Verklaring van Samen1Nergie

Status toegankelijkheid https://samen1nergie.nl/

Gemeente Duiven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Duiven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Samen1Nergie.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Duiven is beschikbaar via de link https://www.duiven.nl/overzicht-websites-en-apps

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Duiven gepubliceerde informatie blijkt dat de website Samen1Nergie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Duiven is gevorderd met de toegankelijkheid van Samen1Nergie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Duiven.
Functie: Programmamanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@duiven.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 • We reageren zo snel mogelijk op uw e-mail.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag is behandeld? 
Dan kunt u een klacht indienen via de website https://www.duiven.nl 

Aanvullende informatie van Gemeente Duiven

De gemeente Duiven vindt digitale toegankelijkheid belangrijk. Wij blijven er continu aan werken om dit te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de websites van gemeente Duiven:
https://www.duiven.nl/digitale-toegankelijkheid

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Samen1Nergie : voldoet gedeeltelijk

De website Samen1Nergie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Duiven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cmsoo.duiven.nl/file/onderzoek-wcag-21-samen1nergienl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Duiven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet opgenomen in de eisen

  • Gevolg:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet toonbaar aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Blinden kunnen deze informatie niet tot zich nemen

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Alle media/ filmpjes moeten voorzien worden van uitgeschreven tekst met daarin alle informatie uit het beeld en geluid van de video, volgens de gestelde eisen, zodat blinden de informatie in gesproken tekst kunnen ontvangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Blinden kunnen deze informatie niet tot zich nemen

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toepassen. Dit is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in de video gebeurt en informatief is. Hiervoor kan bijvoorbeeld een voice-over worden toegevoegd die de ontbrekende informatie uitspreekt op zo’n manier dat dit geen nadelig effect heeft op het huidige geluid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Voorleessoftware is hierdoor niet te gebruiken

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Teksten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar en geen hulpsoftware bruikbaar

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Attribuut “autocomplete’” toevoegen met de juiste waarde. Hierdoor wordt het mogelijk voor de browser of hulpsoftware om automatisch de juiste waarde in te vullen voor invoervelden die bedoeld zijn voor het invullen van persoonlijke gegevens. Ook kan hulpsoftware extra hulp geven bij het invullen als het weet wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Voor kleurenblinde gebruikers lastig om links te vinden

  • Alternatief:

   Als alternatief mag ook de onderstreping verschijnen bij hover, mits tevens het contrast tussen de kleur van de link en van de lopende tekst minimaal 3:1 is

  • Maatregel:

   Teksten aanpassen aan gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor slechtzienden/ kleurenblinde gebruikers

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Teksten aanpassen aan de eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen aan de eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Deze tekst kan nu niet worden voorgelezen, worden geschaald, in braille omgezet worden, et cetera.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   De tekst als tekstuele HTML element opnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Er is verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% bij een resolutie van 1024x768 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, dat is getest bij een breedte van 320 pixels (of bij een breedte van 1280 pixels en 400% ingezoomd).

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen aan de gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Door te weinig contrast niet goed leesbaar voor slechtzienden

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen aan de gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor slechtzienden/ blinden

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Alinea-afstand, spatie-afstand en letterafstand aanpassen aan de gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Op elke pagina staat rechtsboven een icoon van een vergrootglas waarmee de zoekfunctie geopend kan worden. Dit icoon kan niet bereikt worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Functionaliteit van de zoekfunctie op het toetsenbord beschikbaar maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Bij het leeglaten van de invoervelden of bij een incorrecte invoer, verschijnen er meldingen na het activeren van de verzendknop (bijvoorbeeld ‘Vul dit veld in’). Deze meldingen verdwijnen na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Tijdslimiet verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren is dit nu niet mogelijk

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Mechanisme toepassen om dit mogelijk te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Titels aanpassen aan de gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Content niet altijd leesbaar

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen aan de gestelde eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid: Mensen die met het toetsenbord navigeren moeten langs dubbele links navigeren

  • Alternatief:

   Er kan beter per nieuwsbericht één duidelijke link geplaatst worden. Dit heeft ook voordelen voor mensen die met het toetsenbord navigeren en dan niet langs dubbele links hoeven te navigeren.

  • Maatregel:

   Per nieuwsbericht één duidelijke link plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is vrijwel nergens zichtbaar. Een zichtbare focus is van belang voor mensen die op het toetsenbord zijn aangewezen, zij gebruiken de focusindicator ter oriëntatie

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus zichtbaar maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   De tekst wordt onverstaanbaar voorgelezen

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Taalaanduiding aanpassen naar Nederlands

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van dit succescriterium

  • Gevolg:

   Invoerfouten worden niet automatisch ontdekt, waardoor deze fout niet wordt geïdentificeerd en de fout niet tekstueel aan de gebruiker wordt meegedeeld

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Zorgen voor tekstuele foutmeldingen bij invoerfouten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Structuur van de pagina klopt hierdoor niet. Dat maakt het moeilijk voor hulpsoftware om de code te parsen en de betekenis van de structuur over te brengen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen aan de eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van het succescriterium

  • Gevolg:

   Deze functie kan nu niet overgebracht worden door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen aan de eisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Duiven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424