Verklaring van Intranet Gemeente Stein

Status toegankelijkheid https://intranet.gemeentestein.nl/

Gemeente Stein is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stein streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Intranet Gemeente Stein.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stein is beschikbaar via de link https://www.gemeentestein.nl/over-deze-website/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Intranet Gemeente Stein van Gemeente Stein voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stein .
Functie: Afdelingsmanager dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op met ons via communicatie@gemeentestein.nl

 

Aanvullende informatie van Gemeente Stein

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Intranet Gemeente Stein : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Intranet Gemeente Stein is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het functieveld op de pagina ‘Profiel bewerken’ (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie. De oorzaak is dat het functieveld een zelfontwikkeld en dus afwijkend autocompletefunctionaliteit heeft. Deze zorgt voor betere vindbaarheid van profielen binnen Embrace. Het geval is dat het functieveld daardoor niet ingevuld kan worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Gevolg:

   Het functieveld op de pagina ‘Profiel bewerken’ (https://workspace.a11y.embracecloud.io/Profile/Edit) heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie. De oorzaak is dat het functieveld een zelfontwikkeld en dus afwijkend autocompletefunctionaliteit heeft. Deze zorgt voor betere vindbaarheid van profielen binnen Embrace. Het geval is dat het functieveld daardoor niet ingevuld kan worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Alternatief:

   x

  • Maatregel:

   Embrace erop wijzen dat we dit graag aangepast willen hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid van het intranet en de bijkomende kosten voor het uitvoeren van het onderzoek hiervoor zijn onvoorzien en niet opgenomen in de begroting.

  • Oorzaak:

   De toegankelijkheid van het intranet en de bijkomende kosten voor het uitvoeren van het onderzoek hiervoor zijn onvoorzien en niet opgenomen in de begroting.

  • Gevolg:

   Door de hoge kosten voor dit onderzoek is het momenteel niet mogelijk dit onderzoek uit te laten voeren.

  • Alternatief:

   Als alternatief is er nauw contact met Embrace (leverancier) om eventuele ontoegankelijke zaken op ons intranet aan te pakken.

   Periodiek plaatsen we een bericht op ons intranet met de oproep om ontoegankelijkheid van het intranet bij ons te melden. Deze input bepaalt mede de doorontwikkeling van ons intranet.

   We vragen intern aandacht voor toegankelijkheid.

  • Maatregel:

   Als alternatief is er nauw contact met Embrace (leverancier) om eventuele ontoegankelijke zaken op ons intranet aan te pakken.

   Periodiek plaatsen we een bericht op ons intranet met de oproep om ontoegankelijkheid van het intranet bij ons te melden. Deze input bepaalt mede de doorontwikkeling van ons intranet.

   We vragen intern aandacht voor toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stein heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209