Verklaring van TNO

Status toegankelijkheid https://www.tno.nl

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TNO.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website TNO gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van TNO en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website TNO : voldoet gedeeltelijk

De website TNO is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tno.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Een deel van de afbeeldingen/iconen op TNO.nl hebben geen alternatieve tekst. Deze afbeeldingen zijn hardcoded. Het gaat hier om o.a. de nieuwsbrief pop-up, het icoon van de zoekfunctie, afbeeldingen bij gerelateerde informatie en de iconen van 'Deel deze pagina'. Deze zijn allen hard coded.

  • Gevolg:

   Deze afbeeldingen zijn voor blinde gebruikers niet te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De uitgebreide zoekfunctie heeft selectievakjes met opties die niet gebonden zijn met de vraag die ze beantwoorden. In de code is niet dezelfde structuur aangegeven die een ziende gebruiker kan waarnemen. De PDFs zijn niet juist gecodeerd. Deze kunnen daarom niet voldoende getest worden.

  • Gevolg:

   De zoekfunctie is niet voor alle gebruikers bruikbaar. De PDFs zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De PDFs worden daarnaast toegankelijk gemaakt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de site voor het eerst bezoeken verschijnt er een pop-up waarin bezoekers zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Het invoerveld voor e-mailadres bevat geen autocomplete attribuut. Dit geldt ook voor de pagina waarop men zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief.

  • Gevolg:

   Voor niet alle gebruikers is duidelijk wat in de invoervelden ingevuld dient te worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inzoomen op pagina Onze Impact (vanaf 200%) is de infographic niet meer geheel leesbaar/zichtbaar. Er verschijnt ook geen scrollbar en verdwijnt de print button. Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is bepaalde content (tabel, geokaart, menustructuur) niet meer (volledig) zichtbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De huisstijlkleuren van TNO voldoen niet aan de gestelde eisen met betrekking tot contrast.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Een nieuwe huisstijl met toegankelijke kleuren is in ontwikkeling.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Vanaf ca. 1010px breedte is gerelateerde content goed zichtbaar. Bij viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% zijn titels van de vacatures niet meer helemaal goed leesbaar. Dit geldt ook voor de koppen van de nieuwsartikelen, insights en grote tabellen.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor alle gebruikers goed te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De huisstijlkleuren van TNO voldoen niet aan de gestelde eisen met betrekking tot contrast.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Een nieuwe huisstijl met toegankelijke kleuren is in ontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Gebruik van afbeelding/interactieve infographic waarvan de informatie en de tekst niet terugkomt op de pagina. De tekst in de afbeelding kan niet aangepast worden door de gebruiker.

  • Gevolg:

   De infographic bij Onze Impact is niet voor iedereen leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. Voor deze infographic wordt een alternatief gezocht.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De sluitknop van de nieuwsbrief pop-up en de link 'Nee, ik blijf liever op de site' zijn niet toetsenbordtoegankelijk. De uitklapmogelijkheden in de menustructuur zijn niet toetsenbordtoegankelijk. De zoekfunctie in de header van is niet toetsenbordtoegankelijk. Nadat bezoekers de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) hebben geopend en met de tabtoets naar de 'Bent u op zoek naar' items willen navigeren, worden de eerste vier menu-items overgeslagen. Deze items zijn niet toetsenbordtoegankelijk. De sliders op de homepage zijn niet toetsenbordtoegankelijk. De deeliconen zijn niet toetsenbordtoegankelijk. De roze call to actions zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Gevolg:

   De website voor toetsenbordgebruikers niet altijd goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De slider op de homepage kan niet uitgezet, aangepast of verlengd worden.

  • Gevolg:

   De slidercontent is niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een slider die automatisch beweegt en langer dan 5 seconden blijft bewegen.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de slider niet pauzeren, stoppen of verbergen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Twee PDFS hebben geen titel.

  • Gevolg:

   Het doel van de PDFs is niet altijd duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen. De PDFs worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen en er met de tabtoets doorheen willen navigeren, gaat de focusvolgorde eerst verder op de achterliggende pagina.

  • Gevolg:

   Het hamburgermenu is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links onder 'Aandachtsgebieden' hebben geen toegankelijke naam en missen daardoor een linkdoel. Het linkdoel van de link om naar de Engelse pagina te gaan heeft geen duidelijke linktekst. Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen en te sluiten heeft geen naam. De iconen achter 'Deel deze pagina' hebben geen alternatieve tekst en missen daardoor een linkdoel. De linknaam van het 'home' icoon in het kruimelpad is 'Group'. Dit is geen duidelijk linkdoel. Afbeeldingen zijn ook links (om te vergroten) maar missen linkdoelen. De knop om dit scherm te sluiten is een link zonder content en dus zonder linkdoel.

  • Gevolg:

   De content is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld van de nieuwsbrief pop-up heeft geen toegankelijke naam. De placeholdertekst, die als een label dient, komt niet overeen met de toegankelijke naam (die ontbreekt). De links 'Aandachtsgebieden' hebben geen naam.

  • Gevolg:

   Het invoerveld van de nieuwsbrief pop-up is niet met stem te bedienen. De zichtbare tekst bij Aandachtsgebieden die door de gebruiker wordt voorgelezen kan de link niet activeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de PDF Impact van TNO is geen taal ingesteld.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van de PDF kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De PDF wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst in de infographic op de pagina Onze impact is in het Engels. Het iframe heeft een taalwissel nodig zodat de voorleessoftware de inhoud daarvan met de juiste uitspraakregels kan voorlezen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de inhoud van de infographic niet met de juiste uitspraakregels voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. Voor deze infographic wordt een alternatief gezocht.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld van de nieuwsbrief pop-up heeft geen label.

  • Gevolg:

   De nieuwsbrief pop-up is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er komen meerdere eindtags van het paragraaf element (</p>) voor, zonder openingstag. Er komen meerdere <label> elementen voor met als rol 'button'. De volgende id's komen dubbel voor: 18883, field42998, field42999, field43000, field43001, optin, submit-18883, fczfhxvn, jxklphye. Op meerdere pagina's wordt het button-element gebruikt binnen het a-element. In de cookie-banner wordt het role-attribuut binnen het label-element gebruikt. Dit is semantisch niet correct.

  • Gevolg:

   Deze validatiefouten kunnen leiden tot diverse problemen voor bepaalde gebruikersgroepen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De nieuwsbrief pop-up:

   • De sluit-knop van de nieuwsbrief pop-up is een afbeelding die klikbaar is gemaakt met Javascript. Bij deze zelfgeschreven knop ontbreekt de juiste rol.
   • De link 'Nee, ik blijf liever op de site' heeft als rol 'text', dat moet 'link' zijn.
   • Het invoerveld heeft geen toegankelijke naam.
   • De sluit-knop heeft als alternatieve tekst 'X'. Deze tekst beschrijft niet wat de functie is van deze knop.

   De knop om de zoekfunctie in de header van de pagina (iedere pagina) te openen, heeft geen naam en rol.

   De zoekvelden op de website hebben in de code geen label en missen daarmee een naam.

   Slider op homepage:

   • De pijltoetsen om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.
   • De witte rondjes onder in de slider om door de slides in de slider op de homepage te bewegen, hebben geen naam en rol.

   Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Deze link om het menu te openen heeft geen naam. De knop om het menu te sluiten heeft geen naam.

   Het is voor ziende gebruikers op de site duidelijk wanneer uitklapbare menu-items, zoals de menu-items in het navigatiemenu, het hamburgermenu dat verschijnt wanneer bezoekers inzoomen naar 250% en de + knoppen in dat menu, uitgeklapt zijn of niet. Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

   De links onder 'Aandachtsgebieden' op de homepage hebben geen naam.

   De iconen van sociale netwerken achter 'Deel deze pagina' hebben geen juiste rol. Deze afbeeldingen fungeren als links. Dit is niet aan hulpsoftware doorgegeven.

   Op de website komen meerdere keren links voor die als rol button hebben, of buttons die als rol link hebben.

   Het mechanisme om de het linkermenu in- of uit te klappen (het -/+ icoon) heeft geen toegankelijke naam.

   De 4 links in het midden van de infographic op de pagina Onze impact zijn in de code buttons, terwijl het links zijn. Daarnaast hebben de buttons geen toegankelijke naam en missen daardoor een duidelijk linkdoel.

   De button om te zoeken naast 'Zoeken binnen Tno Insights' heeft geen toegankelijke naam.

   De buttons 'Toon meer' onder de selectievakjes binnen de uitgebreide zoekfunctie hebben geen juiste rol.

   Alle afbeeldingen in de content zijn links (om te vergroten), maar deze link heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Voor bepaalde gebruikersgroepen is het bijvoorbeeld moeilijk een knop te activeren of alle informatie te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Screenreaders krijgen geen melding van de nieuwsbrief pop-up en de pop-up van de Hotjar survey.

  • Gevolg:

   Deze pop-ups zijn niet toegankelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel wordt er een nieuwe website ontwikkeld, deze zal volledig voldoen aan de eisen. De huidige site volledig toegankelijk maken is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. De geraamde kosten en baten voor TNO zijn niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de website. In overleg met het bureau dat onze audit heeft uitgevoerd, hebben wij de belangrijkste bevindingen opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209