Verklaring van DigiD app

Status toegankelijkheid DigiD app

Logius (DigiD) is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie DigiD app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius (DigiD) gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie DigiD app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius (DigiD) is gevorderd met de toegankelijkheid van DigiD app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD) .
Functie: Product Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://logius.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius (DigiD)

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie DigiD app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie DigiD app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius (DigiD) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20DigiD%20app%20(Android%20en%20iOS)%20-%20niveau%20AA%20-%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius (DigiD) dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   (Android) Als de app wordt geopend verschijnt eerst een scherm (bij het laden van de app) met daarop een logo van de rijksoverheid en een logo van Digid samen met de tekst “Vertrouwd inloggen met DigiD”. Deze pagina is informatief en dus moeten ook de logo’s hier een alternatieve tekst krijgen, zodat de voorleessoftware de informatie van dit scherm ook kan voorlezen. Nu wordt van dit scherm helemaal niets voorgelezen; ook de tekst niet. Op meerdere schermen staat in de titelbalk bovenaan een logo van DigiD. Een logo is altijd informatief en moet dus een alternatieve tekst krijgen. Dit logo kan bijvoorbeeld een contentDescription krijgen die als alternatieve tekst voorgelezen kan worden. Zie bijvoorbeeld het Welkomscherm (AP001) of het Menuscherm (AP036).

   (iOS) Als de app wordt geopend is het logo van de rijksoverheid en het logo van DigiD in beeld. Dit zijn informatieve afbeeldingen, deze hebben geen alternatieve tekst. Op meerdere schermen is het logo van DigiD bovenaan in beeld te zien. Een logo is een informatieve afbeelding en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Deze ontbreekt nu. Het logo ontvangt geen leesfocus en wordt daardoor dus als decoratief gezien. Dit logo moet leesfocus kunnen ontvangen en VoiceOver moet dan een alternatieve tekst voorlezen die het logo beschrijft. Zie bijvoorbeeld het Welkom scherm na activatie van de app (scherm AP001). Op meerdere schermen staat een knop om het menu te openen. VoiceOver leest hier soms 'menu' voor, dat is een goede alternatieve tekst. Soms wordt er echter 'icon menu' of ícon menu dark' (afhankelijk van of de donkere modus is ingesteld) voorgelezen. Dit is niet de bedoeling. De naam van deze knop lijkt niet goed ingesteld te zijn. Als de app geactiveerd is, kan het proces met de QR code worden gestart. Zie het Welkom scherm (AP001) en klik op 'Start'. Het scherm 'Koppelcode' (AP042) is dan in beeld. Hier staat naast de tekst een knop met het icoon van een vraagteken. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst, er wordt alleen 'knop' voorgelezen. Op veel plekken is dit juist wel goed gedaan. Zie bijvoorbeeld het scherm 'Scan de QR-code' (AP014).

  • Gevolg:

   Meerdere informatieve en non-informatieve worden niet voorgelezen. Mogelijk verlies van functionaliteit.

  • Alternatief:

   In onderzoek.

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing (mits bevinding, zoals splash-screen stand houdt).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   (Android) Als de app wordt geopend zijn het logo van de Rijksoverheid en het logo van DigiD in beeld met hierbij de tekst 'Vertrouwd inloggen met DigiD'. Deze tekst wordt niet voorgelezen door TalkBack. Het lijkt geen echte tekst te zijn of een scherm wat niet gezien wordt in ieder geval door TalkBack. Hierdoor kan de informatie ook niet worden doorgegeven door TalkBack aan mensen die blind zijn. Op het Veelgesteldevragen-scherm (AP065) staat een oranje koptekst “Veelgestelde vragen”. Hiervan wordt goed aangegeven dat het een kop is. In de tekst eronder staan ook kopteksten. Deze zijn vetgedrukt weergegeven. Hiervan wordt niet aangegeven dat het koppen zijn. Dit moest alsnog worden aangegeven. Met Talkback kan iemand dan snel van de ene koptekst naar de volgende navigeren en dus sneller de content scannen en kiezen welke content hij of zij wil lezen (of niet). Bovenstaand probleem komt op meer schermen voor. Zie ook het OverdeDigidapp-scherm (AP064). Op het Veelgesteldevragen-scherm (AP065) staat ook een lijst. Deze lijst wordt niet herkend als lijst door TalkBack. Dit kan wel worden aangegeven in Android. Eventueel via een setCollectionInfo.Dit probleem komt op meer schermen voor. Zie ook het OverdeDigidapp-scherm (AP064). Zie ook het informatievenster (“i” aanklikken) op het KiesUwPincode-scherm (AP006).

   (iOS) Als de app wordt geopend zijn het logo van de Rijksoverheid en het logo van DigiD in beeld met hierbij de tekst 'Vertrouwd inloggen met DigiD'. Deze tekst wordt niet voorgelezen door VoiceOver. Op het scherm 'Veelgestelde vragen' (AP065) staan een aantal kleinere koppen: 'Hoe activeer ik de DigiD app?', 'Hoe log ik in met de DigiD app?' etc. Deze zijn niet opgemaakt als kopteksten. Zie ook het scherm 'Over de DigiD app' (AP064) met koppen zoals 'Hoe werkt het?' en het scherm 'Open-source bibliotheken' met koppen als 'Xamarin.Forms'. Op meerdere plekken in de app moet de pincode worden ingevoerd (scherm 'Pincode invoeren': AP016). Er zijn dan vijf vakjes zichtbaar. Als er een cijfer wordt ingevoerd, verschijnt er een sterretje (*) in een vakje. Visueel is het dus duidelijk hoeveel cijfers er al zijn ingevuld en bij welk cijfer de gebruiker nu is met invullen. Software kan deze informatie niet bepalen. Als dit onderdeel de leesfocus heeft, wordt er voorgelezen 'Voer pincode in om in te loggen, 5-cijferige pincode'. Dit is een goede uitleg, maar er blijkt niet uit hoeveel cijfers er al zijn ingevuld. Ook zou het goed zijn om in verborgen tekst te verwijzen naar de knoppen met cijfers die gebruikt moeten worden om de pincode in te voeren. Dit is namelijk geen standaard invoerveld. Zie ook het scherm 'Kies uw pincode' (AP006) bij het activeren van de app. Sommige knoppen zijn inactief. Zie bijvoorbeeld op het scherm 'DigiD app activeren' (AP043) de knop 'Volgende' als de gebruikersnaam en wachtwoord nog niet zijn ingevuld. Er wordt dan door VoiceOver 'grijs' voorgelezen bij deze knop. Dit geeft niet duidelijk de status 'inactief' aan. De rode teksten die het nummer van het scherm aangeven (zoals AP001) worden niet voorgelezen door VoiceOver. Dit is voor nu genegeerd, omdat deze tekst voor de demo-omgeving is bedoeld.

  • Gevolg:

   Bediening bemoeilijkt

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   (iOS) De leesfocusvolgorde van VoiceOver is over het algemeen logisch als er over een scherm wordt genavigeerd. Deze verspringt echter soms op een onlogische manier nadat er een actie is uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld het Welkom scherm (AP001). Als hier het menu wordt geopend, verspringt de leesfocusindicator als het menu geopend is naar het menu-item 'Hulp & Info'. De menu-items hiervoor worden hierbij overgeslagen, dat is niet logisch. Een ander voorbeeld: als er op het welkom scherm op 'Start' wordt geklikt, komt er een nieuw scherm in beeld (AP049). De leesfocus gaat dan automatisch naar de knop 'Nee'. De koptekst wordt hierbij overgeslagen. Dit is niet logisch. Als er hier op 'Nee' wordt geklikt, verschijnt scherm 'AP043' in beeld. Hier gaat de focus meteen naar het eerste invoerveld. Op het volgende scherm (AP006) verspringt de focus naar het invoeren van de pincode en daarna naar de tekst 'Demo modus'. Dit komt op vrijwel elk scherm voor. Er moet een betekenisvolle volgorde zijn. Op het scherm 'Scannen identiteitsbewijs' (AP038, bij het activeren van de app) staat de knop 'Start scannen'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een venster met meer informatie ('Klaar om te scannen'). Als de leesfocus van VoiceOver hier op wordt gezet, wordt deze meteen terug geplaatst op de knop 'Annuleren'. Hierdoor kan deze informatie niet voorgelezen worden.De leesfocusvolgorde van VoiceOver is over het algemeen logisch als er over een scherm wordt genavigeerd. Deze verspringt echter soms op een onlogische manier nadat er een actie is uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld het Welkom scherm (AP001). Als hier het menu wordt geopend, verspringt de leesfocusindicator als het menu geopend is naar het menu-item 'Hulp & Info'. De menu-items hiervoor worden hierbij overgeslagen, dat is niet logisch. Een ander voorbeeld: als er op het welkom scherm op 'Start' wordt geklikt, komt er een nieuw scherm in beeld (AP049). De leesfocus gaat dan automatisch naar de knop 'Nee'. De koptekst wordt hierbij overgeslagen. Dit is niet logisch. Als er hier op 'Nee' wordt geklikt, verschijnt scherm 'AP043' in beeld. Hier gaat de focus meteen naar het eerste invoerveld. Op het volgende scherm (AP006) verspringt de focus naar het invoeren van de pincode en daarna naar de tekst 'Demo modus'. Dit komt op vrijwel elk scherm voor. Er moet een betekenisvolle volgorde zijn. Op het scherm 'Scannen identiteitsbewijs' (AP038, bij het activeren van de app) staat de knop 'Start scannen'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een venster met meer informatie ('Klaar om te scannen'). Als de leesfocus van VoiceOver hier op wordt gezet, wordt deze meteen terug geplaatst op de knop 'Annuleren'. Hierdoor kan deze informatie niet voorgelezen worden.

  • Gevolg:

   Verwarring. Geen goede informatieoverdracht.

  • Alternatief:

   In onderzoek (Android wel goed).

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   (Android en iOS) De app is alleen in de staande oriëntatie te bekijken. Als de telefoon 90 graden gedraaid wordt naar een liggende positie draait de app niet mee.

  • Gevolg:

   De app is daarmee in de liggende stand niet te gebruiken en dat kan voor bepaalde doelgroepen een probleem opleveren. Mensen met een motorische beperking kunnen hun mobiel en/of tablet in een vaste stand hebben staan (bijvoorbeeld liggend).

  • Alternatief:

   App beschikbaar maken in liggende stand.

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het DigDAanvragen-scherm (AP079) moet een huisnummer worden ingevuld. Als deze onjuist of niet is ingevuld, wordt de rand van het veld rood. Er is geen tekstuele foutmelding. De ‘fout’ wordt nu dus alleen door middel van de kleur rood gecommuniceerd. Mensen met kleurenblindheid of mensen die slechtziend zijn kunnen deze verandering van kleur mogelijk niet zien. Zie ook succescriterium 3.3.1 voor het toevoegen van een tekstuele foutmelding. Dat lost ook het probleem voor dit succescriterium meteen op.

   (iOS) Op het scherm 'Gegevens invullen' (AP109) kunnen gegevens van het paspoort of de identiteitskaart handmatig worden ingevuld. Er zijn meerdere velden voor data. Als hier onjuiste (of geen) waarden worden ingevuld, worden de randen van de velden rood. Deze informatie (dat dit onjuist is ingevuld) is van kleur afhankelijk. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden die deze informatie niet meekrijgen. Er kan nu op 'Volgende' worden geklikt, zonder dat de fout wordt opgemerkt. Het formulier kan dus worden verzonden met onjuiste gegevens. Kleurenblinden kunnen nu echter wel deze informatie missen die andere gebruikers wel kunnen zien. Dit komt ook voor bij het aanvragen van DigiD (AP079). Hier moet een huisnummer worden ingevuld. Als deze onjuist of niet is ingevuld, wordt de rand van het veld rood. Er is geen tekstuele foutmelding. Deze informatie is alleen van kleur afhankelijk.

  • Gevolg:

   Mensen met kleurenblindheid of mensen die slechtziend zijn kunnen deze verandering van kleur mogelijk niet zien.

  • Alternatief:

   Toevoegen van een tekstuele foutmelding

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   (Android) Bij het bekijken van de App op een heel klein scherm treden dezelfde soort problemen op als er wordt ingezoomd. De problemen die bij succescriterium 1.4.4 zijn benoemd zijn ook hier van toepassing.

   (iOS) Bij het testen van dit succescriterium is de lettergrootte van de iPhone op de maximale grootte gezet *). Er mag dan niet horizontaal gescrold worden en er mag geen verlies van content en/of functionaliteit zijn. Er is verlies van content en functionaliteit. Er zijn meer problemen aanwezig dan bij succescriterium 1.4.4. In het menu is nu bijvoorbeeld alleen het item 'ID-check' aanwezig (na activatie van de app). De rest van de opties zijn niet in beeld. Verder zijn er vergelijkbare problemen als beschreven bij succescriterium 1.4.4. Tekst van knoppen kan buiten beeld vallen waardoor deze niet meer te lezen is en tekst kan over elkaar heen vallen. Zie bijvoorbeeld het scherm 'Contact' (AP093). Er worden verder geen specifieke voorbeelden meer genoemd, maar vergelijkbare problemen kunnen voorkomen op andere plaatsen.

  • Gevolg:

   Teksten niet zichtbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing (mits criterium *) goed is toegepast).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het DigidAppActiveren-scherm (AP043) staan twee invoervelden. Deze zijn te herkennen door een lichtgrijze achtergrond en een grijze rand. Het contrast van de grijze rand ten opzichte van de witte achtergrond moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is met 1,7:1 dus te laag. Dit probleem doet zich ook voor bij andere formulieren in de Digid-app. Bijvoorbeeld bij het DigDAanvragen-scherm (AP079). Zie ook het E-mailadresToevoegen-scherm (AP080).

   (iOS) In de app kan bij de instellingen gekozen worden om de donkere modus aan of uit te zetten (scherm AP097). Ten minste één versie moet volledig toegankelijk zijn. Het beste is om beide opties toegankelijk te maken. In de lichte modus zijn er problemen gevonden. Op het scherm 'E-mailadres toevoegen' (AP080) staat een veld voor het e-mailadres. De grijze randen (#D3D3D3) hebben een contrast van 1,5:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. In de donkere modus voldoet het contrast van de randen van het veld op dit scherm wel. Dit komt ook voor het op scherm om in te loggen (AP043) bij de invoervelden voor de gebruikersnaam en wachtwoord. Zie ook het scherm 'DigiD aanvragen' (AP079). Op het scherm 'Instellingen' (AP068) staat naast 'Verzamelen statistieken' een schakelknop. Als deze knop is ingeschakeld, is het ovale gedeelte van de knop oranje (#E27012). In de donkere modus heeft deze een contrast van 2,3:1 ten opzichte van de achtergrond (#54555B). In de lichte modus heeft deze een contrast van 2,9:1 ten opzichte van de achtergrond (#F4F5F6). Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Als de knop is uitgeschakeld, is het ovale gedeelte van de knop grijs (#75757D). In de donkere modus heeft deze een contrast van 1,6:1 ten opzichte van de achtergrond. Dit ovale gedeelte van de knop moet te onderscheiden zijn ten opzichte van de achtergrond. Het contrast tussen de witte ronde knop ten opzichte van het ovale gedeelte van de knop is wel overal hoger dan 3,0:1, dat is dus goed. Op het scherm 'Taal' (AP096) staat een oranje vinkje (#E27012) achter de geselecteerde taal. In de donkere modus heeft deze een contrast van 2,3:1 op de donkere achtergrond (#54555B). Op de lichte achtergrond (#F4F5F6) is het contrast net te laag 2,9:1. Als er een Bluetooth toetsenbord wordt gebruikt, is er een toetsenbordfocusindicator zichtbaar. Deze blauwe rand is niet aan te passen en dat hoeft dan dus ook niet. Soms is er geen kader als focusindicator, maar verandert de achtergrondkleur van een element. Zie bijvoorbeeld op het scherm 'Instellingen' (AP068) als het onderdeel 'Taal' de toetsenbordfocus heeft. Het verschil in contrast tussen dit onderdeel dat focus heeft en dit onderdeel dat geen focus heeft is 1.1:1. Dit is onvoldoende. Het verschil in contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Dit moet en kan wel aangepast worden. Er kunnen meer vergelijkbare problemen voorkomen.

  • Gevolg:

   Tekst minder goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   (Android) Voor de app is naast de ‘normale’ modus ook een ‘donkere’ modus aanwezig. Deze is niet bedoeld voor een beter contrast, maar voornamelijk voor, zoals het woord al zegt, een donkere achtergrond in plaats van een witte achtergrond. We hebben naar het contrast gekeken in de ‘normale’ modus en hieronder zijn dus de contrastproblemen in deze modus beschreven. Voor de duidelijkheid/volledigheid: In de donkere modus komen soortgelijke problemen voor als in de normale modus. Het kan ook een oplossing zijn om naast de ‘donkere’ modus ook een ‘hoog-contrast’ modus aan te bieden die zorgt voor voldoende contrast in alle schermen. Op meerdere schermen komt oranje tekst voor op een witte achtergrond. Bijvoorbeeld op het Welkomscherm (AP001) de tekst “Welkom”. Ook komt witte tekst op een oranje achtergrond voor. Bijvoorbeeld op het Welkomscherm (AP001) de tekst “Start >” als de app nog geactiveerd moet worden. Het contrast van deze kleur oranje met wit is 3,2:1. Voor normale tekst (kleiner dan 18pt of 24px) moet dit minimaal 4,5:1 zijn en voor grote tekst (groter of gelijk aan 18pt of 24px) moet dit minimaal 3,0:1 zijn. Voor de genoemde voorbeelden hierboven is het contrast dus te laag (want dat is normale tekst). Bovenstaande twee kleuren komen op veel meer schermen voor en hebben overal dus dezelfde contrastproblemen voor normale tekst. Voor grote tekst is het contrast wel voldoende. Zie bijvoorbeeld ook het Instellingen-scherm (AP068) de tekst “Instellingen”. Of het Donkeremodus-scherm de teksten “Aan”, “Uit” en “Automatisch” op de knoppen. Op het Veelgesteldevragen-scherm (AP065) staan bijvoorbeeld oranje links in de tekst. Ook hier levert dit een contrastprobleem op. Op het GebruiktUDigidAlOpEenAnderApparaat-scherm (AP049) staan zowel oranje teksten op een witte achtergrond als witte teksten op een oranje achtergrond. Het contrast van beide is ook hier niet goed. Zo zijn veel meer soortgelijke voorbeelden met deze kleurcombinaties gevonden. Op het DigidAppActiveren-scherm (AP043) staan lichtgrijze tekstlabels bij de invoervelden op een witte achtergrond. Het contrast van deze tekst is met 2,6:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij andere formulieren in de Digid-app. Bijvoorbeeld bij het DigDAanvragen-scherm (AP079). Ook hier zijn lichtgrijze tekstlabels gebruikt. Zie ook het E-mailadresToevoegen-scherm (AP080).

   (iOS) In de app kan bij de instellingen gekozen worden om de donkere modus aan of uit te zetten (scherm AP097). In beide instellingen zijn contrastproblemen gevonden. Ten minste één versie moet volledig toegankelijk zijn. Het beste is om beide opties toegankelijk te maken. Als de donkere modus is uitgeschakeld, wordt de kleurencombinatie oranje (#E27012) en wit (#FFFFFF) gebruikt. Het contrast is 3,2:1. Dit is te laag voor kleine tekst, de contrasteis is dan 4,5:1. Voor grote tekst is de contrasteis 3,0:1. Omdat de broncode niet bekeken kan worden, kan niet worden gecontroleerd of tekst grote of kleine tekst is. Volgens de definities is grootschalige tekst 18 pt voor normale tekst en 14 pt voor dikgedrukte tekst. De tekstgrootte kan niet gecontroleerd worden, maar tekst als 'Start' op het Welkom scherm (AP001) lijkt kleine tekst te zijn. De koppen lijken grote tekst te zijn, maar dit kan dus niet gecontroleerd worden. Deze kleurencombinatie komt op vrijwel elk scherm voor. Op het scherm 'Open-source bibliotheken' (AP085) staan lichtere oranje (#FF8F22) links op een witte achtergrond. Het contrast is met 2,3:1 te laag. Als de donkere modus is ingeschakeld, wordt de oranje kleur (#E27012) op een donkere achtergrond gebruikt (#2A2B31). Het contrast is dan 4,4:1. Dit is net te laag voor kleine tekst. Ook komt in deze donkere modus de kleurencombinatie wit en oranje voor op knoppen (contrast 3,2:1). Zie bijvoorbeeld het scherm 'DigiD app deactiveren' (AP010). Dit komt op meerdere schermen voor. Op het scherm 'Open-source bibliotheken' (AP085) staat onder 'BerTlv.NET' de link 'Licentie site' in het blauw (#0908C8). Deze heeft een contrast van 1,3:1 ten opzichte van de donkere achtergrond. Dit lijkt incidenteel te zijn. Let op: als er voor wordt gekozen om in de donkere modus het contrast overal voldoende te maken en in de lichte modus niet, dan moet de optie om de donkere modus in te stellen wel op een toegankelijke manier bereikt kunnen worden. De stappen die nodig zijn om deze modus in te schakelen moeten dus voldoende contrast hebben. De oranje teksten op het scherm 'Donkere modus' (AP097) moeten dan bijvoorbeeld voldoende contrast hebben. Deze teksten moeten immers gelezen kunnen worden om deze functie te bedienen. De rode tekst (#FF0317) die het nummer van het scherm aangeeft heeft een contrast van 4,0:1 op een lichte achtergrond en 3,5:1 op een donkere achtergrond. Deze tekst is genegeerd omdat deze waarschijnlijk alleen in de demo-omgeving te zien is.

  • Gevolg:

   Minder goed zichtbaar en dus bedienbaar.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   (Android) Als de lettergrootte via de toegankelijkheidsopties op maximaal wordt gezet (ongeveer 200% vergroot) dan wordt de meeste tekst goed vergroot weergegeven. Er treden echter een aantal problemen op. Deze staan hieronder beschreven. Op het welkom-scherm (AP001) is de tekst “Start” (op knop onderaan voor activatie van de app) niet helemaal meer goed te lezen. De oranje balk groeit niet mee met de tekst en dus valt de tekst aan de onderkant voor een deel weg. Je ziet dan halve letters waardoor het moeilijk te lezen is. Op het menu-scherm (AP036) is de linktekst “Hulp & Info” niet helemaal meer goed te lezen. Deze tekst wordt over twee regels verdeeld. De tekst Info is dan ook maar voor de helft te lezen. De onderkant van de tekst valt weg en ook hier zie je dus maar halve letters. Ook hier groeit de ruimte voor de tekst niet mee met de groter wordende tekst lijkt het. Op het instellingen-scherm (AP068) is de tekst “Verzamelen statistieken” bij de schakelaar niet meer te lezen. Er staat alleen nog “Verza”. De rest van de tekst is weggevallen. Op het donkeremodus-scherm (AP097) zijn de teksten “Aan”, “Uit” en “Automatisch” niet meer goed te lezen op de knoppen. De tekst valt aan de onderkant weg. Dit probleem komt bij alle knoppen met tekst eigenlijk voor door de hele app heen. Op het DigDAanvragen-scherm (AP079) zijn de placeholder teksten “DD” en “MM” niet meer goed te lezen. Bij “MM” staat er nu alleen maar één “M” en in plaats van “DD” staat er “DI”. Een deel van de tweede “D” valt dus weg. Zo zijn meer soortgelijke problemen op andere schermen gevonden. Het probleem is steeds hetzelfde, namelijk dat de ruimte die nodig is voor de tekst om weergegeven te worden niet dynamisch meegroeit met de tekst waardoor soms delen van de teksten wegvallen (aan de onderkant van de tekst). Op het Contact-scherm (AP093) gebeurd iets vreemds. Op dit scherm lijkt het kunnen swipen uitgezet te zijn. Als de tekst tot 200% vergroot wordt staat een deel van de eerste alinea in beeld. De rest van de content kan normaal getoond worden door te swipen naar boven. Het effect hiervan is echter dat de link www.digid.nl geactiveerd wordt en dat de content gewoon blijft staan. Ook bij kleinere vergrotingen van de lettergrootte waarbij wel meer tekst in beeld komt, maar nog niet alles kan niet geswiped worden naar boven. Op dit scherm zal bij het vergroten van de tekst dus altijd een probleem zijn. Niet alle content kan dan gelezen worden. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk.

   (iOS) Als de lettergrootte in de iPhone instellingen is vergroot tot 200%, wordt de tekst in de app vergroot, dat is goed. Er is wel verlies van content en/of functionaliteit. Bij het activeren van de app kan op het scherm 'E-mailadres toevoegen' (AP080) voor 'Overslaan' worden gekozen. Er verschijnt dat een pop-up venster. Als de letters zijn vergroot, kunnen het onderste gedeelte van de tekst en de knoppen in dit venster niet in beeld worden gebracht. Dit is een groot probleem. Dit venster kan namelijk niet meer gesloten worden. Een gebruiker loopt hier vast, want er kan niet terug of verder worden gegaan. Op vergelijkbare pop-up vensters op andere schermen kan er wel naar beneden worden gescrold en kan het venster worden gesloten, dan is er geen probleem. Bij het scherm 'Instellingen' (AP068) valt het woord 'Statistieken' weg. Bij het scherm 'Hulp en informatie' (AP092) valt de koptekst over de tekst 'Veelgestelde' heen. Ook valt de tekst 'Over de DigiD app' gedeeltelijk weg. Op het scherm 'Contact' (AP093) valt er veel tekst over elkaar heen waardoor de tekst niet te lezen is. Op het scherm 'DigiD app activeren' (AP043) vallen de teksten van de knoppen 'Geen DigiD' en 'Volgende' buiten de randen van de knoppen, maar deze zijn nog wel te lezen. Op het scherm 'DigiD app activeren' (AP086) is de animatie heel erg verkleind te zien. Hierdoor is deze nauwelijks zichtbaar en kan de tekst van de animatie ook niet gelezen worden. Op het scherm dat aangeeft dat het scannen van een id-kaart niet is gelukt (AP088) valt de tekst 'Nogmaals scannen' deels buiten de knop, waardoor deze niet goed leesbaar is. Bij het openen van de app is er tekst zichtbaar: 'Vertrouwd inloggen met DigiD'. Deze tekst wordt niet vergroot. Op het scherm 'Kies uw pincode' (AP006) vallen de letters op het toetsenbord bij de cjifers half buiten beeld. Dit is hier waarschijnlijk geen probleem omdat het om cijfers gaat, maar het kan wel onhandig zijn. Ook valt de rode tekst die aangeeft welk scherm het is over andere tekst heen. Dit is nu genegeerd omdat het om een demo-omgeving gaat en deze tekst er in de live app waarschijnlijk niet zal zijn. Er kunnen meer vergelijkbare problemen voorkomen op andere plekken.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen teksten niet goed lezen.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   (Android) Op meerdere schermen loopt de app vast als er wordt getest met een Bluetooth toetsenbord. Er is dan geen toetsenbordbediening en ook geen bediening met aanraken van het scherm meer mogelijk. De app moet opnieuw opgestart worden. Dit is een probleem voor mensen die een Bluetooth toetsenbord gebruiken om de app te bedienen. Het gaat bijvoorbeeld om de schermen 'Contact' (AP093), Open-source bibliotheken' (AP085) en 'Hoe logt u in met deze app?' (AP019, na activeren). Dit komt op meer schermen voor. Andere succescriteria met betrekking tot toetsenbordbediening zijn nu niet te testen op deze schermen. Op het scherm 'ID-check' (AP090) blijft de toetsenbordfocus op de menu knop staan. De andere elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen. Ook loopt het scherm hierbij vast en is deze ook niet meer met aanraken te bedienen. Op het scherm 'Koppelcode' (AP042) staan een icoon van een vraagteken. Als deze wordt aangeklikt, opent er een pop-up venster. Deze kan worden gesloten met het toetsenbord. Als er echter eerst een paar keer op Tab of Shift Tab of de pijltjestoetsen wordt gedrukt, loopt het scherm vast. Bediening met het toetsenbord of aanraken van het scherm is dan niet meer mogelijk. Dit komt ook op andere schermen voor bij vergelijkbare pop-up vensters, zie bijvoorbeeld scherm 'Kies uw pincode' (AP006). Op het scherm 'Taal' (AP096) zijn de keuzes voor de taal niet te bereiken en dus niet te bedienen met een toetsenbord. Op het scherm 'Over de DigiD app' (AP064) staan links in de tekst. Deze kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen en dus niet bediend worden met het Bluetooth toetsenbord. Tijdens het activeren van de app moet op scherm 'DigiD app activeren' (AP049) het wachtwoord worden ingevuld. Er is een knop waarmee het ingevulde wachtwoord kan worden getoond. Deze is niet te bedienen met het Bluetooth toetsenbord. De knop kan geen focus ontvangen. Tijdens het activeren van de app moet op het scherm 'DigiD app activeren' (AP044) een SMS-code worden ingevuld. De velden voor het invullen van deze code kunnen geen toetsbordfocus ontvangen, de code kan niet met het toetsenbord worden ingevuld. Tijdens het activeren van de app met een brief (AP045) moet een code uit de brief worden ingevoerd. Deze velden kunnen ook geen toetsenbordfocus krijgen, dit is niet mogelijk met het Bluetooth toetsenbord.

   (iOS) Op het menu-scherm (AP036) staan twee interactieve componenten met de tekst “Instellingen” en “Hulp & Info”. Beide zijn niet met een extern toetsenbord te activeren. De focus kan er wel naar verplaatst worden, maar ze zijn niet te activeren. Dit komt waarschijnlijk doordat hier geen native knoppen voor zijn gebruikt (zie ook SC 4.1.2). Bovenstaand probleem doet zich bij meer schermen voor. Bijvoorbeeld ook op het Instelling-scherm (AP068). Hier zijn de teksten “Taal” en “Donkere modus” interactief, maar deze zijn niet met het toetsenbord te activeren. Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden. Op het Taal-scherm (AP096) kan ook de taal niet geselecteerd worden met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet goed bedienbaar met toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op meerdere schermen loopt de app vast als er wordt getest met een Bluetooth toetsenbord. Er is dan geen toetsenbordbediening en ook geen bediening met aanraken van het scherm meer mogelijk. De app moet opnieuw opgestart worden. Dit is een probleem voor mensen die een Bluetooth toetsenbord gebruiken om de app te bedienen. Het gaat bijvoorbeeld om de schermen 'Contact' (AP093), Open-source bibliotheken' (AP085) en 'Hoe logt u in met deze app?' (AP019, na activeren). Dit komt op meer schermen voor. Zie voor meer voorbeelden succescriterium 2.1.1.

  • Gevolg:

   BT toetsenbord niet bruikbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   (iOS) Bij het activeren van de DigiD app kan er een identiteitsbewijs worden gescand (scherm AP038). Als er op 'Start scannen' wordt geklikt, verschijnt er een scherm in beeld met de tekst 'Klaar om te scannen'. Hieronder is een animatie zichtbaar die automatisch beweegt. Deze animatie is niet te verbergen, pauzeren of stoppen. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met een cognitieve beperking.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan de toegankelijkheid nog verbeteren: Bij het activeren van de DigiD app kan er een scherm in beeld komen waar een animatie van identiteitsbewijzen wordt getoond (scherm AP086). Deze beweegt automatisch. De animatie kan gepauzeerd worden door hier met een vinger op te tikken. Er is dus een mechanisme aanwezig om deze beweging te pauzeren, dus dit voldoet. Het zou echter wel beter zijn als er een pauzeknop zichtbaar zou zijn die deze functie aangeeft. Nu is het niet meteen duidelijk dat deze beweging gepauzeerd kan worden door er op te tikken. Dit zou bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Dit komt op meer schermen voor, zie bijvoorbeeld de animatie op het scherm 'Scannen identiteitsbewijs' (AP038).Zie ook de animatie bij het scannen van een QR code (scherm AP014). Complimenten dat de animatie ook te stoppen is met een Bluetooth toetsenbord en tijdens het gebruik van VoiceOver.

  • Gevolg:

   Hinderlijke bediening

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   (iOS) Dit succescriterium is getest met een Bluetooth toetsenbord. Op het scherm 'DigiD app activeren' (AP043) staan een icoon van een vraagteken. Als deze wordt aangeklikt, opent er een pop-up venster. Als er een pop-up venster zoals deze wordt geopend, moet de toetsenbordfocus hier naar toe gaan. Nu blijft de focus op het achterliggende scherm staan (de blauwe focusindicator is daarachter nog zichtbaar). Als het pop-up venster is geopend, lijkt het alsof de toetsenbordfocus binnen dit venster blijft (dat is goed). Dit is echter niet goed te controleren, omdat het scherm vast kan lopen (zie succescriterium 2.1.1). Als het pop-up venster wordt gesloten, moet de toetsenbordfocus weer terug komen op de knop die het venster opende. Dat is nu niet het geval. De focus staat na het sluiten van het venster op de menu knop links boven. Deze problemen komen ook (deels) voor op andere schermen met vergelijkbare pop-up vensters die geopend worden door het klikken op een icoon van een vraagteken. Zie bijvoorbeeld 'Kies uw pincode' (AP006). Op het scherm 'DigiD aanvragen' (AP079) is de toetsenbord focusvolgorde (bij de bediening met een Bluetooth toetsenbord) niet altijd logisch. Er kan met de pijltjestoetsen genavigeerd worden tussen velden. Als er een veld wordt ingevuld, is dit echter niet meer mogelijk. Er moet dan met de Tab toets uit het formulier genavigeerd worden en daarna weer terug naar het formulier, dan kan er pas naar een ander veld worden genavigeerd.

  • Gevolg:

   Onhandige bediening

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementatie oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is getest met een Bluetooth toetsenbord. Op het scherm 'Pincode invoeren' (AP016) staan onderaan knoppen van cijfers. Het is alleen zichtbaar als de toetsenbordfocus op het cijfer '1' staat, bij de overige knoppen is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. Dit komt ook voor op het scherm 'Kies uw pincode' (AP006). Bij het klikken op een icoon van een vraagteken, opent er een pop-up venster. Het is dan niet altijd zichtbaar waar de toetsenbordfocus is. Deze staat dan op het scherm achter het venster. Zie succescriterium 2.4.3. Op het scherm 'DigiD aanvragen' (AP079) is het niet altijd zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. Zie bijvoorbeeld als de toetsenbordfocus op de velden voor de geboortedatum staat (na het navigeren van het veld voor het burgerservicenummer naar beneden). Ook bij het wisselen tussen de velden voor de geboortedatum (met de pijltjestoetsen naar rechts en links) is de focus tussen elk veld even onzichtbaar. Een vergelijkbaar probleem treedt op bij de velden voor het Huisnummer en toevoeging.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar met BT toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   (Android) Door middel van een ‘Locale’ kan de taal van de hele Digid-app ingesteld worden in de broncode van de app. Dat is op dit moment niet gedaan. De taal van de Digid-app moet ingesteld worden op Nederlands. Als dat wel gedaan zou zijn zou de TalkBack automatisch wisselen naar het Nederlands als bijvoorbeeld de systeemtaal ingesteld staat op Engels. Bij het testen blijkt dat de app bij een systeeminstelling op Engels de app ook in het Engels gaat voorlezen en dat er dus niet automatisch gewisseld wordt naar het Nederlands.

   (iOS) De taal van de app kan ingesteld worden als Nederlands of als Engels (scherm 'Taal': AP096). VoiceOver kan de tekst dan niet altijd op de juiste manier voorlezen. Hoe VoiceOver de tekst voorleest is nu afhankelijk van de taal instelling van de iPhone. De standaard taal van de app moet door software bepaald kunnen worden, dit moet onafhankelijk zijn van de taalinstelling van het toestel. Als de iPhone taal is ingesteld als Nederlands en de taal in de app als Engels, dan wordt de Engelse tekst op een Nederlandse manier voorgelezen. Als de iPhone taal is ingesteld als Engels en de taal in de app als Nederlands, dan wordt de Nederlandse tekst op een Engelse manier voorgelezen. Dit kan mogelijk opgelost worden door het gebruik van accessibilityLanguage.

  • Gevolg:

   Foute taal geselecteerd.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   (Android) Voordat de app geactiveerd is, kan er een DigiD account worden aangevraagd. Er is dan een scherm met een formulier (DigDAanvragen-scherm (AP079)). Er staan velden voor de geboortedatum. Als hier cijfers worden ingevuld bij het veld voor de dag, dan verspringt daarna automatisch de focus naar het volgende veld. Dit is een contextwijziging. Dit gebeurt ook bij het invullen bij de cijfers van de maand. Dit probleem komt op meer schermen voor.

   (iOS) Bij het activeren van de DigiD app kan er een e-mailadres worden toegevoegd (scherm AP080). Er moet dan een controlecode worden ingevoerd voor een e-mailadres (scherm AP081). Als VoiceOver aan staat, is dit een tekstveld. Als het laatste teken van de correcte controlecode wordt ingevoerd, dan wordt meteen het volgende scherm geladen. Dit is een contextwijziging. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers. Een mogelijke oplossing is om het volgende scherm pas in beeld te brengen nadat een gebruiker zelf een actie heeft uitgevoerd, door bijvoorbeeld op een knop te drukken. Zie ook het scherm voor het invullen van een activeringscode uit een brief (AP045). Voordat de app geactiveerd is, kan er een DigiD account worden aangevraagd. Er is dan een scherm met een formulier (AP079). Er staan velden voor de geboortedatum. Als hier cijfers worden ingevuld bij het veld voor de dag, dan verspringt daarna automatisch de focus naar het volgende veld. Dit is een contextwijziging. Dit gebeurt ook bij het invullen bij de cijfers van de maand. Dit treedt ook op bij meerdere velden op het scherm 'Gegevens invullen' (AP109) als de gegevens van het paspoort of identiteitskaart handmatig moeten worden ingevuld. Dit treedt ook op bij het gebruik van een Bluetooth toetsenbord.

  • Gevolg:

   Onhandige bediening

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het DigDAanvragen-scherm (AP079) moet een geboortedatum worden ingevuld. Dit moet in drie verschillende invoervelden en per invoerveld staat nu aangegeven wat en hoe het moet worden ingevuld. In het eerste invoerveld bijvoorbeeld “DD” wat aangeeft dat de dag met twee cijfers moet worden ingevuld. Deze instructie staat echter als placeholder tekst en verdwijnt zodra de focus op dit invoerveld staat. Dat is niet de bedoeling. De instructie moet altijd zichtbaar blijven. Het liefst in het tekstlabel wat er boven staat. Er staat wel een informatie icoontje naast waarmee extra instructies worden getoond. Ook hier kan de notatie worden toegevoegd. Nu staan er alleen twee voorbeelden, maar die zijn niet afdoende om de notatie mee aan te geven.

   (iOS) Bij het activeren van de DigiD app met een activeringscode uit een brief, komt scherm AP079 in beeld. Hier staan velden voor de geboortedatum. Er wordt in placeholder tekst aangegeven wat er in welk veld ingevuld moet worden en in welk format (DD-MM-JJJJ). Dit staat aangegeven in placeholder tekst. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Dit kan bijvoorbeeld naast de velden in een instructie of label worden gezet. In de instructie wordt als voorbeeld '00-00-0000' gegeven. Hierin worden koppeltekens gebruikt, terwijl deze niet moeten worden gebruikt bij het invullen in de velden. Deze instructie kan dus verwarrend zijn. Een vergelijkbaar probleem komt voor op het scherm 'Gegevens invullen' (AP109). Hier kunnen gegevens van het paspoort of de identiteitskaart handmatig worden ingevuld. Er zijn meerdere velden voor data met placeholder tekst die aangeeft waar het veld voor is.

  • Gevolg:

   Verwarrend

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het DigDAanvragen-scherm (AP079) moet een huisnummer worden ingevuld. Als deze onjuist of niet is ingevuld, wordt de rand van het veld rood. Er is geen tekstuele foutmelding. Er moet ook een tekstuele foutmelding komen, zoals bij andere velden in dit formulier wel goed wordt gedaan.

   (iOS) Op veel plekken worden goede foutmeldingen gegeven. Er zijn een paar problemen gevonden. Bij het aanvragen van DigiD (AP079), moet een huisnummer worden ingevuld. Als deze onjuist of niet is ingevuld, wordt de rand van het veld rood. Er is geen tekstuele foutmelding. Er moet ook een tekstuele foutmelding komen, zoals bij andere velden in dit formulier wel goed wordt gedaan. Een vergelijkbaar probleem komt voor op het scherm 'Gegevens invullen' (AP109). Hier kunnen gegevens van het paspoort of de identiteitskaart handmatig worden ingevuld. Er zijn meerdere velden voor data. Als hier onjuiste (of geen) waarden worden ingevuld, worden de randen van de velden rood. Er zijn geen tekstuele foutmeldingen.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen niet begrepen

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het menu-scherm (AP036) staan twee interactieve componenten, namelijk “Instellingen” en “Hulp & Info”. Dit zijn geen native knoppen, maar interactieve componenten die op een andere manier interactief zijn gemaakt. Hierdoor kan Talkback ook de interactieve rol ervan niet van voorlezen. Alleen de tekst zelf wordt voorgelezen, maar er wordt niet aangegeven dat deze interactief zijn en ook niet hoe deze te bedienen zijn. Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, technobility@cardan.com, www.technobility.nl, BTW nr: NL.8524.11.698.B.01, IBAN: NL18 ABNA 0532 5706 85 38 Bovenstaand probleem doet zich bij meer schermen voor. Bijvoorbeeld ook op het Instelling-scherm (AP068). Hier zijn de teksten “Taal” en “Donkere modus” interactief, maar de interactieve rol kan niet door TalkBack bepaald worden. Ook hier zijn geen native knoppen gebruikt. Op het Taal-scherm (AP096) staan twee interactieve componenten, namelijk “Nederlands” en “English”. De toegankelijkheidsnaam en ook de status (geselecteerd of niet) is door hulpsoftware goed te bepalen. Maar de interactieve rol is ook hier niet duidelijk voor hulpsoftware. Ook hier zijn geen native interactieve componenten gebruikt waarschijnlijk.Op het Donkeremodus-scherm (AP097) gaat dit overigens wel goed. Hier zijn wel native knoppen gebruikt voor de opties. Deze oplossing kan ook het beste gebruikt worden bij de taalkeuze. Zo zijn meer soortgelijke interactieve componenten gevonden waarvan de interactieve rol niet bepaald kan worden door TalkBack. De oorzaak is steeds hetzelfde; er is geen standaard native oplossing gebruikt. Op het Contact-scherm (AP093) staat in de eerste alinea een link (“www.digid.nl”). Deze is ook herkenbaar als link voor TalkBack en met een speciale functie kan de link ook apart getoond en geactiveerd worden. Dat is goed. Op dit scherm staan echter nog een aantal links (herkenbaar door de oranje en onderstreepte tekst). Deze zijn niet als links herkenbaar gemaakt. De alinea’s waar ze in staan zijn wel interactief en dit wordt ook wel aangegeven door TalkBack, maar wat het doel van de interactie is, is dan minder duidelijk. De hele alineatekst is dan de toegankelijkheidsnaam. Welk deel daarvan dan specifiek het doel van de interactie bepaald wordt niet echt duidelijk. Het is dus beter om in deze alinea’s ook de links als links herkenbaar te maken net zoals gedaan is in de eerste alinea bovenaan. Dat werkt het beste. Bovenstaand probleem met links die niet als link herkenbaar zijn komt op meer schermen voor. Bijvoorbeeld ook op het Veelgesteldevragen-scherm (AP065). Hier staan twee links, namelijk “Mijn Digid” en “www.digid.nl”. Deze tweede is precies hetzelfde als op het Contact-scherm (AP093), maar is hier op dit scherm niet herkenbaar als link en op het Contact-scherm wel. Ook hier kunnen de links beter wel herkenbaar gemaakt worden als link. Dan kan TalkBack ook een overzicht maken van alle links in de content van dit scherm. Bovenstaand probleem komt op veel meer schermen voor. Overal moeten de links herkenbaar gemaakt worden als link.

   (iOS) Er is over het algemeen heel goed rekening gehouden met dit succescriterium. Bij veel interactieve items kan Voiceover de naam, rol en status goed voorlezen. Er zijn wat problemen gevonden. Als de app geactiveerd is, kan het proces met de QR code worden gestart (zie het Welkom scherm (AP001) en klik op 'Start'). Het scherm 'Koppelcode' (AP042) is dan in beeld. Hier staat naast de tekst een knop met het icoon van een vraagteken. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst, er wordt alleen 'knop' voorgelezen. Op veel schermen met een vergelijkbare knop is dit juist wel goed gedaan. Op het scherm 'Taal' (AP096) staan de opties 'Nederlands' en 'Engels'. VoiceOver leest hier goed de naam en de status voor ('geselecteerd' of 'niet-geselecteerd'). De rol van de interactieve items wordt echter niet voorgelezen. Als stembediening wordt gebruikt om de namen van deze items te tonen, dan worden er geen namen getoond. Het lijkt er op alsof software de naam dan niet kan bepalen (al wordt deze wel voorgelezen door VoiceOver). Voordat de app geactiveerd is, kan er een DigiD account worden aangevraagd. Er is dan een scherm met een formulier (AP079). Bij meerdere invoervelden staan knoppen met het icoon van een 'i'. Hier kan op geklikt worden, er klapt dan informatie uit. Software kan de status van deze knoppen niet bepalen (ingeklapt of uitgeklapt).

  • Gevolg:

   Onhandige bediening en informatie opsomming

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius (DigiD) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617