Verklaring van www.hollandrijnland.nl

Status toegankelijkheid https://www.hollandrijnland.nl

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.hollandrijnland.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is beschikbaar via de link https://hollandrijnland.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.hollandrijnland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is gevorderd met de toegankelijkheid van www.hollandrijnland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
Functie: Teamleider-directiesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via receptie@hollandrijnland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://hollandrijnland.nl/over-ons/klachten/.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.hollandrijnland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.hollandrijnland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2021/08/Toegankelijksheidsonderzoek_www.hollandrijnland.nl_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Alle informatieve video’s van Holland Rijnland zijn voorzien van ondertiteling. Uitzondering hierop zijn nog de video’s gemaakt van webinars, raadsconferenties, etc. Dit zijn zeer grote video’s (2-uur+) en zeer arbeidsintensief om uit te schrijven.

  • Gevolg:

   De gevolgen zijn beperkt. Deze video's zijn registraties van live-bijeenkomsten. De inhoud verouderd snel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gekeken zal worden of de noodzaak aanwezig is deze video's alsnog een ondertiteling mee te geven. Zo ja, dan zal dit alsnog uitgevoerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Alle informatieve video’s van Holland Rijnland zijn, waar nodig, voorzien van een beschrijvend tekstueel transcript. Uitzondering hierop zijn nog de video’s gemaakt van webinars, raadsconferenties, etc. Dit zijn zeer grote video’s (2-uur+) en zeer arbeidsintensief om uit te schrijven.

  • Gevolg:

   De gevolgen zijn beperkt. Deze video's zijn registraties van live-bijeenkomsten. De inhoud verouderd snel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gekeken zal worden of de noodzaak aanwezig is deze video's alsnog een transcript mee te geven. Zo ja, dan zal dit alsnog uitgevoerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2022
 3. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Het is technisch nog niet mogelijk gebleken hierin te voorzien. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.

  • Gevolg:

   De gevolgen zijn beperkt. De live-uitzendingen zijn bij te wonen op uitnodiging. Onder de huidige genodigden bevinden zich (nu) geen deelnemers die hierbij gebaat zouden zijn. De wet biedt hier ook een uitzondering op: als deze video's achteraf op de site worden geplaatst, dienen deze op dat moment ondertiteld te zijn. Desalniettemin wordt wel onderzocht hoe dit in de toekomst te realiseren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De mogelijkheden voor gesynchroniseerde ondertiteling worden momenteel onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De achtergrondfoto's bij het menu voldoen niet overal aan het gewenste contrast.

  • Gevolg:

   De menu-onderdelen zijn op sommige pagina's moeilijker te lezen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn al maatregelen getroffen die verbetering brengen. De controle in hoeverre nu overal voldaan wordt, zal nog worden uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2022
 5. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij de zoekfunctie worden geen aantallen zoekresultaten aangegeven.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is niet direct duidelijk hoeveel resultaten een zoekopdracht heeft gegenereerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoek hoe dit aan te passen is, heeft nu nog geen resultaten opgeleverd. Het onderzoek zal worden voortgezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De niet-technische reden waardoor nog niet geheel aan de toegankelijkheidseisen wordt voldaan, is de tijdsinvestering die gedaan moet worden om de video-opnamen van live-bijeenkomsten te ondertitelen (video's van +2 uur).

  • Oorzaak:

   De tijdsinvestering is aanzienlijk.

  • Gevolg:

   De gevolgen zijn beperkt. Deze video's zijn registraties van live-bijeenkomsten. De inhoud verouderd snel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gekeken zal worden of de noodzaak aanwezig is deze video's alsnog een ondertiteling mee te geven. Zo ja, dan zal dit alsnog uitgevoerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424