook het linkdoel van de links Regelen met DigiD/Regelen zonder inloggen in de code niet voldoende duidelijk.

  • Oorzaak:

   De webredactie heeft niet de juiste linkdoelen ingevuld of sommige niet duidelijk vermeld.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware is het linkdoel niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie zal de linkdoelen aanpassen. De linkdoelen zijn door de leverancier aangepast. Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.diemen.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links. Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/... zijn het broodkruimelpad en de titel van de pagina niet zichtbaar wanneer de skiplink wordt gebruikt, doordat de headerbalk eroverheen komt te staan. Dit komt op meerdere pagina's voor en ook op het domein burgerlijk loket.diemen.nl. De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de Zoek knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links). Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. De focusraand heeft ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,9:1. Op www.diemen.n;/Onderwerpen/Burgezaken/... krijgt de link Toestemming afgifte reisdocument minderjarige de focus na het print-icoon onderaan de pagina. Focus en link zijn niet zichtbaar, doordat de header over link heen staat. Dit komt ook voor op pagina burgerloket.diemen.nl/Home. Wanneer de pagina burgerloket.diemen.nl/home wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop.

  • Oorzaak:

   Een aantal technisch componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen een toetsenbord gebruikt, en geen computermuis, kan niet goed navigeren op een aantal websitepagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen. De leverancier heeft dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Gemeenteraad/... komt voor de logo's van de partijen op dit moment niet alle visuele tekst terug in de alternatieve tekst. Het zoekveld op internet.afspraken.diemen.nl/Home/voldoet niet aan 'label in naam' doordat er geen label aanwezig is.

  • Oorzaak:

   Geen alt-tekst geplaatst bij de logo's en er is geen label aanwezig bij een zoekveld.

  • Gevolg:

   Zonder dit element kan de spraaksoftware niet bediend worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie zal de alt-tekst en label gaan plaatsen. alt-tekst en label zijn geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina internetafspraken.diemen.nl/home heeft als taal 'NL-BE'.

  • Oorzaak:

   Bij internet-afspraken is als taal 'NL-BE' ingevoerd door de leverancier in plaats van NL.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van voorleessoftware zal de pagina nu in het Vlaams worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier zal gevraagd worden dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Onderwerpen/Contact_met_de_gemeente/... staat een Engelstalige tekst. Code taalwisseling is niet aanwezig. Dit komt ook voor op www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis en www.diemen.nl/Onderwerpen/Afspraak_maken_burgerzaken. OP www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis/... staat een Engelstalige brief. Hier ontbreekt de code taalwisseling.

  • Oorzaak:

   Er is geen code taalwisseling meegegeven.

  • Gevolg:

   Tekst wordt niet in de juiste taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De webredactie zal code taalwisseling plaatsen. Code taalwisseling is geplaatst. Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/gebeurt er iets vreemds 'on focus'. Wanneer het aantal gekozen wordt met de pijltjestoetsen, bijvoorbeeld focus op '3' en daarna wachten, verspringt het gekozen aantal naar '2'. de focus wordt vervolgens ergens vóór het input element geplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.

  • Oorzaak:

   De focus wordt ergens vóór het inputelement geplaatst.

  • Gevolg:

   Een technisch component is niet op de juiste manier geïmplementeerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina internetafspraken.diemen.nl/Home/ is de kalender niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van deze pagina. Meldingen zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier zal worden gevraagd dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn parsingfouten gevonden op sommige URLs. HEt gaat vooral om attributen die niet toegestaan zijn op bepaalde elementen. Op burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '<div>'die niet is geopend.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Probleem wordt met de leverancier besproken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.diemen.nl/Sitemap verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu is gecodeerd als link in plaats van een knop. Hetzelfde hamburgermenu mist een status of het menu is uitgeklapt of niet. Op pagina www.diemen.nl/Onderwerpen/... heet de Play knop in de videospeler 'Play Video'. Op burgerloket.diemen.nl/Home is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav>. Op burgerloket.diemen.nl/home verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu' Op pagina burerloket.diemen.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Elementen missen de juiste rol.

  • Oorzaak:

   Een aantal technische componenten is niet op de juiste manier geïmplementeerd en maakt geen gebruik van de ondersteunende technieken.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoek aan de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de leverancier om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten.

  • Oorzaak:

   Statusberichten worden foutberichten door de vele Javascripts.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt contact opgenomen om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Diemen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209