Verklaring van Het Flevolands Archief

Status toegankelijkheid https://hetflevolandsarchief.nl/

Het Flevolands Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Het Flevolands Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Het Flevolands Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Het Flevolands Archief is beschikbaar via de link https://hetflevolandsarchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Het Flevolands Archief gepubliceerde informatie blijkt dat de website Het Flevolands Archief gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Het Flevolands Archief is gevorderd met de toegankelijkheid van Het Flevolands Archief en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Het Flevolands Archief.
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@hetflevolandsarchief.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Het Flevolands Archief

De collectie van het Flevolands Archief bevat materialen die niet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Deze documenten, waaronder, tekstbestanden, video's en afbeeldingen, kunnen niet allemaal op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld worden. Om ontoegankelijke stukken toch toegankelijk aan te bieden, kan contact opgenomen worden met het Archief, zodat een passende oplossing kan worden gezocht. Een oplossing kan zijn: fysiek bezoek aan de studiezaal om de stukken onder begeleiding in te zien, maar het kan ook dat de beschrijving van een bepaald stuk wordt aangepast.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Het Flevolands Archief : voldoet gedeeltelijk

De website Het Flevolands Archief is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Het Flevolands Archief dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hetflevolandsarchief.nl/images/lijsten_en_artikelen/Voorlopig_inspectierapport_WCAG_21_AA_inspectie_-_hetflevolandsarchiefnl_-_11.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Het Flevolands Archief dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bovenaan staat het logo van “Het Flevolands Archief”. Als er naar beneden gescrold wordt, veranderd de tekst in de afbeelding naar de afkorting: “HFA”. Bij beide afbeeldingen ontbreekt het verplichte alt-attribuut. Dit alt-attribuut moet, samen met een passend tekstalternatief, aan het img element worden toegevoegd, bijvoorbeeld alt=”Logo Het Flevolandse Archief (HTA)”. Dit lost tevens het probleem bij succescriterium 2.5.3 op. Hetzelfde logo staat ook in de footer. https://hetflevolandsarchief.nl/

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/ staat onder de header een zwart-wit afbeelding over de volledige breedte van de pagina en een afbeelding van een blauwe schuine vorm die als achtergrond dient voor de tekst “Flevoland in perspectief”. Deze afbeeldingen hebben respectievelijk de tekstalternatieven “rand” en “hoofdafbeelding”. In beide gevallen zijn deze afbeeldingen decoratief en moeten daarom een leeg alt-attribuut (alt=””) krijgen zodat hulpsoftware de afbeeldingen kan negeren.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/over-ons staan meerdere afbeeldingen onder de kop “Diensten”. Bij deze afbeeldingen ontbreekt het verplichte alt-attribuut met een tekstalternatief dat het beeld omschrijft. Zie ook de afbeeldingen op https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek en https://hetflevolandsarchief.nl/collectie.

   Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd van afbeeldingen met een ontbrekend alt-attribuut. Houdt er rekening mee dat dit probleem op meerdere pagina’s voorkomt.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/over-ons staan rechts twee afbeeldingen met als tekstalternatief de bestandsnaam. De bovenste afbeelding heeft bijvoorbeeld als tekstalternatief “9011544_350x250px.jpg”. Dit tekstalternatief is niet juist en moet dus worden aangepast. Ook voor deze afbeeldingen is het advies het alt-attribuut leeg te laten.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staan meerdere afbeeldingen die decoratief van aard zijn, maar toch een tekstalternatief hebben meegekregen. Daarnaast is het meegegeven tekstalternatief niet overal correct. Zo heeft de afbeelding boven “223 archieven en collecties” als tekstalternatief “beacon”. Zie ook de vier afbeeldingen onderaan de pagina. Deze hebben allen als tekstalternatief “Archieftoegang”. Bij dit soort afbeeldingen is het advies het alt attribuut leeg te laten (alt=””). Let er wel op dat hierbij geen probleem ontstaat met het linkdoel van de link om de afbeelding.

   Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd van decoratieve afbeeldingen met een onjuist tekstalternatief. Houdt er rekening mee dat dit probleem op meerdere pagina’s voorkomt.

   Op https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&miadt=35&mizig=0&mizk_alle= staat bij ieder blok een icoon met drie zwarte bolletjes. Door te klikken op dit icoon kunnen extra opties getoond worden. Dit icoon heeft geen tekstalternatief dat de functie van het icoon omschrijft. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 4.1.2 (ontbreken van naam en status) en 2.4.4 (ontbreken linkdoel). Dit kan worden opgelost door aan het SVG-element een title-element toe te voegen (let op: niet het title-attribuut, maar title-element). Zie voor meer informatie over het toegankelijk aanbieden van SVG-afbeeldingen: https://css-tricks.com/accessible-svgs/. Er zijn meer oplossingen mogelijk.

   Tijdens de herinspectie had de "Zendesk chat" een andere status. We hebben niet opnieuw gekeken naar deze module. Onderstaande bevinding(en) zijn gebaseerd op de conclusies uit de eerste inspectie.

   Onderaan de website verschijnt een chatvenster met titel “zendesk chat”. Rechtsonder in dit element staat een knop met een icoon van een naar rechts wijzend pijltje. Voor dit icoon is geen tekstalternatief beschikbaar. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 4.1.2 omdat de toegankelijkheidsnaam van de knop ontbreekt. https://hetflevolandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   Sommige afbeeldingen zijn niet goed leesbaar voor schermlezers, waardoor de navigatie moeilijker wordt of de afbeeldingen niet gezien kunnen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tags worden op korte termijn aangepast of indien nodig verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staan in de footer vetgedrukte teksten ("Bezoekadres" en "Openingstijden") die visueel opgemaakt zijn als kopteksten. Deze teksten zijn in de code echter niet opgemaakt als een koptekst (h) maar met het strong-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om hiermee kopteksten op te maken. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst onder de kop anders weer te geven en gebruik strong alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. https://hetflevolandsarchief.nl/

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/ staan bij “Nieuws” afbeeldingen met onderliggende tekst. Met deze teksten zijn meerdere problemen gevonden. Ten eerste zijn de teksten in de code opgemaakt als HTML-kopteksten, zoals de tekst: “15 november 2021” (h4) en “Studiezaal open op afspraak” (h5). Deze h5 koptekst bevat geen onderliggende content en dus mag deze tekst niet als kop opgemaakt worden. Bepaal hier de tekst die fungeert als kop. De tekst onder deze kop moet opgemaakt worden als alinea (p). Daarnaast is de relatie tussen tekst en afbeelding niet duidelijk voor hulpsoftware omdat de afbeelding in de code boven de kopteksten geplaatst zijn. Hierdoor lijkt het voor hulpsoftware bijvoorbeeld alsof de afbeelding “De Flevopoldercast online” bij de kop “Studiezaal open op afspraak”. Een oplossing is de afbeeldingen te voorzien van een leeg alt attribuut (alt=””). Hulpsoftware genegeerd dan deze afbeeldingen waardoor het probleem is opgelost. Zo zijn er meer oplossingen mogelijk. Ook op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek staan diverse koppen zonder onderliggende content. Geadviseerd wordt om hier een ander element voor te gebruiken.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/contact staat de vetgedrukte tekst “Directeur” die dient als koptekst. Zorg ervoor dat ook deze tekst opgemaakt wordt als een HTML-kop (h). Dit probleem is ook gevonden op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/nieuws/90-archiefvogelaar-jan-bos bij de teksten “Archief”, “Jan Bos” en “Inzage”. Het probleem is ook gevonden op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie. Hier kan door te klikken op de drie bolletjes extra opties getoond worden. De teksten "Delen" en "Mijn studiezaal" zijn onterecht opgemaakt met het strong-element, de tekst "linken" is wel correct opgemaakt als een label-element (deze gaat dus goed). Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd. Houdt er rekening mee dat dit probleem op meerdere pagina’s voorkomt.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat aan de rechterkant een filteroptie onder de tekst “Verfijnen op:”. Dit zijn lijsten waarvan het eerste lijstitem is opgemaakt als een kop (witte tekst op donkergroene achtergrond). Deze kop zou geen onderdeel moeten zijn van de lijst, maar als koptekst opgemaakt moeten worden. In dat geval is het ook beter om de tekst “Verfijnen op:” op te maken als een kop van een hoger niveau.

   PDF-document https://hetflevolandsarchief.nl/images/notulen/notulen__AB_HFA_22_maart_2021def.pdf is getagd, wat betekent dat hulpsoftware het document kan interpreteren en dat is goed. Er zijn echter wel problemen met deze tags gevonden. Zo zijn koppen niet getagd als koptekst, zoals bijvoorbeeld "Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 14.30 – 16.00 uur)", 1. "Opening" (beide op pagina 1), "Mededelingen Bestuur ter informatie" (pagina 2) et cetera. Houdt er rekening mee dat ook teksten zoals "DTR visievorming digitale duurzaamheid" ook als koptekst getagd moet worden (pagina 5). Ook is er content niet getagd, waardoor hulpsoftware deze over het hoofd ziet. Het gaat om alle content vanaf “Afwezig: –” (pagina 1) tot en met de content “Namens het Flevolands Archief:”. Ook de content horende bij “7. W.v.t.t.k. en rondvraag” (pagina 5) is niet getagd.

   PDF-document https://hetflevolandsarchief.nl/images/lijsten_en_artikelen/HFA_publieksjaarverslag_2020-gecomprimeerd.pdf is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   De tekst is lastiger te navigeren voor gebruikers met een schermlezer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML en CSS codering wordt op korte termijn aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Als op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie geklikt wordt op “Mijn studiezaal (inloggen), wordt een formulier opgehaald. In dit formulier moeten persoonlijke inloggegevens gevuld worden (“Emailadres” en “Wachtwoord”). Deze velden kunnen in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete. Dit attribuut met de juiste waarde (“username” een “current-password”) toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt moet worden en de bijbehorende waarden is te vinden op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

   Houdt er rekening mee dat dit probleem ook speelt bij de formulieren die opgehaald worden via “Registreren” en “Wachtwoord vergeten”. Zie ook pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&miadt=35&mizig=0&miview=lst&milang=nl&micols=1&mibj=2222.

  • Gevolg:

   Bij een tweede poging is het mogelijk lastig om het veld nogmaals in te vullen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing inlogvelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320px, moet er op sommige pagina’s horizontaal gescrold worden om de content waar te nemen. Zo moet er bijvoorbeeld op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/vele-handen horizontaal gescrold worden om de tekst in het iframe “Dijken van Polders” te lezen.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&mizig=317&miadt=35&miaet=14&micode=0282&minr=5738427&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ff valt de tekst naast de video buiten beeld en kan enkel waargenomen worden door te scrollen.

   Zorg ervoor dat op alle pagina’s enkel verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is van belang voor bezoekers met verminderd zicht (slechtziend) die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

  • Gevolg:

   Horizontale scrolling noodzakelijk op bepaalde pagina's

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Schaling pagina's wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Rechtsonder op de website is een chatfunctie aanwezig (“Help”). Als hierop geklikt wordt, opent een het venster. In dit venster staan diverse invoervelden. De lichtgrijze omranding van de velden heeft een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond (1,4:1). zorg ervoor dat het contrast minimaal 3,0:1 is. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken. Als de focus op de button “–” staat, krijgt deze een lichtblauwe omranding. Het contrastverschil tussen wel of geen contrast (lichtblauw ten opzichte van het donkerblauw) is slechts 2,1:1 en is daarmee tevens te laag. Ten opzichte van de witte achtergrond (bijvoorbeeld bij de sociale media icoontjes) heeft deze focusindicator tevens een te laag contrast (2,4:1). https://hetflevolandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   De chatfunctie is voor sommige gebruikers minder goed leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoek of aanpassing mogelijk is, indien ja, aanpassen naar contrastrijkere kleurstelling

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de site hebben de lichtblauw gekleurde linkteksten een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond, namelijk 3,3:1. het contrast voor deze linkteksten moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie bijvoorbeeld op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/contact de links “Studiezaal” en info@hetflevolandsarchief.nl. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld de links op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/studiezaal.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/ staan diverse data met lichtgroene teksten op een witte achtergrond. Deze tekst heeft met 2,7:1 een te laag kleurcontrast. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Vergelijkbare teksten staan ook op https://hetflevolandsarchief.nl/nieuws en https://hetflevolandsarchief.nl/nieuws/90-archiefvogelaar-jan-bos.

   Op https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek staan diverse teksten op gekleurde vlakken. De teksten “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen” (4,4:1), “Personen” (2,1:1), “Beeldbank” (2,5:1), “Kranten” (2,7:1) en “Storytelling” (3,3:1) hebben een te laag kleurcontrast.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&mizig=317&miadt=35&miaet=14&micode=0282&minr=5738427&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ff staat de grijze tekst “Vereniging Lokale Omroep Dronten” op een lichtgrijze achtergrond. Deze tekst heeft een te laag kleurcontrast van 3,5:1. Hetzelfde geldt voor de tekst “Laatste wijziging…”.

   Als op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie geklikt wordt op “Mijn studiezaal (inloggen), wordt een formulier opgehaald. In dit formulier hebben de tekstuele foutmeldingen een te laag contrast. Als bijvoorbeeld de invoervelden leeg gelaten worden, verschijnt (na het klikken op “Inloggen”) de melding: “Dit emailadres is niet bekend of nog niet geactiveerd.”. De rode kleur van de tekst heeft een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond (4,0:1). Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Zorg er daarom voor dat deze tekst een minimaal contrast van 4,5:1 hebben. De lichtgrijs gekleurde tekst “Deelnemers:” heeft een contrast van slechts 2,4:1 ten opzichte van de witte achtergrond en is daarmee tevens te laag. Het contrast voor deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie ook pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&miadt=35&mizig=0&miview=lst&milang=nl&micols=1&mibj=2222.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat onder en boven de zoekresultaten een paginatie. De actieve items krijgen een groen-gele kleur. Deze heeft een kleurcontrast van 2,3:1 ten opzichte van de achtergrond. Ook dit hoort minimaal 4,5:1 te zijn.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/vele-handen staat een iframe. De inhoud van dit iframe moet ook voldoen aan de contrastvereisten. Dit is nu niet het geval. Mogelijk zitten er nog andere toegankelijkheidsproblemen in dit element. Dit is verder niet onderzocht.

   In het document https://hetflevolandsarchief.nl/images/notulen/notulen__AB_HFA_22_maart_2021def.pdf staan diverse teksten met een te laag kleurcontrast. Dit geldt voor de groene teksten (2,9:1) en de rode teksten (4,0:1).

   In het document https://hetflevolandsarchief.nl/images/lijsten_en_artikelen/HFA_publieksjaarverslag_2020-gecomprimeerd.pdf staan diverse teksten met een te laag kleurcontrast. Een voorbeeld is de witte tekst op de rode achtergrond (3,8:1) en lichtblauwe teksten op een lichtgrijze achtergrond (2,5:1).

   Tijdens de herinspectie had de "Zendesk chat" een andere status. We hebben niet opnieuw gekeken naar deze module. Onderstaande bevinding(en) zijn gebaseerd op de conclusies uit de eerste inspectie.

   Rechtsonder op de website is een element aanwezig (“Chat met ons”). Als hierop geklikt wordt, opent een het chatvenster. In dit venster staat een tekstveld met de placeholder-tekst “Typ hier een bericht”. De lichtgrijze kleur van deze tekst heeft een te laag contrast ten opzichte van de witte achtergrond (1,4:1). Zorg ervoor dat het contrast minimaal 3,0:1 is. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken. https://hetflevolandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   Sommige teksten of afbeeldingen zijn minder goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing kleuren huisstijl en achtergronden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200% valt de tekst “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen” over de afbeelding. Hierdoor is deze tekst nauwelijks leesbaar waardoor er verlies van content is.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie valt zowel content als functionaliteit weg met het inzoomen. Zo vallen de paginanummers weg en kan er enkel genavigeerd worden door op “Vorige” en “Volgende” te klikken.

  • Gevolg:

   Tekst is minder goed leesbaar en de pagina's kunnen minder goed genavigeerd worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing blokken en velden op de site

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij een kleine schermweergave, bijvoorbeeld een resolutie van 1024 bij 768 pixels en 200% zoom, verschijnt het mobiele menu (te herkennen aan de drie liggende streepjes). Deze is verwerkt in een div element, welke interactief gemaakt is met JavaScript waardoor deze met de muis te bedienen is. Dit element is niet via een toetsenbordinterface te bedienen omdat deze niet interactief gemaakt is voor het toetsenbord. https://hetflevolandsarchief.nl/.

   Als op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie (met de muis) op het element “Mijn studiezaal (inloggen)" geklikt wordt, opent er een formulier. Dit element is nu enkel toegankelijk gemaakt voor interactie via muisbediening. Deze is echter niet toegankelijk via bediening met het toetsenbord. In het formulier staan een tweetal links, namelijk “Mijn studiezaal” en “Help”. Deze links zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit element komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat onder “U zoekt in: 2.265.055 beschrijvingen” een invoerveld voor tekst. Als hierin een zoekterm wordt gevuld, klapt een veld open met additionele opties voor het zoeken. Hier is het onderdeel “Zoektips!” niet met het toetsenbord te bedienen. Ook is het niet mogelijk om deze extra zoekopties te sluiten met het toetsenbord, waardoor dit element andere content onleesbaar maakt.

   Op https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat bij ieder blok een icoon met drie zwarte bolletjes. Door te klikken op dit icoon kunnen extra opties getoond worden. Deze functionaliteit is niet met het toetsenbord te bedienen. Deze functionaliteit staat op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Sommige elementen zijn niet goed met het toetsenbord te bedienen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen website om toetsenbordnavigatie mogelijk te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie kan door te klikken op "Mijn Studiezaal (inloggen)" een dialoogvenster met een formulier geopend worden. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld, verschijnt (na het drukken op de knop "Inloggen") de browserafhankelijke melding “Gebruik een '@' in het e-mailadres. In 'test' ontbreekt een '@'”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen.

   In het registratieformulier krijgen de verplichte velden de browsermelding "Vul dit veld in" als er geen waarde is ingevuld.

   Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor bezoekers met een cognitieve of visuele beperking. Deze personen kunnen door het tijdslimiet de foutmelding missen.

  • Gevolg:

   Sommige meldingen kunnen niet op tijd gelezen worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoek of verlengen of uitstellen mogelijk is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek?mizk_alle=document staat (tijdens deze inspectie) bij “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen” een laadicoontje, die niet gestopt, gepauzeerd of verborgen wordt. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de bewegende content. Zorg ervoor dat een mechanisme op de pagina staat waarmee deze bewegende content gestopt, gepauzeerd of verborgen kan worden.

  • Gevolg:

   Sommige bewegende content is afleidend

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing: Na vast aantal animaties stopt het draaien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord. https://hetflevolandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   Sommige elementen kunenn niet worden overgeslagen, waardoor de site minder goed te navigeren is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijk maken toetsenbordnavigatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor pdf-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Onderstaande pdf-documenten voldoen niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de pdf of het bronbestand. https://hetflevolandsarchief.nl/images/notulen/notulen__AB_HFA_22_maart_2021def.pdf https://hetflevolandsarchief.nl/images/lijsten_en_artikelen/HFA_publieksjaarverslag_2020-gecomprimeerd.pdf

  • Gevolg:

   Niet alle pdf-documenten hebben een goede titel

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen titels voor pdf-bestanden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staan tussen “Vorige” en “Volgende” de paginanummers 1,2,4,5,6,7,8..”. Visueel is direct duidelijk dat het hier om paginanummers gaat. Echter in de HTML is deze informatie niet meegegeven. Daarnaast is er nog een title-attribuut met het aantal resultaten aanwezig op elke link, bijvoorbeeld link “2” met title=”9-16”. Deze extra informatie kan voor gebruikers van hulpsoftware voor verwarring zorgen.

   Op https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat bij ieder blok een icoon met drie zwarte bolletjes. Door te klikken op dit icoon kunnen extra opties getoond worden. Voor deze link is het linkdoel onbekend door het ontbreken van een tekstalternatief voor het icoon. Voeg (eventueel visueel verborgen) tekst toe die het doel van deze functionaliteit omschrijft, bijvoorbeeld “Open extra opties voor X”. Dit element komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is de navigering lastiger

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen linkdoelen aan hyperlinks en verwijzingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   De toetsenbordfocus is op enkele plaatsen na niet zichtbaar. Zo is de focusindicator niet zichtbaar op het logo van “Het Flevolands Archief” en ook op de links in de hoofdnavigatie is de focusindicator niet zichtbaar. https://hetflevolandsarchief.nl/

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek is de toetsenbordfocus niet zichtbaar bij de elementen “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen”, “Personen”, etc.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie is bijvoorbeeld de focusondicator wel zichtbaar op het invoerveld onder “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen“ (en bijhorende button “Zoeken”), maar niet op de zoekresultaten.

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat een tekstveld met de placeholder-tekst “Alle woorden”. Als de gebruiker hierin begint te typen worden extra filteropties getoond. Wanneer deze filteropties niet getoond worden, zijn ze wel bereikbaar met het toetsenbord. De toetsenbordfocus is hierdoor niet zichtbaar.

   Hierboven zijn enkele voorbeelden gegeven, maar houdt er rekening mee dat dit probleem zich op alle pagina’s voordoet.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen de website moeilijker navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijk maken toetsenbordnavigatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Bovenaan in de website staat op alle pagina’s het logo van “Het Flevolands Archief”. Deze werkt als link naar de homepage. De zichtbare tekst “Naar homepage” is de toegankelijkheidsnaam van de link. Deze toegankelijkheidsnaam komt niet overeen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen hierdoor niet de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit kan worden opgelost door op het img-element een alt attribuut met deze naam te plaatsen, bijvoorbeeld alt=”Logo Het Flevolandse Archief (HTA). Zo zijn er meer oplossingen mogelijk. https://hetflevolandsarchief.nl/

   Op https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staan twee filter-elementen met zichtbare tekst "Laatste wijziging" en "Aflopend". Deze invoerelementen (select-element) hebben geen toegankelijkheidsnaam. Dit is tevens een probleem onder succescriterium 4.1.2.

  • Gevolg:

   Sommige afbeeldingen kunnen niet gezien of genavigeerd worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen labels en alt-tags aan relevante afbeeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie kan door te klikken op "Mijn Studiezaal (inloggen)" een dialoogvenster geopend worden. Hierin zit een link "Registreren". Deze opent een nieuw dialoogvenster met titel "Registreren - Mijn Studiezaal". Dit formulier heeft verschillende verplichte velden met alleen een browsermelding. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld, verschijnt (na het drukken op de knop "Inloggen") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Dit is geen duidelijke foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.".

  • Gevolg:

   Het is niet voor alle gebruikers duidelijk dat een fout gemaakt is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen tekst in melding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://hetflevolandsarchief.nl/collectie staat rechts naast de pagina-nummers een invoerveld met het paginanummer. De invoerveld heeft geen duidelijk label. Dit veld staat ook onderaan de zoekresultaten. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Het volgende is niet afgekeurd. Tijdens de herinspectie had de "Zendesk chat" een andere status. We hebben niet opnieuw gekeken naar deze module. Onderstaande bevinding(en) zijn gebaseerd op de conclusies uit de eerste inspectie.

   Rechtsonder op de website is een chatfunctie aanwezig (“chat met ons”). Als hierop geklikt wordt, opent een het chatvenster. In dit venster staat een tekstveld met de placeholdertekst “Typ hier een bericht”. Het veld heeft verder geen ander zichtbaar label en dus dient de placeholder-tekst als instructie voor het vullen van het veld. Een placeholder-tekst is echter hiervoor niet geschikt omdat de instructie tijdens het typen weer verdwijnt. Zorg ervoor dat dit veld een zichtbaar label heeft. Deze kan bijvoorbeeld boven het veld geplaatst worden. https://hetflevolandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   Het invullen van invoervelden is niet voor alle gebruikers mogelijk, waardoor sommige pagina's niet (makkelijk) kunnen worden bereikt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen labels aan invoervelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://hetflevolandsarchief.nl/onderzoek?mizk_alle=document wordt geladen, is een wachtanimatie zichtbaar. Bij het onderdeel “Zoek in alle toegangen, collecties en indexen” blijft deze (tijdens deze inspectie) zelfs continue zichtbaar. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde gebruiker voorlezen wat op de pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="polite" of role="status" te gebruiken. Omdat het hier om een animatie gaat, moet deze animatie ook een tekstalternatief krijgen, bijvoorbeeld iets als "Laden...". Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   De wachtanimatie kan niet goed gelezen worden en is afleidend

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen animatie, toevoegen alt-tekst en toekennen status

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Het Flevolands Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424