Verklaring van Toezichtresultatensite

Status toegankelijkheid https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl

Inspectie van het Onderwijs is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie van het Onderwijs streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toezichtresultatensite.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie van het Onderwijs is beschikbaar via de link https://www.onderwijsinspectie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie van het Onderwijs gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toezichtresultatensite gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie van het Onderwijs is gevorderd met de toegankelijkheid van Toezichtresultatensite en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie van het Onderwijs .
Functie: Directeur Beleidsondersteuning en Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Wij handelen uw verzoek binnen 4 weken af.
Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvullende informatie van Inspectie van het Onderwijs

De website Toezichtresultaten voldoet (per 1 sept 2021) qua structuur en platform aan alle toegankelijkheidseisen. Alleen voor een bepaalde specifieke groep gepubliceerde pdf-rapporten (vierjaarlijkse onderzoeken en onderwijsresultatenmodel) zijn nog wat aandachtspunten.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toezichtresultatensite : voldoet gedeeltelijk

De website Toezichtresultatensite is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie van het Onderwijs dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/05/25/wcag-2-1-onderzoek-toezichtresultatensite
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2019/05/15/wcag-2-onderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-05-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie van het Onderwijs dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze bevinding is alleen van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren. De figuren met diagrammen hebben nog geen goed tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   De pdf-inspectierapporten worden door onze rapporteditor tool automatisch gegenereerd. Hierin moeten aanpassingen gedaan worden, die pas ingepland kunnen worden in vierde kwartaal van 2021. De oplossing is reeds besproken en haalbaar.

  • Gevolg:

   De figuren met diagrammen hebben nog geen goed tekstueel alternatief.

  • Alternatief:

   De figuren zijn soms decoratief, soms ondersteunend aan de tekst. Niet in alle gevallen wordt de informatie gemist.

  • Maatregel:

   Er wordt een tekstalternatief opgesteld en ingebouwd in de rapporteditor tool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het document 2020_16PS_00__Onderwijsresultaten.pdf staat bovenaan het logo van de Onderwijsinspectie. Dit logo is niet getagd en er is geen tekstalternatief gegeven.

   Deze bevinding is ook van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren. De figuren met diagrammen hebben nog geen goed tekstueel alternatief.

  • Gevolg:

   Deze informatie gaat nu verloren voor bijvoorbeeld voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er is open data beschikbaar van de onderwijsresultaten, via https://www.onderwijsinspectie.nl/trends-en-ontwikkelingen/onderwijsdata/onderwijsresultaten-voortgezet-onderwijs

   Er is helaas op dit moment geen goed visueel alternatief. De specifieke documenten Onderwijsresultaten (voor de sector Voortgezet Onderwijs) worden in Excel gegenereerd en vervolgens in een pdf gegoten voor publicatie. Dit gebeurt door bulk-import en is helaas niet handmatig aan te passen.

  • Maatregel:

   Op termijn verdwijnen de onderwijsresultaten op de Toezichtresultatensite en worden ze op een andere manier vormgegeven en ook op een andere (externe) plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het document 2020_16PS_00__Onderwijsresultaten.pdf is de titel ‘Onderwijsresultaten 2020’ niet getagd als kop (bijvoorbeeld H1). In hetzelfde document staat op pagina 2 een tabel. De titel daarboven ‘Berekeningen’ is ten onrechte in de tabel opgenomen; deze had buiten de tabel als kop getagd moeten zijn. In dezelfde tabel zijn de rijen met koppen zoals ‘Bovenbouwsucces’ niet al tabelkop (th) maar als gewone rij (tr) getagd. Deze informatie is van belang voor hulpsoftware om de inhoud van de kolom goed over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze informatie is van belang voor hulpsoftware om de inhoud van de kolom goed over te brengen.

  • Alternatief:

   Er is open data beschikbaar van de onderwijsresultaten, via https://www.onderwijsinspectie.nl/trends-en-ontwikkelingen/onderwijsdata/onderwijsresultaten-voortgezet-onderwijs

   Er is helaas op dit moment geen goed visueel alternatief. De specifieke documenten Onderwijsresultaten (voor de sector Voortgezet Onderwijs) worden in Excel gegenereerd en vervolgens in een pdf gegoten voor publicatie. Dit gebeurt door bulk-import en is helaas niet handmatig aan te passen.

  • Maatregel:

   Op termijn verdwijnen de onderwijsresultaten op de Toezichtresultatensite en worden ze op een andere manier vormgegeven en ook op een andere (externe) plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze bevinding is alleen van toepassing op de pdf-inspectierapporten die wij online publiceren. Tabellen zijn nog niet allemaal correct opgemaakt, de leesvolgorde is niet overal voldoende. Sommige koppen zijn niet correct opgemaakt als een kop.

  • Oorzaak:

   De pdf-inspectierapporten worden door onze rapporteditor tool automatisch gegenereerd. Hierin moeten aanpassingen gedaan worden, die pas ingepland kunnen worden in vierde kwartaal van 2021. De oplossing is reeds besproken en haalbaar.

  • Gevolg:

   Tabellen zijn nog niet allemaal correct opgemaakt, waardoor er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar is om de content te interpreteren. Daarnaast zijn sommige koppen niet correct opgemaakt als een kop, waardoor de hulpsoftware niet altijd het juiste onderscheid kan maken.

  • Alternatief:

   Als gebruikers moeite hebben met de interpretatie van de tabellen door hulpsoftware, kunnen ze altijd contact opnemen met Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur) voor uitleg.

  • Maatregel:

   Tabellen worden beter gecodeerd en sommige koppen die nog niet voldoen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het document 2020_16PS_00__Onderwijsresultaten.pdf staat op pagina 2 een tabel. De rijen en cellen in de tabel staan in een andere volgorde in de tags dan ze visueel worden getoond. Een verschil tussen de visuele volgorde en de volgorde van de tags mag geen invloed hebben op de betekenis van de informatie.

   Bovenstaand probleem komt ook voor bij het PDF-document ‘De technische toelichting onderwijsresultatenmodel’.pdf’. Een voorbeeld hiervan is de afbeelding ‘Figuur 2.3a’ op pagina 10 van het document. Deze afbeelding staat bovenaan in de tags.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is de rij/kolom relatie niet te bepalen en is de informatie niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is helaas op dit moment geen goed visueel alternatief. De specifieke documenten Onderwijsresultaten (voor de sector Voortgezet Onderwijs) worden in Excel gegenereerd en vervolgens in een pdf gegoten voor publicatie. Dit gebeurt door bulk-import en is helaas niet handmatig aan te passen.

  • Maatregel:

   Op termijn verdwijnen de onderwijsresultaten op de Toezichtresultatensite en worden ze op een andere manier vormgegeven en ook op een andere (externe) plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat bovenaan het logo van de Rijksoverheid met daarnaast de teksten ‘Inspectie van het Onderwijs’ en ‘Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’. Bij herschalen van de tekst op de pagina verdwijnen deze twee teksten en blijft alleen het logo over. Dit is een Rijksbreed probleem, zie: https://www.platformrijksoverheidonline.nl/toegankelijkheid/technische-afwijkingen-toegankelijkheid-pro

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-bestand ‘2020_16PS_00__Onderwijsresultaten.pdf’ is geen titel ingesteld. Dit document is te downloaden via pagina https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=277038&pseudocode=undefined.

  • Gevolg:

   Bij PDF-bestanden is het nodig dat deze beschikken over een duidelijk omschrijvende titel en dat de titel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam.

  • Alternatief:

   Er is helaas geen alternatief voor dit probleem. De specifieke documenten Onderwijsresultaten (voor de sector Voortgezet Onderwijs) worden in Excel gegenereerd en vervolgens in een pdf gegoten voor publicatie. Dit gebeurt door bulk-import en is helaas niet handmatig aan te passen.

  • Maatregel:

   Op termijn verdwijnen de onderwijsresultaten op de Toezichtresultatensite en worden ze op een andere manier vormgegeven en ook op een andere (externe) plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie van het Onderwijs heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209