Verklaring van gemeente Nissewaard

Status toegankelijkheid https://www.nissewaard.nl

Gemeente Nissewaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-01-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nissewaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeente Nissewaard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nissewaard is beschikbaar via de link https://www.nissewaard.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Nissewaard verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website gemeente Nissewaard te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nissewaard is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeente Nissewaard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nissewaard .
Functie: Eenheidsmanager Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@nissewaard.nl of bel naar telefoonnummer: 140181

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Kijk op https://www.nissewaard.nl/klacht hoe u een klacht kunt indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Nissewaard

Op basis van het onderzoeksrapport verbeteren wij de website. Daar waar aanpassingen en verbeteringen meer tijd nodig hebben, verwerken wij dit in de toegankelijkheidsverklaring.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website gemeente Nissewaard : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website gemeente Nissewaard is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het tekst-alternatief is niet aan alle afbeeldingen toegekend. Bij achtergrondafbeeldingen wordt het tekst-alternatief niet getoond.

  • Gevolg:

   De inhoud van betekenisvolle afbeeldingen kan verloren gaan of de naam van de afbeeldingen wordt weergegeven.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig.

  • Maatregel:

   De vormgever gaat de achtergrondafbeeldingen aanpassen. Zodat deze een lege tekst-alternatief hebben. Bij het plaatsen van een afbeelding krijgt de afbeelding een alt-tekst als dit nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij de bouw van de website zijn verkeerde aannames gemaakt voor het gebruik van koppen. Sommige aria elementen hebben dezelfde id. Elementen op de homepage en Nissewaard sites hebben dezelfde id. De pagina Nissewaard site wordt over de homepage geschoven.

  • Gevolg:

   De structuur van de website mist niveaus (H2) of worden de koppenstructuur wordt niet logisch toegepast. Dezelfde id's voor labels kan verwarring veroorzaken.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Een aantal 'fouten' in de structuur kunnen handmatig worden opgelost. Er moeten een nieuwe definities van de koppen komen. Daarna moeten alle pagina’s van de juiste koppenstructuur worden voorzien. In een aantal formulieren wordt de styling geregeld met html. Dit gaan we oplossen in de css. Aria-labels en niet unieke id's (Nissewaard site) worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De gebruikte kleuren blauw, groen, oranje, wit en zwart hebben te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Voor een aantal gebruikers kan de content niet goed leesbaar zijn.

  • Alternatief:

   De gebruiker kan zelf de weergave in de browser aanpassen door de weergave te vergroten of door de stijlen uit te zetten.

  • Maatregel:

   De gebruikte kleuren maken deel uit van de huisstijl. De kleuren voldoen net niet aan de contrastnorm. We onderzoeken of we:

   • de kleuren kunnen aanpassen;
   • een zwart-wit alternatief kunnen aanbieden;
   • de gebruiker de mogelijkheid geven om de weergave van de letters te vergroten (of verkleinen)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het sollicitatieformulier heeft geen titelelement.

  • Gevolg:

   Het kan voor de gebruiker niet duidelijk zijn waar hij/zij zich bevindt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er zijn meer aanpassingen nodig in het sollicitatieformulier. Het toevoegen van titel-element is een van de verbeteringen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van de pagina is niet gedefinieerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders en andere voorleesapparatuur of -software kunnen de taal van de pagina niet herkennen,

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pagina's die geen taallabel hebben krijgen een taallabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   In het sollicitatieformulier zijn submit knoppen niet aanwezig of niet goed gedefinieerd.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan een actie in het formulier uitvoeren, zodat dat het duidelijk is wat het gevolg van de actie is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij herziening van het sollicitatieformulier wordt dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   In de (algemene) inkoopvoorwaarden staan geen eisen voor digitale toegankelijkheid van online diensten en documenten of andere bestanden die online gebruikt worden.

  • Oorzaak:

   Vakafdeling is van mening dat deze eisen al in de wet staan.

  • Gevolg:

   We hebben geen garantie dat de geleverde diensten of producten voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Waar mogelijk moeten diensten en documenten aangepast worden.

  • Maatregel:

   We onderzoeken of we digitale toegankelijkheid kunnen op nemen in de inkoopvoorwaarden. Als dit niet mogelijk is, dan moet per opdracht het voldoen aan digitale toegankelijkheid apart als eis worden opgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nissewaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209