Verklaring van CheckID voor DigiD

Status toegankelijkheid CheckID voor DigiD

is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie CheckID voor DigiD.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie CheckID voor DigiD gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver is gevorderd met de toegankelijkheid van CheckID voor DigiD en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van .
Functie: Product Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://logius.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie CheckID voor DigiD : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie CheckID voor DigiD is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20CheckID%20voor%20DigiD%20app%20-%20niveau%20AA%20-%201.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   (iOS en Android) De applicatie is alleen in staand (portretstand) te gebruiken terwijl die presentatie-oriëntatie niet essentieel is voor het doel van deze applicatie.

  • Gevolg:

   Minder validen (motorisch) zullen de app minder goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Zo mogelijk oplossing implementeren (mits er geen onevenredige last is).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Minder validen zullen deze app niet of nauwelijks gebruiken. De app is bedoeld om in zeldzame gevallen eenmalig een derde (hulpgevende) te vragen zijn/haar device te gebruiken om een WID via NFC te scannen omdat het eigen device geen NFC mogelijkheid heeft. Ontwerp en implementatie van liggende oriëntatie van de app kost veel ontwerp- en ontwikkelinspanning. Het alternatief: rechtopstaande oriëntatie is bruikbaar voor de hulpgevende.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm AP130 staat een schakelaar met de tekst “Verzamelen statistieken” het icoon naast deze tekst dat aangeeft of deze optie in- of uitgeschakeld is heeft niet voldoende contrast om goed zichtbaar te zijn. Het grootste contrastverschil is 2,6:1 aangetroffen tussen de achtergrond van de schakelaar als deze uit staat en de achtergrond van de balk waar deze knop in staat. Het verschil tussen aan en uit moet visueel duidelijk zijn met een contrast van 3,0:1.

  • Gevolg:

   Minder goed zichtbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Oplossing implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   (Android) Op het scherm ID01 heeft de kop “ID-check” en de tekst “Start” een contrast van 4,1:1. In de kop hebben onderdelen van letters wel voldoende contrast, maar er bijvoorbeeld niet voldoende contrast om te zien of de “e” een e of o is. Het schaduweffect aan de linkerzijde van deze koptekst is niet sterk genoeg. De combinatie van wit en blauw komt ook op andere schermen voor zoals op de koppen “Instellingen” tot en met “QR-code scannen”. De rode codes die de verschillende schermen identificeren zijn voor de beoordeling van dit succescriterium buiten beschouwing gelaten. Het is ook toegestaan om in de applicatie bijvoorbeeld op het scherm AP130 een contrastschakelaar toe te voegen die de applicatie zo aanpast dat er aan alle eisen van contrast wordt voldaan. Let er dan wel op dat de route naar die schakelaar mogelijk is met elementen die allemaal voldoende contrast hebben. Houdt daarbij dan dus ook rekening met succescriterium 1.4.11: Contrast niet-tekstuele content.

  • Gevolg:

   Minder goed leesbare tekst.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementatie oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   (Android) Om dit te testen is de tekstgrootte in Android op maximaal gezet en deze weergave is vergeleken met de standaard tekstgrootte in Android. Bij deze instelling is niet alle tekst op interactieve onderdelen goed zichtbaar. Op het scherm ID01 staat bijvoorbeeld de tekst “Start” gedeeltelijk buiten beeld. Op het scherm AP130 staan teksten zoals “Taal” tot en met “English” en “Verzamelen statistieken” gedeeltelijk buiten beeld. Op de schermen ID02 en ID03 valt een deel van de teksten op de knoppen onderaan buiten beeld.Het feit dat door beperkingen van Android het niet mogelijk is om tekst te herschalen naar 200% is geen probleem. Als de applicatie werkt met de maximale tekstgrootte dan wordt er gewoon voldaan. Op het scherm ID02 worden de teksten in de animatie niet vergroot, omdat zij onderdeel zijn van de animatie. Zie succescriterium 1.4.5: afbeeldingen van tekst voor meer informatie. Tekst op afbeeldingen en tekst in animaties moeten ook aan dit succescriterium voldoen. Zoals bij succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) aangegeven is wordt deze animatie niet geïnterpreteerd als video. (iOS) Als de tekstgrootte maximaal wordt aangepast via “Instellingen - Toegankelijkheid - Weergave en tekstgrootte”, verdwijnen delen van content. Op het scherm “Instellingen” blijft alleen “Verzamelde” over van het etiket op een schakelknop. De oorspronkelijke tekst is “Verzamelde statistieken”. Op het scherm “Uitvoeren ID-check” raken de knoppen delen van teksten kwijt. Wat er over blijft is “A..en” en “D..an”. De oorspronkelijke tekst is “Annuleren” en “Doorgaan”.

  • Gevolg:

   Wegvallende tekst waardoor minder of niet bruikbaar

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   (Android en iOS) Op het scherm ID02 (Uitvoeren ID-check) staat een animatie waarop drie id’s worden afgebeeld. Het gaat om een paspoort, rijbewijs en een id-kaart. Deze animatie bevat tekst die deel uitmaakt van de afbeelding. Deze tekst kan zonder verlies van informatie ook als gewone tekst op het scherm geplaatst te worden zodat het aangepast kan worden aan de behoeftes van de gebruiker. Afhankelijk van de gebruikte interpretatie voor deze animatie voldoet deze niet aan een ander succescriterium. Is het louter-videobeeld dan voldoet deze niet aan succescriterium 1.2.1. Is het een complexe afbeelding met tekst dan voldoet die tekst niet aan succescriterium 1.4.4. Het advies is om het (uitstekende) tekstalternatief dat aan deze animatie hangt ook als tekst op dit scherm te plaatsen, andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Mist informatie

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementeren oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   (Android) Om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen moet het mogelijk zijn om alle onderdelen van de applicatie met een fysiek toetsenbord te bedienen. Het gebruik van vegen of tikken, met een of meerder vingers met of zonder Talkback valt dus niet onder dit succescriterium. Dit succescriterium is getest door met behulp van een dongle een fysiek toetsenbord aan te sluiten. Op het scherm ID01 is het niet mogelijk om de toetsenbordfocus op het tandwiel (de knop “Instellingen”) te plaatsen. Op het scherm AP130 zelf is de knop “Annuleren” niet met het toetsenbord te bedienen. Deze knop is wel te bedienbaar met Talkback aan. Dit kan dan door te vegen en dubbeltikken, maar dat is zoals hierboven aangegeven geen alternatief voor dit succescriterium. (iOS) Alleen de invoervelden op het scherm “Koppelcode invoeren” kunnen worden bediend met een toetsenbord. Alle andere interactieve elementen die op andere schermen staan, zijn niet met toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Minder toegankelijk via extern toetsenbord

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Ontwikkelomgeving moet hiervoor aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op het scherm ID03 wordt de knop “Volgende” pas actief als er in het invoerveld vier tekens zijn ingevoerd. Er is op dit moment dus een automatische controle die controleert op het invoeren van een volledige koppelcode en de kleur van de knop “Volgende” de methode waarop dat duidelijk wordt gemaakt. De knop “Volgende” heeft als deze niet actief is het aanvullende tekstalternatief “grijs”. Dat tekstalternatief is in combinatie met de rest van het gedrag van dit scherm bij het invullen van een volledige koppelcode niet voldoende als alternatief voor het geven van een tekstuele foutmelding bij het invullen van een onvolledige koppelcode. Een optie is om dit gedrag voorspelbaar te maken door de tekst bovenaan aan te passen zodat uit die instructie blijkt dat een gebruiker pas verder kan als er een volledige koppelcode is ingevuld is.

  • Gevolg:

   Enig ongemak

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Oplossing implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   (iOS) Op het scherm AP130 hebben de elementen om van taal te wisselen “Nederlands” en “English” geen rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. De toestand, de naam en de bedieningsmogelijkheden van deze elementen worden wel aan de gebruiker gepresenteerd. De suggestie is om ervoor te zorgen dat deze “knoppen” ook als zodanig door hulpsoftware herkend worden. Doordat dit alleen een probleem is als er custom elementen worden gebruikt is het niet zeker dat dit een probleem is dat opgelost moet worden. Het advies is om in de code te controleren of deze componenten volgens de standaard zijn opgemaakt. Als dat het geval is, is het een optie om een visueel verborgen tekst aan deze knoppen toe te voegen zodat ondanks deze bug de rol toch duidelijk is.

  • Gevolg:

   Geen. Het is een advies. Werkt allemaal voor gebruiker.

  • Alternatief:

   In onderzoek

  • Maatregel:

   Implementatie oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209