Verklaring van DigiD app

Status toegankelijkheid DigiD app

Logius (DigiD) is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie DigiD app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius (DigiD) gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie DigiD app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius (DigiD) is gevorderd met de toegankelijkheid van DigiD app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD) .
Functie: Product Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://logius.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius (DigiD)

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie DigiD app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie DigiD app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius (DigiD) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20DigiD%20app%20-%20niveau%20AA%20-%201.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius (DigiD) dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP006 staat een knop voor extra informatie. Na activatie komt een pop-up in beeld met daarin een lijst van eisen voor de pincode. Deze lijst wordt niet herkend als lijst door TalkBack. Dit type probleem komt ook voor op AP038 in een soortgelijke pop-up.Op het scherm AP065 staat een lijst met drie punten die in de code niet is opgemaakt als lijst. Doordat er een in dat specifieke geval nu een alternatief in tekst is wordt dat niet afgekeurd. (iOS) Sommige knoppen zijn inactief. Zie bijvoorbeeld op het scherm 'DigiD app activeren' (AP043) de knop 'Volgende' als de gebruikersnaam en wachtwoord nog niet zijn ingevuld. Er wordt dan door VoiceOver geen aanvullende informatie voorgelezen bij deze knop. Visueel is meteen duidelijk dat deze knop niet actief is die informatie moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk voor dit probleem met niet inactieve componenten van de gebruikersinterface. Deze mogen bijvoorbeeld ook genegeerd worden door hulpsoftware zolang zij inactief zijn. Dit type probleem komt ook op andere schermen voor zoals AP052. De rode teksten die het nummer van het scherm aangeven (zoals AP001) worden niet voorgelezen door VoiceOver. Dit is voor nu genegeerd, omdat deze tekst voor de demo-omgeving is bedoeld.

  • Gevolg:

   a) Wordt niet (als lijst) uitgesproken. b) inactieve knop onduidelijk

  • Alternatief:

   a) Items worden wel voorgelezen. b) in onderzoek

  • Maatregel:

   a) geen, alternatief is in de praktijk acceptabel b) Implementeren oplossing. <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Bij a) voortaan niet afkeuren. Te strikte interpretatie van de norm, of norm aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-03-2022
 2. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   (Android en iOS) De app is alleen in de staande oriëntatie te bekijken. Als de telefoon 90 graden gedraaid wordt naar een liggende positie draait de app niet mee.

  • Gevolg:

   De app is daarmee in de liggende stand niet te gebruiken en dat kan voor bepaalde doelgroepen een probleem opleveren. Mensen met een motorische beperking kunnen hun mobiel en/of tablet in een vaste stand hebben staan (bijvoorbeeld liggend).

  • Alternatief:

   Rechtop gebruiken.

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing. <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op het scherm 'Gegevens invullen' (AP109) kunnen gegevens van het paspoort of de identiteitskaart handmatig worden ingevuld. Er zijn meerdere velden voor data. Als hier onjuiste (of geen) waarden worden ingevuld, worden de randen van de velden rood. Deze informatie (dat dit onjuist is ingevuld) is van kleur afhankelijk. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden die deze informatie niet meekrijgen. Er kan nu op 'Volgende' worden geklikt, zonder dat de fout wordt opgemerkt. Het formulier kan dus worden verzonden met onjuiste gegevens. Kleurenblinden kunnen nu echter wel deze informatie missen die andere gebruikers wel kunnen zien. Dit komt ook voor bij het aanvragen van DigiD (AP079). Hier moet een huisnummer worden ingevuld. Als deze onjuist of niet is ingevuld, wordt de rand van het veld rood. Er is geen tekstuele foutmelding. Deze informatie is alleen van kleur afhankelijk.

  • Gevolg:

   Mensen met kleurenblindheid of mensen die slechtziend zijn kunnen deze verandering van kleur mogelijk niet zien.

  • Alternatief:

   Toevoegen van een tekstuele foutmelding

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   (Android en iOS) In de app kan bij de instellingen gekozen worden om de donkere modus aan of uit te zetten (scherm AP097). Een donkere modus is niet gelijk aan de mogelijkheid om hoog contrast in te stellen, maar als één van deze twee opties gebruikt kan worden om overal voldoende contrast te hebben wordt die modus als geldig alternatief gezien. Het advies is om ervoor te zorgen dat beide modi overal voldoende contrast hebben. Let op: het aanpassen van de donkere modus moet om geldig te zijn als alternatief in de beide modi voldoende contrast hebben. Het aanpassen van deze instelling moet immers mogelijk zijn door een gebruiker die afhankelijk is van content met voldoende contrast. Als de donkere modus is uitgeschakeld, wordt de kleurencombinatie oranje (#E27012) en wit (#FFFFFF) gebruikt. Het contrast is 3,2:1. Dit is te laag voor kleine tekst, de contrasteis is dan 4,5:1. Voor grote tekst is de contrasteis 3,0:1. Omdat de broncode niet bekeken kan worden, kan niet worden gecontroleerd of tekst grote of kleine tekst is. Volgens de definities is grootschalige tekst 18 pt voor normale tekst en 14 pt voor vetgedrukte tekst. De tekstgrootte kan niet gecontroleerd worden, maar tekst als 'Start' op het Welkom scherm (AP001) lijkt kleine tekst te zijn. De koppen lijken grote tekst te zijn, maar dit kan niet gecontroleerd worden. Deze kleurencombinatie komt op vrijwel elk scherm voor. Als de donkere modus is ingeschakeld, wordt de oranje kleur (#E27012) op een donkere achtergrond gebruikt (#2A2B31). Het contrast is dan 4,4:1. Dit is net te laag voor kleine tekst. Ook komt in deze donkere modus de kleurencombinatie wit en oranje voor op knoppen (contrast 3,2:1). Zie bijvoorbeeld het scherm 'DigiD app deactiveren' (AP010). Dit komt op meerdere schermen voor.

  • Gevolg:

   Voor enkelen minder goed leesbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   (Android en iOS) Als de lettergrootte via de toegankelijkheidsopties op maximaal wordt gezet (ongeveer 200% vergroot) dan wordt de meeste tekst goed vergroot weergegeven. Er treden echter een aantal problemen op.

  • Gevolg:

   Niet in alle gevallen alle tekst zichtbaar / leesbaar. Vooral bij erg kleine schermen.

  • Alternatief:

   Tekst leesbaar houden bij wat wij denken dat er bedoeld wordt met 200%

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De norm is ons inziens niet duidelijk genoeg. 200% schalen van wat? Het kleinst mogelijke karakterformaat of het af-fabriek formaat. Maximaal formaat ipv 200% is ook niet redelijk omdat dit afhankelijk is van het product en de app ontwikkelaar daar geen rekening mee kan houden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android en iOS) Op het scherm AP086 staat een animatie die ook tekst bevat. De teksten op de bewegende afbeelding kunnen zonder verlies van informatie ook als tekst op dit scherm geplaatst worden. De weergave van deze tekst is niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Gevolg:

   Niet veel: 'De weergave van deze tekst is niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht'

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Implementatie oplossing <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het DigidAppActiveren-scherm (AP043) staan twee invoervelden. Deze zijn te herkennen door een lichtgrijze achtergrond en een grijze rand. Het contrast van de grijze rand ten opzichte van de witte achtergrond moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is met 1,7:1 dus te laag. Dit probleem doet zich ook voor bij andere formulieren in de Digid-app. Bijvoorbeeld bij het DigDAanvragen-scherm (AP079). Zie ook het E-mailadresToevoegen-scherm (AP080).

   (iOS) In de app kan bij de instellingen gekozen worden om de donkere modus aan of uit te zetten (scherm AP097). Ten minste één versie moet volledig toegankelijk zijn. Het beste is om beide opties toegankelijk te maken. In de lichte modus zijn er problemen gevonden. Op het scherm 'E-mailadres toevoegen' (AP080) staat een veld voor het e-mailadres. De grijze randen (#D3D3D3) hebben een contrast van 1,5:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. In de donkere modus voldoet het contrast van de randen van het veld op dit scherm wel. Dit komt ook voor het op scherm om in te loggen (AP043) bij de invoervelden voor de gebruikersnaam en wachtwoord. Zie ook het scherm 'DigiD aanvragen' (AP079). Op het scherm 'Instellingen' (AP068) staat naast 'Verzamelen statistieken' een schakelknop. Als deze knop is ingeschakeld, is het ovale gedeelte van de knop oranje (#E27012). In de donkere modus heeft deze een contrast van 2,3:1 ten opzichte van de achtergrond (#54555B). In de lichte modus heeft deze een contrast van 2,9:1 ten opzichte van de achtergrond (#F4F5F6). Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Als de knop is uitgeschakeld, is het ovale gedeelte van de knop grijs (#75757D). In de donkere modus heeft deze een contrast van 1,6:1 ten opzichte van de achtergrond. Dit ovale gedeelte van de knop moet te onderscheiden zijn ten opzichte van de achtergrond. Het contrast tussen de witte ronde knop ten opzichte van het ovale gedeelte van de knop is wel overal hoger dan 3,0:1, dat is dus goed. Op het scherm 'Taal' (AP096) staat een oranje vinkje (#E27012) achter de geselecteerde taal. In de donkere modus heeft deze een contrast van 2,3:1 op de donkere achtergrond (#54555B). Op de lichte achtergrond (#F4F5F6) is het contrast net te laag 2,9:1. Als er een Bluetooth toetsenbord wordt gebruikt, is er een toetsenbordfocusindicator zichtbaar. Deze blauwe rand is niet aan te passen en dat hoeft dan dus ook niet. Soms is er geen kader als focusindicator, maar verandert de achtergrondkleur van een element. Zie bijvoorbeeld op het scherm 'Instellingen' (AP068) als het onderdeel 'Taal' de toetsenbordfocus heeft. Het verschil in contrast tussen dit onderdeel dat focus heeft en dit onderdeel dat geen focus heeft is 1.1:1. Dit is onvoldoende. Het verschil in contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Dit moet en kan wel aangepast worden. Er kunnen meer vergelijkbare problemen voorkomen.

  • Gevolg:

   Tekst minder goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing. <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   (Android en iOS) Op meerdere schermen loopt de app vast als er wordt getest met een Bluetooth toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet goed bedienbaar met toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek. Uitgebreide toetsenbord functies uitzetten kan soms helpen.

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving voorzien van ander component voor toetsenbord afhandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op meerdere schermen loopt de app vast als er wordt getest met een Bluetooth toetsenbord. Er is dan geen toetsenbordbediening en ook geen bediening met aanraken van het scherm meer mogelijk. De app moet opnieuw opgestart worden. Dit is een probleem voor mensen die een Bluetooth toetsenbord gebruiken om de app te bedienen. Op de schermen die in de vorige rapportage genoemd waren als voorbeelden is dit probleem opgelost, maar dit moet op alle schermen opgelost worden om te voldoen. Als er in de hele applicatie één scherm is met dit type probleem dan moet de hele applicatie hierop direct volledig worden afgekeurd. Op de schermen AP012 en AP021 loopt de applicatie nog bijvoorbeeld ook nog vast. Dit zijn enkel voorbeelden dit probleem moet overal worden opgelost.

  • Gevolg:

   BT toetsenbord niet bruikbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek. Uitgebreide toetsenbord functies uitzetten kan soms helpen.

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving voorzien van ander component voor toetsenbord afhandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   (iOS) Dit succescriterium is getest met een Bluetooth toetsenbord. Net als bij de succescriteria 2.1.1: Toetsenbord en 2.1.2: Toetsenbordval zijn de problemen die gemeld waren in de vorige rapportage meestal goed opgelost. Het probleem is dat die opmerkingen enkel voorbeelden waren van dit type probleem. Doordat de applicatie tijdens het gebruik vastloopt als er een draadloos toetsenbord is aangesloten is dit succescriterium niet helemaal opnieuw gecontroleerd. Zolang het openen van de uitleg op een scherm zoals AP043 ervoor zorgt dat de hele applicatie vastloopt is het niet mogelijk om dit succescriterium goed te keuren. De focus gaat nu wel naar de pop-up, maar of deze in de pop-up blijft zolang deze open staat en wat er gebeurt als deze pop-up gesloten wordt is niet te controleren. Op schermen zoals AP012 en AP021, AP019 loopt de applicatie vast.

  • Gevolg:

   Onhandige bediening

  • Alternatief:

   In onderzoek. Uitgebreide toetsenbord functies uitzetten kan soms helpen.

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving voorzien van ander component voor toetsenbord afhandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op het scherm AP096 is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de knop “English” staat. De lichtblauwe achtergrond op “Nederlands” is voldoende voor dit succescriterium. Let erop dat als ervoor gekozen wordt om een aangepaste toetsenbordfocus te gebruiken die voldoende contrast met de achtergrond moet hebben om te voldoen aan succescriterium 1.4.11: Contrast niet-tekstuele content. Dat lijkt nu niet te gelden voor deze invoeren en voor andere invoervelden zoals die op schermen AP043 en AP079. Doordat de applicatie regelmatig vastloopt als er een toetsenbord is aangesloten is dit succescriterium niet volledig te controleren. Doordat de toetsenbordfocus zichtbaar is op alle schermen die niet vastlopen is dit succescriterium niet afgekeurd, maar als alle schermen met het toetsenbord bedienbaar worden is er een kans dat er bij dit succescriterium nieuwe problemen ontstaan.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar met toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek. Uitgebreide toetsenbord functies uitzetten kan soms helpen.

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving voorzien van ander component voor toetsenbord afhandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   (Android) Op meerdere schermen wordt bij het invullen van een invoer een contextwijziging veroorzaakt. Het is niet toegestaan om na het invullen van een waarde in een invoerveld de toetsenbordfocus te verplaatsen naar het volgende invoerveld. Ook is het niet toegestaan om bij het invullen van het laatste teken van een code meteen een ander scherm in te laden.Op het scherm AP079 wordt na het invullen van het maximaal aantal tekens elke keer de toetsenbordfocus verplaatst, bijvoorbeeld na het invullen van twee cijfers bij geboortemaand.Op het scherm AP006 en AP016 wordt bij het invoeren van het vijfde cijfer meteen de waarde verzonden. Het eventueel corrigeren van een fout in het laatste cijfer is daardoor ook niet mogelijk.Bij het invullen van het laatste cijfer van een code op AP081, AP045 of AP044 wordt deze meteen verzonden en komt er een ander scherm in beeld.Deze problemen veroorzaken ook significante problemen als TalkBack aan staat. TalkBack is nog bezig met het vorige scherm als het nieuwe scherm al geladen is en het is nu niet duidelijk wat er veranderd is.Bij het activeren van een knop of link is dit succescriterium niet van toepassing en dit type probleem komt meer voor. (iOS) Voordat de app geactiveerd is, kan er een DigiD account worden aangevraagd. Er is dan een scherm met een formulier (AP079). Er staan velden voor de BSN, geboortedatum, postcode en huisnummer. Als hier gegevens worden ingevuld zoals de negen cijfers van een BSN dan springt de toetsenbordfocus naar het volgende invoerveld als het maximaal aantal tekens in een veld is bereikt. Het invullen van invoervelden geldt als het instellen van een component van de gebruikersinterface en het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar het volgende invoerveld geldt als een contextwijziging. Deze situatie voldoet niet. Door de huidige situatie is het corrigeren van een fout ook meer complex en deze situatie lijkt ook een nadelige invloed te hebben op de focus volgorde, maar dat laatste is niet helemaal zeker. Bij het activeren van de DigiD app kan er een e-mailadres worden toegevoegd (scherm AP080). Er moet dan een controlecode worden ingevoerd voor een e-mailadres (scherm AP081). Als VoiceOver aan staat, is dit een tekstveld. Als het laatste teken van de correcte controlecode wordt ingevoerd, dan wordt meteen het volgende scherm geladen. Dit is een contextwijziging. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers. Een mogelijke oplossing is om het volgende scherm pas in beeld te brengen nadat een gebruiker zelf een actie heeft uitgevoerd, door bijvoorbeeld op een knop (zoals “Volgende”) te drukken. Zie ook het scherm voor het invullen van een activeringscode uit een brief (AP045).

  • Gevolg:

   Onhandige bediening

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving voorzien van ander component voor toetsenbord afhandeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   (Android en iOS) Invoer datum veld niet goed afgehandeld.

  • Gevolg:

   Schept onduidelijkheid. Geen functieverlies.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing <4-2-2022> Opgelost. Wacht op toetsing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP049 staat rechtsboven het element “Huidige actie annuleren”. Het gaat om het zwarte kruis. Dat element heeft geen rol die door hulpsoftware bepaald kan worden. De andere twee knoppen op dit scherm voldoen wel. Dit type probleem komt ook voor op schermen zoals AP068, AP065 en AP046. Op het scherm AP064 staan onderaan de tekst twee links die niet door hulpsoftware als link worden herkend. TalkBack is niet in staat om de links “www.digid.nl” en “Mijn DigiD” als link te herkennen. Dit type probleem komt ook voor op AP065 en AP082. Op andere schermen zoals op AP093 en AP085 gaat dit wel goed.

  • Gevolg:

   Ongemak voor minder ervaren Talk-back gebruikers

  • Alternatief:

   Android gebruikers weten dat achter Dubble tap een actie zit. Links wel bereikbaar via contextmenu.

  • Maatregel:

   Geen. Norm is te strikt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Praktisch gezien is de oplossing bruikbaar. De norm is te strikt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2040

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Normatiek is strikt of wordt te strikt toegepast.

  • Oorzaak:

   De app normen zijn te strikt of kunnen te strikt toegepast worden, zonder de praktijk van de (ervaren) gebruiker van hulp tooling zoals Talk Back in ogenschouw te nemen.

  • Gevolg:

   App ontwikkelaars worden geconfronteerd met onnodig hoge kosten (de laatste mijl is duur). Voorbeeld: 4.1.2

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Hier noemen. Mogelijk dat de instantie (welke?) die over de normen gaat hier iets aan kan doen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie hierboven: Gevolg van niet technische reden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2040

Onevenredige last

Logius (DigiD) geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Logius (DigiD) nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209